Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

Методи навчально-творчого вираження.

Самостійний пошук являє собою метод навчання, який дозволяє вчителю, спираючись на наявний у дітей багаж знань, умінь і навичок, на їх індивідуальні здібності, ставити перед ними творчу пошукову задачу, консультувати їх діяльність, оцінювати і використовувати в навчальному процесі її результати. Педагогічна функція пошукових завдань і проектів-в індивідуалізації навчання, розширенні обсягу знань в умовах диференціації та профільного навчання по просунутим програмами. Такі завдання вводять школярів в проблеми раціоналізації праці, дослідницьких творчих методів пізнання. Вони застосовуються в процесі вивчення будь-якого предмета, особливо з профільних дисциплін, на факультативних і гурткових заняттях.

Учні складають звіти про тривалих спостереженнях за розвитком рослин, життям тварин, природними явищами; пишуть огляди науково-популярної літератури, твори на. вільну тему, доповіді по новому осмисленню історичних подій або літературно-критичним джерелам; розробляють схеми дії приладів, верстатів, машин; вносять пропозиції щодо вдосконалення технологічних процесів. Навчальний результат самостійного пошуку проявляється не тільки в збільшенні нових знань, що розширюють загальний і профільний кругозір школярів, але і в їх взаємонавчання за рахунок добування кожним додаткової інформації, в, оволодінні ними первинними дослідними навичками.

Розвиваючий ефект методу виявляється в активній допитливості, пізнавальному інтересі хлопців, в оволодінні дослідницькими методами мислення. Самостійний пошук успішно застосовується в роботі з учнями середнього та старшого шкільного віку. Його величезна діагностичне значення полягає в тому, що успіх самостійного творчого пошуку - найбільш чіткий і безперечний показник глибокого засвоєння знань і творчого розвитку особистості.

Метод художнього виконавства організовує спільну діяльність вчителя та учнів на основі ідейно-емоційного освоєння школярами естетичних властивостей речей і явищ, оволодіння художніми засобами вираження свого естетичного розуміння, відчування і ставлення до дійсності. Педагогічна функція цього методу, зі стоїть в тому, щоб поглиблювати пізнання школярами досліджуваного матеріалу, вчити проникненню в естетичну сутність явищ, висловом свого ідейно-емоційного ставлення до життя, оформлення результатів діяльності «за законами краси». Виконавство як метод навчання застосовно до всіх предметів навчального плану і проявляється у виразному викладі думок, читанні напам'ять, драматизації, декламації, грамотному співі, у використанні законів композиції і технічних прийомів малювання, естетичному виконанні письмових завдань в зошиті, на дошці; у виготовленні виробів в відповідно до сучасних естетичними уявленнями про форми предметів споживання; в культурі праці, естетиці рухів і поведінки.

Навчальний результат художнього виконавства проявляється в пізнанні дітьми естетичної сутності досліджуваних предметів і явищ, в умінні узгодити свою діяльність з художньо-естетичними вимогами. Розвиваючий ефект виявляється в активізації у школярів естетичного сприйняття, творчої уяви,, естетичного почуття, здатності художньо-образного мислення, у збагаченні їх особи способами художнього вираження себе в поведінці та праці. Виховне значення методу - у формуванні у хлопців художнього смаку, імунітету проти несмаку і вульгарності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи навчально-творчого вираження. "
 1. Проблемне навчання
  методи: проблемного викладу навчального матеріалу, частково пошуковий (діалогічний), частково дослідницький (евристичний) і навчально-дослідницький. Ці методи підвищують рівні проблемності, збільшуючи розвиваючий творчий
 2. Хто має право на творчу відпустку?
  Підручника, монографії, довідника тощо Умови, тривалість, порядок подання та оплати творчих відпусток затверджено поста 1 Варабаш А.Т. До питання про деякі властивості трудового правовідносини / / Вчені записки Харківського гуманітарного інституту ИНародная Українська інституту. Том II. X.: 1996.З С. 283-288. 2 Венедиктов В.С. Трудове право України (Загальна частина). Навчальний
 3. С.А. Маланін, вчитель художнього ремесла та етнографії
  навчального закладу від звичайної школи. Насамперед учні, які разюче відрізнялися від інших. - (; ;) - Працювати тоді довелося багато, вільного часу не було: робота, робота і ще раз робота. Відбувався безперервний перехід від однієї дії до іншого озиратися було ніколи, попереду життя, була завжди багата й цікава. Ось це мене і приваблює в гімназії. Сьогодні в гімназії
 4. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
  навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 5. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
  методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і
 6. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 7. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
  методу, джерелами; проаналізовані всі інститути особливої частини трудового права. Особливу увагу приділено таким суб'єктам трудового права, кік профспілки і трудові
 8. Анотація
  методів соціальної роботи з безробітними громадянами. У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теорії зайнятості, ринок праці як регулятор зайнятості та безробіття, проблеми зайнятості та безробіття, діяльність державної служби зайнятості, соціальний захист безробітних, соціальна робота серед безробітних, технологія пошуку роботи.
 9. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
  методів для навчання майбутніх фахівців; - надання більшої відповідальності і самостійності навчаються в оволодінні програмним матеріалом за рахунок розширення методу самостійної роботи та виконання творчих індивідуальних завдань; - своєрідність перевірки та оцінки успішності учнів (переважне наявність двох видів контролю: рубіжного та підсумкового);
 10. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів,
 11. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua