Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

Методи навчально-критичного вираження.

Критичний аналіз результатів навчальної діяльності організовує навчальне взаємодія вчителя та учнів на основі спільного об'єктивного аналізу та оцінки усіма учасниками навчального процесу результатів навчальної діяльності кожного школяра. Педагогічна функція колективного аналізу полягає в тому, щоб доповнити, поглибити, виправити, скоригувати, змістовно проконтролювати результат навчальної діяльності дітей. Це дозволяє учням бути справжніми суб'єктами навчання, перетворює пізнання в творчий аналітичний процес, активізує стимулюючу і контролюючу роль дитячого учнівського колективу. Критико-аналітична оцінка результатів навчальної діяльності учнів: їх поробок, контрольних робіт, малюнків, виконання пісень, фізкультурних вправ, поведінки в навчальній грі - активно сприяє засвоєнню всім колективом досліджуваного матеріалу. Розвиваючий ефект методу - в інтенсивному становленні критико-аналітичного мислення учнів. Систематичне участь дитини в аналізі діяльності, своєї і товаришів, виховує у нього такі моральні якості, як прямота, критичність, рішучість, принциповість; прагнення відстоювати свою точку зору, проявляти наступальність у суперечці - все те, що формує особистість. Критичний аналіз застосуємо вже в роботі з підлітками, але в розвинутій формі педагогічно найбільш ефективний при навчанні старшокласників. Діагностичне значення методу насамперед у тому, що він дає педагогу рясну інформацію не тільки про стан навчене ™ учнів, але насамперед про їх становленні як особистостей, здатних жити і активно дійство-чать в умовах демократії і гласності, критики і самокритики.

Навчальне рецензування представляє собою організацію вчителем діяльності учнів на високому, складному рівні самостійного критичного аналізу та оцінки робіт товаришів, науково-популярної літератури, творів мистецтва. Педагогічна функція рецензування полягає у розширенні джерел самостійного вивчення дітьми науки і мистецтва, у розвитку у них умінь і навичок самостійної оцінки явищ суспільної свідомості. Метод реалізується за допомогою завдань педагога школярам з написання рецензій на спеціально підібрані статті, твори науково-популярної, а також дитячої, юнацької, дорослої художньої літератури; передачі радіо і телебачення; на кінофільми, вистави, художні виставки. Широкого рас-пространения-заслуговують виступи учнів з усними рецензіями на уроках, читацьких конференціях, факультативних заняттях. Обучающе-развіваюшіхся результат рецензування проявляється не тільки в збільшенні у школярів нових знань, але й у розвитку складного вміння застосовувати свої знання, переконання в критичному аналізі нового, незнайомого матеріалу, у вдосконаленні здібності критико-аналітичного мислення.

У виховному відношенні метод сприяє формуванню в колективі школьни-, ков громадської думки, громадянської відповідальності за висловлені і обстоювані погляди і переконання. Метод застосуємо в роботі з підлітками та старшими школярами. У діагностичному аспекті рецензування розкриває вчителю картину стану особистості, наявності або відсутності у неї переконань, прагнення яскраво виразити себе. Воно також дає багату інформацію про літературні здібності дітей.

На закінчення аналізу методів навчання слід підкреслити, що;

- методи всіх трьох етапів повчального пізнання (сприйняття-засвоєння, засвоєння-відтворення, відтворення-вирази) взаємопов'язані між собою і в живому навчальному процесі вступають в активну, взаємодоповнююче взаємодія;

- загальні методи навчання повинні бути адаптовані, наповнені педагогічним змістом у конкретних методиках навчання того чи іншого предмету;

- вони знаходять специфіку в процесі викладання науки, у вивченні явищ мистецтва, в освоєнні трудових процесів;

- ефективність методів зростає, коли в методичному взаємодії вчителів та учнів використовуються технічні засоби навчання, навчальні пристрої;

- з метою підвищення обучающе-виховної ефективності методів навчання, їх адаптації до власної індивідуальності і особливостям дитячого колективу кожен вчитель створює з них свою творчу, глибоко продуману і відчуту методичну систему.

Процеси навчання і виховання являють собою складні системи взаємодії: вчитель - метод - знання, особистий досвід суспільних відносин - способи самовиховання.

Учитель тільки тоді реально навчає і виховує, коли пробуджує внутрішні сили дитини, стимулює його самодіяльність. Для цього необхідно всю систему методів навчання і виховання розуміти і використовувати як двуединство, що забезпечує одночасно передачу знань, умінь, навичок, розвиваюче розумові сили і будить внутрішні стимули до пізнання у дитини. Готуючись до уроку, організації суспільно корисних справ, вчитель, вихователь ретельно продумують свою педагогічну позицію, ті методи викладання та виховної взаємодії в єдиній системі, якими вони будуть користуватися у відносинах з дітьми. При цьому необхідно домагатися, щоб методи навчання, їх система перетворювалися для кожного школяра в систему методів самонавчання, розвитку самостійної здатності придбання,. Переробки, аналізу фактів, їх узагальнення, реалізації безперервної освіти. Що стосується методів виховання, то їх система в ході життя повинна трансформуватися для кожного школяра в надійні способи формування, власного моральної свідомості, форм поведінки, розвитку здатності морального мислення, аналізу, узагальнення, вибору і рішення.

Педагог, яку б роботу він не проводив з дітьми, постійно контролює навчально-виховне дію методів навчання і виховання. Це необхідно тому, що перетворення педагогічних методів у внутрішні способи організації поведінки та діяльності самих дітей - один з найважливіших каналів формування особистості. Чим більш чітко працюють ці канали самовиховання, тим більше дитина схильна до сприйняття педагогічного впливу. І чим менше дитина привласнює педагогічні методи, переносить їх в арсенал власних способів поведінки і спілкування, тим більше він схильний випадковим впливам.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

1. Що таке метод навчання, яка його природа, джерела виникнення, функції?

2. Розкрийте вихідні принципи класифікації методів навчання.

550 Розділ Ш. Зміст цілісного педагогічного процесу

3. Назвіть і коротко охарактеризуйте методи навчання, що використовуються на етапах сприйняття-засвоєння, засвоєння-відтворення, навчально-творчого вираження.

4. Як ви оцінюєте методичне творчість відомих педагогів-новаторів? Що, на вашу думку, в їх досвіді заслуговує вивчення і поширення, що є надбанням індивідуальності педагога, а що представляється непереконливим?

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Бабанський Ю.К. Обр. пед. праці / Упоряд. М.Ю. Бабанський. М., 1990.

2. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаткина. 2-е вид., Перераб. ідоп.М., 1982. Гол. V.

3. Коротаєв В.М. Загальна методика навчально-виховного процесу. М., 1983. Гол. V.

4. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981.

5. Підкасистий П.І. Самостійна діяльність школярів у навчанні. М., 1980.

6. Харламов І.Ф. Педагогіка. 2-е вид., Перераб. і доп. М., 1990. Гол. 10.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи навчально-критичного вираження. "
 1. Метод критичних випадків.
  Методом збираються всі мали місце протягом певного часу випадки, в яких брав участь співробітник: негативні (наприклад, непунктуальність, помилки, агресивність); позитивні (наприклад, успіхи на переговорах, самостійність, зниження витрат) . Зібрані випадки можуть бути різним способом застосовані для персональної оцінки. При цьому використовують: сумарний підрахунок позитивних і
 2. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
  навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 3. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
  методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і
 4. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 5. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
  методу, джерелами; проаналізовані всі інститути особливої частини трудового права. Особливу увагу приділено таким суб'єктам трудового права, кік профспілки і трудові
 6. Анотація
  методів соціальної роботи з безробітними громадянами. У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теорії зайнятості, ринок праці як регулятор зайнятості та безробіття, проблеми зайнятості та безробіття, діяльність державної служби зайнятості, соціальний захист безробітних, соціальна робота серед безробітних, технологія пошуку роботи.
 7. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів
 8. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів,
 9. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  методичні матеріали містять тематичні плани проведення занять на всіх формах навчання, зміст та перелік питань за темами, включеним в план навчання, а так само рекомендовану для вивчення літературу. Крім того, навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів
 10. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
  методичний посібник містить матеріал, що розкриває основні напрями використання інформаційних технологій у сфері освіти в цілому і в навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в
 11. П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007
  навчальному посібнику викладається курс історії. Для студентів середніх професійних навчальних
 12. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 13. 4.1. Освітні інститути
    навчальних закладів на всіх рівнях освіти (Табл. 12). Частка навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня (початкові школи, середні школи і ПТУ) становить нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня щаблі 5B (установи середньої професійної освіти) - 2,2%, у вищих навчальних закладах (щабель 5A) - 9,7%. У середньому ж в країнах III групи (але без
© 2014-2021  ibib.ltd.ua