Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

РОЗГОРНУТУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПОЕТАПНИМ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Кожен метод навчання будь-якої групи має свою конкретну сутність , прямі і непрямі функції, сферу застосування, прийоми навчального взаємодії; навчальний, розвиваючий, виховний результат, віковий аспект застосування та діагностичне значення. Спочатку докладні характеристики групи методів етапу сприйняття-засвоєння. До їх числа відносяться методи монологічно-діалогічного викладу і вивчення матеріалу: розповідь, пояснення, бесіда, лекція; візуального вивчення явищ і придбання зорово-звуковий інформації: демонстрація та ілюстрація; самостійної роботи з джерелами: вивчення документів, робота з підручником і книгою, користування довідковою літературою та навчальними машинами.

Розповідь являє собою монологічну форму викладу навчального матеріалу педагогом або учнями. У ньому акцентується увага на конкретних фактах, їх взаємозв'язках і взаємозумовленості, що мобілізує слухове сприйняття, уявлення та уяву школяра. У процесі розповіді відбувається не тільки засвоєння дітьми фактів, а й навчання їх вмінню послідовно викладати матеріал. Розповідь використовується при вивченні тих предметів, в яких на перший план виступає фактичний матеріал, тре-. бующей образності і послідовності викладу. Оповідання про життя письменника, про історичні події, опис природних явищ, побуту людей різних континентів, поведінки тварин і комах - все це забезпечує глибоке і чітке сприйняття фактів дітьми, необхідних для подальшої навчальної роботи. Ефективність розповіді як методу викладу матеріалу припускає заінтересовиваніе учнів, збудження їхньої уваги. Цьому сприяють змістовні і риторичні питання, звернені до досвіду дітей, використання образних порівнянь, документів і уривків художніх творів. На закінчення розповіді вчитель виявляє розуміння дітьми суті фактів, їх взаємозв'язку і взаємозумовленості, діагностує ефективність навчального впливу: наявність у свідомості дитини нових уявлень, внутрішнього образно-зорового ряду як основи розумової діяльності в заданому напрямку. Розвиваючий зміст оповідання в тому, що він приводить у стан активності психічні процеси уявлення, пам'яті, мислення, уяви, емоційних переживань. Виховний результат проявляється у формуванні у школярів стійкої уваги, допитливості, інтересу. Розповідь може бути використаний в роботі з дітьми будь-якого віку. Але найбільший обучающе-розвиваючий ефект оповідання має в навчанні молодших школярів, що накопичують матеріал і схильних до образного мислення.

Пояснення вчителя або учнів - також монологічного форма викладу, що забезпечує виявлення сутності досліджуваного події чи явища, його місця в системі зв'язків і взаємозалежностей з іншими подіями, явищами. Його функція полягає в розкритті за допомогою логічних прийомів, переконливої аргументації і доказів наукової суті законів, правил, істини. У процесі пояснення відбувається навчання учнів формально-логічного і діалектичному мисленню, вмінню аргументувати і доводити захищені становища. Тому до пояснення найчастіше вдаються при вивченні теоретичного матеріалу різних наук, вирішенні фізичних, хімічних, математичних задач, теорем; при розкритті конкретних причин і наслідків у явищах природи і суспільного життя. Використання методу пояснення вимагає логічно точного і чіткого формулювання задачі, суті проблеми, питання; послідовного розкриття причинно-наслідкових зв'язків, аргументації і доказів; використання порівняння, зіставлення, аналогії із залученням яскравих прикладів. Обучающе-пізнавальний результат пояснення проявляється в глибокому і ясному розумінні учнем суті явища, його закономірних зв'язків і залежностей. Діагностичне значення пояснення полягає в тому, що його ефективність прямо залежить від того, наскільки чітку інформацію про глибину осягнення істини учнем отримає вчитель і на цій основі справить корекцію в засвоєних знаннях. Розвиваючий результат пояснення виражається в активізації розумових процесів, формуванні у школярів уміння зосереджуватися на виявленні головного і суттєвого. Виховне значення методу полягає в розвитку у хлопців прагнення докопатися до істини, виявити в досліджуваному матеріалі головне і відокремити його від несуттєвого, другорядного. Пояснення як метод навчання широко використовується в роботі з дітьми всіх вікових груп. Проте в середньому та молодшому шкільному віці у зв'язку з ускладненням навчального матеріалу і зростаючими інтелектуальними можливостями необхідність у поясненні стає все більш нагальною,

Бесіда педагога з дітьми - діалогічна форма викладу і засвоєння навчального матеріалу. Вона передбачає наявність у дітей певного запасу емпіричних знань, необхідних і достатніх для компетентного участі в обговоренні питання, для узагальнень, висновків, руху до істини. Участь школярів в навчальній бесіді може бути пасивним, обмежуватися лише повідомленням фактів з метою узагальнення їх учителем, але може бути; коли дозволяє рівень готовності дітей, і активним, залучати їх до евристичний, творчий процес. Педагогічна функція бесіди в тому і полягає, щоб використовувати знання і особистий досвід учнів з метою активізації їх пізнавальної діяльності, залучення їх в активний розумовий пошук, в дозвіл протиріч, в самостійне формування висновків і.обобщеній.

Бесіда вимагає продуманості і чіткості в постановці питань, гнучкості в їх уточненні та розвитку. Досвідчені педагоги з метою активізації навчального процесу включають елементи бесіди в розповідь і в пояснення. За допомогою діалогу здійснюється і проблемне навчання: постановка завдання, уточнення розуміння її суті і обговорення та підведення учнів до самостійних висновків. Пізнавальний результат бесіди виявляється в міцному засвоєнні знання школярами, в активізації їх життєвого досвіду. Розвиваючий ефект бесіди проявляється у формуванні у хлопців вміння чітко і швидко мислити, аналізувати і узагальнювати, ставити точні питання, коротко говорити і ясно висловлювати свою думку. Виховний вплив бесіди полягає в тому, що вона пробуджує в дитині самостійність, допомагає набуттю впевненості у власних силах, становленню комунікативної здібності. Бесіда як метод навчального взаємодії вчителя з дітьми не має вікових обмежень. Справа лише в розходженні змісту і глибині обговорення проблем.

Лекція - монологічний спосіб викладу навчального матеріалу і навчального взаємодії педагога з учнями. Вона передбачає використання в різноманітних пропорціях і виклад фактів, об'єктивних зв'язків, опосередкування між явищами і короткий допоміжний діалог, що забезпечує діагностику, отримання викладачем зворотної інформації про якість сприйняття - засвоєння матеріалу слухачами. Лекція являє собою органічну єдність методу і форми навчання. Вона залучає учнів у процес уважного слухання, візуального спостереження допоміжних засобів, конспектування і одночасно організовує цілісне, закінчене навчальне заняття. В умовах середньої школи вона застосовується в старших класах для викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу. Характер навчального матеріалу цих дисциплін, необхідність грунтовних пояснень, зміни теорії, фактів, подій, великих узагальнень, вимагає величезної творчої активності від вчителя, тривалого монологічного самовиявлення. Технологія лекційного методу передбачає повідомлення учням плану, вказівка на особливості конспектування, інтонаційне виділення і повторення головних висновків і узагальнень, риторичні запитання, показ ілюстративного матеріалу, епізодичні обговорення, відповіді на питання, резюме та короткий аналіз літератури. У повчальному аспекті переваги лекції проявляються в можливості забезпечити закінченість і цілісність сприйняття-засвоєння школярами об'ємного навчального матеріалу в його логічних опосередковуваннях і взаємозв'язках. Розвиваючий ефект лекції полягає в залученні учнів у потік логічного мислення, прийомів діалектичної логіки, сходження вчительському / думки від конкретного до абстрактного, від абстрактного до конкретного, звернення до аналізу і синтезу, індукції та дедукції. У виховному значенні лекція формує у хлопців працьовитість, стійке довільну увагу, навички конспектування усного мовлення, уміння ставити питання і з'ясовувати незрозуміле. Лекційна методична система використовується в роботі зі старшими школярами, готовими у фізіологічному, психічному та інтелектуальному відносинах до порівняно тривалому трудовому напрузі.

Етап сприйняття-засвоєння включає в себе групу методів, що діють на візуальної і звуковідтворювальною основі. Володіючи відносною самостійністю, ця група методів найчастіше використовується як допоміжна, яка поглиблює і розширює пізнання школярів у процесі розповіді, пояснення, лекції, бесіди.

Ілюстрація як спосіб навчального взаємодії застосовується вчителем з метою створення у свідомості учнів за допомогою засобів наочності точного, чіткого і ясного образу досліджуваного явища. Головна функція ілюстрації складається в образному відтворенні форми, сутності явища, його структури, зв'язків, взаємодій для підтвердження теоретичних положень. Вона допомагає привести в стан активності всі аналізатори та пов'язані з ними психічні процеси відчуття, сприйняття, уявлення, в результаті чого виникає багата емпірична основа для узагальнююче-аналітичної розумової діяльності дітей і педагога. Ілюстрації застосовуються в процесі викладання всіх навчальних предметів. В якості ілюстрації використовуються натуральні і штучно створені предмети-макети, моделі, муляжі; твори образотворчого мистецтва, фрагменти фільмів, літературних, музичних, наукових творів; символічні посібники типу карт, схем, графіків, діаграм. Навчальний результат використання ілюстрацій проявляється у забезпеченні чіткості первісного сприйняття досліджуваного предмета учнями, від чого залежить вся подальша робота і якість засвоєння. Розвиваючий ефект ілюстрації пов'язаний з активізацією діяльності аналізаторів, процесів сприйняття я формування уявлень. Разом з тим зловживання ілюстративністю призводить до стримування розвитку розумових процесів. Виховне значення використання ілюстративного матеріалу полягає у формуванні в учнів візуальної та слухової культури. У діагностичному відношенні використання ілюстрації дає вчителю рясну зворотну інформацію, оскільки породжує в учнів численні питання, що відображають рух їх думки до розуміння суті явища.

Демонстрація є способом навчального взаємодії педагога з дітьми на основі показу в цілісності та деталях реальних подій життя, явищ природи, наукових і виробничих процесів, дії приладів і апаратів в цілях їх аналітичного розгляду та обговорення пов'язаних з ними проблем. Демонстрація як метод навчання забезпечує сприйняття учнями складність. вих явищ дійсності в їх динаміці, в часі і в просторі. З її допомогою розширюється кругозір дитини, психологічно полегшується процес засвоєння знань, створюється чуттєво-емпірична основа пізнання при вивченні всіх предметів навчального плану. Забезпечення грунтовного, глибокого первинного сприйняття навчального матеріалу досягається демонстрацією навчальних та художніх фільмів, їх фрагментів, наукових експериментів, реальних процесів у природі і суспільстві. Навчальний результат демонстрації полягає в збагаченні дітей знаннями в їх образно-понятійної цілісності та емоційної забарвленості. Розвиваюче значення демонстрації полягає в розширенні загального кругозору, в активізації всіх психічних процесів школяра, в порушенні у нього живого інтересу до предмета пізнання. Виховний ефект - у величезному емоційному впливі демонстрованих явищ, поглиблюють засвоєння ідейної суті досліджуваного матеріалу. Демонстрація застосовна в роботі з дітьми будь-якого віку. Вона включає в свою структуру обов'язкову співбесіду з учнями з приводу сприйнятого, що допомагає вчителю діагностувати процес засвоєння знань школярами.

У групу методів сприйняття-засвоєння входять способи самостійного, під керівництвом вчителя, добування дітьми навчально-наукової інформації. До них відноситься самостійна робота учнів з підручником, книгою, документом, комп'ютером. Вона являє собою спосіб підготовки відстроченого навчального взаємодії вчителя і учня на основі самостійного первинного сприйняття та засвоєння школярем навчального матеріалу. Функція самостійної роботи полягає в навчанні школярів уміння витягувати і відбирати факти, робити власні узагальнення, висновки, давати пояснення, використовувати і викладати набуті знання. Вона готує дитину до безперервної освіти, добування нової інформації протягом усього життя. Методи самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації можуть бути використані при вивченні будь-якого предмета як безпосередньо на уроці, так і в домашніх умовах або в дозвільної діяльності дітей, в тісному взаємозв'язку з іншими методами. Це особливо важливо тому, що самостійна робота школярів у навчальному процесі служить підготовчим етапом до їх спільної з вчителями аналітичної, коректує, контролюючої діяльності по засвоєнню матеріалу.

 Навчальний результат самостійної роботи виражається в накопиченні дитиною фактичного матеріалу і досвіду його особистісного осмислення, оцінки. Розвиваючий ефект цього методу забезпечується граничної активністю і напругою психічних сил, залучених до роботи формуванням умінь і навичок самостійної праці. Одночасно відбувається виховання таких якостей, як сумлінність, посидючість, старанність, дисциплінованість, відповідальність. Посильну включення дітей в самостійну роботу корисно в будь-якому віці, особливо в підлітковому і юнацькому. У діагностичному аспекті самостійна робота учнів особливо інформативна, оскільки з найбільшою повнотою і ясністю виявляє справжню картину засвоєння дітьми знань, умінь і навичок, розвитку їх інтелектуальних і фізичних сил і здібностей. 

 Розглянуті методи забезпечують в основному початковий етап процесу навчання: сприйняття-засвоєння, формування у свідомості і нервовій системі учнів стійких стереотипів в знаннях, уміннях і навичках, що складають фундамент внутрішнього руху до нового етапу - засвоєнню-відтворенню навчального матеріалу. Методи етапу засвоєння-відтворення складають три підгрупи: власне відтворення, до якої відносяться проблемна та ігрова ситуації, навчальна дискусія, навчальний лабораторний пошук-експеримент; закріплення: вправа, взаимообучение, опорний конспект і цілеспрямоване самостійне засвоєння школярами неорганізованої, вільної інформації (ЦУНІ); діагностики та отримання зворотної інформації: опитувальному-відповідний, контрольно-перевірочні роботи, заліково-екзаменаційний контроль. 

 Перша підгрупа - методи власне відтворення. 

 Проблемна ситуація в навчальному процесі створюється постановкою перед дітьми навчально-пізнавальної задачі, що вимагає для свого рішення мобілізації особистих знань, приведення в стан підвищеної активності розумових здібностей. Вона дозволяється учнями самостійно або з допомогою вчителя. Головна функція проблемної ситуації полягає в тому, щоб забезпечити найбільш глибоке оволодіння навчальним матеріалом в умовах підвищеної труднощі, залучення розумових сил дітей в стан діяльності. Цей метод знайомить школярів з основами діалектичного мислення, з протиріччям як об'єктивним явищем, органічно властивим всім досліджуваним предметів. У структуру проблемної ситуації включаються: постановка завдання у формі питань, гіпотез, недоведених тверджень, завдання з обгрунтування теоретичних положень, концепцій, щодо складання схем, діаграм, графіків досліджуваних явищ, по виявленню протиріч і вишукування способів їх дозволу. Навчальне значення проблемної ситуації проявляється в міцному творчому, засвоєнні та вільний відтворенні знань учнями. Розвиваючий ефект виявляється в підвищеній кмітливості школярів, їх здатності розуміти протиріччя, висловлювати гіпотези, давати обгрунтування, передбачати результат, знаходити рішення. Одночасно в учнів виховується прагнення до наполегливій подолання труднощів. Найпростіші проблемні ситуації створюються вчителем вже в роботі з молодшими школярами. Але широке використання методу найбільш ефективно в середніх і старших класах. Діагностичне значення проблемної ситуації важко переоцінити. Саме в ній виявляються знання дітей, їх винахідливість, кмітливість, найважливіші риси характеру, пізнавальна активність чи пасивність. Все це дозволяє педагогу ефективно корегувати організацію навчальної діяльності школярів. 

 Ігрова ситуація сприяє залученню дітей в умовну, захоплююче-розважальну діяльність, що володіє великим вселяє, сугестивному впливом, що містить досліджувані знання, вміння і навички. Функції гри в навчальному процесі полягають у забезпеченні емоційно-піднесеною обстановки відтворення знань, що полегшує засвоєння матеріалу, що надає вселяє вплив. Ігрова ситуація породжує в дітях різноманітні емоційно-психічні стани, переживання, що поглиблюють пізнання, збудження, внутрішні стимули, потягу до навчальної роботи, що знімають напругу, втому, відчуття перевантажень при вивченні будь-яких предметів навчального плану. У процесі навчання гра моделює життєві ситуації або умовні взаємодії людей, речей, явищ; господарські відносини на уроках математики; драматизовані стосунки героїв на уроках літератури та історії; прес-конференції при вивченні сучасних проблем політики, суспільствознавства. Елементи гри можуть бути введені в будь-яку форму навчання як частина в ціле. Разом з тим гра може бути основною і провідною формою навчального процесу, яка використовується, наприклад, при вивченні іноземних мов суггестивной педагогікою. Навчальне значення гри полягає в полегшенні засвоєння дітьми складного матеріалу за допомогою яскравої, емоційно насиченою захоплюючій форми його відтворення. Розвиваючий ефект гри досягається за рахунок імпровізації, природного включення вільних творчих сил школярів у процес відтворення - засвоєння навчального матеріалу. У виховному відношенні гра допомагає учням долати внутрішню невпевненість, сприяє самоствердження, розкріпаченому, найбільш повному прояву своїх сил і можливостей. Можна вважати педагогічним забобоном, ніби навчальна гра - доля молодших школярів. Успішне проникнення в навчальний процес ділових, рольових і ситуативних ігор вимагає розширення використання гри в навчанні старших школярів. Діагностичний сенс гри в тому, що вона дозволяє вчителю побачити дитину у вільному, розкутому прояві, отримати інформацію про його уяві, фантазії, творчих здібностях і одночасно про ступінь його активності, готовності до ділового взаємодії, про самопочуття в колективі. 

 Навчальна дискусія являє собою організований педагогом обмін думками, в якому школярі відстоюють особисті суб'єктивні точки зору по досліджуваному питанню. Дискусія виконує навчальну функцію попередньої підготовки свідомості учнів до засвоєння теорії, ідей, закономірностей, узагальнень, істини. Вона створює обстановку вільного відтворення дітьми наявних знань, емоційно насичену атмосферу, психологічна напруга, що сприяє глибокому проникненню школярів в істину і міцному її засвоєнню. Одночасно забезпечується залучення всіх учнів в активну взаємодію, перетворення їх на суб'єкт пізнавальної діяльності. У будь-якому навчальному предметі є матеріал, який може бути підданий дискусійному обговоренню. 

 Навчальна дискусія потребує чіткої методичної аранжуванні та обмеження в часі. Її учасники в своїх виступах не повинні виходити за рамки 1,5-2 хвилин, а остаточне підбиття підсумків необхідно пов'язувати з досліджуваними розділами, главами, .. темами курсу. Дискусія в навчальному процесі, як правило, є елементом навчального взаємодії, а не самостійною фор-»мій навчання. Навчальне значення дискусії полягає в тому, що вона створює оптимальне умова для попередження можливих помилкових тлумачень, для порушення підвищеної активності учнів і міцності засвоєння ними досліджуваного матеріалу. Розвиваючий ефект дискусії - в напрузі всіх психічних сил дітей, в оволодінні ними прийомами аргументації, наукового доказу. Виховний результат участі школярів у дискусіях виявляється у формуванні у них прагнення до активного вираження своєї точки зору, стійкості і переконаності в її відстоюванні, вміння критично підходити до чужих і власних суджень. Дискусія дозволяє вчителю діагностувати стан культурного кругозору, загального розвитку учнів, їх інтелектуальну винахідливість, уміння слухати інших, дотримуватися правил спору, а також їх здатність інтелектуально й емоційно впливати на товаришів. В умовах демократії і гласності все це набуває особливого змісту. 

 Навчальний лабораторний експеримент є методом навчального взаємодії вчителя та учнів на основі відтворення ними в умовах навчальної лабораторії природних процесів і результатів, отриманих раніше наукою. Таким шляхом забезпечується міцне засвоєння знань, умінь і навичок про процеси в природі і на виробництві, їх результатах. Особиста участь школярів у відтворенні різних процесів в лабораторіях створює умови для прояву ними самостійності, для організації ділових обговорень, прийняття спільних рішень. Цей метод застосовується насамперед при вивченні предметів природничого циклу-біології, фізики, хімії. 

 Проведення лабораторного пошуку-експерименту передбачає ретельну підготовку приладів, інструктування учнів, показ окремих елементів виконання, виконання роботи дітьми з контрольно-консультативною допомогою вчителя, колективне обговорення результатів, встановлення їх зв'язку з раніше вивченими знаннями. Обучающе-розвиваючий ефект лабораторної роботи проявляється в активній мобілізації учнями своїх творчих сил, у виробленні вміння підходити до досліджуваному об'єкту з різних дослідницьких позицій. Виховне значення лабораторних занять виявляється в пізнавальній активності школярів, їх самостійності, відповідальності за хід і підсумки дослідної роботи. 

 У діагностичному аспекті участь школярів у лабораторної 'роботі дає вчителю багату інформацію не тільки про ступінь їхньої теоретичної підготовленості, а й про вміння застосовувати знання на практиці. 

 Друга підгрупа - методи закріплення. 

 Закріплення знань, умінь і навичок в навчальному процесі являє собою такий етап відтворення досліджуваного матеріалу, в результаті здійснення якого він стає міцним, органічним надбанням свідомості, мислення, пам'яті, нервової системи учнів. 

 Вправа по суті є єдиний спосіб систематичної і ефективної відпрацювання вміння або навички шляхом ритмічно повторюваних розумових дій, маніпуляції, практичних операцій у процесі навчального взаємодії учнів з учителем або в спеціально організованою індивідуальної діяльності. Функція методу вправи полягає в тому, щоб трансформувати частину знань учня на вміння і навички, забезпечити йому можливість вмілого практичної дії, що відтворює і творчої діяльності. Діагностичне значення вправи полягає в тому, що тільки глибоке розуміння дитиною набутих знань забезпечує можливість оволодіння міцними вміннями та навичками. Вправи є обов'язковою частиною будь-якого досліджуваного дітьми предмета, будь то читання, арифметика, мова, праця, потребують вміння читати, рахувати, писати, говорити, вирішувати завдання, здійснювати трудові операції. Виконанню вправ завжди передує міцне засвоєння теоретичного матеріалу учнями і ретельний інструктаж вчителя. Це дозволяє учням здійснювати систематичне пооперационное відтворення дій, необхідних для утворення навику, розумових операцій з поступовим їх ускладненням, підвищенням рівня труднощі, додаванням елемента індивідуально-особистісного творчості. Учитель показує зразки творчого підходу до справи, після чого дитина включається в цілісне виконання вправи. 

 - У заключній стадії роботи вчитель і учні обговорюють і. Аналізують успіхи, коригують свою діяльність, вносять поправки. 

 Вправи діляться на відтворюють і творчі. Воісп-роізводящіе сприяють виробленню і закріпленню навику або уміння, творчі - вдосконаленню здібностей і обдарувань дітей. Навчальний результат вправ проявляється в озброєнні системою прийомів, способів практичної дії в інтелектуальній, фізкультурної сферах. Розвиваючий ефект цього методу виражається в розширенні можливостей творчого самовираження дитячої особистості та формування різноманітних здібностей. Систематичне виконання вправ зміцнює волю учнів, виховує наполегливість, завзятість, старанність, самовладання. Вправа найвищою мірою всебічно і об'єктивно дозволяє діагностувати стан міцності знань, глибини їх розуміння учнями, оскільки від цього прямо залежить якість формованих умінь і навичок, можливість їх творчого застосування. 

 Взаємонавчання - специфічний метод навчання взаємодії між самими учнями, що грунтується на різниці їх теоретичної та практичної підготовленості, розвитку здібностей і полягає в обмін основної, додаткової досліджуваної інформацією, у спільній відпрацюванні умінь і навичок, взаємоперевіркою міцності засвоєння. Педагогічна функція взаимообучения полягає у розвитку активності і самодіяльності учнів на уроках, у вдосконаленні засвоєння навчального матеріалу, в стимулюванні інтересу до навчання можливістю виконання ролі вчителя. Парне взаємонавчання дозволяє кожному школяреві поперемінно виконувати роль вчителя і учня. Групове взаємонавчання ставить одного з учнів в позицію консультанта з того чи іншого предмету для групи товаришів по класу. Колективне взаємонавчання передбачає почергове виступ консультантів зі спеціальних питань перед усім класом. В окремих випадках найбільш обізнані в тій чи іншій темі консультанти можуть виступати в якості помічників вчителя в перевірці знань своїх товаришів. Взаємонавчання активно сприяє закріпленню знань взаємодіючих партнерів, а також консультанта і консультованого. Одночасно діти збагачують один одного додатковою інформацією, яку вони видобувають самостійно спеціально для навчального спілкування та здійснення функцій консультанта.

 Взаємонавчання сприяє інтенсивному психічному розвитку школярів, активізації їх мислення, уяви, мови і внутрішнього самостімулірованія. Виховне значення взаимообучения проявляється у формуванні у школярів почуття колективізму, власної гідності, товариської взаємодопомоги, самоствердження. Хлопці прагнуть домогтися успіху в навчанні, завоювати право бути консультантом, затвердити своє становище в колективі, стати врівень з тим, хто займає позиції лідера з освоєння знань, умінь, навичок. У віковому аспекті взаємонавчання, за активної допомоги вчителя або старшокласників, можливо і в молодших класах. Однак продуктивне парне або групове навчальне взаємодія найбільш ефективно насамперед у середовищі підлітків і старших школярів. Як переконує досвід, взаимообучение педагогічно доцільно, якщо включено в систему інших методів, інтенсивно взаємодіє з ними. У діагностичному аспекті взаємонавчання активно допомагає вчителю у справі розпізнання інтересів, нахилів, здібностей, захоплень учнів, здійснення індивідуалізації та диференціації навчання. 

 Опорний конспект як метод навчання забезпечує взаємодію вчителя та учнів на основі граничного узагальнення, кодування, «згортання» знань за допомогою умовних знаків, символів, схем, графіків, таблиць та їх подальшого «розгортання», повноцінного відтворення у свідомості учнів. Учнівська шпаргалка складається на тих же принципах і являє собою своєрідний опорний конспект. Широке застосування опорний конспект отримав в досвіді вчителя В.Ф. Шаталова. Функція цього методу полягає в забезпеченні навчального процесу ефективними підсобними засобами з кодованим досліджуваним матеріалом, що сприяють його міцному засвоєнню і точному відтворенню. Складання опорних конспектів організовує самостійну роботу учнів під керівництвом педагога. Метод широко застосуємо при вивченні навчального матеріалу, що вимагає твердого запам'ятовування в предметах фізико-математичного, природного і суспільного циклів. Надмірне захоплення цим методом у вивченні історії, літератури і мистецтва може схематизувати, формалізувати знання, привести до їх бездумному, механічному засвоєнню. Кодування навчального матеріалу здійснюється в умовних формулах, схемах, таблицях, що відображають сутність явищ, їх взаємозалежності, закономірності, хроніку подій. 

 Навчальне значення опорних конспектів полягає в тому, що вони дозволяють зберігати в пам'яті різноманітні факти і відомості за допомогою умовних знаків і забезпечують можливість розгортати навчальний матеріал у всій повноті за допомогою опорних сигналів. Розвиваючий ефект цього методу забезпечується за рахунок інтенсивної інтелектуальної аналітико-синтезуючої діяльності учнів, необхідності постійного узагальнення, згортання знань і їх розгортання, відтворення у свідомості у разі потреби. Залучення школярів в роботу по складанню і використанню опорних конспектів виховує у них працьовитість, впевненість у власних силах, здатність здолати, освоїти будь-який складний і об'ємний матеріал за допомогою спеціальних прийомів. Метод ефективний, починаючи з середнього шкільного віку, коли учні поступово оволодівають конспектуванням, умінням кодування, складання графіків, схем, таблиць. Старшокласники, володіючи первинними навичками кодування, залучаються до систематичну роботу з опорним конспектом, методом, необхідним в системі безперервної освіти, в підвищенні кваліфікації та самоосвіти, перенавчанні на іншу професію. 

 Цілеспрямоване засвоєння неорганізованої інформації (ЦУНІ) стало можливим в сучасних умовах як спосіб накопичення учнями відомостей, що витягають із засобів масової інформації за заданою вчителем темі, з подальшим її відтворенням на різних етапах навчання. Функція осмислення неорганізованої інформації полягає в тому, щоб активно використовувати в навчально-пізнавальному організаційному процесі інформаційне середовище, циркулюючі знання, які учні в достатку отримують поза школою за допомогою засобів масової інформації. Взаємозв'язок і взаємодія між організованим шкільним навчанням і стихійним пізнанням необхідно розширювати і вводити в рамки процесу навчання шляхом цілеспрямованого збору учнями фактів з тієї чи іншої теми, що вивчається з газет, науково-популярних журналів, спеціальних телевізійних навчальних програм, з передач «Клуб мандрівників», « У світі тварин »,« До шістнадцяти і старше », інформаційних випусків, з радіопередач і кінофільмів, книг, театральних постановок, з художніх виставок і концертів. На основі відомостей, отриманих з цих джерел, учні можуть готувати короткі повідомлення, реферати, доповіді, робити спеціальні доповнення до розповідей вчителя і відповідей учнів. Навчальний результат методу ЦУНІ проявляється в розширенні кругозору школярів за рахунок цілеспрямованого аналізу та організації вільної стихійної інформації. Розвиваючий ефект досягається за рахунок включення всіх інтелектуальних сил в процес вільного самостійного пізнання. Виховне значення аналізу учнями неорганізованої інформації полягає у зміцненні переконань, в моральній підготовці до безперервної самоосвіти. У віковому аспекті, з урахуванням можливостей, метод ЦУНІ застосовується вже в роботі з молодшими школярами,, але у всій повноті широко використовується як спосіб залучення додаткової інформації в навчальний процес у старших класах. Діагностичне значення ЦУНІ в тому, що воно розкриває перед учителем картину адаптованості учнів до інформаційної середовищі, їх здатності витягати з неї корисні знання, розвиватися в цьому середовищі і застосовувати в житті навички самоосвіти, творчого освоєння дійсності. 

 Третя підгрупа методів етапу засвоєння-відтворення - методи діагностики та отримання зворотної інформації. 

 Діагностика процесу навчання практично забезпечується всією системою методів. Але існують методи, головна мета яких саме в діагностиці. Витяг зворотної інформації дає вчителю відомості про стан знань, умінь, навичок учнів, їх розвитку, дозволяє коригувати їх вчення, уточнювати і ефективно закріплювати вивчений матеріал. 

 Опитувальному-відповідний метод являє собою спосіб навчає назад-інформаційної взаємодії вчителя та учнів. Школярі в різноманітних формах навчальної, трудової, творчої діяльності спеціально відтворюють свої знання, вміння та навички, якість яких аналізується і оцінюється педагогом. Функція опитування полягає у виявленні рівня навчене ™ і розвитку школярів, закріпленні їхніх знань. На основі цієї інформації вчитель здійснює корекцію процесу навчання, організовує систематичний контроль за всією навчальною діяльністю учнів, навчає прийомам і логіці усного та письмового викладу знань. У практиці опитувальному-відповідний метод застосовується з усіх предметів, на всіх етапах навчання шляхом проведення фронтального опитування, залучення всіх учнів до роботи по доповненню відповідей основних опитуваних, з аналізу якості обговорюваної інформації. Глибокий, із залученням додаткового матеріалу і проявом гнучкості мислення відповідь учня оцінюється 5 балами. Тверде знання матеріалу в межах програмних вимог - 4 балами. Невпевнене знання, з несуттєвими помилками і відсутністю самостійності суджень, оцінюється 3 балами. Наявність у відповіді школяра грубих помилок, прояв нерозуміння суті, неволодіння навиком оцінюється негативно, відміткою 2. Нарешті, відсутність знань, умінь, навичок і елементарного старанності тягне за собою «одиницю». За активну навчально-пізнавальну діяльність на уроці, на інших формах занять, а також за роботу протягом тривалого часу на уроках учень отримує «поурочні бал», позитивну високу оцінку, що символізує міцність його знань, старанність, активність, пізнавальний інтерес. Навчальне значення діагностики для учнів полягає в створенні обстановки, розвиваючої розумові сили, у поглибленні і одночасному закріпленні знань у процесі їх активного, особливо творчої, вирази. Опитування інтенсивно вдосконалює такі психічні процеси, як пам'ять, що відтворює і продуктивна уява, мислення, мова. Виховний результат діагностики проявляється у формуванні важливих якостей особистості: старанності, само-'контролю, відповідальності. Опитувальному-відповідний метод отримання зворотної інформації, з урахуванням особливостей вікового розвитку дітей, використовується на всіх етапах навчання. Проте вираз оцінки в позначках в роботі з шестирічками недоцільно. 

 Метод контрольних перевірочних робіт дозволяє діагностувати стан навченості учнів на основі самостійного, індивідуального, групового або колективного виконання ними усних, письмових, рухових, трудових та інших завдань з усіх предметів навчального плану. Успіх перевірочної роботи тісно пов'язаний з обов'язковим застосуванням у ній суми отриманих нових знань, умінь і навичок, глибина і міцність яких перевіряються таким способом учителем. Отримана зворотна інформація використовується педагогом з метою корекції обучающе-пізнавальної діяльності як власної, так і учнів, забезпечення перевірки та самоперевірки. У контрольно-перевірочних цілях застосовуються завдання за рішенням нового типу завдань, перевірку знань, фактів, подій, хронології. Широко використовуються диктанти, викладу, твори, виготовлення виробів, малюнків, схем, креслень, підготовка доповідей, рефератів. Навчальне значення цього методу полягає в поглибленні та зміцненні знань школярів, у багатстві зворотного діагностичної інформації, що дає вчителю підстави для уточнення методів роботи і корекції знань, умінь, навичок уча-'щихся. Розвиваючий ефект контрольно-перевірочних робіт є наслідком граничної мобілізації дитиною своїх духовних сил і здібностей у складній, відповідальній, у відомому сенсі екстремальної навчальної ситуації. Виховний вплив методу виражається в формуванні у школярів почуття відповідальності, вміння зосередити духовні сили в потрібний момент на найголовнішому. Контрольно-перевірочні роботи застосовні в діагностиці навченості учнів різного віку. У початкових класах діти не завжди глибоко усвідомлюють особистісний та педагогічне значення контрольного завдання. У середніх же і старших класах усвідомлення школярами цього значення стимулює якість виконання ними роботи. 

 Заліково-екзаменаційний метод забезпечує взаємодію вчителя з учнями з метою підбиття підсумків вивчення великих тим, частин або цілого курсу за допомогою монологічних відповідей, співбесіди, відповідей учнів за заздалегідь заготовленим питань, завданням. Функції методу полягають в тому, щоб встановити ступінь глибини і міцності засвоєння вивченого матеріалу, в організації інтенсивної самостійної роботи школярів по закріпленню і систематизації знань, умінь і навичок. Залік фіксує завершення учнями будь-яких практичних завдань, робіт: збір додаткової навчальної інформації по заданій темі, вирощування рослин на навчально-дослідній ділянці, виконання поробок в майстернях, написання реферату з пройденого курсу. У залік йде робота, виконана на хорошому якісному рівні. Залежно від характеру, змісту роботи залік може бути індивідуальним, груповим або колективним. Наприклад, в залік йде колективна робота, коли урожай на навчально-дослідній ділянці з'явився результатом групового або колективної творчості. 

 Екзаменаційний метод діагностики ступеня навченості хлопців організовується у вигляді індивідуальних монологічних відповідей учнів на що дісталися за випадковим вибором питання вивченого курсу. Діагностико-навчальне значення іспиту і заліку в тому, що вони дають можливість глибоко проаналізувати знання, вміння, навички, ступінь розвитку кожного школяра в умовах мібілізаціі ним усіх своїх можливостей. Розвиваючий ефект методу проявляється в активізації пам'яті, таких способів мислення, як систематизація, узагальнення знань, а також у вдосконаленні усній і письмовій мові. Виховний вплив заліково-екзаменаційної системи діагностики проявляється у стимулюванні самоконтролю учнів, у розвитку у них сумлінності, вміння володіти собою в складних ситуаціях, своєчасно мобілізувати свої сили, у пробудженні здорового самолюбства. Іспити та заліки використовуються в роботі з підлітками та старшокласниками, що знаходяться на порозі зрілості інтелектуальних і моральних сил. 

 Всі розглянуті підгрупи методів етапу засвоєння-відтворення забезпечують міцне і глибоке засвоєння учнями знань, умінь, навичок, розвиток їх розумових сил і здібностей. Однак цим не закінчується процес повчального пізнання і розвитку дитячої особистості. Він підходить до своєї вищої кульмінаційній точці - до відтворення засвоєних знань, умінь і навичок шляхом самостійного творчого вираження, включення-індивідуального початку в навчальну діяльність. До методів етапу відтворення-вирази відносяться дві підгрупи методів: навчально-творчі (самостійний пошук і оформлення результатів, художнє виконавство), навчально-критичні (критичний аналіз результатів навчальної діяльності, навчальне рецензування). 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "розгорнуту характеристику поетапним МЕТОДІВ НАВЧАННЯ "
 1. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня із заздалегідь визначеними завданнями, рівнями пізнавальної активності, навчальними діями і очікуваними результатами для досягнення
 2. Основні методи навчання
    метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 3. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 4. Програмоване навчання
    навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 5. Підсумки
    навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 7. Теорія і технологія поетапного формування дій
    поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін.) виділяє в будь-якій дії орієнтовну, виконавчу і контрольно-коректувальну частини. При орієнтуванні створюється загальна модель виконання розучуваного дії, обставин, в яких воно виконується, план його виконання, форма контролю та способи корекції виконання. Так розробляється орієнтовна
 8. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 9. ПРИНЦИПИ І СУТНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
    характеристики методів. Розглянемо різноманітні класифікації методів і виділимо одну з них, що оптимально підходить для використання в педагогічній практиці та забезпечення ефективності навчально-пізнавального процесу. Класифікація по відповідності методів навчання логіці суспільно-історичного пізнання. Методи поділяються за основним етапам осягнення істини: «живе
 10. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    характеристика різних типів уроків. Дано основні вимоги до читання лекцій, класифікуються види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі
 11. Орієнтовна програма навчання
    методів і проведення власне навчання. Оцінка. Метою цього етапу є порівняння результатів до і після навчання і оцінка ефективності програми. Першим кроком у навчанні є визначення того, яке навчання потрібно і чи потрібно воно взагалі. Головне тут - з'ясувати, які процеси включає дана робота, розбити її на підзадачі, кожну з яких запропонувати новому співробітнику.
 12. Тренажери або моделируемое навчання
    метод, при якому навчаються вчаться на діючому або змодельованому обладнанні, що використовується в їх роботі, але фактично поза робочого місця. Тренажери незамінні, коли навчання на робочому місці занадто дорого і небезпечно або уповільнює виробничий цикл. Тренажер може являти собою окреме приміщення, оснащене як реальне робоче місце. Однак найчастіше використовується моделируемое
 13. перша половина 90-х років
    поетапними, постійними поступками в ході будівництва однополюсного світу, спробами вибудувати в систему свої взаємини з колишніми радянськими
 14. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 15. Технології навчання
    методологічні принципи побудови навчання, методологію гуманістичного, розвиваючого, особистісно-зверненого проекту організації навчання. Ряд технологій стосується окремих сторін навчання, наприклад теоретичного навчання, практичного навчання, професійного навчання, технологій (приватних методик) викладання різних навчальних дисциплін і їх розділів та ін Однак чимало таких технологій
 16. Навички, необхідні для проведення перетворень.
    поетапно. По-друге, як показав фахівець з організаційної психології Кріс Аргіріс, люди краще засвоюють інформацію, якщо розповідають іншим, як хочуть використовувати отримані знання в реальних ситуаціях. Це пояснюється тим, що за вивчення і викладання у нас відповідають різні відділи
 17. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
    характеристикою фахівця; - вдосконалення методів індивідуалізації навчання на основі широкого використання комп'ютерної техніки в педагогічному процесі та впровадження дистанційного навчання; - розширення масштабів самостійної роботи студентів, курсантів і слухачів з оволодіння знаннями, навичками і вміннями; - розробка навчально-методичних матеріалів для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua