Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Історія виникнення «Ощадбанків», 2009 - перейти до змісту підручника

Банки й банківська система.

Банківська система - сукупність банків i кредитних установ. мiж якими виникають взаємини.
У цей час грань між банками й кредитними установами стерта, оскільки останнi стали схожі за родом своєї дiяльностi на банки. Проте , iснують і на сьогоднішній день обставини розходження мiж ними:
- По-перше, банк, як вихiдна ланка грошового ринку виконує більшу частину роботи (включаючи й обслуговування кредитних установ);
- По-друге, банк - iнститут унiверсального характеру (а кредитнi установи спецiалiзуються на бiльше вузьких банкiвських операцiях);
- По-трете, банки, на вiдмiну від кредитних установ, можуть постачати грошовий обiг платiжними засобами й регулювати грошову масу (через депозити й кредитнi операції.
Органзацiя банкiвської системи може носити однорівневий дворiвневий характер. Однорівнева банкiвська система може включати:
1. систему кредитних установ при вiдсутностi Центрального банку. Такий варiант вiдповiдає раннiм етапам розвитку банкiвської справи. Необхiднiсть у ЦБ - як органi регулювання дiяльності КУ - з'явилася значно пізніше.
2. С тiльки ЦБ. Подiбна ситуацiя спостерiгалася протягом 60-ти рокiв, коли в СРСР iснував тiльки Держбанк i його розгалужена фiлiальна мережа.
Розглянемо фактори. якi випливають на структуру банкiвської системи:
1. юридичний фактор - представлений законами, нормативними актами й рiзними юридичними документами, якi закрiплюють ту або iншу структуру БС у країні (до 90-их рр. у нашiй країнi була закрiплена однорівнева БС, а iз прийняттям Закону "Про банки й банкiвську дiяльнiсть" - юридично була оформлена дворiвнева система).
2. економiчний фактор - означає ступiнь розвитку грошових вiдносин у країнi - визначається:
Функцiональним розвитком БС, що показує по яких щаблях можуть перемiщатися грошi, як функціонує банкiвська система. Залежно вiд цього БС може бути:
однорівнева (всi завдання вирiшуються тiльки в одній - єдиній- ланцi);
дворiвнева (Центральний i комерцiйний банки);
трьохрівнева (Центральний, комерцiйнi й банки).
Власністю на позичковий капiтал. З цього погляду БС стала формуватися тiльки в кiнці 19 столiття, коли спостерiгалася концентрацiя промислового капiталу, утворення монополiй i банки зi скромних посередникiв перетворилися в монополiстiв. БС iз цього поглялу можна представити у виглядi:
банкiвських картелiв (угоди банкiв, що обмежують на самостiйнiсть i конкуренцiю через установлення единих тарифiв на обслуговування клiєнтв, наприклад, єдинi процентнi ставки);
банкiвських синдикатiв (угоди для спiльної лiяльностi у великих i вигiдних операцiях, головним чином, з метою зниження ризикiв; наприклал, кредитування великого довгострокового проекту);
банкiвських трестiв (монополії, що утворяться через злиття декiлькох банкiв з повним обьєднанням їхньої власностi);
банкiвських концернiв (обьєднання банкiв, якi юридично зберiгають свою самостiйнiсть, але фактично перебувають пiд контролем одного великого банку, що скупив контрольнi пакети акцiй).
Капiталiзацiєю й централiзацiєю капiталу. БС може бути представлена великими, середнiми або дрiбними банками.
Термiновiстю кредитування. БС представлена одностроковими кредитними установами (iпотечнi, iнвестицiйнi банки) або середньо- i короткостроковими iнститутами.
Центральний банк е важливою ланкою банкiвської системи.
Перший Центральний банк з'явився у ШвецГ(в 1668 роцi для регулювання ДКС. Це стало iсторичним вiдкриттям, що дозволило приборкати стихiю ринку при збереження приватного пiдприємництва.
Спочатку пiд Центральними банками малися на увазi самi великi комерцiйнi банки. Але потiм такi банки вiдмовилися вiд здiйснення ряду ризикових операцiй (наприклад, кредитування, операції з цiнними паперами) i в той же час монополiзували емiсiйну функцiю. Пiзнiше, з метою запобігання зайвого випуску грошей i бiльше твердого контролю за грошовою масою, був визначений i нацiоналiзований лише один Центральний банк країни.
Центральний банк незалежний у своїй дiяльностi, але пiдзвiтний Державній Думі . Це необхiдна умова ефективній дiяльностi ЦБ по пiдтримцi грошовокредитне й валютної стабiльностi, оскiльки мета ЦБ (стабiльнiсть у грошово-кредитнiй сферi) нерiдко вступають у протирiччя з короткостроковими полiтичними цiлями уряду. Це важливо для обмеження можливостi уряду використати ресурси ЦБ для покриття дефіциту бюджету. Незважаючи на це, незалежнiсть ЦБ має вiдносний характер. Так, економiчна полiтика держави здiйснюється в узголженнi iз ДКП ЦБ, а ЦБ дотримується макроекономiчного курсу уряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Банки й банківська система."
 1. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  банки зобов'язані передбачати щоденний оборотно-сальдовий баланс. У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим рахунком четвертого порядку з проміжним підсумком за балансовими рахунками третього та другого порядків (аналогічно і за позабалансовими рахунками). В оборотно-сальдовому балансі
 2. 4. План рахунків і принципи його побудови
  банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для використання банками України. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
 3. 3.Види обліку в комерційних банках.
  банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік. Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою
 4. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову
 5. 1. Сутність валютних операцій
  банки (рис. 1), затверджений постановою Правління НБУ "Про затвердження положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" від 17.07.2001 р. № 275. Рис. 1. Види валютних операцій комерційних банків Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та поняття:
 6. Ощадна справа
  банки та банківську діяльність" Ощадний банк України набув спеціального статусу. 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України Державний спецiалiзований комерцiйний ощадний банк України". Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 1999 р. на виконання роэпорядження Президента України вiд 20 травня 1999 р. державний
 7. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  банки і банківську діяльність" (07.12.2000), укази Президента "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" (22.01.2000), "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" (22.05.2000) та ін. Необхідно мати на увазі, що основними напрямами, що охоплюються державним управлінням в економічній сфері, є: фінансова політика;
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
  банки і банківську діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про джерела фінансування органів державної виконавчої влади", декрети КМУ "Про акцизний збір", "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та ін. При вивченні питання про систему органів управління фінансами і кредитуванням, необхідно уяснити, що державну політику у фінансовій сфері визначає
 9. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд ня 2000 р. // Уряд, кур'єр. - 2001. - 17 січн. 288. Про затвердження Тимчасового положення про Фонд держав ного майна України: Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 39. - Ст. 581. 289. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова 152 Верховної Ради України від 2 липня
 10. 16. Види і форми державного кредиту та їх розвиток.
  банки та ощадні установи держави, у яких розміщені вільні кошти населення. Ощадна справа - це діяльність у суспільстві, пов'язана із заощадженням, накопиченням і використанням грошей. Вона є частиною фінансів як сукупності економічних відносин людей. Основною функцією інститутів ощадне - кредитної системи є залучення тимчасово вільних грошових коштів населення та юридичних осіб, їх подальше
© 2014-2022  ibib.ltd.ua