Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Історія виникнення «Ощадбанків», 2009 - перейти до змісту підручника

Критерії незалежності Центрального банка

Участь держави в капiталi ЦБ. Наприклад, капiтал ФРС США належить федеральним резервним банкам, а Нiмецького Федерального банку - державi. Але оскiльки НФБ називають самим незалежним, те даний показник не единий показник незалежностi, а лише один iз критерів.
Призначення керiвництва ЦБ (або урядом - Росiя, ФРН, США, Японiя; або Радою Керуючих ЦБ - Iталiя).
Право держава на втручання в ДКП (наприклад, у Францій право на здiйснення ДКП передано законом уряду, а ЦБ лише консультант i виконавець рiшень уряду: у ФРН - уряд не має право на подiбне втручання).
Обмеження кредитування уряду (у Швейцарії немає абсолютно нiяких обмежень, що свiдчить про велику залежнiсть ЦБ вiд держави).
Незважаючи на значну роль ЦБ, основною ланкою банкiвської системи є комерцiйнi банки. Головною вiдмiннiстю комерцiйних банкiв вiд ЦЮ є відсутнсть права емісії банкнот. Другий рiвень БС у Росії виник порiвняно недавно (перший росiйський комерцiйний банк був утворений в 1988 роцi), але за цей час встиг перетерпiти значнi потрясiння - вiд бурхливого розвитку на початку 90-х рокiв до моторошної кризи наприкiнцi 90-х. Але тернистий шлях загартовує. а досвiд роботи комерцiйних банкiв у кризових ситуаціях виявився воiстину безцiнним. Тому комерцiйнi банки, якi зараз працюють i дiстають прибуток, переживши масову хвилю банкрутств, поза всякими сумнiвами сильнi й стiйкi.
У сучасному ринковому господарствi комерцiйнi банки виконують найважливiшi функцій:
1) Мобiлiзація грошових ресурсiв i перетворення у капiтал.
2) Посередництво в кредит. Не всякий позичальник може самостiйно знайти такого кредитора, що зможе задовольнити потреба в кредитi в потрiбнiй сумі на необхiдний час. Комерцiйнi банки мобiлiзують засоби рiзнi по сумах i термiновостi, тому можуть лати кредит на необхiдних умовах.
З) Посередництво в платежах (розрахунково-касоВi операції).
4) Створення кредитних знарядь обігу (банкнот, чекiв).
Спецiалiзованi фiнансово-кредитнi iнстиiути (СФКИ) або парабанки виникають там, де утворюється пробiл у задоволення яких-небудь послуг на грошовому ринку, наприклад. залучення дрiбних заощаджень населення, розмiщення цiнних паперiв населення. СФКИ орiєнтуються на обслуговуваннi певної клiєнтури й на виконаннi специфiчних банкiвських операцiй (ощаднi компанії, пенсiйнi фонди, ощадно-позичковi союзи, кредитнi союзи, благодiйнi фонди). Вони мають можливiсть мобiлiзувати ресурси на тривалi строки, тому вони можуть дозволити довгострокове iнвестування. На вiдмiну вiд комерцiйних , банкiв вони не мають права виконувати депозитарнi (зберiгання цiнних паперiв на спецсрахунках, розрахунковi й кредитнi операції. СФКИ стали займати провiдне мiсце на грошовому ринку з ряду причин:
спостерiгається эростання доходiв населення;
розвиток ринку цiнних паперiв;
розвиток спец. послуг. якi роблять парабанки.
СФКИ включають страховi компанії, пенсiйнi фонди, ощадно-позичковi асоцiації, фiнансовi компанiї, благоднi фонди й кредитнi союзи.
Функцій СФКИ:
акумуляцiя заощаджень населения. Вiдбувається через випуски рiзних видiв цiнних паперiв.
Розмiщення ресурсiв здiйснюється;
по-перше, за допомогою облiгацiйних позик;
по-друге, за рахунок надання потечних кредитів;
по-трете, через надання споживчих кредитів;
по-четверте, за допомогою кредитної взаємодопомоги;
Приведення активів i зобов'язань вiдповiдно до потреб клiєнтiв (тобто якщо є можливість залучати ресурси на тривалi строки, те и строки розмiщення подовжуються);
Зменшення ризику шляхом диверсифiкованостi.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Критерії незалежності Центрального банка"
 1. І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  критерії оцінки якості та ефективності їх надання; 2) соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише у разі, якщо це обумовлено інтересами всього суспільства. Відноси ни між споживачами та постачальниками товарів і послуг регулю ються ринком, окрім тих випадків, коли він не може адекватно за довольнити потреби суспільства; 3) управлінські послуги повинні бути платними тільки у
 2. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
  незалежності України, Конституція України, Основні напрямки зовнішньої політики України, закони, Положення про Міністерство закордонних справ України, Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, Консульський статут України та ін. Верховна Рада України визначає засади зовнішньої політики України, а саме: - держава здійснює відкриту зовнішню політику, прагне до співро
 3. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  незалежності держави. Правову основу управління цією сферою складають Конституція України, закони України: "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про господарські товариства", "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", укази Президента: "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  незалежності України (24 серпня 1991 р.) / / Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502. 117. Про правонаступництво: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617. 118. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141. 119. Венская
 5. 16. Джерела міжнародного права.
  незалежності колоніальним країнам і народам, прийнятої Генеральною Асамблеєю в 1969 році. Водночас договір і звичай мають дуже суттєві розходження: - ці розходження кореняться в засобах створення договірної і звичаєвої норми. Договір завжди виникає з активних дій держав (або інших суб'єктів), направлених на досягнення саме такого результату, як писана норма. Звичай може виникнути не тільки з
 6. 54. Історія створення міжнародних організацій
  незалежності. Рішення ж питання про порушення Статуту Ліги Націй і застосуванні санкцій в остаточному підсумку залишалося на розсуд кожного держави-члена Ліга Націй складалася із трьох головних органів: Асамблеї, членами якої були всі держави - члени Ліги; Ради, що осуществляли виконавчі функції й включали 4 постійних членів (Великобританію, Францію, Італію і Японію) і 4 непостійних, що
 7. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  незалежності або в якості суверенних держав, або шляхом вільного приєднання до сусідніх незалежних держав. У листопаді 1994 року Рада Безпеки прийняла рішення про припинення Угоди про опіку ООН стосовно останньої з початкових 11 підопічних територій - території Тихоокеанські острови (Палау), керованої США. Тому в даний час Рада збирається на свої сесії лише за необхідності. Міжнародний Суд ~
 8. 61. Регіональні міжнародні організації
  незалежності і суверенітету. Співробітництво членами ЛАД здійснюється в таких сферах: економічні і фінансові проблеми; транспорт і зв'язок; питання культури, охорони здоров'я; гуманітарні проблеми. Вищим органом ЛАД є Рада ЛАД, у якій представлені всі учасники Пакту. Рішення, прийняті Радою одноголосно, обов'язкові для всіх членів ЛАД; рішення, прийняті більшістю голосів, обов'язкові тільки для
 9. 100. Міжнародно-правовий захист жертв війни
  критерії. Строго забороняється будь-яке зазіхання на їхнє життя й особистість і, зокрема, забороняється добивати або винищувати їх, піддавати їхнім катуванням, проводити над ними біологічні досвіди, навмисно залишати їх без медичної допомоги або відходу, навмисно створювати умови для їхнього зараження. До жінок варто ставитися з усім належній їхній підлозі особливою повагою У будь-який час, а
 10. 1.Економіка и социальная структура
  банка с его 122 конторами и отделениями и 727 казначействами в стране действовало 40 акционерных коммерческих банков, 192 - общества взаимного кредита, 255 - городских общественных банков. В банковском деле весомая роль принадлежала иностранному капиталу. Он взял на себя организацию кредита. В 1913 году из 19 крупных банков 11 были фактически основаны иностранцами. С 1901 по 1913 в России
© 2014-2022  ibib.ltd.ua