Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю

Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю.
Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження.
Особливості проходження дипломатичної, консульської служби. Адміністративно-правове регулювання в'ізду в Україну і виїзду з України.
Вивчення даної теми студентам слід розпочати зі статті 18 Конституції України, яка закріпила, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Правовими засадами управління зовнішньополітичною діяльністю є Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, Конституція України, Основні напрямки зовнішньої політики України, закони, Положення про Міністерство закордонних справ України, Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, Консульський статут України та ін.
Верховна Рада України визначає засади зовнішньої політики України, а саме:
- держава здійснює відкриту зовнішню політику, прагне до співро
бітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залеж
ності від окремих держав чи груп держав;
- держава розбудовує свої двосторонні та багатосторонні відноси
ни з іншими державами та міжнародними організаціями на ос
нові принципів добровільності, взаємоповаги, рівноправності, взає-
мовигоди, невтручання у внутрішні справи;
- держава не є ворогом жодної держави, засуджує війну як зна
ряддя національної політики та ін. (див. Основні напрямки зов
нішньої політики України).
77
Конституція України (стаття 102) закріпила, що Президент України виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України. Його повноваження як глави держави у відносинах з іншими державами передбачені в статті 106 Конституції України.
КМУ як вищий орган державної виконавчої влади забезпечує реалізацію зовнішньої політики.
Важлива роль відводиться Міністерству закордонних справ України - центральному органу виконавчої влади, яке безпосередньо забезпечує проведення зовнішньої політики України і здійснює координацію діяльності всіх учасників зовнішньополітичних зв'язків.
Головними завданнями Міністерства закордонних справ є:
- участь у забезпеченні національних інтересів і безпеки України
шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітницт
ва з членами міжнародного співтовариства;
- сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища
України, піднесенню її міжнародного авторитету, поширенню у
світі образу України як надійного і передбачуваного партнера;
- створення сприятливих зовнішніх умов для зміцнення незалеж
ності, державного суверенітету, економічної самостійності та збе
реження територіальної цілісності України;
- забезпечення відповідно до наданих повноважень цілісності та
узгодженості зовнішньополітичного курсу України та ін. (див.
Положення про Міністерство закордонних справ України, Поло
ження про дипломатичну службу в Україні).
МЗС здійснює свої повноваження через дипломатичні представництва України за кордоном (див. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном), консульські установи України за кордоном (див. Консульський статут України), представництва України при міжнародних організаціях, представництва МЗС України на території України.
Дипломатична та консульська служба є особливим видом державної служби (див. Положення про Міністерство закордонних справ України, Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, Консульський статут України).
Основними правовими актами, які регулюють питання в'їзду в Україну та виїзду з України є закони "Про порядок виїзду з України
78
та в'їзду в Україну громадян України", "Про правовий статус іноземців", "Про біженців", постанови КМУ "Про затвердження Правил оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасвоої затримки та вилучення", "Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну", "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію", "Про затведження Положення про посвідчення біженця" та ін.
При вивченні даного питання слід звернутися до навчально-методичного посібника С. Д. Подлінєва "Організація управління в адміністративно-політичній сфері України".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю"
 1. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  темах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку
 2. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби.
 3. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  тематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток; - універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи; - суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу; - у віданні органів
 4. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  тематично за конкретним об'єктом; - здійснюється, як правило, суб'єктами державної виконавчої вла ди, наділеними надвідомчими повноваженнями; - пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відпо відних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктив но-протиправних дій і стихійних явищ. При вивченні даної теми слід
 5. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  тематичності контролю, професіоналізму, об'єктивності, неупередженості, гласності, взаємодії контролюючих органів, допомоги підконтрольному об'єкту. Функція контролю у державному управлінні полягає в аналізі та співставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні поставлених завдань та причин цих відхилень, а також оцінкою
 6. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В
 7. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  тема органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагляд. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Управлінські послуги, що надаються органами внутрішніх справ. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку та громадської безпеки. Вивчення даної
 8. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
  тема і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. ',і Державна виконавча служба: організаційно-правові засади, завдання, Й1 система органів та їх повноваження. "° Організація роботи нотаріату. -с _9 Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб. Правові засади управління юстицією складають закони: "Про нотаріат", "Про органи реєстрації
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  тема органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера господарської діяльності", "сфера народного
 10. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
  тема органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів. Правовими засадами здійснення управління фінансами і кредитуванням є закони "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу", "Про Рахункову палату", "Про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua