Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами.
Служби в органах внутрішніх справ.
Державний пожежний нагляд.
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.
Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ.
Управлінські послуги, що надаються органами внутрішніх справ.
Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку та громадської безпеки.
Вивчення даної теми слід розпочати з уяснення того, що на органи внутрішніх справ покладаються такі основні завдання, як: гарантування особистої безпеки громадян; захист їх прав і свобод; забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших правопорушень; забезпечення дорожнього руху; накладення адміністративних стягнень; гарантування пожежної безпеки та ін.
Важливе значення має розмежування термінів "громадський порядок" та "громадська безпека". В адміністративній науці зазначається, що громадський порядок - це певна система відносин, належний порядок, що склався у суспільстві, який відповідає інтересам держави і всіх її громадян, а громадська безпека - це система відносин, яка складається у процесі запобігання та усунення загрози життю, здоров'ю та їх майну.
Правовими засадами діяльності і управління органами внутрішніх справ є Конституція України, закони: "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", "Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду", "Про органи і служби у
71
справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", "Про боротьбу з корупцією", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про внутрішні війська МВС України", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", укази Президента: "Про Національну програму боротьби з корупцією", "Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", постанови КМУ: "Про затвердження Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України", "Про державну службу охорони при МВС", "Про затвердження Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України", "Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх", "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування" та ін.
Управління внутрішніми справами здійснюють: Президент України, КМУ, МВС України та його органи на місцях.
МВС України є центральним органом виконавчої влади, повноваження якого визначені в Положенні про Міністерство внутрішніх справ України.
Слід звернути увагу на міліцію, як складову МВС України, яка є державним озброєнним органом виконавчої влади, який захищає життя і здоров'я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави. Вона виконує адміністративну, оперативно-роз-шукову, кримінально-процесуальну, профілактичну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції (див. закони "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та ін.).
Служба в органах внутрішніх справ є державною службою, яка характеризується цілим рядом особливостей. При вивченні даного питання слід звернутися до Закону "Про міліцію" і Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України.
Важливе значення для забезпечення громадської безпеки та громадського порядку має належне нормативне регулювання питання про застосування, придбання, зберігання спеціальних засобів та вог-
72
непальної зброї. При вивченні даного питання слід звернутися до таких нормативних актів, як:
- розпорядження Президента "Про запобіжні заходи щодо корис
тування мисливською і службово-штатною зброєю та газовими
пістолетами і револьверами",
- постанови КМУ: "Про затвердження Правил застосування спеці
альних засобів при охороні громадського порядку в Українській
РСР", "Про затвердження Положення про застосування вогне
пальної зброї", "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, об
ліку і застосування спеціальних засобів самоборони, зарядже
них речовинами сльозоточивої та дратівної дії";
- Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, об
ліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів
до неї та вибухових матеріалів;
- Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищен
ня чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї
та боєприпасів до неї;
- Умови і правила здійснення підприємницької діяльності по ви
робництву, ремонту і реалізації спортивної, мисливської вогне
пальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, виго
товлення і реалізації спеціальних засобів, заряджених речови-
, нами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони й засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, утворення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів і штемпельно-граверних майстерень, виготовленню печаток і штампів;
- Інструкція про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною
зброєю;
- Положення про порядок видачі народним депутатам України
та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради Украї
ни у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку і збе
рігання;
- Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та
застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних
засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохо
ронних органів, а також особами, що беруть участь у криміналь
ному судочинстві;
73
- Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів та ін. (див. рекомедовану літературу). Необхідно звернути увагу на новизну у діяльності органів внутрішніх справ, зокрема, надання ними юридичним і фізичним особам управлінських послуг (див. постанови КМУ "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ", "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС").
При вивченні питання про адміністративну відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, необхідно мати на увазі, що суб'єктами таких порушень можуть бути як індивідуальні суб'єкти (див. статті 173-184/2 КпАП України), так і колективні суб'єкти (див. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів Державного пожежного нагляду" та ін.).
При вивченні даного питання слід звернутися до навчально-методичного посібника С. Д. Подлінєва "Організація управління в адміністративно-політичній сфері України".
74
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами"
 1. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 2. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби.
 3. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В
 4. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
  тема органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломатичної, консульської служби. Адміністративно-правове регулювання в'ізду в Україну і виїзду з України. Вивчення даної теми студентам слід розпочати зі статті 18 Конституції України, яка закріпила, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів
 5. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  тема і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України -
 6. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
  тема митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів. Митний контроль. Особливості проходження служби в митних органах. Адміністративна відповідальність за порушення митного законодавства. Вивчення даної теми слід розпочати зі з'ясування поняття митної справи, яка включає в себе: - порядок переміщення через митний контроль товарів та інших предметів; 84 - митне
 7. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
  тема органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону природних ресурсів. При вивченні даної теми слід мати на увазі, що згідно зі статтею 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
 8. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
  тема органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні повноваження. Організація управління в кінематографії. Організація управління телебаченням і радіомовленням. Органзація управління видавничою справою. Організація управління засобами масової інформації. Організація управління бібліотечною справою та музейною справою. Студентам слід уяснити, що культура
 9. Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
  тема органів управління у сфері соціального захисту населення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення. Правовими засадами управління соціальним захистом населення є Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, закони України "Про страхування", "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів
 10. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  тема адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості °* структури. 8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua