Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України

Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права.
Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна.
Предмет і метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права.
Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.
Основні напрямки реформи адміністративного права.
Адміністративне право, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто воно є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і посадових осіб, на різноманітні суспільні відносини. Одночасно, метою адміністративного права є закріплення таких форм і напрямків діяльності зазначених органів, їх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим цих відносин на основі непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційна вимога щодо переходу від пануючої у минулому ідеології "домінування держави" над людиною до нової ідеології - "служіння держави" людині повинна стати основним принципом адміністративного права і пройти через весь його зміст.
Особливу увагу слід звернути на те, що при визначенні адміністративного права необхідно враховувати єдність трьох головних
11
функцій, а саме: а) управлінської (тобто регулювання управлінської діяльності); б) правореалізаційної (реалізація прав і свобод громадян); в) правозахисної (захист порушених прав і свобод громадян). Саме в межах третьої функції передбачено створення адміністративної юстиції як форми спеціалізованого судового захисту прав і свобод громадян від порушень з боку органів виконавчої влади.
Адміністративне право має давню історію. Перші адміністративні норми появилися у правових системах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку адміністративного права.
Слід зазначити, що в колишньому Радянському Союзі адміністративне право двічі заборонялося як галузь права і навчальна дисципліна (1917-1921 рр., 1928-1937 рр.). У 1938 р. воно було реабілітоване за умови його розвитку тільки на марксистсько-ленінській ідеології, що передбачало неприйняття адміністративної юстиції як складової адміністративного права. Одночасно, в ході дискусії 1938-1941 рр. був визначений предмет адміністративного права - суспільні відносини у сфері державного управління, поняття і сутність якого використовується в теорії адміністративного права до цього часу.
Проведення адміністративної реформи в Україні викликало об'єктивну необхідність переосмислення предмету цієї галузі і розгляду його як:
- відносини державного управління у сфері економіки, соціально-
культурної та адміністративно-політичної діяльності;
- управлінські відносини в системі та в структурі державних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
(включаючи відносини державної та муніципальної служби);
- управлінські відносини, що складаються в процесі внутрішньої
організації та діяльності апарату інших державних органів (апа
рату прокуратури, апарату судів, Секретаріату Верховної Ради
України, Адміністрації Президента України тощо), а також в
адміністраціях державних підприємств, установ, організацій;
- управлінські відносини, пов'язані із реалізацією функцій та пов-
12
новажень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим недержавним інстанціям;
- відносини у зв'язку із забезпеченням органами виконавчої вла
ди та місцевого самоврядування реалізації та захисту прав і сво
бод громадян, а також надання їм різноманітних управлінських
послуг;
- відносини у зв'язку з організацією та діяльністю адміністратив
них судів (тобто у сфері адміністративної юстиції);
- відносини у зв'язку із застосуванням заходів адміністративної
відповідальності фізичних та юридичних осіб.
При вивченні методу адміністративного права слід звернути увагу на те, що в ньому використовуються як загальні методи правового регулювання: імперативний і диспозитивний, які реалізуються шляхом: а) використання приписів, б) встановлення заборон, в) надання дозволів; так і спеціальні, притаманні тільки цій галузі: субординації, координації, реординації, адміністративного договору, реєстрації, стимулювання, інвестицій та ін.
У розв'язанні завдань адміністративної реформи вирішальну роль має зіграти адміністративне право, оскільки воно органічно пов'язане з виконавчою владою, являючи собою, з одного боку, її правові засади, а з іншого - важливий засіб, інструмент її здійснення. Оскільки адміністративне право відстає від вимог сьогодення, неповно і суперечливо регулює суспільні відносини, не забезпечує утвердження пріоритету прав і свобод людини у її стосунках з державою, виникла нагальна потреба реформування адміністративного права.
Реформа адміністративного права має на меті:
- переосмислити принципові науково-методологічні засади цієї
фундаментальної галузі права з урахуванням наслідків руйну
вання колишньої тоталітарно-державної системи і утвердження
нових політико-ідеологічних та соціально-економічних орієнтирів
історичного розвитку українського суспільства;
- трансформувати зміст і систему чинного адміністративного за
конодавства відповідно до потреб якісної зміни ролі адміністра
тивного права у регулюванні взаємовідносин між державою і
людиною, а також більш ефективного здійснення державного уп
равління в різних сферах суспільного життя;
13
- сприяти більш ефективному використанню адміністративного законодавства як основи правового супроводження самої адміністративної реформи. При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на проект
Концепції реформи адміністративного права України (див. с. 240).
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України"
 1. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
 2. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій. При вивченні даної теми слід з'ясувати, що бути суб'єктом адміністративного права означає мати права та обов'язки у сфері державного управління. На коло суб'єктів впливають такі фактори, ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА Б! БлоТЁ К А~ НАВЧАЄ ""-"' як: політичні,
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 4. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  поняття "органи виконавчої влади", оскільки вони не є суб'єктами виконавчої влади, тобто не мають державно-владних повноважень. 195 До складу групи установ і організацій при Кабінеті Міністрів повинні бути віднесені: а) структури, що утворені внаслідок перетворення окремих існу ючих нині органів виконавчої влади, які підвідомчі Кабінету Міністрів, але фактично не мають владно-розпорядчих
 5. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  тема державного управління - складне поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи: 234 а) суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади; б) об'єкти управління, тобто сфери та галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим впливом держави; в) управлінська діяльність (процес), тобто певного роду суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні
 6. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  тема, перевага надавалась методам заборони та приписів. Набагато рідше застосовувався метод дозволів. В адміністративному праві демократичного суспільства підвищується увага до гарантій реалізації прав і свобод людини. В адміністративно-правовому регулюванні цієї сфери суспільних відносин перевага має надаватися методу правових дозволів, і це необхідно передбачити в ході реформування
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  тематизації статутного законодавства доцільно було б розробити і прийняти принципово новий законодавчий акт кодифікованого типу з орієнтовною назвою: "Про організацію виконавчої влади в Україні". В ньому можна було б зосередити значну частину матеріальних норм адміністративного права. За умови подальшого змістовного і техніко-юридичного опрацювання зазначений кодифікований акт (або під назвою
 8. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 9. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 10. Поняття екологічного права України
  тема екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підхо-дили аж до Києва.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua