Головна
ГоловнаЕкологіяОбщая экология → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основы общей экологии и неоэкологии: учебное пособие. Программные и проблемные лекции для студентов специальности 7.0708 Екологія Часть I, - Харьков., 1998 - перейти до змісту підручника

Б.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ І НЕОЕКОЛОГІЇ"

Теоретична частина

Модуль 1: Загальні питання:

Вступ. Предмет та задачі курсу. Ознайомлення з програмою курсу. Побіжний огляд раніше засвоєних питань і подальший розвиток знань з понятійного апарату.

1.2. Визначення поняття "екологія". Еволюція поняття. Методи екологічних досліджень. Основні екологічні і неоекологічні проблеми біосфери. Елементи глобальної екології. Головні забруднювачі біосфери.

1.3. Біосфера.Еволюція біосфери.Тепло і влагообіг біосфери.Вузкість температурних кордонів існування цивілізації. Необхідність формування нових форм суспільного буття, нової моралі, цілеспрямованого регулювання людської активності. Екологічний імператив.

Модуль 2: Основи традиційної екології.

2.1. Теоретична екологія.

Основний об'єкт і предмет екології. Актуалізація понять: біосфера, екосистема, біо/гео/ценоз. Загальні питання теорії систем.Єдиний біологічний кругообіг речовин. Біохімічні процеси та цикли в біосфері.Основи фотосинтезу. Загальна характеристика кругообігу речовин, кругообіг води, вуглицю, кисню, азоту, фосфору, мікроелементів.

Екологічні фактори (умови) і ресурси та іх класифікація: природні - сонячне випромінювання, грунти, повітря (двуокісь вуглицю, кисень), вода та інші; штучні - шум, електромагнітне випромінювання та інші. Наріжний камінь, центральне поняття теоретичної екології - екологічна ніша. №-мірність екологічних ніш.

2.2. Відповідність між організмами і середовищем.Сутність, причини, наслідки. Головні поняття: адаптація і абаптація, приспособленність, конвергенція і паралелізм, схожість, екотипи, генетичний поліморфізм.

Життя як екологічна подія. Демографічні процеси.Поняття про особину і популяції, унітарні і модулярні організми.

Закономірності розміщення організмів у просторі і часі, міграції і розселення.

2.3.Різноманітність і основні типи взаємодії живих організмів.Головні поняття,внутрішьньовидова конкуренція,міжвидова конкуренція,хижацтво і динаміка популяцій.Людина як хижак:збір врожаю,рибальство, мисливство, вибраковка, редуценти і детрітофаги, паразити і хвороби,мутуалізм.Їх сутність, причини, наслідки.

2.4. Життєвий цикл - як один із найважливіших аспектів традиційної екології. різноманітність життєвих циклів.

Закономірності різниці в кількості організмів.Чисельність.Теорія чисельності видів.

2.5. Угрунтування. Природа угрунтувань. Угрунтування - як рівень організації. Видове багатство угрунтувань. Просторовий розподіл угрунтувань. Головні поняття: сукцессія, клімакс, біомаса і некромаса,первинна і повторна продукція угрунтувань. Різниця в потоках енергії і речовини в угрунтуваннях.

Стійкість і структура угрунтувань.

Модуль 3. Основи неоекології.

3.1. Теоретично-методичні основи неоекології. Методологічна база неоекології: філософська методологія, системний підхід, структурний аналіз і синтез спеціалізованої методології. Структури самостійності неоекології: об'єкт, предмет і метод дослідження. Принципова різниця між антропосферою і соціосферою, між екосистемою і геосистемою. Геоекосистеми і еколого-економічні системи і інші. Відмінні риси неоекології від екології.

Специфіка формування наукової мови неоекології. Понятійно-термінологічний апарат неоекології - як складна система найважливіших понять вихідних наук, загальнонаукових і спеціальних понять. Компоненти неоекології - спеціальний, біологічний, географічний, соціальний та інші.

Фундаментальна база неоекології - основні закони, закономірності, правила,принципи і гіпотези екології.Гіпотеза Геі,логічні закони Арістотеля і Лейбніца, закон біогенної міграції, закон константності, закони Коммонера, еколого-термодинамічне правило, правило 10% та інші, принципи направленності еволюції, принципи сукцесійного заміщення та інші.

Стадії розвитку неоекології дескрентинв (описова) ітерпретинв і конструктивна. Статична неоекологія, динамічна неоекологія, прогнозна неоекологія.

Неоекологія - як система наук. Сімейство, комплекс, галузі, напрямки неоекологічних наук. Сучасна структура неоекологічних дисциплін: аналітичні, синтетичні і методичні неоекологічні дисципліни.

Специфічність підходів і методів. Центральний метод неоекологічних досліджень - системний підхід, як конкретне теоретичне вираження матеріалістичної діалектики. Головні напрямки використання системного підходу - створення системи понять і термінів (трансляція системних понять в неоекологію і навпаки); вирішення неоекологічних проблем за допомогою системного підходу.

Структурний аналіз для всебічного вивчення складних неоекологічних проблем, іх функціональної структури. Методи формалізації, моделювання і інші - як межпредметні і універсальні такі що забезпечують вивчення неоекологічних проблем і задач у просторі і часі, прогнозування розвитку найбільш важливих із них.

3.2. Основні питання неоекології.

Найбільш важливі глобальні проблеми неоекології.Ріст населення Землі, марнотратство ресурсів, отруєння і винищення всього,що забезпечує життя.

Кислотні дощі, проблеми руйнування озонового шару і його захист.Проблеми забруднення води, повітря, грунту.Сільськогосподарче забруднення. Проблеми електромагнітного забруднення,світлове,шумове, пильове і теплове забруднення.

Понятійно-термінологічний апарат неоекології: забруднення, відходи, що складуються, викиди, стоки, організовані і стихійні викиди, забруднюючі речовини, якість оточуючого середовища, якість середовища життя людини, міри якості середовища і т.

і.

Класифікація забруднюючих речовин. За характеом надходження: локальні, точечні, площині, лінійні. За складом: органічні, органо-мінеральні, мінеральні. Важкі метали і іх визначення.

Міграція хімічних елементів.Геохімічна міграція,геохімічний бар'єр, міграційний потік, геохімічний фон, аномалія. Зони забруднення. Густість забруднення. Критична густість.

Вплив забруднень на живі організми. ПДВ, ПДС, ПДК.Санітарно-захисна зона. Рівень концентрації забруднюючих речовин.Пороговість концентрації.

Допустимі рівні. Критичні рівні. Еколого-геохімічна норма рівня існування людини. Функціональні і морфологічні відхилення - як прямі і віддалені екологічні наслідки.

Оцінка впливу на оточуюче середовище (ОВОС). Основні принципи оцінки впливу на оточуюче середовище. Загальні вимоги,об'екты,учасники ОВОС. Зміст ОВОС. Ідентифікація впливу, безпосередня оцінка впливу, методи. Інтерпретація результатів. Подання наслідків оцінки.

Екологічний контроль і управління якістю стану навколишнього середовища;

Загальні положення.Контроль і управління якістю: атмосферного повітря, водних об'єктів, грунтів.Понятійно-термінологічний апарат. Принципи, механізм, причини та наслідки. Поняття про екологічний ризик, методологія сучасної оцінки екологічного ризику.

Схема управління екологією міста з інших територій.

Методи та засоби визначення забруднюючих речовин в атмосфері, воді, грунтах, організмі людини. Проблеми поведінки забруднювачів у навколишньому середовищі і живій речовині.Нормативи.Маловідходні та безвідходні технології.

Головні екологічні проблеми в Украіні. Основні напрямки державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища,використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.Екологічний прогноз.

Модуль 4. Окремі світоглядні питання неоекології.

Міжнародні організації та міжнародне співробітництво у розв'язанні екологічних проблем. Міжнародні програми: геосферна, біосферна та інші.

Екологічна інформація в інформаційних системах та базах даних ООН та інших організаціях.

Роль екологічної освіти та виховання, екологічного всеобуча.

Вибіркові екологічні теми.

5.1.Екологізація сучасної науки. Екологічна кібернетика. Аерокосмічний моніторинг. Екологія та економіка. Гуманізація науко-технічного прогресу.

5.2. Екологічні злочини.

5.3. Теми на замовлення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Б.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ І НЕОЕКОЛОГІЇ""
 1. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003
  програму навчального курсу цивільного процесуального
 2. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом
 3. В. В. Бедь. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 2004
  програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності
 4. Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: іл. - Бібліогр.: с., 2003

 5. 4.Адміністративне право у юридично - галузевій класифікації.
  програмах, методичних матеріалах і навчальній
 6. ВСТУП
  навчальною літера-турою. У межах дисципліни «Господарське право» ви-вчаються такі теми: «Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства»; «Підприємництво як різновид господарської діяльності»; «Правова характеристика господарських організацій»; «Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності»; «Господарські зобов'я- зання»;
 7. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005
  програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента- ми матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питання для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. Видання містить перелік ос- новної та додаткової літератури, використання якої сприятиме на- лежному вивченню дисципліни. Розрахований
 8. Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998
  навчальному посібнику висвітлюються актуальні теоретичні і практичні проблеми, пов'язані з реформуванням прокуратури України: її місця у механізмі держави, функцій, принципів організації та діяльності, взаємозв'язків із структурами, що належать до інших гілок влади. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства і організації роботи прокуратури. Для науково-педагогічних працівників,
 9. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004
  програми курсу та на основі чинного законодавства України висвітлено найважливіші питання правового регулювання господарської діяльності. Розглянуто зокрема такі проблеми: основи регулювання господарської діяльності; засади державного регулювання господарської діяльності; суб'єкти господарювання; майнові засади господарювання; господарські зобов'язання; юридична відповідальність суб'єктів
 10. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
  Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Система органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону природних ресурсів. При вивченні даної теми слід мати на увазі, що згідно зі
 11. ПЕРЕДМОВА
  програми навчальної дисципліни "Кримінально-процесуальне право" ("Кримінальний процес"), побудовано з урахуванням логічної послідовності тем лекцій та традицій викладення навчального матеріалу у вітчизняних підручниках. Виклад матеріалу у вигляді лекцій допускає в межах програми певну свободу у виборі тем і визначенні обсягу, що відводиться на кожну із них. Теми лекцій цього курсу було обрано з
 12. ЗМІСТ
  курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос- подарського законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяль- ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський договір 55 Тема 7.
 13. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200
  програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського кодексу України та нового Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua