Головна
ГоловнаМови та мовознавствоЛінгвістика → 
« Попередня Наступна »
Вадим Глухов. Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Частина 3. Семантична структура слова як знака мови

Слово - основний елемент і одночасно знак мови. Воно позначає предмети, виділяє їх ознаки, позначає дії, відносини між предметами, тобто кодує наш досвід.

Цю основну роль дозволяє виконувати його семантична (смислова) структура, що включає значення і зміст слова.

Основоположна роль у дослідженні особливостей семантичного аспекту слова належить J1.C. Виготському і іншим вітчизняним психологам: А.Н. Леонтьєву, А.Р. Лурии, О.С. Виноградової, А.А. Леонтьєву та ін (136, 147-149).

У сучасній психології значення слова визначається як узагальнене і стійке відображення предметного змісту, включеного в суспільно-практичну діяльність людини (136, 148, 149 та ін.)

Значення слова - це категорія, об'єктивно сформувалася в процесі історичного розвитку суспільства. За визначенням О.М. Леонтьєва, значення слова «є те, що відкривається в предмет або явище об'єктивно - у системі об'єктивних зв'язків, відносин, взаємодій. Значення відбивається, фіксується в мові і набуває завдяки цьому стійкість »(136, с. 387).

Семантична структура слова складна. Так, його основний компонент - значення слова - включає два аспекти, два «рівня», які тісно пов'язані з функціями слова. Ще Л.С. Виготський звертав увагу на те, що слово завжди вказує на предмет (дія, якість), заміщає його або «служить його поданням» (45). Ця функція значення слова за пропозицією Л. С. Виготського отримала назву «предметна віднесеність слова». Інший функцією слова є об'єктивне і узагальнене відображення обозначаемого об'єкта або «власне значення слова», по Л.С. Виготському.

У свою чергу, власне значення слова також являє собою багатовимірне, «полиморфное» явище, що включає три взаємопов'язані складові; відповідно їм слово як знак мови виконує три основні семантичні функції.

По-перше, слово-найменування не тільки називає предмет, вказує на нього, а й одночасно вказує на його властивості, функції, виділяючи і узагальнюючи їх. Так, слово «хлібник» містить не тільки пряму вказівку на відповідний предмет, але й одночасно вказівка на те, що даний предмет має відношення до певного продукту харчування, що він є вмістилищем, як і інші предмети аналогічного призначення: цукорниця, конфетніца, попільничка («граматичне» значення суфіксів - н-,-иц-). Нарешті, це слово позначає, що в мові відображається тільки один, а не кілька однакових предметів (45).

По-друге, слово на основі узагальнення основних ознак, властивостей предмета відносить його до тієї чи іншої предметної категорії. Кожне слово як би узагальнює речі, їх ознаки (чи дії), відносить їх до певної категорії. Наприклад, «книга» - це будь-яка книга (художня, наукова, дитяча); «годинник» - будь-які годинники (наручні, будильник, годинник з боєм і т. д.).

Таким чином, навіть слово з «конкретним значенням» завжди позначає і відображає не тільки даний конкретний об'єкт, а й одночасно цілу категорію предметів. Ця складова значення слова може бути визначена як його категоріальне значення.

Виходячи зі сказаного випливає, що слово не тільки вказує на предмет, а й «проробляє» складний аналіз цього предмета (ознаки, дії), аналіз, сформований в кодах мови в процесі суспільно-історичної практики (45, 148).

Нарешті, по-третє, як вказує А.Р. Лурія (148), слово «вводить» позначається предмет (дія, якість) в певну систему смислових зв'язків і відносин. Наприклад, слово «учень» неминуче викликає у свідомості людини такі смислові зв'язки (поняття), як «школа», «вчителя», «уроки», «шкільне приладдя», а іноді співвідноситься і з більш абстрактній системою категорій, таких як «процес навчання »,« методи навчання і виховання »та ін З цією функцією слова як знака мови, яку правомірно визначати як понятійне значення слова, нерозривно пов'язане таке унікальне явище семантичної сторони мови, як« семантичне поле »слова. Його утворює складна багатовимірна система смислових зв'язків даного слова з іншими лексичними одиницями мови (словами, словосполученнями); саме ж «семантичне поле» слова включає всі слова і словосполучення, які можуть бути пов'язані з даним словом різними видами смислових зв'язків (смислові зв'язки споріднених однокореневих слів , асоціативні зв'язки, смислові зв'язки в рамках міжпредметних відносин - зв'язок «по ситуації», «за функціональним призначенням», «за належністю» (атрибутивні зв'язку) і ін

Образне і в той же час дуже точне поняття «семантичне поле», що має найважливіше гносеологічне та методологічне значення для психології мови і психолінгвістики, було введено в науку А.Р. Луріей та О.С. Виноградової (149, 38). Семантичне поле є об'єктивно існуючої стороною, властивістю «семантики »слова, визначальною основні його характеристики, як знака мови.« Семантичне поле »слова реально і в більшості випадків об'єктивно відображає ту систему зв'язків і відносин, яка існує у позначається словом об'єкта (предмета, явища, події та ін.) з іншими предметами, явищами або подіями навколишньої дійсності. Феномен «семантичного поля» полягає в тому, що його багатовимірне і багатоаспектне предметний зміст укладено як би в одному слові, і разом з тим воно охоплює цілий, вельми об'ємний «пласт мови». Саме «семантичне поле» забезпечує оптимальний варіант використання в мовній діяльності лексичної підсистеми мови та мовного вміння, оскільки одночасно з актом актуалізації слова (витяги з пам'яті або впізнавання почутого слова) актуалізується і вся система смислових зв'язків, «закріплених» за даним словом (або її значна частина). Це визначає величезні «функціональні» можливості слова як знака мови в речемислітельной діяльності людини, т. к. слово виступає тут як універсальної «семантичної матриці», значно розширюючи можливості інтелектуального оперування з вербальними знаками.

Поряд з об'єктивними властивостями «семантичне поле» має суб'єктивний характер, оскільки його структура і «наповнення» багато в чому визначаються індивідуальної мовної практики кожної людини, а більш широко - всім його життєвим, пізнавальним досвідом. Виходячи з цього, формування семантичного поля кожного слова являє собою досить тривалий за часом, «безперервний» процес, нерозривно пов'язаний з пізнавальною діяльністю людини. Провідну роль у формуванні та розвитку «семантичних полів» слів грає цілеспрямований педагогічний вплив в рамках відповідним чином організованої «мовної», в першу чергу «словникової роботи». Словникова робота, спеціально спрямована на формування «семантичного поля» кожного знову засвоюваного дитиною слова, має особливе значення в роботі з дітьми, що мають системні порушення мови. Як показали спеціальні експериментальні дослідження, формування цього боку лексичного ладу мови в дітей з мовною патологією протікає уповільнено, а нерідко й дефектно (39, 133, 236, 242 і ДР-) -

Сучасна психологія розглядає слово як знак, основною функцією якого є об'єктивне і узагальнене відображення предметів і явищ навколишньої дійсності. Зі сказаного вище очевидно, що узагальнення (словом = знаком) можливе лише за наявності у нього значення. Завдяки цій здатності слова узагальнювати і стає можливим спілкування людей в процесі комунікації, т. к. всяке спілкування вимагає, щоб знак - слово не тільки вказував на певний предмет, а й узагальнював відомості про цей предмет, узагальнював наочну ситуацію; саме завдяки цьому стає можливою передача будь-якої думки і забезпечується її адекватне розуміння (95, 243). Таким чином, значення слова, за визначенням Л.С. Виготського, відбиває «єдність спілкування та узагальнення »(45).

У процесі формування мови дитини слово стає« основою узагальнення (а тим самим і знаряддям мислення) і засобом спілкування - знаряддям мовної комунікації »(148, с.

57). При цьому в ході онтогенезу відбувається процес звільнення слова від сімпрактіческого контексту (тобто зумовленості значення слова ситуацією, практичною діяльністю дитини, її практичним досвідом) і «перетворення слова в елемент самостійних кодів, яка забезпечує спілкування дитини з оточуючими, спілкування, яке не залежить від даної ситуації, даної діяльності »(42, с. 36).

Значення слова як основний компонент внутрішньої змістовної сторони цього універсального знаку мови не можна розглядати у відриві від його зовнішнього« матеріального носія ». Зовнішнім апаратом або матеріальним носієм значення є звуко-складова структура слів, тобто слово як стійкий звукокомплексов (84, 123).« Значення слова не можна відірвати від його звукової сторони, звуки є матеріальними носіями нематеріального значення слова »(136, с. 129). Як вказував А.А. Потебня, «всяке слово як звуковий знак значення засноване на поєднанні звуку і значення» (176, с. 203).

У лінгвістиці в якості матеріального носія значення слова розглядається також його морфемная структура - з її корінням, суфіксами, флексиями, завдяки яким і позначається категориальность предметів, що позначаються словом (59, 231, 236 та ін.)

Крім матеріального, у значення слова є і ідеальний носій, який в психолінгвістиці визначається як основний. Ідеальним носієм значення слова виступає чуттєвий (по перевазі - наочний) образ. Таким є у свідомості людини образ-уявлення об'єкта навколишньої дійсності (предмета, явища тощо), позначається словом. Тому оволодіння значенням слова в чому залежить від «якості» наявного у людини образу-уявлення предмета. Багато відомих педагоги і психологи XIX і XX століть особливо підкреслювали важливе значення формування чітких, диференційованих образів-уявлень предметів при проведенні мовної, словникової роботи (23, 68 та ін.) Хочеться звернути увагу логопедів-практиків на той факт, що в практичній логопедії в працях провідних вітчизняних методистів (Т.Є. Филичева, 2001; С.А. Миронова, 1991; Л.Ф. Спірова, 1980 та ін.) вже досить давно пропагується методичний прийом активного і широкого включення предмета, що позначається знову засвоюваним дитиною словом, в різні види предметно-практичної діяльності дітей (малювання, аплікація, конструювання та ін.), рекомендуються різноманітні варіанти «обігравання» предмета на навчальних та позанавчальних заняттях. Практичним виходом з реалізації цього варіанту організації педагогічної роботи з дітьми є формування «стійких», повноцінних образів-уявлень тих предметів, які позначаються словами «нової» для дитини лексики.

Що стосується матеріального носія, то у дорослої людини він «як би стушевиваются» і майже не усвідомлюється, а на першому плані завжди виявляється зміст слова, носієм якого є чуттєвий образ (А.Р. Лурія, І. А. Зимня). Матеріальний носій слова починає усвідомлюватися, коли слово стає предметом усвідомленого дії та аналізу (наприклад, дитиною - на початку шкільного навчання, дорослим - при навчанні іноземної мови). З урахуванням того, що саме матеріальний носій значення слова є зовнішньою, матеріальною оболонкою слова як знака мови і виступає як єдиний засіб передачі значення в процесі мовної комунікації, надзвичайно важливе значення має правильне відтворення (продукування) зовнішньої звуко-складової структури слова. У цьому зв'язку ще раз хочеться підкреслити, що основне призначення логопедичної роботи з корекції вимови у дітей з порушеннями мови полягає не тільки в психологічному аспекті досягнення «рівня відповідності» фонетичним нормам рідної мови (важливо навчити дитину правильно говорити, правильно вимовляти всі звуки, щоб він не відрізнявся від інших, нормально говорять дітей). Основне призначення формування правильної вимови полягає в забезпеченні можливості повноцінної мовної комунікації, повноцінного соціального спілкування дитини, підлітка з оточуючими людьми на основі «безпроблемною», повноцінної передачі інформації (заставою чого є адекватне відтворення в мові матеріального носія нематеріального значення слів).

Слово, взяте окремо (поза відповідного мовного контексту , але в «контексті» тієї чи іншої предметно-подієвої ситуації) має не більше одного значення, але потенційно в ньому міститься багато значень. Останні реалізуються і уточнюються в живій мові людини. Реальне вживання слова тому завжди є процесом вибору потрібного значення з цілої системи спливаючих альтернатив, «з виділенням одних і гальмуванням інших зв'язків» (146, с. 58). Особливо чітко це видно на прикладі багатозначних слів, наприклад, таких, як «ключ», «ручка», «коса» і т. п. (13, 148). «Реальне значення слова неконстантно, - вказував Л. С. Виготський. - В одній операції слово виступає з одним значенням, в іншій воно набуває іншого значення» (43, с. 369).

Другою складовою семантики слова є його зміст. ЮЗпод сенсом, на відміну від значення (як явища об'єктивного), розуміється його (слова) індивідуальне, суб'єктивне значення - значення, яке набуває слово для людини в кожній конкретній ситуації здійснення мовної діяльності. «У слові поряд зі значенням, що включає предметну віднесеність і власне значення, тобто узагальнення, віднесення предмета до відомих категоріям, мається завжди і індивідуальний сенс, в основі якого лежить перетворення значень, виділення з числа всіх зв'язків, які стоять за словом, тієї системи зв'язків, яка актуальна в даний момент »(148, с. 62). Таким чином, сенс слова споконвічно (по своєму« походженням ») являє собою частина значення слова, необхідну людині в певній ситуації мовного спілкування. Це визначення другої складової семантики слова можна проілюструвати на прикладі аналізу «семантичного» наповнення слова. Візьмемо для прикладу древнєїранськоє слово «собака».

 Наведемо можливі варіанти використання цього слова в різних ситуаціях мовного спілкування між людьми: «Треба ж, живуть за містом, в селі, а собаку не тримають», «І собака була на дворі, а все одне, винесли з будинку все дочиста»; « Цього разу мисливці взяли з собою на промисел собаку »;« Так ти один у відпустку їдеш? - Ні, чому ж, собаку свою з собою візьму. Разом веселіше »(репліки з діалогу);« Ні, кішок у них немає, у них же собака, вівчарка, живе ». І нарешті, настільки поширене і актуальне: «Обережно: у дворі злий собака!» Очевидно, що в цих мовних висловлюваннях (або репліках-висловлюваннях) дане слово виступає в найрізноманітніших сенсах-значних.

 У той же час, будучи складовою частиною, «частинкою» загального значення, сенс слова виступає як явище в достатній мірі «автономне», самостійне.

 Розмежування понять «значення» і «сенс» вперше було введено в психологію мови JI.C. Виготським (42, 45). Значення слова, за даним їм визначенням, - стійка і однакова для всіх людей система (смислових) зв'язків, які стоять за словом. Сенс же - це «індивідуальне значення слова», виділене з об'єктивної системи зв'язків; воно складається з тих смислових зв'язків, які актуальні для людини в цей момент.

 Сенс слова залежить від усієї сукупності знань людини, його життєвого, в тому числі емоційного, досвіду, від його особистісних якостей. Тому сенс слова більш «рухливий, ніж значення, він динамічний і, в кінцевому рахунку, невичерпний» (45). «Сенс слова є явище складне, рухливе, постійно змінюється відповідно окремим свідомість і для одного і того ж свідомості відповідно до обставинами. У цьому відношенні сенс слова невичерпний. Слово набуває свій сенс тільки у фразі, але сама фраза набуває сенс тільки в контексті абзацу, абзац - в контексті книги »(43, с. 347).

 Сенс як складова «семантики» слова, таким чином, спочатку соціальний і виступає в якості свого роду «фіксатора» соціального досвіду людини. А.Н. Леонтьєв підкреслював, у цьому зв'язку, що «змістом не можна навчити, сенс виховується», він породжується не тільки значенням слова, а й самим життям (136, с. 292). Так як професійний досвід - це також стійкий соціальний досвід, не дивно, що люди різних професій нерідко вживають одні й ті ж слова в різних сенсах-значних. Сенс одного і того ж слова може бути різним для різних людей і в різних ситуаціях мовного спілкування. Так, для дитини слово «виноград» означає насамперед ласощі, для художника, крім того, це об'єкт зображення і естетичної насолоди, для виготовлювача соку, вина - сировина для переробки, для вченого-біолога - об'єкт вивчення, розведення та селекції (146) .

 Таким чином, сенс слова ми можемо розглядати як індивідуальне, кожного разу «неповторне» уявне зміст, який одна людина прагне передати іншому в даній конкретній ситуації їх соціальної взаємодії.

 Важливо також відзначити ще одну властивість сенсу слова, на яке вказував Л.С. Виготський: сенс пов'язаний з усім словом (як єдиним звукокомплексов) в цілому, але не з кожним його звуком або звукосполученням (морфемою), точно так само, як сенс фрази пов'язаний з усією фразою в цілому, а не з окремими її словами.

 Значення і сенс слова тісно пов'язані між собою. Значення може бути виражено тільки через сенс, оскільки людина щоразу вибирає необхідне для кожної конкретної ситуації значення слова. Оволодіння значенням слова в онтогенезі також протікає через сенс, конкретний в даній ситуації. Дитина, зустрічаючись з різними смислами слів у різних ситуаціях мовного спілкування, засвоює, таким чином, і значення слова. Водночас передумовою взаєморозуміння людей в процесі мовного спілкування є саме значення слова, оскільки саме воно є узагальненим і об'єктивним відображенням предметного змісту явищ, саме воно

 зафіксовано в системі язикаЮ4І завдяки цьому набуває «стійкість».

 Примітно, що об'єктивне значення слова не завжди збігається з його змістом. Яскраві приклади такого явища призводить Л.С. Виготський у книзі «Мислення і мова» (45). Таким, до

 Приміром, є назва великого твору Н.В. Гоголя «Мертві душі». Ю5 () фІцІальн0 «мертві душі» - це померлі недавно кріпаки, документи на яких («Ревізькі казки») поміщик повинен був подавати в місцеві державні органи управління. У даному художньому творі (для автора і його читачів) - це, за зауваженням Л.С. Виготського, всі головні «герої» поеми, які з «біологічної точки зору» є живими людьми, але вони мертві в духовному відношенні.

 Як вказує Л.С. Цвєткова (242), значення слова (включаючи його багатоаспектний смисловий зміст) в акті номінації предмета існує не інакше, як у формі «індивідуально розвивається речемислітельной процесу». Значення слова в акті називання «еквівалентно», тієї операції, за допомогою якої мислиться (подумки відображається у свідомості) той чи інший предмет. Аналогічне розуміння інтелектуальних операцій зі значеннями слів (наприклад, вибір потрібного за значенням слова з ряду слів-синонімів, вибір потрібного значення даного слова з декількох варіантів значення та ін.) ми знаходимо і у О.Н. Леонтьєва. Ось деякі з його визначень категорії значення: «своєрідна" одиниця "свідомості», «категорія свідомості, відповідна розумовою операціями». Значення слова, в інтерпретації А.Н. Леонтьєва, являє собою «акт мислення у власному розумінні слова» (136, с. 223). Таке функціональне призначення «семантики» слова (його значення і сенсу) в мовній діяльності людини, на наш погляд, є ще однією підставою для інтерпретації цієї діяльності як діяльності речемислітельной, оскільки вона здійснюється на основі інтелектуальних дій та операцій зі знаками мови, операцій з основними компонентами семантичної структури слова.

 Категорію значення слова в психології мови і психолінгвістики прийнято відмежовувати від терміна «поняття». Значення є невід'ємною частиною самих слів, які як засіб спілкування входять в структуру мови. Поняття ж утворюються у свідомості людей в результаті застосування слів у процесі спілкування в різних поєднаннях і в різних сенсах-значних (148, 195, 242).

 Поняття може бути визначене як максимально узагальнене уявлення (про предмет, об'єкт), яке виражається за допомогою знаків мови. Поняття відображає («вбирає в себе») основні, найбільш важливі властивості та якості предмета, а також його функціональне призначення. Основною відмінністю поняття від інших узагальнених уявлень є знакова (мовна) зовнішня форма вираження. В якості мовної форми вираження поняття виступає пропозицію або текст. Понять незрівнянно більше, ніж слів; при цьому на основі одних і тих же слів, завжди заздалегідь відомих слухаючому (читаючому), може бути висловлено і відповідно засвоєно багато абсолютно різних і раніше невідомих понять (243). Співвідношення і взаємозв'язок поняття і значення слова (а також відображуваного ним предмета) схематично може бути представлено наступним чином:

 Об'єктивний характер співвідношення значення і поняття, відображений на цій простій схемі, легко підтверджується структурою «документа», в якому представлені основні поняття, що відображають наші знання про навколишню дійсність. Таким є енциклопедичний словник. Досить відкрити будь-яку сторінку його змісту, щоб виявити там вищенаведену схему (у конкретному її втіленні).

 Слід вказати і на ще одна важлива відмінність поняття від значення слова, на яке часто звертається увага в психології. Якщо значення є невід'ємною складовою слова як знака мови і, отже, має пряме відношення до явищ мови, то поняття розглядається в психології як категоріальний апарат процесів мислення (зокрема, як основний засіб категоріального понятійного мислення). У цьому аспекті поняття як «інструмент», «категорія» мовного мислення, що має словесну форму вираження, являє собою те саме сполучна ланка, яка (поряд із значенням слова) об'єднує процеси мислення й мови. «Усі вищі психічні функції, - вказував Л.С. Виготський, - об'єднує той загальний ознака, що вони є опосередкованими процесами, тобто включають у свою структуру як центральну і основну частину всього процесу в цілому вживання знака - основного засобу напрямки та оволодіння психічними процесами. У проблемі утворення понять таким знаком є слово, яке на ролі засобу утворення понять і що стає пізніше їх символом »(43, с. 126).

 Закономірності формування понять в «онтогенезі мови» були предметом спеціального дослідження Л. С. Виготського, Л.С. Сахарова, А.Р. Лурии, А.А. Леонтьєва та ін Наукова концепція формування понять в онтогенезі, розроблена Л.С. Виготським (45) і отримала розвиток в роботах його послідовників (117, 133, 195), не зазнала до теперішнього часу істотних змін і використовується у вітчизняній науці як «базова» модель формування цього компонента «семантичної сторони мови».

 На закінчення слід зазначити, що знання і правильне розуміння семантичної природи слова (як основного і універсального знаку мови) і таких його складових, як значення і сенс, правильна інтерпретація категорії поняття є важливим засобом і дієвим знаряддям у руках корекційного педагога (як при проведенні обстеження дітей і дорослих з вадами мовлення, так і при організації корекційно-педагогічної роботи).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Частина 3. Семантична структура слова як знака мови"
 1. Знак
    частину життя на каторзі, Російський письменник, деякий час входив до гуртка Петрашевського. Ці знакові вирази мають одне і те ж значення, тобто вони позначають «Російського письменника Ф.М. Достоєвського », але у них різний зміст. У структурі кожної мови є: словник, тобто сукупність певних знаків, з яких складаються слова і словосполучення; синтаксичні правила мови,
 2. Л. Обмеження прав власника товарного знака
    знака не є необмеженими. У ст. 17 Угоди ТРІПС говориться: "Країни-учасниці можуть вводити вилучення з обсягу прав володарів товарного знака, що стосуються використання описових елементів знака, за умови, що такі вилучення робляться з урахуванням законних інтересів правовласника і третіх осіб". Як правило, обмеження прав або вводяться законодавством про товарні знаки
 3. 2. Цивільна відповідальність за незаконне використання товарного знака
    знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішання, чи знищення виготовлених зображень товарного знака або схожого
 4. 4. Припинення правової охорони товарного знака
    знака припиняється у разі визнання його реєстрації недійсною або анулювання реєстрації. Підставами для повної або часткової недійсності реєстрації товарного знака може служити її проведення неналежним суб'єктом, наприклад фізичною особою, яка не є підприємцем, або з порушенням норм, що передбачають відмову в реєстрації деяких позначень Реєстрація
 5. СХЕМА семантичних понятійний апарат
    семантичний апарат. ноетіческіх акти трехуров семантичний семантичний апарат невий апарат1 Рассела апарат Гуссерля семантичний Фреге апарат ноетіческіх акти знаки знаки знаки знаки смисли значення (Sinn) (meanings) референти, тобто десігнати, універсум міркувань, онтологія ноеми тобто наявні на увазі референти як наявні на увазі ~ ~ Sinn іозматіческій
 6. Ознаки ступенів освоєння іншомовних запозичень у мові 3.2.
    семантичне та стилістичне освоєння іншомовного слова: - кількість значень багатозначного слова; - характер тлумачення значень (розширення або звуження значення); - наявність або відсутність переносних значень; - наявність або відсутність стилістичних послід, їх характер. Нульова ступінь освоєння: 1. Слово не зафіксовано в словниках, хоча вживається у мові (усній та / або письмовій).
 7. 2. Доведення "розмивання" товарного знака
    як правило, вимагає від позивача доведення того, що його товарний знак - це відома марка. Вище вже говорилося, що "розмивання" знака виникає, коли у споживачів змішуються уявлення про виробника товару позивача і товару відповідача, навіть незважаючи на те, що це зовсім різні товари. Але якщо марка товару позивача не є відомою, то малоймовірно, що споживач,
 8. 1. Договір про поступку товарного знаку
    знака не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару або його
 9. 2. Ліцензійний договір на використання товарного знака
    як ділової репутації ліцензіара, так і його майнових інтересів та інтересів споживачів, що орієнтуються при виборі товару на добре зарекомендував себе товарний знак. Договір про поступку товарного знаку і ліцензійний договір підлягають реєстрації в Патентному відомстві. Без цієї реєстрації вони вважаються
 10. 3. Виключне право на товарний знак
    знака, зареєстрованого в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування, має протягом 10 років з дати надходження заявки в Патентне відомство виключне право користуватися і розпоряджатися знаком, а також забороняти його використання іншими особами. Термін дії реєстрації може бути продовжений кожного разу на 10 років. За видачу свідоцтва на товарний знак, підтримку його в
 11. В. В. Виноградов. Історія російської літературної мови, 1978

 12.  І. Ліцензування товарного знака
    знака
 13. 2. Заходи проти "розмивання" товарного знака
    слова, подібні з тими, що були використані у відомому товарному знаку пива, ніж послабив блиск знака. І хоча покупці, звичайно, знали різницю між отрутою для тарганів і пивом, реклама товарів компанії, що виробляє інсектициди, могла б викликати підсвідому асоціацію отрути з пивом. Був цілий ряд справ про випадки "розмивання" знака, коли в Інтернеті відкривався сайт однієї компанії,
 14.  К. Права власника товарного знака
    знака
 15. Висновки 1.
    семантичного освоєння. Враховується також психолінгвістичний ознака - сприйняття іншомовного слова як іншомовного, «чужого», або як «свого», в даному випадку російської. 2. На основі ряду умовних критеріїв встановлено п'ять ступенів освоєння іншомовного слова - нульова, низька, середня, висока і найвищий ступені. Всі англіцизми, що послужили матеріалом для дослідження, мають наступні
 16. 2. Виникнення авторського права і оповіщення про авторські права
    слова "copyright" ("авторське право"). Приміщення знака охорони авторського права на примірниках опублікованих творів покликане на практиці забезпечити виявлення випадків несанкціонованого (незаконного) використання авторських прав на дані твори. За допомогою знака охорони служби, бюро і суспільства (митні, авторсько-правові і т. п.), в чиї завдання входить виявлення порушень авторських
 17. Висновки 1.
    семантичному, морфологічному, синтаксичному та комунікативному рівнях). - Приватні питання: - проведено аналіз англомовних запозичень, які прийшли в російську мову після 1917 р: визначено п'ять періодів проникнення англійських запозичень, що характеризуються відмінними функціональними і стилістичними особливостями; описана лексика, що прийшла в російську мову в ці роки, і визначено
© 2014-2022  ibib.ltd.ua