Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. пособіе.В 2 ч. Ч. 1 - 1917 - 1945 роки Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська / Відп. ред. Л. А. Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 226 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Європи та США в 1924 - 1929 г.


Після першої світової війни країни Заходу переживали період економічної і політичної нестійкості, пов'язаної з тяжкими наслідками війни, революціями в ряді країн , загостренням соціальних протиріч і зростанням робітничого руху. Однак у середині 20-х років правлячі кола західних держав зуміли виправити становище. 1924 - 1929 р. увійшли в історію як період стабілізації західного суспільства. Основою стабілізації став економічний підйом.
Були відновлені зруйновані в роки війни господарські зв'язки. Оновлювалися підприємства і транспортна мережа, відбувався швидкий перелив капіталу з військових в цивільні галузі виробництва і бурхливий розвиток останніх. У сільському господарстві відновлювалися посівні площі. Міста стали краще забезпечуватися продовольством і сировиною, а на селі збільшувався попит на продукцію промисловості.
Складалися умови для підприємницької діяльності, розширювалася економічна свобода. Якщо в роки війни го-
сударство створило систему контролю та регулювання виробництва, то зараз в цьому не було необхідності. Ліквідовувалися установи, які у воєнний час розподіляли державні замовлення, робочу силу між підприємствами. Скасовувалася карткова система постачання населення в тих країнах, де вона існувала. Все це сприяло швидкому переміщенню капіталу і робочої сили в найприбутковіші галузі, які найбільшою мірою відповідали тодішнім потребам населення. В результаті змінювалася структура виробництва. Деякі галузі (наприклад, вугільна) переживали застій. Найбільш швидкими темпами розвивалися нові - автомобілебудування, електротехнічна, хімічна, авіаційна.
Важливо відзначити, що на структурну перебудову промисловості впливав не тільки попит населення, а й нові технічні можливості. Було налагоджено масове виробництво типових деталей і наступна збірка готового виробу. Це дозволило розділити весь процес виробництва на ряд простих операцій, значно прискорити його. На заводах короля американського автомобілебудування Генрі Форда вперше з'явився конвеєр, який задавав загальний темп всім працюючим. В результаті до кінця 20-х років у світі налічувалося вже більше 30 мільйонів автомобілів, з них близько 26,5 млн. - у США. Конвеєрно-потокова система різко підвищила продуктивність праці і дозволила значно здешевити вартість одиниці продукції. Це мало важливі соціальні наслідки. Прибутки власників підприємств зросли, що дало можливість буржуазії задовольнити низку вимог трудящих - ввести 8-годинний робочий день, соціальне страхування. Однак підвищення продуктивності праці приводило і до небажаних наслідків: до скорочення робочих, до безробіття частини з них.
Економічної стабілізації сприяли зміцнення кредитно-грошової системи і відновлення міжнародних торгових зв'язків. Більшість західних країн відновили золотий вміст своїх валют. Завдяки фінансовій допомозі, наданій Німеччини, зміцнилася німецька грошова одиниця - марка. Це дозволило Німеччині ширше включитися в міжнародні економічні зв'язки. Західні країни розширювали свою торгівлю і з Радянським Союзом, в основному закуповуючи у нього сировину.
Таким чином, до кінця 20-х років у західних країнах було досягнуто значного зростання промислового виробництва. Його
загальний обсяг в 1929 р. майже в 1,5 рази перевищив довоєнний рівень. Однак в окремих країнах промислове виробництво розвивалося нерівномірно. Особливо високими темпами розвивалася економіка США та Франції. Свою роль зіграло те, що США не постраждали в ході першої світової війни, отримували величезні кошти в якості відсотків за позиками і платежів по військових боргах. В економіці Франції використовувалися репарації, одержувані від Німеччини (платежі за шкоду, принесений довоєнними діями). Великобританії ж не вдалося відновити колишню промислову і торгову монополію. У ній індустріальне виробництво було налагоджено раніше і до цього часу застаріло; потрібна його модернізація. З 1924 р. ділові кола провідних західних країн стали виступати за розширення економічного співробітництва з Німеччиною. Їй були надані міжнародні позики і пом'якшений порядок виплати репарацій. Це дозволило здійснювати структурну перебудову економіки, і в результаті Німеччина, завдяки допомозі США та Англії, в 1927 р. по найважливіших економічних показниках обігнала Францію і Великобританію. Країни Центральної та Південно-Східної Європи розвивалися повільніше, ніж держави Західної Європи.
Стабілізація спостерігалася і в політичній сфері. Здійснювалося подальше вдосконалення політичної системи країн Заходу. Воно виявлялося, насамперед, у розвитку буржуазної демократії, у зміцненні парламентаризму. Були продовжені реформи виборчих систем (в Англії, Німеччини). У результаті значно збільшилася кількість людей, які мали право голосувати. Розширення соціального складу виборців дозволило найбільш масовим партіям отримати більше місць у парламенті. Зміцнилися політичні позиції робочих партій. У ряді європейських країн вони неодноразово приходили до влади, як правило, в союзі з лівими буржуазними партіями.
Створення коаліцій буржуазних і соціал-демократичних партій стало новою тенденцією в політичному житті країн Заходу. Такий союз допомагав робітникам партіям отримати місця в уряді. В Англії в 1924 і 1929 р. до влади приходили лейбористи. У Франції після виборів 1924 року було сформовано уряд «лівого блоку». У Швеції також у 1920 - 1926 р. при владі кілька разів перебувало робочий уряд. Соціал-демократи входили до складу урядів Бельгії, Фінляндії, Данії та інших країн. Тривалий час со-
циал-демократи брали участь в уряді Веймарської Німеччини, сприяючи виходу країни з післявоєнної кризи. Тільки в США зберігалася колишня система двох великих буржуазних політичних партій - республіканців і демократів.
Однак розвиток буржуазної демократії відбувалося не скрізь. У тих країнах, де були слабкі демократичні традиції, де суспільство орієнтувалося на всевладдя сильної особистості, встановлювалися диктаторські форми правління (Італія, Німеччина, Іспанія). Тут правлячі класи виявилися нездатними втримати владу методами буржуазної демократії.
Розрізняють два типи політичних диктатур. Тоталітарна характеризується загальним (тотальним) контролем держави над усіма сферами суспільного життя. В Італії вже в 1922 р. встановилася така диктатура, здійснювана фашистською партією. Фашистський режим в Італії регулював і виробництво, і соціальні відносини. Широко пропагуючи свої ідеї та використовуючи соціалістичну термінологію, фашисти в Італії (а пізніше і в Німеччині) домоглися підтримки значної частини населення. Другий тип політичної диктатури - авторитарний. У державах з авторитарним режимом влада належала одній особі - диктатору. Однак він не мав масової підтримки і спирався, в основному, на силу, на армію. До таких країн ставилися Португалія, Греція, Іспанія, Угорщина, Литва та ін
У роки економічного підйому посилювалася роль держави в регулюванні економіки. Державне втручання повинно було запобігти зростанню безробіття, зубожіння, сприяти пом'якшенню соціальних протиріч.
У ряді західних країн розширювалося застосування законів про 8-годинному робочому дні, скорочувалися непрямі податки. Всі ці соціальні реформи покращували становище робітників і службовців, сприяли зростанню їх зацікавленості в результатах своєї праці. Це сприяло подальшому розвитку економіки. Тільки в США соціальне законодавство значно відставало від передових європейських країн. Тут охоронялися права приватного підприємця і обмежувалося втручання держави в економіку.
Стабілізація економіки і соціально-політичні реформи сприяли підвищенню життєвого рівня робітників. Це призвело до скорочення масштабів боротьби робітничого класу, зміни характеру його виступів. У 20-ті роки середньорічна кількість учасників страйків у десяти розвинених
країнах зменшилася в 7 разів: з 7,8 млн. чоловік до 1, 1 млн. Економічні виступу значно перевершували політичні. Робочі розвинених країн відмовлялися від революційних методів боротьби і брали політику класового співробітництва з буржуазією. Вони пов'язували надії на поліпшення свого стану не з революцією, а з буржуазними реформами в рамках існуючого ладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Європи та США в 1924 - 1929 "
 1. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  головною несучою конструкцією адміністративно-бюрократичної системи радянського суспільства. Неподільна влада Сталіна зовсім не означала, що ті чи інші представники партійно-державного апарату не робили спроб стати на бік народу, кинути виклик деспотичного панування вождя. Хоча ці спроби, як правило, не приводили до бажаних результатів і кінчалися, трагічно, сама їх
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття - до держави соціалістичного типу, що показав, з марксистсько-ленінської доктрині, вищий тип держави, після якого починається відмирання держави (при побудові комуністичного суспільства). На жаль, така гіперболізація призвела до того, що теоретичне осмислення розвитку Російської держави
 3. 1. Національний характер
  головне сварку, свару і ворожнечу між собою ». Часто згубну роль у прояві гірших людських рис грав відрив від звичної обстановки. Так бувало, наприклад, з селянами, що пішли з різних причин з сіл. Освіта душевної порожнечі у таких людей нерідко призводило до пияцтва, розпусті, хуліганства та іншим негативним явищам, що багато в чому залежало від історичної обстановки. В
 4. 7. З історії російського лібералізму
  головним для лібералізму є підприємницький дух і воля людини. Це, в свою чергу, може забезпечити принцип приватної власності і свобода всіх проявів людських можливостей (в рамках, природно, закону). Повага до особистості, її рівноправність з іншими, свобода вибору характеру діяльності, свобода праці забезпечують, за переконаннями лібералів, гідне існування кожному
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Головне всеосяжної, пристосованої до бурхливого економічного розвитку Росії, системи поглядів, на жаль, не було створено. Які ж витоки російського консерватизму другої половини XIX століття? Росія в пореформені часи стрімко йшла шляхом капіталізму, країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню економічну силу і
 6. 1.Економіка і соціальна структура
  головні зусилля спрямовували не так на вивчення комплексу історичних фактів і об'єктивний аналіз найскладніших економічних, соціальних і політичних процесів доби, а на вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року. Тим самим ігнорувався багатофакторний підхід до історії, що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився
 7. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  головними винуватцями були визнані старі фахівці. У 1930 р. в країні пройшов один з перших гучних процесів у справі «Промислової партії». На будовах п'ятирічки широко застосовувався працю ув'язнених (наприклад, половину з возводивших Магнитку складали так звані спецпереселенці, найчастіше вчорашні селяни). Але це не заважало І.В. Сталіну на січневому (1933) Пленумі ЦК і ЦКК ВКП / б /
 8. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  головним джерелом рослинної їжі залишалися пшениця і ячмінь. В Америці - кукурудза і квасоля, в Азії - рис і просо. Заняття сільським господарством привело людство до осілості - ще одному великому перевороту в бутті цього незвичайного біологічного виду. Соціально-економічна та екологічна сутність «неолітичної революції» полягала в тому, що з метою задоволення своїх
 9. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  головні ознаки і, тим самим, розкрити природу держави, сформувати його розуміння (поняття), - одна з основних задач теорії дер-жави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх різноманітних і суперечливих властивостей, сторін і форм, як
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    головним чином до опису різноманітних форм правління, то вже п XX столітті в рамках марксистської теорії політико-правова думка намагалася визначити форму правління в її зв'язку з типом держави (розглянутому формационно), класової структурою, економічним базисом суспільства і т.д. Зокрема, в рамках марксистської теорії під формою держави стали розуміти зовнішнє вираження
© 2014-2022  ibib.ltd.ua