Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002 - перейти до змісту підручника

КРИЗА ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛІДЕРСТВА І НОВООГАРЬОВСЬКОГО ПРОЦЕС. ВЕСНА-ЛІТО 1991

До весни 1991 М. С. Горбачов був далеко не найпопулярнішим політиком; все частіше публічно піддавався досить жорсткі критиці як з боку тих, хто тоді називав себе «леви-? і », так і з боку« правих ». У цьому зв'язку цікаво зрозуміти, чому ж безумовний лідер 1985 через шість років вже не влаштовував жодну із реальних політичних сил? На наш погляд, це? Ило пов'язано з різним тлумаченням поняття «перебудова». І зараз ведуться дискусії про те, що це було: спроба реферування соціалізму з правоцентристських позицій або рево-роііонная ломка соціалістичного ладу («побудова демо-агічсского общесгва»). На наш погляд, відповідь на це питання вклю-в.ет в себе відповіді на три розкривають його питання. Що Представляв задум перебудови? Що вийшло в результаті? Як рнівать трапилося? Спочатку задум перебудови був пов'язаний з ідеєю со-шенствования соціалізму, однак зміст поняття «со-ршенствованіе соціалізму * - помітно змінювалося. Спочатку це пропонувалося здійснити через прискорення соціально-еко-го розвитку, потім - з упором на реформу політичної системи? З'єднання соціалізму і демократії »). Навіть постійні срав-внін 1986-1988 рр.. перебудови з революцією сприймалися "iK рішучість у продовженні будівництва соціалізму, на-ло якому було покладено в жовтні 1917 р.

Сучасні дослідники звертають увагу на те, що жним кордоном в офіційному трактуванні поняття« здійснений-вованн соціалізму * 'була стаття М. С. Горбачова «соціалістом-скач ідея і революційна перебудова», що з'явилася в кінці ября 1989 р. і привернувши увагу істотними новація-м1. Як зазначає академік Г. Л. Смирнов, стаття була цікава В тільки тим , що в ній містилося, а й тим, що в ній відсутність про-вовало-. Це була чи не перша робота лідера настільки високо-рангу, де не згадувалося поняття «реальний соціалізм». -

189

Лекція 7

його витіснила «соціалістична ідея», яка, за Горбачову, зберігалася лише у свідомості народу, і тільки перебудова почала перекладати початкові принципи соціалізму в розряд реальних Фактично це означало заперечення соціалістичного характеру побудованого в СРСР суспільства, що передбачало вже не совер шенствование його, а радикальне реформування, спрямованість і межі якого чітко не визначалися. Все це стало визна ляться новим терміном, приблизно тоді ж з'явилися в окру жении Горбачова. Цей термін - «реформація»: революційне за змістом, але ненасильницький за формою зміна гро них відносин. Пізніше Горбачов і деякі з його ідеологів (В. А. Медведєв) 3, відкидаючи «соціалізм радянського типу», утвержда Чи, що і капіталізм в колишніх формах також себе вичерпав, на зміну їм має прийти нове, якісно відмінне від попередніх суспільство. Проте позитивний соціальний ідеал і 1990-1991 рр.. формулювався настільки еклектично і смутно, що жодне з реальних політичних течій не висловила бажання його підтримувати. Мабуть, усвідомлюючи всі це, Горбачов і його оточення приблизно з весни 1991 р. в якості головної заслуги останнього генсека і першого радянського президента стали розглядати разруше ня колишньої суспільно-політичної системи та створення умов для побудови нового, демократичного суспільства. Тим самим навіть у цьому середовищі фактично було визнано , що творчих завдань у рамках перебудови вирішити не вдалося.

Проте залишається питання про те, що ж реально вийшло в результаті горбачовської перебудови. Прихильники і лівих, і правих поглядів справедливо вважають, що в країні відбулося утверж дення капіталізму, притому не в самих передових для кінця XX століття формах. Однак на цьому схожість в характеристиці явле ня закінчується. Одні вважають, що сталася реставрації капіталізму, спираючись на зміну відносин власності та відновлення експлуатаціі4. Це розглядається як Відкинь сиваніе від завоювань соціалізму з його системою соціальних га гарантій і планово-державного регулювання основних сфер суспільного життя.

Інші, праві, вважають, що наслідком перебудови стало подолання тоталітаризму і повернення радянського суспільства на магістральний шлях розвитку людства. Те, що відбувається н другій половині 1980-1990-х років в Росії трактується як «велика революція», яка охопить кілька десятілетій5. Нині ж ця революція вирішує три завдання: злам тоталітарного государ

Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес

ва, ліквідація планового господарства і повернення різних рм власності, а також подолання міжнародної ізоляції. 1985-1991 рр.. розглядаються як початковий етап цієї революції.

Звідси і полярні відмінності в оцінках перебудови. Одні поту, що вона відкинула країну назад, і наводять аргументи, язаннис з аналізом стану постперебудовного суспільства, угне доводять, що пережиті труднощі - неминуче ение перехідного періоду, протягом якого створюються усло-я для двіженія.общества вперед на якісно новій основі.

Оцінка підсумків перебудови прямо впливає на ставлення до її іііатору. Хто він: революціонер, реформатор або зрадник? Че ці версії представлені на сторінках преси. Думається, кор-кший відповідь можливий лише на базі принципу історизму. Безумовно, М. С. Горбачов - непересічна особистість. Без цього ti не зробив би настільки блискучою і швидкої за радянськими време-? м кар'єри, пройшовши свої одинадцять сходинок на шляху до верші-? влади. Немає сумнівів і в тому, що він дійсно хотів ре-рміровать суспільство, але, як і інші представники еліти, які не кінця уявляв собі, як це можна зробити. По мірі развер-Ьанія перетворень приходило переконання в тому, що їх потрібно? рволіть рішучіше. Уявлялося, що це можна зробити че-D активізацію «людського фактора» («з'єднання соціалізму [Демократії»). Проте вже на цьому етапі був допущений стратеги-ський прорахунок. Активізація «людського фактора * розвернуся за межами існували владних структур, які були) Ьявлени бюрократичними і консервативними. Очевидно, Гор-рев переоцінив свої можливості впливати на ті процес-I, які він вважав демократичними. Тут, мабуть, сказав-I «синдром радянського вождя», коли нижчий лідер майже прекословно підпорядковувався своєму начальнику, вимагаючи аналогічно ставлення до себе з боку своїх підлеглих. Горбачов,? лучів верховну владу в країні, не відчував сорому у її рользованіі, але не до кінця прораховував наслідки влас-X політичних кроків. Це призвело до того, що вже в 1989 р. він був вільний у прийнятті рішень, оскільки запущені їм ацесси не тільки «пішли», а й набували все більша не-висимо від ініціаторів перебудови. Вважаю, що з 1990 р. равлспіе країною носило не стратегічний, а ситуативний ха-Ктср. Причому логіка еволюції центральної влади йшла в на- "тичних, прямо протилежному тому, якого вимагало

190

191

Лекція 7

час . Замість зміцнення виконавчої вертикалі влади в пе ріод глибоких структурних перетворень спостерігалася всі біль Шая втрата ініціативи та впливу керованими президентом СРСР союзними структурами. І не випадково навесні і влітку 1991 р. в КПРС, в союзному парламенті та уряді в різній фор ме, але все частіше звучала критика на адресу президента-генсека. Основні мотиви - неясність позиції з багатьох ключових проблем навко економіки і політики, нерішучість, бездіяльність. У підсумку це призвело до того, що перебудова як система реформ, покликаних удосконалити радянське суспільство, не відбулася'' Ми солідарні з тими дослідниками, які поділяють цю позицію, хоча є й діаметрально протилежні оточив кі7, У літературі розглядаються і основні причини, які призвели до невдачі.

Як справедливо зазначає філософ Н. Б. Біккенін8, «истори чний досвід показав, що важливо за будь-яких суспільних перетвореннях: 1) чітко поставлена мета, 2) джерела, засоби та інструменти її досягнення, 3) суспільні сили, на які можна спертися, 4) ідеологія перетворень, провідні ідеї часу або як мета оформлена ідеологічно. Ясний відповідь на ці питання мали настільки різні лідери, як Сталін і Рузвельт, де Голль і Ден Сяопін, які досягли поставлені ними цілей ». У перебудови, констатує Біккенін, «була мета але якась постійно мінлива, блукаюча ... Ще гірше, ніж з метою, йшла * справу з інструментами, засобами і соціальною базою перебудови »9. Філософ нагадує, що в радянському суспільстві владною вертикаллю була партія, яка представляла зі бій жорстко централізовану, широко розгалужену структуру, яка не раз демонструвала свою ефективність. Відмова oti використання партійного апарату, можливо, зміненого id підібраного під нового лідера, різко скорочував управлінські можливості головних «перебудовників». Однак найбільш цікавим і показовим є визнання Г. X. Попова - одне го з найактивніших борців проти «партійних консерваторів» II | 1989-1991 рр.. У 2000 р. автор широко відомого визначення «адміністративно-командна система * визнав помилковість требо вания відсторонення КПРС від влади. Нині Попов вважає, що КПРС, будучи очищеною від консерваторів, могла стати ефективним інструментом перебудови.

Говорячи про громадські силах, на які спирався Горба чев, частіше називають інтелігенцію, засоби масової інформа

Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес.

МІ. ЗМІ, проте, дуже скоро виявилися поділеними між р. К. Лігачовим і А. Н. Яковлєвим і були, по суті, Горбачовим втрачені: його критикували видання різних напрямків. Що ж до інтелігенції, то вона повністю підтвердила правоту Класика, який писав про її політичну нестійкості, виводячи Останню не з особистих якостей тих чи інших інтелігентів, а рз економічного і соціального стану цієї групи. Підтримка інших соціальних верств в 1990-1991 рр.. також була проблематична через погіршення економічної обстановки, чим дуже ефективно користувалися політичні опоненти Горба-зіва.

Ідеологією перебудови стали загальнолюдські цінності та ловое мислення ». Однак ці ідеї не вийшли за межі відноси-льно вузького кола інтелігенції, не ввійшли в структуру народного сознанія'0.

Все це призвело до різкого ослаблення державності, юрода багато деструктивні явища в економіці, суспільному житті й моралі. Як ємко це висловив філософ А. А. Зінов-в, «цілилися в комунізм, а потрапили в Росію».

У перші місяці 1991 політичне протистояння між щесоюзнимі і республіканською владою прийняло форму орьби за «рамкові» умови свого впливу в Союзі, і на пер-Ий план вийшла проблема розмежування повноважень між Цен-*> м і союзними республіками, що отримала назву «підго-евкі нового союзного договору». Без вирішення цієї головної про-лсми ні про яке відновлення керованості країною і тим ліс про реформи не могло бути й мови. Цікаво, що обидві сторо - і горбачевцев, і радикали - вперше у вітчизняній істо-Ш при вирішенні своїх завдань спробували спертися на пряме леіз'явленіе народу - на референдум. Ідея проведення референдуму була сформульована Горбач-м і схвалена Верховною Радою СРСР в січні 1991 Йдучи на акцію у всесоюзному масштабі, Горбачов розраховував на чис-нное переважання російських, державницький патріотизм орих заздалегідь зумовлював потрібний президентові СРСР результат умам ної комбінації. До російським, безсумнівно, приєднайся б представники етнічних груп, що живуть на «чужих» нальних територіях і не мали вже ніяких ілюзій осітельно своїх перспектив в майбутніх незалежних государ-- j *. Розрахунок, нарешті, робився і на мобілізацію консолідується-ш сегментів радянської історичної пам'яті-війни, послево

192

193

-4733

Лекція 7

енного відновлення, спільного освоєння територій і вирішення загальних господарських завдань, взаємодопомоги в екстрених ситуаціях.

Російське керівництво усвідомлювало хиткість своїх позицій і тому спочатку виступило проти формулювань питань референдуму, використовуючи цілий спектр різноманітних аргументів. Однак і при самій активній агітації ця лінія навряд чи увінчалася б успіхом. У цих умовах висувається безпрограшна ідея введення інстітуга президента в Росії, і це питання виноситься в республіці на референдум разом з загальносоюзними. Заснування цього поста було покликане зміцнити суверенітет республіки н її відносинах з Центром, що в конкретних умовах того часу означало посилення відцентрових тенденцій, так як суверенітет розумівся насамперед як відокремлення. У цьому полягає певна парадоксальність результатів голосування в РРФСР 17 березня 1991: з одного боку, 71,3% учасників проголосували за збереження Союзу в горбачовської формулюванні, а з іншого - майже стільки ж (70%) висловилися за введення в республіці поста президента ". Підсумки референдуму по Росії важко було трактувати як перемогу задуму президента СРСР. По-перше, республіка перебувала на передостанньому місці за відсотком позитивних відповідей (менше - 70,2% - було тільки у України), а, по-друге, можливість перемоги на прийдешніх виборах політичного опонента союзного лідера була більш ніж вірогідною, що не обіцяло миру у відносинах між двома центрами влади. Не випадково в день референдуму Горбачов у бесіді на виборчій дільниці зазначив, що «якщо розвивати концепцію президентського правління в Російській Федерації, закладену в проекті Російської Конституції, то ні про яке Союзі суверенних держав, про збереження Союзу і мови бути не може »12. Проект цей, однак, не був відомий широкій публіці, тому відчуття тривоги у зв'язку з введенням нового поста не було.

 Інтеграційний ресурс результатів референдуму був ослаблений не тільки в Росії. На Україні за постановою Верховної Ради УРСР одночасно з загальносоюзним референдумом проводилося опитування населення з питання «Чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу радянських суверенних дер жав на засадах декларації про державний суверенітет України?». Кількість громадян, які відповіли «так» на запитання республіканського бюлетеня, склало 80,17%, тобто більше, ніж вис здавалося за Союз13. Це підтверджувало базову ідею Декларації 

 194 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес. 

 в пріоритеті українських законів над союзними, що практично виключає створення нової федеративної держави з півціни-кнним участю України14. 

 Певної політичної віхою весни 1991-го можна вважати III (позачерговий) з'їзд народних депутатів РРФСР, скликаний [дли звіту російського керівництва, доля якого після цього ворума могла скластися по-різному. Однак введення в столицю військ ркануне відкриття з'їзду знову сприяв «антіцентрістской» нсолідаціі російського депугатского корпусу, який почув-вовап себе ображеним непродуманої горбачовської акцією, ьцін і його прихильники максимально використали наданий їм шанс. Засудивши тиск на російський з'їзд, Єльцин нвіл, що є прихильником коаліційної політики, в ре-ізації якій можуть взяти участь всі, в тому числі «про-- лессівно мислячі члени КПРС». Можливість такої коаліції'ла підтверджена демаршем полковника А. В. Руцького, який заявив про освіту фракції «Комуністи - за демократію» і? готовність фракції підтримати Б.Н. Єльцина. Це розкололо Нммуністов на з'їзді. Тиск на з'їзд «знизу» зробили і шах-Ари, з якими навесні 1991 р. лідери радикалів працювали в щільному контакті ». У серії своїх резолюцій гірники вимагали Вставки Горбачова і беззастережно підтримували російських? Дик & тов як його політичних опонентів. Враховуючи загальні на-шюснія, Єльцин також виступив за якнайшвидше підписання До-Кора про Союз Суверенних Держав як «федеративного доб-Нвольного і рівноправного об'єднання» 1 '. 

 Ці та деякі інші кроки призвели до того, що Єльцин не Впько НЕ був усунений від влади, але, навпаки, отримав додат-? Гтельпие повноваження і рішення з'їзду (вже наступного, четвертого, травень 1991 р.) про проведення виборів президента в стислі? роки (в середині червня), що підвищувало його шанси на перемогу, піраясь в першу чергу на протестний єдність росіян. Цей? Омент слід підкреслити особливо, оскільки саме він, на наш ^ гляд, визначив результат виборів 12 червня 1991 р. У основі білі Єльцина (57,3% від числа тих, хто прийшов) лежали обіцянки будів привести країну до гідного життя без зниження жиз-рнного рівня; заяви про готовність максимально задовольнив гть різні національні «апетити» всередині РРФСР; декла-ції про прагнення до «оновлення» Спілки, в якому Росія йметься належне місце; антикомунізм як альтернатива горба-чортківському «соціалістичному вибору». Гасло «Народного депу 

 195 

 Лекція 7 

 тата - у народні президенти! »апелював до того періоду, коли Єльцин був безумовним символом антіаппаратного протесту, і цей прийом виявився вдалим. Знову була реанімована тема борь б з прівілегіямі16. Населення ж як і раніше ірраціонально не сприймало ті публікації, де проводилася думка про дс структивно характері політичної поведінки Єльцина в 1989 1991 гг.17. Тим часом початок оформлення інституту російського президентства, поєднане з певного складу лідером але чолі радикально налаштованих реформаторів, справило значний вплив на подальший розвиток подій. 

 Проведення референдуму 17 березня 1991 р. і його підсумки дали можливість ство Горбачову продовжити спроби реанімувати розробку нового союзного договору, з тим щоб завершити її в їжака ті терміни.

 Почалася підготовка третього за рік (з весни 1990 р.) проекту. Особливість договірного процесу на цьому етапі складаючись да в тому, що політична ініціатива з кінця 1990 цілком перейшла до республіканських елітам, вплив же центральних структур було гранично ослаблене. У цих умовах Горбачов прак тично повністю переорієнтується на прямий діалог з республіканськими лідерами, переважно ігноруючи позицію вищих органів влади СРСР і використовуючи їх лише в разі необ хідності підкріпити власні ініціативи відповідними колегіальними рішеннями. У нових умовах початок перего злодіїв могло відбутися лише за мовчазної згоди президен та СРСР на конфедеративний устрій майбутнього Союзу, хоча це означало відхід від позиції, зафіксованої референдумом Горбачов намагався хоч якось затримати що стає фактом раз вал країни; республіки ж, прекрасно усвідомлюючи слабкість позицій союзного президента, впевнено вимагали собі все нові і нові повноваження, до межі Усік владні можливості Цен тра. Вирішуючи свої, дуже різняться завдання, обидві сторони, однак, не могли повністю ігнорувати підсумки щойно минулого референдуму і тому у своїй риториці активно ис пользовали поняття «єдину союзну державу», «федерація», у правовому ж плані все більш відходячи від них. 

 Все це і стало змістом так званого «Новоогарьовського-го процесу», перший етап якого тривав рівно три міся ца з 23 квітня 1991 Переговори лідерів республік проходили дуже важко. Як згадував їх учасник А.І. Лук'янов, даж | останнє засідання 23 липня, де обговорювалося підсумковий варіаш договору про ССГ, було неконструктивним. Дві республіки - АЗСР- 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес. 

 йджан і Киргизія - запропонували взагалі виключити з договору згадка про те, що Союз РСР є суверенною федеративною державою, і навіть не застосовувати слово «федерація» їм у одній зі статей проекту. Представники кількох республік знову і знову наполягали на тому, що у Спілки не може бути Своєю власності та що закріплене за ним майно визна-реляетсі як спільна власність держав, що утворюють Союз. Пропонувалося також зняти поняття виключної компетенції Союзу, розглядаючи її як сферу спільних інтересів усіх суверенних держав. Президент Росії запропонував зафіксувати в договорі, що всі підприємства, що знаходяться на її тер-ктор. включаючи оборонні, переходять під юрисдикцію республіки. Він же відстоював одноканальну систему вступу? Алогов. Представник України виступив на зустрічі із заявою, що Україна буде вирішувати питання про своє ставлення до союз-Кому договором не раніше середини сентября18. 

 В результаті, схваливши в цілому проект, учасники зустрічі дійшли висновку про доцільність підписати договір у вересні-? Стябрс, маючи на увазі зробити це на З'їзді народних депутатів? РСР із запрошенням всіх повноважних делегацій. Тоді Горба-Кев підтримав саме такий порядок підписання союзного дого-lopa19. Далі, однак, узгодження спірних моментів відбувалося у вузькому колі політичних лідерів, причому практично в Векрстном порядку. 

 29-30 липня 1991 р. в Ново-Огарьово пройшли закриті зустрічі Горбачова з Єльциним і Назарбаєвим, де Горбачов запропонував ке шдентам Росії і Казахстану почати підписання проекту не у вересні-жовтні, а 20 августа20. Обидва республіканських лідера охоче погодилися з цією ідеєю, бо чудово розуміли, що проект договору в останній редакції не пройде у Верховному Сові-Ве СРСР і вже тим більше на союзному з'їзді народних депутатів РССР. А оскільки в серпні парламентарі були на канікулах, час для підписання «потрібного» проекту уявлялося удач-им. В обмін на згоду республіканських лідерів Горбачов при-| Ня I вимога Єльцина про одноканальної системі вступу клогов до бюджетів республік21: російський президент власноруч викреслив зі статті 9 (про союзні податки) слова: «Ука-" нние податки і збори вносяться платниками безпосередньо союзний бюджет ». Одночасно Горбачов взяв на себе зобо-цтво відразу після підписання договору видати указ про переведення од юрисдикцію Росії всіх союзних підприємств, розташований 

 197 

 196 

 Лекція 7 

 них на території республікі22. За наполяганням співрозмовників Гор Бачев погодився провести перестановки у вищому ешелоні союзної влади: негайної заміни підлягали В. С. Павлов, В. А. Крючков, Д. Т. Язов, Б. К. Пуго, Г. І. Янаєв. Це були люди, які н червні-липні 1991 р. активно виступали за прийняття енергійних заходів щодо збереження СРСР і послідовно критикували «ново огаревцев». На цій же зустрічі Єльцин переконував Горбачова відмовитися від поєднання постів генерального секретаря і президента Союзу, і, за свідченням російського лідера, «дивно, але на цей раз він (Горбачев. - А. Б.) вперше не відкинув мою пропозицію» 23. 

 Після цього 2 серпня Горбачов виступив по телебаченню, де пояснив, що 20 серпня відкривається для підписання договір, за яким зберігається єдина держава, але разом з тим створюється нове, дійсно добровільне об'єднання суверенних держав. Президент повідомляв, що першими договір подпішуг Росія, Казахстан і Узбекистан, висловлював упевненість, що потім, «через певні проміжки часу» - представники інших республік. Горбачов говорив слухачам, що такий порядок дасть можливість Верховній Раді України завершити розгляд проекту; провести референдум у Вірменії; дозволить прийняти рішення про ставлення до Союзному договору Молдові; «зможуть визначитися в цьому життєвому питанні і народи Грузії, Латвії, Литви та Естонії» 24. Настільки витончена формулювання приховувала той невеселий факт, що до початку серпня 1991 з 15 колишніх союзних республік лише 8 погодилися підписати новий Союзний договор25. Згадуючи ня п'яти останніх (Молдова і далі) було взагалі, м'яко кажучи, заспокійливим ораторським прийомом: до цього часу вони прийняли всі мислимі акти про незалежність і не виявляли жодного інтересу до «Новоогарьовського сидінням». 

 Слідом за 'цим керівникам повноважних делегацій, а також деяким вищим посадовим особам Союзу був розісланий підсумковий текст договору з грифом «Цілком таємно. Розголошуючи нию не підлягає », а сам Горбачов 4 серпня відправився у відпустку н Крим26. 

 Нам немає необхідності детально аналізувати отриманий документ - це зроблено у змістовній роботі СВ. Четко27. Можна погодитися з висновком автора, що цей документ - «нагромадження суперечливих і неологізмів», зміст яких у тому, що «республіки висловили таким чином своє бажання бути абсолютно безконтрольними з боку Центру, але в той же вре 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес ... 

 мя зберегти його, щоб експлуатувати у своїх інтересах »28. Однак деякі коментарі зробити все-таки необхідно. 

 По-перше, проект визнавав республіки-учасники суверенними державами, які «мають усю повноту політичної влади», «є повноправними членами міжнародної спільноти», можуть укладати будь-які договори з зарубіжними країнами, «не порушуючи міжнародні зобов'язання Союзу» 29. Союз Радянських Суверенних Республік також визначався як «суверенна федеративна демократична держава», однак з контексту випливало, що суверенітет республік первинний. 

 По-друге, сфера ведення Союзу практично повністю (відрізнялися лише формулювання) збігалася зі сферою спільного ведення Союзу і республік; розмежування можна вважати умовним. Тому сфера компетенції Союзу виглядала розпливчасто, невизначено. 

 По-третє, за Союзом передбачалося збереження об'єктах-в держвласності, необхідних для здійснення покладених на нього повноважень, проте він позбавлявся власних податкових надходжень. Встановлювалася одноканальна система збору податків, при якій союзний бюджет визначався республіка-і на основі представлених Союзом статей і витрат. Контроль сходів союзного бюджету мав також здійснюватися навчаючи-ннкамі договору. По-четверте, в спільній Заяві «9 + Ь>. схваленому 23 Ьпреля, декларувалася необхідність не пізніше шести місяців зростанні підписання договору підготувати і прийняти нову Конституцію Союзу. У підсумковому ж тексті договору, а також у супутніх йому документах строки прийняття нового Основного Закону чітко не? Ріксіровалісь. що не пов'язує держави-учасники ніякими Ьнределеннимі зобов'язаннями з цього приводу. Заява від БЗ квітня вводило поняття «перехідного періоду», під яким (розумілося час між підписанням Союзного договору та прийняттям нової Конституції разом з подальшими виборами органів влади нового Союзу на її основе30. При цьому декларувалася безперервність здійснення державної влади і управління органами СРСР до створення нових союзних структур (ст. 26). Фактично ж це положення на невизначений час консервувало ситуацію правової конфліктності, характеризувати відносини між Центром і республіками після прийняття декларацій про суверенітет, від яких в 1991 р. ніхто не збирався відмовлятися. 

 199 

 198 

 Лекція 7 

 Також цілком реальною ставала перспектива, коли для держав, що підписали новий договір, з тієї ж дати вважався б таким, що втратив силу Договір про утворення Союзу РСР 1922 Їхні лідери були б «чисті-перед своїми народами, відбивши актом підписання нового договору їх волю, виражену на референдумі; в той же час відсутність документів, що регламентують взаємовідносини в новому союзі, і затягування з їх прийняттям повністю розв'язували елітам руки в плані визначення майбутнього своїх держав. Більш того, такий «м'який» - вихід з СРСР звільняв нові країни від з'ясування відносин з колишніми «братами * - по Союзу, що передбачав прийнятий у квітні 1990 р. відповідний Закон31. У цьому зв'язку особливо абсурдним виглядало становище тієї ж статті 23 проекту, де пропонувалося, що «відносини Союзу Радянських Суверенних Республік і республік, що входять до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, але які не підписали цей договір, підлягають врегулюванню на основі законодавства Союзу РСР, взаємних зобов'язань і угод ». 

 Необхідно спеціально відзначити, що громадськість могла обговорювати тільки один, найперший новоогарьовський проект, який був схвалений 16 червня 1991 і опублікований в центральній пресі 27 червня. Практично всі мемуаристи відзначають, що робота над договором проходила в обстановці секретності, що породжувало різні чутки, будоражило уми членів уряду, депутатів, громадські організаціі32. Підсумковий документ був опублікований лише 16 серпня 1991 р., тобто за три дні до підписання (причому в п'ятницю), коли грунтовно обговорити його або внести поправки було практично неможливо. Деякі автори взагалі вважають, що документ видали винужденно33. 

 Верховна Рада СРСР мав можливість розглянути лише перший підготовлений «десяткою» («9 +1») проект договору. Однак його обговорення вельми показово. У постанові з цього приводу (12 липня 1991) передбачалося формування повноважної делегації Союзу РСР для доопрацювання та узгодження тексту договору відповідно до зауважень та пропозиціями, висловленими комітетами, комісіями, членами Верховної Ради СРСР, а також народними депутатами СРСР. У перекладі з парламентського мови на звичайну це означало вираз недовіри президенту СРСР, який в ході спільної з рес публіканського лідерами роботи над документами ігнорував позиції союзних законодавців. Тому союзні парламенту 

 200 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес. 

 ПМШ продовжували наполягати на збереженні єдиної банківської Системи, а також двоканальної системи надходження податків, при якій союзні влади мали б свої джерела бюджетних надходжень і меншою мірою залежали від республіканських. У постанові пропонувалося сформулювати в договорі перелік основ законодавства Союзу РСР і республік - в проекті він був відсутній. Законодавці вважали за необхідне включити Порму, не допускає взаємне призупинення законів. Пред-Ьгадось зрівняти в правах палати майбутнього парламенту - в путті закладалося перевага Ради республік, що обирається? Е прямим голосуванням, але складається з представників, делегованих вищими органами влади суверенних держав. PC СРСР вважав, що договір слід підписати на З'їзді на-дних депутатів СССР34. Характерно, що жодне (!) Їх цих зауважень не було враховано ри доопрацюванні тексту. Не дивує і те, що Горбачов жодного разу не Ьбрал союзну делегацію35. У той же час в липні і серпні 1991 року Тоявлялісь та інші документи, які вплинули на ха-Яктер і трактування підсумкового варіанту. 

 5 липня 1991 Верховна Рада РРФСР прийняв постановою 1іе про проект Договору про Союз суверенних держав, де, в тстності, зазначалося, що виключна компетенція Союзу оглядається як сфера спільних інтересів утворюють його ударств; знову підкреслювалося, що формування союзного Юджета здійснюється з фіксованих внесків республік36. Вовет Міністрів РРФСР в червні 1991 р. прийняв документи, кормі передбачали автономний розвиток економіки респуб-ШН в 1992 г.37. 18 червня 1991 НД України встановив новий празд-Ік - День незалежності, який було урочисто відзначено "іюля38. Трохи раніше ця ж республіка в односторонньому поряд-перевела під свою юрисдикцію союзні підприємства та орга-Іеаціі, розташовані на її території, а Росія знову під-] ерділа прийняте раніше аналогічне решеніе39. В липні 1991 р. пре-Шент СРСР стало відомо про плани українського керівництва тести власну валюту, організувати митну охорону на ницах з Росією, створити власні збройні сіли40. До середини серпня 1991 вищі посадові особи СРСР лкнулісь з тим, що без обговорення з ними дата підписання говірки була значно наближена, на руках мався согласен-нний за їх спиною текст, а президент СРСР відпочивав у Криму, удя по мемуарів А. І. Лук'янова, у голови Верховного 

 201 

 Лекція 7 

 Ради СРСР виникло з'ясовне відчуття, що весь цей час на переговорах його використовували як ширму: з одного боку, 011 був присутній на більшості засідань, як би уособлюючи союзних законодавців, а з іншого - жодна з їхніх позицій так і не була врахована і підсумковий документ не міг задовольнити його ні як керівника парламенту, ні як юриста-государствоведа41. Запрошення ж А. І. Лук'янова на підписання договору 20 серпня вигля справу як ще одна спроба «освятити» 'його присутністю руйную щий союзну федерацію документ. Все це Лук'янов виклав Гор Бачева 13 серпня в півгодинному телефонному разговоре42. Після ето1 про 16 серпня Лук'янов підготував «Заява Голови Верхов ного Ради СРСР», де відтворив ідеї постанови ВР СРСР від 12 липня 1991 Автор акцентував увагу на тому, що Союзний договір необхідний, але його варто укладати після дора ботки в НД СРСР і з обов'язковим відображенням результатів рефс рендума 17 березня, де більшість висловилася за збереження оновленого, але єдиної федеративної государства43. 

 Певні демарші зробив і глава Союзного уряду. 10 серпня Павлов спілкувався з Горбачовим по телефону і і той же день відправив йому листа, в якому також нагадував, що постановою ВР СРСР від 12 липня 1991 затверджена повноважна союзна делегація для підписання Договору, і настап вал на її скликання для обговорення проекту документа . Крім того, «в попередньому порядку» прем'єр доклав на чотирьох стра ницах «Пропозиції та зауваження Кабінету Міністрів СРСР до проекту Договору» 44. Потім отриманий від Горбачова проект Павлов розіслав членам Президії Кабінету та великій групі міністрів і доручив їм в найближчі дні повідомити свої зауваження та пропозиції. Одночасно була створена міжвідомча група фахівців для більш ретельного доопрацювання проекту та узагальнення пропозицій структур, підпорядкованих Кабінетові. 13 ан густа було прийнято рішення провести засідання Президії Пра вительства для визначення його відношення до проекту ССГ. 17 а в густа така зустріч відбулася; прісугствовавшіе на ній міні стри, також висловивши схвалення ідеї підписання, сформулювали ряд вимог, які вони вважали за необхідне включити м додається до Договору протокол. Цей протокол повинен був зграї, складовою і обов'язковою для виконання частиною Договора45. Гор Бачев погодився зустрітися з прем'єром 19 серпня для обговорення пропозицій, проте їх характер був такий, що компроміси міс вже навряд чи міг бути досягнутий. 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес ... 

 Все це створювало вельми незвичайну ситуацію. Вищим керівникам СРСР практично «нікуди було звернутися» для відстоювання права виконувати свої конституційні обов'язки: глава держави відмовлявся реагувати на вимоги двох реальних гілок союзної влади, які захищали той самий Основний Закон, гарантом якого був Горбачов. Президент відкрито пішов проти З'їзду народних депугатов СРСР, який дав йому владу і забезпечував легітимність його власного статусу. Проте сам глава держави повністю занурився в море «політичної доцільності»; про це він відкрито писав після розпаду Союзу. 

 Історія не має умовного способу, і тому нам важко судити, що могло б статися 20 серпня 1991, якби не надзвичайних обставин.

 Однак дослідник вправі спробувати визначити той політичний «коридор», який багато в чому визначав можливі рішення, в першу чергу, російського керівництва, в чиїх руках перебувала політична ініціатива. Насамперед, ми можемо констатувати отсугствіе в 1991 р. значної загальноросійської партії чи потужного руху державницького, «державно-патріотичного» плану, які могли впливати або тиск на лідерів з це-! Ллю недопущення дезінтеграції СРСР. Не можна сказати, що такі спроби не робилися, однак вони були щонайменше запізнілими; організації не були численними, що не заохочувалися реально існуючими центрами влади. Прихильники ж збереження СРСР, які виступали від імені загальносоюзних об'єднань, часто за інерцією розглядалися (або підносили) як противники російського суверенітету. 

 До того часу і КПРС вже об'єктивно не могла протистояти радикалам: по-перше, її федералізація у другій половині 1990-1991 рр.. послабила міжреспубліканське єдність. По-друге, що позначилися ще в 1989 р. процеси політичного розмежування в КПРС інтенсивно тривали в Росії і в 1991 р., що, безумовно, перешкоджало проведенню ефективних політичних акцій. Так, незважаючи на те що більшість російських депутатів і членів Верховної Ради формально були комуністами, вони не змогли виробити спільної конструктивної позиції. По-третє, позначилася пасивність вищого партійного керівництва, його нездатність (або небажання) спиратися на партійні важелі при вирішенні нагальних політичних завдань. Горбачов сам багато зробив для того, щоб центр влади перемістився з партій- 

 202 

 203 

 Лекція 7 

 них структур в радянські, державні. На російському рівні ними стали опозиційні президенту СРСР З'їзд народних депутатів і Верховна Рада РРФСР, які перетворилися на центри прийняття рішень, непідконтрольних КПРС. У цих умовах Горбачов переорієнтується на прямий діалог з російськими антикомуністичними лідерами, відверто ігноруючи позиції і навіть прямі інтереси компартії. Особливо яскраво це проявилося в ситуації навколо Указу Президента РРФСР від 20 липня 1991 р. «Про припинення діяльності організаційних структур політичних партій і масових громадських рухів в державних органах, установах і організаціях РРФСР», який завдавав удару по святая святих «партії нового типу * - - територіально-виробничим принципом її будови, різко скорочуючи можливості впливу. І хоча навіть у пресі зазначалося на неконституційність цього акта46, проте президент-генсек мовчки проковтнув цю пілюлю, ніяк не прореагував на протести коммуністов47. Характеризуючи його позицію, секретар Спілки журналістів Росії Д.В. Остальський не без іронії писав, що сварку з ЦК Горбачов віддав перевагу сварці з Єльциним, оскільки «сьогодні Єльцин, мабуть,« переважить »все ЦК, разом узяті» 48. 

 Реально організованою і консолідованою силою, яка заробила значний політичний капітал на критиці радянського минулого, помилок горбачовської команди реформаторів, переконує в можливості швидкого створення демократичного суспільства з соціально орієнтованою ринковою економікою та зуміла об'єднати протестно налаштовані маси, був рух «Демократична Росія». У 1990-1991 рр.. Єльцин орієнтувався переважно на його інтелектуальні та організаційні ресурси; в свою чергу «деморосси * - розглядали Єльцина як« свого * - лідера. Так, в ході президентської кампанії 1991 Єльцин публічно виступав як незалежний кандидат, хоча насправді спирався здебільшого на активістів цієї організаціі49. На пленумі ради представників руху «Демократична Росія» (20.07.91) констатувалося, що саме воно, рух, перемогло на виборах президента РСФСР і мерів столичних городов50. 

 Ці зауваження необхідні, оскільки стратегічні і тактичні погляди «демороссов» і їхнього лідера надавали значний вплив в питанні про майбутнє СРСР. Як ми пам'ятаємо, взимку 1991 р. на високому владному рівні в Росії була виразно озвучена ідея бажаності конфедеративного устрою майбутнього Союзу, 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес. 

 Раніше висувалися переважно в публіцистиці. Можна вважати, що узгоджений 30 липня 1991 президентами СРСР і Росії підсумковий документ не суперечив цій ідеї, тим більше> що сам Єльцин називав новоогарьовський договір «цивілізованим розлученням» 51. І не випадково слідом за цим він вилетів в Кузбас і запропонував шахтарям припинити забастовкі52. 

 Однак таємний характер підсумкового заходу президентів викликав певні підозри і у ряду відомих прихильників російського лідера, що виступили 8 серпня 1991 із зверненням в «Независимой газете». Вони знову поставили питання «руба»: хто представлятиме собою система влади на рівні Союзу? «Чи буде вона відтворенням теперішній системи, що склалася в умовах тоталітарної диктатури, коли республіки не 'були суверенними державами, або це буде сукупність міжреспубліканських органів управління, створених самими республіками для виконання спільних функцій і програм та наділених з цією метою строго обмеженими розпорядчими та координаційними повноваженнями ? * - Договір, на думку авторів, ні в якому разі не можна підписувати на З'їзді навідних депутатів СРСР, обраному «в умовах, перевершених [історичним розвитком нашої країни» ". Як бачимо, Ю. Н. Афанасьєву, Є. В. Боннер і ін не було про що турбуватися - всі їх Вомненія вже були розвіяні в розісланому в республіки тексті проекту. Взагалі ж збіг по суті змісту проекту і? Звернення »при цілком ймовірне допущенні могло б бути розглянута і як підготовка громадської думки до того, про нього йому потрібно було дізнатися лише після 20 серпня. Тому, думаю, можна погодитися з припущенням М.С. Горбачова про те, що Q0 серпня президент Росії, швидше за все, поставив би свій підпис під Договором про ССГ, зумовивши це новими застереженнями, які президент СРСР був готовий прінять54. 

 Однак слід зауважити, що факт таємної підготовки Договорі і перенесення термінів його підписання викликали негативну реакцію В уряда російських парламентаріїв. 17 серпня 1991 було опубліковано заяву народних депутатів РРФСР Є. Васіна, Е. Лахова, С. Філатова, О. Качанова, де зазначалося: «Ми ознайомилися з представленим 10 серпня Президентом РРФСР проектом Договору про Союз суверенних держав. Вважаємо, що його не можна підписувати 20 серпня ... Перед підписанням і набуттям чинності Договір повинен бути схвалений вищим органом державної влади - З'їздом народних депутатів РРФСР. Обраща 

 204 

 205 

 Лекція 7 

 ем увагу і на те, що ряд положення Договору вимагає внесення змін до чинної Конституції РРФСР, а це, як відомо, можна зробити тільки на З'їзді народних депутатів РРФСР »55. 

 Вже погодивши текст Договору, в серпні Єльцин зробив ряд висловлювань, які дуже важливі для розуміння подальшого розвитку подій. Перебуваючи в Тюмені, російський президент заявив про те, що промислові підприємства регіону, в тому числі і займаються нафтовидобутком, будуть звільнені від 40% так званого президентського (природно, союзного) податку, і висловив надію, що президент СРСР не сприйме болісно цю вимушену міру , оскільки це дозволить зацікавити нафто-і газовидобувальників в підвищенні продуктивності їхньої праці. Тим самим вирішення питання про ціни на енергоносії переносилося з союзного на російський рівень. Президент СРСР позбавлявся найважливішого важеля впливу (і тиску) на споживали російські нафту і газ республіки. Одночасно Росія через механізм узгодження цін отримувала можливість - не озираючись на Центр - самостійно визначати (і диктувати) умови співіснування держав в майбутньому Співдружності. У цьому випадку союзні структури ставали просто не потрібні. Цю ідею російський президент не вважав за потрібне приховувати. Виступаючи 10 серпня 1991 на «Радіо Росії * Єльцин заявив, що після підписання 20 серпня Союзного договору влади союзних відомств прийде кінець, що ми, росіяни, негайно відмовимося від послуг цих міністерств, а всі підприємства перейдуть під юрисдикцію Росії. Виходячи з цього, президент повідомив, що бажання Горбачова 21 серпня скликати Раду Федерації для обговорення деяких питань не має юридичної сили і, відповідно, не відбудеться. 15 серпня була заявлено про переведення в російське управління трьох гігантів індустрії: Череповецкого і Західно-Сибірського металургійних комбінатів і знаменитого Уралмаша. 

 У такому трактуванні Єльциним майбутнього Договору при непротивлення Горбачова союзні керівники не без підстав вбачали ліквідацію єдиної держави і, як наслідок, - посилення економічної хаоса56. 

 Юридична оцінка підсумкового проекту Договору була зроблена групою з 15 експертів ще до 19 серпня 1991 Вони поставили під сумнів правову значимість документа, визнавши його внутрішньо суперечливим, нелогічним і не мають значення правонаступність. Останнє слід відзначити особливо, оскільки з 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес ... 

 * Окуляри зору реального держбудівництва проблема правонаступництва - одна з найважливіших. Правонаступність Договору не забезпечувалася відразу в декількох сферах. По-перше, у фінансовій: не обговорювалися функції Держбанку СРСР і національних банків. По-друге, у сфері забезпечення прав особистості, Где не був конкретизований механізм правового та соціального за-ЩИТИ громадян. По-третє, поза визнанням Договору верховної законодавчою владою СРСР цей документ не був легітимний ти світової спільноти. По-четверте, проект обходив увагою lonpoc про вихід республік з Союзу, що залишало невизначеним, наприклад, відношення до міжнародних, в тому числі фінансових, зобов'язаннями колишнього Союзу. По-п'яте, «визнавши федерацію, Договір на ділі створює навіть не конфедерацію, а просто клуб'сударств. Він прямим шляхом веде до знищення СРСР, в ньому ложени всі основи для завтрашніх валют, армій, митниць та ін роводя цю лінію таємно, неявно, він удвічі небезпечна, оскільки змивает всі поняття в такій мірі, що виникає дер-| ий монстр » 57. За справедливим зауваженням Ю. М. Батурина, свисті, m Новоогарьовського дискусій, вибір між юридичною каретному та політичною доцільністю був зроблений на користь рследней5 '. 

 Думаю, є всі підстави для висновку про те, що підсумком «но-югаревского процесу * ще до 19 серпня стало створення доку-(ента, який означав припинення існування СРСР як? Того держави. І тоді, і пізніше президент СРСР трактував рої кг Договору як початок відродження Союзу, вирішальний крок ~ шляхи подолання політичного, економічного крізіса59.! днако аналіз позицій основних учасників переговорів - перш сього Росії та України - уже в той час не давав підстав для Шобного оптимізму. Можливе підписання Договору ще не означало б «миттєвого * зникнення СРСР, оскільки з-анялісь єдина армія, валюта, що зв'язує радянське про-~ анство інфраструктура (енергетична, транспортна і т.д.), про їх розділ при свідомої ліквідації загальних управлінських інститутів ставав питанням найближчого часу. Договір по даоей суті легалізував ті процеси, які склали зміст відносин між колишніми союзними республіками після Підписання грудневих документів 1991 

 У цьому зв'язку оцінка ступеня деструктивне ™ біловезьких со-рашений, утвердилась в літературі, представляється преуве-тченной. У політичному плані констатація «смерті» СРСР імен- 

 207 

 206 

 Лекція 7 

 але в грудні 1991 р. з боку і союзних, і російських керівників виглядає логічно виправданою. Союзний президент міг вказати на те, що скасування Договору про утворення СРСР 1922 р, була проведена без його участі. Російський же лідер не менш справедливо звертав увагу на те, що недалекоглядна політика Центру привела до всебічного глибокої кризи і що не робити нічого було злочинно. При цьому обидві сторони обходили мовчанням «консенсус» російської правлячої еліти і президента СРСР у серпні 1991 року 

 - Примітки --- 

 1 Горбачов М. С. Соціалістична ідея і революційна перебудують ка / / Правда. 1989. 26 листопада. 

 2 Смирнов Г. Л. Уроки минулого. М., 1997. С. 266. 

 3 Медведєв В. А. Прозріння, міф чи зрада? До питання (»> ідеології перебудови. М., 1997. 

 4 Напр.: Кірсанов В. Н. «Реставрація» капіталізму в Росії. Витоки і причини. 2-е вид. М, 1999. 

 5 Стародубровская І. В., May В. А. Великі революції. Від Кромвеля; до I Путіна. М., 2001. 

 6 Заславська Т. І. Ми не знали того суспільства, в якому жили / / Прес-са в суспільстві. М., 2000. 

 7 Переважно такого роду оцінки зібрані в книзі «Многая літа Михайлу Горбачову - 70» (М., 2001). 

 8 Біккенін Н. Б. - головний редактор провідного партійного журналу «Комуніст» (1987-1991), потім - створеного на його базі (1991) журналу «Вільна думка - XXI». У другій половині 1980-х рр.. входив і досить вузьке коло осіб, які готували матеріали для М. С. Горбачова. 

 9 Біккенін Н. Б. Сцени громадського та приватного життя / / Вільна, думка-XXI. 2000. № 10. С. 99-102. 

 10 Там же. 

 11 Союз можна було зберегти. М., 1995. С. 148. 13 Тамже. С. 147. 

 13 Тамже. С. 145. 

 14 Історії республіки в цей період присвячена цікава монографія викладача Бірмінгемського університету Тараса Куціо: Kuzio 'Taras. Ukrain: Perestroika to Independence. London, 2000. 

 15 Див про це: Согрін В. Б. Політична історія сучасної Росії. М., 1994. С. 86-87. 

 16 Зокрема, обігравався факт приватизації держдачі одним ич конкурентів Єльцина - Рижковим. 

 208 

 Криза горбачовського лідерства та новоогарьовський процес. 

 17 Правда. 1991. 10 червня; Челноков М. Росія без Союзу, Росія без 1оссіі. М., 1994. С. 71. 

 18 Лук'янов A.M. Переворот уявний і справжній. Воронеж, 1993. С. .39-10, 43. Позиції республік описані, зокрема, в: Андріянов В. І., Черняк А. В. Самотній цар в Кремлі. М., 1999. Кн. 1. С. 302-304. 

 19 Там же. С. 44. 

 20 Зустрічей було дві: спочатку Горбачов спілкувався з Єльциним і Назарбаєвим, потім - один на один з Єльциним. 

 21 Цей епізод, хоча і з упором на різні моменти, описали і Горбачов, і Єльцин (Горбачов М. С. Життя і реформи. М., 1995. Кн. 2. T. 552; Єльцин Б. Н. Записки президента. М ., 1994. С. 54-55). У західній? Ечаті пройшла інформація про те, що у відповідь на згоду Горбачова на Ьдноканальную систему податків він отримав обіцянку від Єльцина на? 0%-і податкові відрахування з республіканського бюджету на користь Центру (див.: Hough Jerry. Democratization and Revolution in the USSR. 1985 -? 991. P. 425). 

 22 Лук'янов А. І. Указ. соч. С. 45. 

 23 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 55. 

 24 Союз можна було зберегти. С. 184. 

 25 Болдін В. І. Крах п'єдесталу. М., 1995. С. 404; за даними В. А. Крючкова, лише шість республік були готові підписати договір. 1м.: Крючков В. А. Особиста справа. М., 1996. Ч. 2. С.142. 

 26 Павлов В. С. серпня зсередини. Горбачов-путч. М., 1993. С. 88. 

 27 Чітко С. В. Розпад Радянського Союзу: етнополітичний аналіз. 2-е од. М., 2000. С. 350-353. 

 28 Чітко С. В. Указ. соч. С. 354. 

 29 Союз можна було зберегти. С. 187-188. 

 30 Там же. С. 154. 

 31 Болдін В. І. Указ. соч. С. 404. 

 32 Напр.: Воротніков В. І. А було це так ... М., 1995. С. 438. 

 33 Павлов В. С. Указ. соч. С. 99. 

 34 Союз можна було зберегти. С. 166. 

 35 Павлов В. С. Указ. соч. С. 87. 

 36 Відомості ... № 28. Ст. 961. 

 37 Павлов В. С. Указ. соч. С. 84. 

 38 Росія-2000. Сучасна політична історія (1985-1999). Т. 1. | Сроніка та аналітика. 3-е изд. М., 2000. С. 123. (Далі - Хроніка ...) 

 39 Там же. С. 296; Відомості ... № 28. Ст. 961. 

 40 Крючков В. А. Указ соч. С. 83. 

 41 Лук'янов А. І. Указ. соч. С. 46. У період «остаточних» переговорів Рукьянов перебував у закордонному відрядженні. 

 42 Там же. 

 43 Правда. 1991. 20 серпня. 

 44 Павлов В. С. Указ. соч. С. 97. 

 45 Там же. С. 101-102. 

 209 

 14 - 4733 

 Лекція 7 

 46 Див: Гласність. 1991. 25-31 липня; правова сумнівність Указу відзначалася й пізніше (див.: Известия. 1992. 4 і 25 травня). 

 47 Пленум ЦК КПРС 25 липня 1991р. прийняв заяву з цього приводу. Див: Хроніка ... С. 124. Сам Горбачов відхилив прохання міністра юстиції СРСР С.Г. Лущікова прокоментувати цей указ (див.: Андріянов В. І., Черняк А. В. Указ. Соч. С. 299). 

 48 Див: Незалежна газета. 1991. 23 липня. 

 49 Согрин В. Б. Указ. соч. С. 90. 

 50 Хроніка ... С. 123. 

 51 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 54. 

 52 Там же. С. 43. 

 53 Лист підписали Ю. Афанасьєв, Л. Тимофєєв, Л. Баткин, В. Іванов, Ю. Буртин, В. Біблер, Е. Боннер. 

 54 Горбачов М. С. Указ. соч. С. 554. Горбачов посилається, втомчісле, і па Г. В. Старовойтову, яка пізніше зізнавалася, що напередодні підписання Єльцин запропонував би нові застереження. 

 55 Російська газета. 1991. 17 серпня. 

 56 Такий висновок обгрунтовується, зокрема, Д. Хоуга (Див.: Hough J. Г. Op. CiL P. 428). 

 57 Повний текст висновку міститься в матеріалах справи про ГКЧ П. Цит. по: Павлов B.C. Указ. соч. С. 103-105. 

 58 Союз можна було зберегти. С. 174. 

 59 Правда. 1991. 3 серпня; Горбачов М. С. Указ. соч. С. 552. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "КРИЗА ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛІДЕРСТВА І Новоогарьовського ПРОЦЕС. ВЕСНА-ЛІТО 1991"
 1. Лекція 15 ЗАКЛЮЧНА
    кризи початку 1980-х років і «виплеснулося» назовні в ході «оксамитових революцій» 1989 Несприятливо для СРСР складалася і світова економічна кон'юнктура, в першу чергу у зв'язку з падінням цін на енергоносії. Як показали сучасні дослідження, курс Заходу щодо СРСР визначався не бажанням встановити рівноправне партнерство, а прагненням спочатку послабити свого
 2. ФЕДЕРАТИВНА ПОЛІТИКА РОСІЇ
    кризи частіше пов'язуються з восени 1991 р., коли до влади в республіці прийшов генерал Д. М. Дудаєв, під керівництвом якого була здійснена націоналістична революція і встановлений відповідний владний режим. Мені видається, що ця позиція потребує суттєвого коригування, оскільки сама поява такої фігури, ак Дудаєв, було закономірним результатом тієї національної
 3. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
    кризову фазу розвитку. З 1990 р. позначилися раніше негативні тенденції набули обвальний характер, ведучи до руйнування всього державного організму. На цьому тлі розгорталася боротьба за владу між окремими (Елітними угрупованнями. У 1990-1991 рр.. Тривало поглиблення кризи в економіці. У цей час практично всі параметри господарського розвитку ^ мали негативну
 4. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    кризи 19-21 серпня 1991 р. склалася ситуація, коли з існувала Конституцією СРСР вже відкрито не вважалися основні суб'єкти політичних відносин, головними з яких були республіканські лідери, які виражали волю своїх еліт. Прийняті тоді рішення визначалися реальним співвідношенням сил і по-різному розуміється «політичною доцільністю». Насамперед, події 19-21 серпня в
 5. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
    кризових явищ в СРСР у першій половині 1991 р., що призвело в підсумку до серпневого зіткненню між союзним і російським керівництвом, позначило докорінна зміна співвідношення сил у «верхах», ліквідувало фактичне двоецентрие влади, висунуло на головні політичні ролі російських лідерів, що групувалися навколо Б. М. Єльцина. У цьому середовищі домінували радикально-демократичні та
 6. Легітимація РАСПАДА СРСР І НАРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    кризи. При цьому найбільш прийнятним, за його словами, був наступний: - Ви, військові, берете владу в свої руки, «садите» зручний для вас уряд, стабілізуєте обстановку і потім йдете в сторону. - І потім прямо в «Матроська тиша», можна з піснею, - вставив я, - адже в серпні щось подібне вже було. - Що ти, Женя, - сказав Горбачов, - я тобі нічого не пропоную, я просто
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
    криза в загальнонаціональному масштабі, що торкнулася як експлуатованих, так і експлуататорів («низи» і «верхи»). У наявності було загострення вище звичайного потреби і лих пригноблених класів. Економіч-кий криза 1899-1903 рр.. привів до крайнього зубожіння трудящих і підвищенню їх суспільно-політичної активності. З 1901 по 1904 рр.. по країні прокотилося 805 страйків робітників і 1087 селянських
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    криза, колосально підсилюваний страшним голодом. Тому немає підстав ідеалізувати ні більшовиків, ні їх супротивників. Обидві сторони проявляли рівне завзяття в прагненні перемогти у братовбивчій війні, кожна вважаючи себе абсолютно правою. У сучасній історіографії громадянської війни немає єдиної, загальноприйнятої думки з питання про періодизацію громадянської війни. Одні дослідники роками
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    кризовим, нестабільним, непередбачуваним, коли виникала своєрідна соціальна біфуркація, якщо використати для характеристики цих пошуків поняття синергетики. Тоді саме в подальшій модернізує-ції російської державності, як, втім, і інших сторін життя російського суспільства, преж-де всього духовної сфери, суспільної свідомості, бачили вихід із кризових станів великі уми
 10. § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
    криза гоміньданом-ського режиму, проявився його антинаціональний характер, зросло невдоволення мас і національної буржуазії. Звільнені райони зміцнювалися. Аграрна реформа КПК забезпечила підтримку селян, зросла і зміцніла Народно-визвольна армія (НВА). Ці фактори призвели до повороту в ході війни на користь революційних сил. В обстановці військових успіхів КПК в 1947-1948 р. ЦК партії
© 2014-2022  ibib.ltd.ua