Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.3. КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТІ 3.3.1. ОСНОВНІ РИСИ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ФАКТОРИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Антична культура, насамперед Стародавньої Греції та Риму, - основоположниця західно-європейської культури, її системи цінностей. Причому, необхідно мати на увазі наступне найважливіше обставина. Неолітична революція і формування ранніх цивілізацій на території Європи проходило приблизно за тим же сценарієм, що й розвиток східних цивілізацій, аж до періоду архаїки (з VIII в. До н.е.). Але потім розвиток античної Греції пішло по принципово іншому шляху, ніж на Сході. Саме тоді стала формуватися дихотомія Схід-Захід.

Античний варіант розвитку став винятком із загального правила, це свого роду соціальна мутація, причому за не цілком зрозумілих причин. У всій історії людства даний варіант був єдиним і унікальним за характером і результатами. Наслідки ж сталася «архаїчної революції» були воістину всесвітньо-історичними, особливо для доль західно-європейської культури.

В основі сталася трансформації було висунення на перший план приватновласницьких відносин, особливо в поєднанні з пануванням приватного товарного виробництва, орієнтованого переважно на ринок, з експлуатацією приватних рабів за відсутності сильної централізованої влади і при самоврядування громади, міста -держави (поліса). Після реформи Солона (VI ст. До н.е.) в античній Греції виникла структура, яка спирається на приватну власність, чого не було більш ніде в світі. Панування приватної власності викликало до життя властиві їй і обслуговували її потреби політичні, правові та інші інститути: систему демократичного самоврядування з правом і обов'язком кожного повноправного громадянина, члена поліса, брати участь у громадських справах, в управлінні полісом; систему приватноправових гарантій із захистом інтересів кожного громадянина, з визнанням його особистої гідності, прав і свобод; а також систему соціокультурних принципів, що сприяли розквіту особистості, розвитку творчих потенцій індивіда, його енергії, ініціативи, підприємливості. В античному світі були закладені основи громадянського суспільства, що послужив ідейно-інституціональним фундаментом швидкого розвитку античної ринково-приватновласницької структури. Усім цим античне суспільство стало принципово відрізнятися від усіх інших товариств, насамперед східних. Антична структура пішла іншим шляхом розвитку, ніж всі інші, причому, більш швидким, динамічним і результативним. У подальшому дані принципи лягли в основу розквіту міст середньовічної Європи, на подібній структурі виникло Відродження і зміцнилося буржуазне суспільство Нового часу.

Саме на цій основі швидко розвинувся капіталізм, який став найпотужнішою силою, що впливає на розвиток усього світу.

Для античної культури характерні такі риси: 1) антропоцентризм: віра в силу і призначення людини, грецький філософ Протагор сформулював найважливіший принцип античності про те, що «людина - міра всіх речей», 2) раціоналізм: визнання особливої ролі розуму і знань; 3) естетизм: прагнення до гармонії і схиляння перед красою, причому сама людина і був еталоном прекрасного; 4) демократизм: культура не елітарна, вона результат і надбання всього суспільства вільних громадян; схиляння перед освіченістю, авторитет знання ; 6) прагнення зробити культуру способом життя, гідним і бажаним народу; 7) мала релігійність: ставлення до релігії скоріше як до громадянського обрядом, зовнішньому ритуалу, а не внутрішнім переконанням; 8) зверненість до мистецтва і філософії, як до найважливішим домінант життя, перехід від міфології до спроби філософського пояснення світу. Філософія і наука - безумовні завоювання античної культури. Найбільш яскраво культурний, світоглядний переворот проявився в історії Стародавньої Греції в період класики (V - IV ст. До н.е.) Сформувалося принципово нове ставлення до світу, стався світоглядний і культурний прорив, що викликав появу особистості нового типу, що виходить за рамки традиційного суспільства , закріпилося поняття про цінність особистості; 9) прославляння активності людини, заохочення змагальності (спорт, політика, риторика, мистецтво); 10) органічний зв'язок громадянина і поліса на основі сформованого громадянського суспільства з принципом примату громадянина над державою; 11) розуміння свободи, як вищої моральної категорії; 12) повнота, різноманітність, закінченість з гуманістичною спрямованістю, створення шедеврів, що збагатили світову культуру і стали еталонними.

Культура античності отримала особливий розвиток внаслідок цілого ряду факторів:

1. Культура створена на базі передових економічних відносин, на рабстві класичного типу, на приватній власності, на товарно-грошових відносинах. Економіка створила достатні матеріальні можливості для культурного прогресу, для швидкого соціального та господарського економічного розвитку, з'явилися можливості для професійної розумової діяльності. Причому, обмежувалося різке соціальне розшарування, панували середні шари.

2. Сформувалася динамічна міська культура. Місто - центр античної культури, де з'явилися різноманітні досягав форми діяльності.

3. Панівний клас рабовласників і примикають до них численні середні шари, що склали громадянське суспільство, були активні в соціально-політичному відношенні і були сприятливим середовищем для створення і сприйняття культурних цінностей.

4. Демократичні форми правління сприяли розвитку культури вшир і вглиб. Не було замкнутого шару правлячої верхівки і розвиненою бюрократії, була відсутня наймана армія, що не допускалася концентрація влади, нормою була змінюваність і контрольованість апарату управління, громадяни були близькі до державних інститутів, активно брали участь у громадських справах. Демократія сформувала потребу в культурній, широко мислячої особистості.

5. Була відсутня могутня жрецька організація, яка в країнах Стародавнього Сходу монополізувала, в значній мірі, процес духовного виробництва і направила його в русло релігійної ідеології. Характер грецької релігії, простота культових обрядів, проведення головних релігійних церемоній виборними представниками громадян виключали можливість складання розгалуженої і впливовою жрецької корпорації, її монополію в культурній творчості. Це зумовило більш вільний характер освіти, системи виховання, світогляду і всієї культури, її більш швидке і інтенсивний розвиток.

6. Широке поширення грамотності на базі алфавіту, що дозволило отримати доступ до чудових творів істориків, філософів, драматургів, письменників, ораторів. Саме можливість читання і компетентного судження про прочитане, стали важливим стимулом для творчості античних мислителів.

7. Інтенсивні інформаційні зв'язки з іншими країнами та культурами, акумулювання знань Давньосхідних цивілізацій, відкритість античної культури.

8. Вироблення строгих форм мислення, правил докази, тобто формування нової культури мислення. Наука демонструє нове ставлення до результату пізнання, коли істина визнається найважливішою цінністю, яка виникає на базі раціональних операцій, об'єктивності, веріфіцируємості. Хоча, зрозуміло, наукове знання не грало ще вирішальної ролі поруч з міфолого-релігійним, традиційним свідомістю.

Система виховання античності висунула ідеал калокагатии - як гармонійного, всебічного розвитку особистості, причому на перший план висувалися цивільні чесноти, соціальні якості людини, де фізична доблесть виявлялася у війні, розумовий розвиток - у державних справах, а моральні якості - в правилах гуртожитку. Таким чином, з'явилася нова особистість.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТІ 3.3.1. ОСНОВНІ РИСИ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ФАКТОРИ ЇЇ РОЗВИТКУ "
 1. Антична наука та її вплив на світову культуру
  античності закладаються основи для формування трьох наукових программ149: - математичної програми, що виникла на базі піфагорейської і платонівської філософії; - атомістичної програми (Левкіпп, Демокріт, Епікур); - контінуалістской програми Аристотеля, на основі якої створена перша фізична теорія, що проіснувала аж до XVII ст., хоча і не без змін .
 2. ТЕМА 6 Історичні долі античної культури в V-VII ст.
  Культури в V-VII
 3. Культурна спадщина античної Еллади.
  Культури Давньої Греції в архаїчний і класичний періоди. Розквіт пластичних мистецтв: а) Архітектура, б) Скульптура, в) Вазопис. Давньогрецький театр. Лірична поезія в Стародавній Греції. Література: Антична лірика (БВЛ). М., 1963. Антична цивілізація. М., 1978. Брунов М.М. Пам'ятники афінського Акрополя. Парфенон і Ерехтейон. М, 1973. Віппер Б.Р. Мистецтво давньої Греції. М., 1972.
 4. СПИСОК 1.
  Культура Німа більшості. М., 1990. 3. Гуревич А.Я. Категорії середньовічної культури. М., 1979. 4. Історія філософії. Захід-Росія-Схід: Філософія стародавності і середньовіччя. М., 1995. Кн.1. 5. Майоров Г.Г. Формування середньовічної філософії. Латинська патристика. М., 1979. 6. Рассел Б. Історія західної філософії та її зв'язку з політичними і соціальними умовами від
 5. Візантія
  культурі. Переважання грецької культури в органічному сплаві різних культур. Специфіка і відкритість впливу культур народів, виразний східний колорит. Традиційність. Типологічна однорідність. Нікейський період. «Палеологовское відродження». Феодор Метохит. Мануїл Хрісолор. Віссаріон Нікейський. Пліфон. «Гуманісти». «Ісихасти». Симеон Богослов. Історіописання камніновского часу.
 6. Програмні тези
  культури. Соціальні та культурні початку соціуму. Ментальні і символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної культури. - Сутність та відмінні риси політичної культури.
 7. Проблеми античної наступності
  культури, що дозволяють виділити її в особливу цивілізацію, сучасну, але не ідентичну середньовічної західноєвропейської спільності народів. Серед її ціннісних орієнтирів найважливіше місце займали уявлення про так звану «політичної ортодоксії», совмещавшие християнську віру, збережену Православною церквою, з імперською ідеологією «Священної держави» (Reichstheologie), восходившей до ідей
 8. Мухамеджановим і С . М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО АНТИЧНОГО СВІТУ
  культури інших народів і часів, які виросли на грунті особливого античного світу. Античне суспільство і антична державність представляли новий, порівняно з Давнім Сходом, етап загальної людської історії. Їх новизна була пов'язана з глибокими особливостями суспільно-юридичного побуту і всього соціально-культурного устрою європейських народів. Античне суспільство, принаймні в період
 10. Методичні вказівки.
  Культури по прибутковості на шосте місце після оливок, винограду, садів, городів і скотарства, ясно показує, якими були наслідки для структури сільського господарства Італії ввезення в неї дешевого хліба з провінцій. По роботах Катона і Варрона зручно з'ясувати організацію господарства вілли, зв'язок господарства з ринком, способи ведення господарства, організацію рабської праці, ступінь і форми
 11. 16. Які періоди можна виділити в античній філософії і на яких підставах?
  Культурному (| Юну і духовним прагненням періоду античної філософії: 1) грецька філософія, створена на основі замкну тієї національної культури і прагне до чистого пізнання (завершилася до 322 г до н. Е..); 2) елпіністіческо-римська філософія, що розвивалася на грунті світової культури того часу і прагнула до найкращого пристрою жшні людей, тобто до практичного результату
 12. Проблемні питання 1.
  Культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 13. Історичні долі античної культури в V-VII ст.
  Культури. Юстиан I і його реформи. Соціальні руху: століття. Повстання Ніка. Розселення слов'ян на Балканському півострові. Арабська експансія. Становлення фемного ладу. Східна церква і єресі. Монофіситство. Вселенські собори та їх розв'язання. Особливості візантійської культури. Система освіти VI-VII століття. Історична проза. Прокопій Кесарійський. Іоанн Малала. Сократ счхоластік.
 14. Культура Халіфату
  культури. У міру розширення завоювань кочові правителі і їх намісники все більше переймаються інтересами опинилися під їх владою завойованих країн, що веде до політичного сепаратизму. У той же час у таких центрах, як Багдад, Дамаск, Фустат (в Єгипті поблизу Каїра) культурне життя досягає небаченого для середньовіччя розквіту. Іслам як релігія вимагав дотримання певної
 15. І. І. Богута. Історія філософії в короткому ізложеніі.-М.: Думка, - 590, [1] с., 1995

 16. 2.3.8. Виявлення ще однієї всесвітньо-історичної епохи - епохи Стародавнього Сходу
    античність виступали як якісно відмінні стадії історичного розвитку (2.13.2. - 2.13.5). Але такі уявлення не отримали широкого визнання. Про країнах Стародавнього Сходу тоді відомо було дуже мало. В результаті їх історія нерідко розумілася як щось другорядне: у кращому випадку, як попередній етап античності. По суті, світ Стародавнього Сходу став поставати перед
 17. Питання для семінарського заняття 1.
    культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які суть і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси?
© 2014-2021  ibib.ltd.ua