Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 2 ВИЗРІВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР ДО СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ

? Питання про історичні передумови «перебудовних * процесів другої половини 1980-х років має величезне значення для розуміння подій тих років. Розкриття цієї теми дозволяє виявити реальні причини, які не тільки викликали перетворення в СРСР, але і багато в чому зумовили зміст, форми і методи тієї глибокої трансформації, яку російське суспільство переживає і понині. У цьому сенсі аналіз «стартового» становища країни представляє не тільки науковий інтерес.

Бурхлива суспільно-політичне життя горбачовської епохи наклала серйозний відбиток на висвітлення проблеми передумов реформ. Тривалий час у її подачі переважали ідеолого-публіцистичні моменти. Ініціатори перетворень, прагнучи обгрунтувати їх радикальність, проводили думку про існування в СРСР у 1970-х - середині 1980-х років «механізму гальмування», який перешкоджав динамічному суспільному розвитку. Публіцистика, та й наука тих років акцентували увагу в першу чергу на проявах кризового стану в економіці, політичній системі, соціальному розвитку, культурі та ідеології. «Занурення в трясовину», «Іншого не дано», «СРСР: демографічний діагнозу - книги під цими та подібними назвами в достатку з'являлися в 1988-1991 рр.. і складалися з матеріалів переважно «викривального * плану. Глибинні ж причини реформ частіше аналізу не піддавалися - в кращому випадку про них лише згадувалося. Пояснення цьому слід шукати в тодішньому рівні інформованості суспільства і в особливостях стану соціальних наук перебудовного часу.

3 а останні роки з'явилися публікації, де більш виважено і повно досліджуються ті фактори, які можна об'єднати поняттям «історичні передумови перебудови» '. У той же час питання про їх «субординації», очевидно, потребує спеціального обговоренні. Виділю ті, які представляються найбільш важливими.

29

Лекція 2

Незважаючи на обмежену участь в світогосподарських зв'язках в 50-70-х роках СРСР не міг не відчувати впливу або навіть тиску тих колосальних технологічних змін, які відбувалися в розвинених країнах в ті роки. Як відзначають дослідники, на рубежі 60-70-х років у ряді держав Заходу почалося вступ суспільства в постіндустріальну стадію розвитку. Зовні це виглядало як повна автоматизація виробництва, масове застосування ЕОМ і наукомістких технологій; в змістовному плані це означало зміну «якості» робочої сили, формування нового соціального суб'єкта. Якщо перший етап НТР в 50-60-х роках був пов'язаний із зростанням споживання трудящих і перетворенням їх в «суспільно розвинених індивідів», то другий етап НТР, званий мікроелектронної революцією, характеризується індивідуалізацією процесу праці, перетворенням його для помітної частини суспільства в різновид творчої діяльності і засіб самореалізації. Цей процес супроводжується значною гуманізацією і демократизацією всіх сторін суспільного життя. Становлення постіндустріального суспільства вважають глибокої соціальної, економічної, технологічної та духовної революцією, яку за своїм значенням можна порівняти з неолітичної революцією на початку людської історіі2.

Величезну роль у формуванні нового цивілізаційного етапу зіграло створення в 1976 р. персонального компьютера3, який давав можливість не тільки гранично індивідуалізувати висококваліфіковану працю, а й виводив його з-під контролю корпоративної технобюрократіі. Для радянського суспільства з його надзвичайно жорсткими інформаційними і, особливо, ідеологічними обмеженнями значення появи персонального комп'ютера важко переоцінити. В історичній перспективі його можна порівняти з включенням годинникового механізму потужної бомби, оскільки пов'язаний із ним інформаційний вибух різко знижував можливості примітивного маніпулювання суспільною свідомістю з боку партійних догматиків з усіма витікаючими з цього соціальними наслідками.

Виникненню працівника індустріального суспільства відповідає нова система управління і виробництвом, і громадським життям в цілому. Така традиційна мотивація до праці, як зарплата, переміщається з звичного першого-другого місця на п'яте-сьоме. На перший же план виходять зміст праці, можливість самореалізації, перспективи професійного та соціального зростання, психологічний мікроклімат в колективі.

Визрівання історичних передумов реформування суспільства

Разом з економічним стимулюванням все більшу роль відіграє соціальне регулювання діяльності людей, в тому числі? Рограмма гуманізації праці та залучення працівників до управління виробництвом. Остання обставина надзвичайно важливо, оскільки є неодмінною умовою «виробничих-ого * прогресу, при якому відбувається значна трансформація традиційних соціальних ролей: господар, адміністратор з« наглядача », що протистоїть найманому персоналу, перетворюється на організатора творчої діяльності,« координатора сірої речовини »4.

»? Дослідники вважають, що «людський капітал» складається з наступних компонентів: а) величезних зусиль з виховання людини в сім'ї, б) власних зусиль дітей, а потім і студентів з освоєння знань і цінностей культури; в) витрат держави, приватних фондів і самих громадян на освіту; г) загальних - державних, приватних і колективних - витрат на підтримку і розвиток культури і мистецтва; д) витрат часу людей на освоєння досягнень культури; е) витрат часу і зусиль людини з підтримки своєї спортивної форми - здоров'я і працездатності; е) сукупних витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища. Американські фахівці підрахували, що загальні витрати на виховання та підготовку сучасного працівника у віці тільки до 18 років на початку 1980-х років становили від 151 до 287 тис. долл.5. Витрати ж на підготовку фахівців з університетською освітою до середини 1990-х років досягали 1 млн дол

Все це дозволяє говорити про те, що сучасний технологічний прогрес пред'являє надзвичайно жорсткі вимоги до загального стану будь-якого державно організованого соціума6 . При цьому спектр «турбот * держави про формування« багатовимірного людини * виходить далеко за рамки турбот про забезпечення вступає в життя покоління громадян освітою і необхідними матеріальними умовами. Для поступального руху потрібно вільне і гармонійний розвиток всіх сторін суспільного буття: ефективне функціонування економічної, соціальної та духовної сфер, що забезпечується відповідними політико-правовими інститутами.

Необхідність змін у всіх сферах життя в СРСР визрівала поступово в ході тривалого періоду протистояння СРСР і США в «холодній війні». Пов'язана з нею гонка озброєнь справила величезний деформуючий вплив на економічний раз

31

30

Лекція 2

вітіе і структуру виробництва. Наша країна була вимушена вступити в змагання з виробництва озброєнь з потенційним противником, поступаючись йому за економічним можливостям в 6-8 разів. СРСР належало конкурувати з державою, яка займає виключно сприятливе геополітичне та географічне положення, які мають можливість спиратися на інтелектуальний і технологічний потенціал всього Заходу. СРСР же повинен був забезпечувати свою захищеність на традиційному сухопутному театрі військових дій і одночасно створювати нові засоби ведення війни, що ставлять під загрозу територію потенційного протівніка7.

Так народилася гонка ракетно-ядерних озброєнь, на яку були витрачені трильйони доларів і рублів. Гальмувалося вирішення соціальних проблем, в структурі наукових досліджень і виробництва стали переважати військові програми. Оскільки досягнення і підтримку військово-стратегічного паритету вимагало приблизно рівних витрат, то, отже, відмінності в стартовому положенні СРСР і США неминуче повинні були привести до зростання розриву в рівні життя населення і науково-технічної оснащеності базових галузей економіки. У цьому сенсі гонка озброєнь обходилася громадянам СРСР дорожче, ніж американцям. При тривалому збереженні зовнішніх і внутрішніх умов, в яких вона здійснювалася, у можливого противника СРСР було більше шансів на успіх: його перевага могло з великою ймовірністю проявитися в соціальній сфері через вибух невдоволення втомленого і зубожілого від гонки озброєнь народу. «Перемога» на військово-технічне терені теж не здавалася неймовірною: мова могла йти про створення нових дорогих видів озброєнь з якісно новими параметрами. Тому низький рівень добробуту радянського народу і відставання у використанні науково-технічного прогресу - запрограмований результат «холодної війни», тобто старіння техніки і технології, висока частка ручної праці, низьку якість і продукції, і продуктивності праці, занедбаність соціальної сфери - все це пояснювалося насамперед фундаментальними причинами, а не небажанням окремих людей. На думку колишнього прем'єр-міністра СРСР В. С. Павлова, «країна, що витрачає 34-36% свого національного доходу на військові потреби, не може мати іншого соціально-і техніко-економічного становища, результату розвитку, навіть якщо нею керує геній» ". Пізніше економісти виробили та інші

Визрівання історичних передумов реформування суспільства.

підрахунки. Як пишуть автори монографії« Росія і Європа », в середині 1980-х років частка військових витрат СРСР становила 15-20%, а частка інвестицій - 30-35%. Следовательнд, на споживання (приватне і колективне) доводилося тільки '/ 2 ВНП, в той час як у західних країнах - 70-80%. У загальному обсязі промислового виробництва частка товарів споживання становила в 1985 р. 25%, а засобів виробництва і озброєння - 75%. Автори вважали, що як мінімум 25% всього виробництва потребувало конверсії: «половина всіх підприємств, що випускають озброєння та інвестиційні товари (засоби виробництва) , повинні були бути перепрофільовані на випуск споживчих виробів »9. Ситуація ускладнювалася й тим, що фізичний знос обладнання перевищив у цілому 40%, а в багатьох базових галузях і на агрегатах основного виробництва він становив 50-60 і більше відсотків. Зовні ситуація не виглядала драматично, оскільки за всіма плановим і статистичними матеріалами виробництво військової техніки об'єднувалося з громадянським машинобудуванням. Реально ж машинобудування в 1970-ті - першій половині 1980-х років зростало приблизно вдвічі повільніше загального зростання промислового виробництва, що зробило імпорт обладнання на суму близько 15 млрд руб . на рік абсолютно необхідною умовою елементарного підтримки відтворювальних процессов10.

Наведені обставини дозволяють краще зрозуміти значення стану міжнародних відносин для внутрішнього розвитку СРСР і оцінити роль зовнішнього чинника в ініціюванні реформ. Це тим більше важливо, що на рубежі 70-80-х років характер взаємодії Радянського Союзу з країнами Заходу зазнав значних змін. Відомо, що в 70-ті роки міжнародна економічна і політична кон'юнктура складалася для СРСР виключно сприятливо. Енергетична криза початку 1970-х років, загострення протиріч між традиційними постачальниками і споживачами енергії привели до колосального підвищення попиту на радянську нафту. За десятиліття її експорт виріс на 22%, а доходи від неї - на 272%. Отримані від продажу кошти дозволяли багато в чому компенсувати недостатню ефективність і розбалансованість радянської економіки. В умовах розрядки товарообіг між СРСР і розвиненими країнами зростав небаченими раніше темпами. При цьому в нашу країну ввозилося переважно високотехнологічне обладнання, товари масового попиту і продовольство - все те, чого не вистачало на внутрішньому ринку ". Імпорт перерахованих предметів

3 - 4733

33

32

Лекція 2

став обов'язковим елементом функціонування народного господарства СРСР.

Прихід до влади в США в 1981 р. ярого антикомуніста Р. Рейгана «ламав» ситуацію, в середині - другій половині 1970-х років ситуацію. Новий американський президент і його адміністрація відмовилися від політики, що проводиться їх попередниками щодо СРСР. Тепер її метою стало не тільки співіснування з радянською владою, а й фундаментальна зміна радянської системи. Засобом досягнення мети ставала економічна війна проти Радянського Союзов2. І у Рейгана були певні підстави розраховувати на перемогу. Серед них я б виділив два: перший - зниження динамізму економічного розвитку, не відбувся переклад радянської економіки на шлях інтенсивного розвитку і пов'язані з цим труднощі кінця 1970-х - початку 1980-х років, які для американських аналітиків були секретом; друге - введення радянських військ в Афганістан, що викликав вкрай негативну реакцію в світі. Остання обставина було використано американцями як для остаточного подолання «в'єтнамського синдрому ', так і для згуртування зусиль коаліції західних і східних країн при проведенні активної антирадянської політики. До середини 1980-х років понад 120 держав - членів ООН послідовно виступали на всіх форумах цієї організації проти збройних дій СРСР в Афганістане'3. «Руйнування Рад» стало можливим через рішення ряду завдань: ескалація конфліктів в зонах радянського впливу і втягування Радянського Союзу у великомасштабні непродуктивні витрати, скорочення можливостей валютних надходжень, позбавлення СРСР доступу до сучасних технологій. Загальна стратегія «економічного удушення» здійснювалася через серію великомасштабних заходів.

 Об'єктом особливої уваги стала Польща, де на рубежі 70-80-х років вибухнула глибока соціально-економічна криза, поступово переріс у кризу політичну. Привабливість саме цієї держави для західних спецслужб полягала в тому, що в найбільшій після СРСР європейської соц-країні виникла робоча опозиція комуністичному режіму14. До цього часу Польща опинилася в сильній залежності від іноземних фінансових вливань. Тільки в початку 1981 р. країна повинна була виплатити більше 3,5 млрд дол в якості відсотків за кредитами, а в кінці року - ще більше 7 млрд у рахунок погашення боргу. Відмова від виконання зобов'язань був загрожує припиненням 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства ... 

 см нових кредитів, без яких Польща вже не могла існувати. У результаті СРСР у порядку «інтернаціональної допомоги» 1олько з середини 1980 до середини 1981 перерахував Польщі 4,5 млрд дол, збільшивши при цьому постачання нафти, таза, бавовни. Тиск же з боку адміністрації Рейгана продовжувало наростати: американський президент зажадав від своїх банкірів терміново затребувати раніше надані Польщі гроші; одночасно з неї знімався режим найбільшого сприяння у сфері торгівлі, що призвело до зростання мит на польські товари (на 300-400%) і, отже, до їх зникнення з американського ринку, а також скороченню величини і без того незначних валютних поступленій15. Поновлення ж економічної допомоги американці обумовлювали проведенням не лише економічних, а й політичних змін. Йшла активна підтримка «Солідарності», яка отримувала гроші, обладнання для друкування листівок, розмножувальну техніку. Водночас Вашингтон різко відреагував на обговорення Москвою можливості застосування військової сили для придушення антисоціалістичних елементів у Польщі («доктрина Брежнєва» 16), заявивши, що збройна акція викличе відповідну реакцію США. Все це призвело до того, що в середині 1980-х років економічний крах Польщі став реальністю, а антирадянські настрої набули масового характеру, оскільки більша частина населення головною причиною тяжкого становища вважала неефективність соціалістичного типу господарювання і відірваність від світових фінансових, інформаційних, технологічних та інших ресурсів. У результаті американська стратегія виявилася багато в чому реалізованої: СРСР, витративши Колоссаль-'ні засоби, все швидше втрачав свої позиції в Польщі. 

 Набагато більш драматично складалися для Радянського Союзу події в Афганістані. Зараз очевидні не лише порочність «келійного» 'характеру прийняття рішення про введення військ, але - і це, можливо, важливіше - недостатня прорахованості міжнародних наслідків цього акта17. Американська програма вимотування Радянської Армії тільки в 1980-1981 рр.. припускала закупівлі зброї для моджахедів на суму в 50 млн дол У Саудівській Аравії було прийнято рішення до кожного витраченому американського долара додавати свій, тобто американська «допомога» як би автоматично подвоювалася. У результаті масштаби поставки зброї до Афганістану постійно зростали: якщо спочатку прямувало 10 тис. т озброєння, то в 1985 р. - 65 тис. т. 

 34 

 35 

 Лекція 2 

 Фактично учасником конфлікту став і Пакистан, на території якого знаходилося близько трьох мільйонів афганських беженцев18. Однак набагато більше значення мала «якісна» сторона американо-афганської співпраці. На території Пакистану були створені спеціальні табори, де фахівці ЦРУ по вибуховим і електронним пристроям готували моджахедів до проведення відповідних операцій; було організовано прослуховування переговорів радянських літаків з усіма базами і в Афганістані, і в Середній Азії; моджахедам надавалися фотографії радянських військових об'єктів, зроблені зі супутників. Моджахеди стали отримувати знамениті «стінгери * - найкращі у світі ракети класу« земля-повітря », що значно підвищило вразливість радянської авіаціі19. З 1985 р. американці посилили допомогу і поставили завдання розгромити Радянський Союз у цій війні. Як відзначають дослідники, щорічно Афганістан вимагав від СРСР 3-4 млрд дол на утримання 120-тисячного військового контингенту і ведення бойових дій. Війна, яка забрала майже 13 тис. життів радянських солдатів і офіцерів, мала великий негативний міжнародний резонанс, мала значний негативний - і економічне, і політичне, і моральне - вплив на внутрішнє життя СССР20. 

 Як випливає з наведеного матеріалу, надходження твердої валюти були життєво важливі просто для елементарного підтримки радянської економіки на плаву. Фактично саме кошти, одержувані від продажу нафти і газу, дозволяли з оптимізмом дивитися в майбутнє тієї частини партійно-господарської бюрократії, яка, будучи вихованою в 30-50-ті роки, не поспішала з введенням навіть об'єктивно назрілих економічних новацій. Великі надії в цьому зв'язку покладалися на грандіозний проект «Уренгой-6». передбачав видобуток і транспортування газу із Західного Сибіру до Чехословаччини, а потім до Франції, Італії і Західну Німеччину. Угода представлялася вигідною і зручною для СРСР: фінансування і технологічне забезпечення робіт здійснювалося б західними партнерами, виплата боргів якими здійснювалася б у натуральній формі - газом - протягом 25 років. Деякі експерти не без підстав називали проект потенційної «дійною коровою», оскільки у разі реалізації - своєчасного будівництва двох ниток - на початку 90-х років щорічні надходження валюти мали становити від 15 до 30 млрд дол залежно від кон'юнктури. Теоретично можна припустити, що, действи 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства ... 

 тельно, сприятливий збіг обставин могло дозволити радянської політичної та економічної системі проіснувати без змін ще досить тривалий час, і подібні про-i гноз були в нашій літературе21. Однак історія такого шансу нам не надала. Американська адміністрація зробила енергійні зусилля для зриву радянських планів. По-перше, їй вдалося домогтися різкого зниження фінансування проекту, по-друге, практично припинилися поставки західного газового обладнання, що змусило СРСР кинути значні сили і кошти на Ьешеніе цього завдання. По-третє, не без праці, але вдалося змусити західноєвропейських партнерів скоротити імпорт радянського газу та шукати інші джерела отримання енергії. У результаті будівництво другої н ІТКІ газопроводу було взагалі зірвано, а перша вступила в дію з дворічним запізненням, що, природно, позначилося на обсязі валютних поступленій22. 

 Настільки ж велика увага США приділяли і зниження цін на нафту. Правда, їх активність на цьому напрямку мала і 'колосальний «внутрішньоамериканських-сенс, однак антирадянська аргументація також використовувалася в діалозі з країнами ОПЕК, особливо з Саудівською Аравією. У результаті вдалося домогтися істотних змін на нафтовому ринку. Особливо [катастрофічним для СРСР було падіння ціни на нафту в 1986 р.; якщо в листопаді 1985 р. один барель коштував 30 дол, то через п'ять місяців - всього 12. Як відзначали експерти, Москва одномоментно позбулася Юмлрддолл., Тобто половини валютних поступленій23. 

 Не менш згубний вплив на радянську економіку зробила і нова американська лінія в сфері гонки озброєнь. Рейганівська адміністрація взяла курс на досягнення не кількісного, а якісного переваги.

 З 1980 по 1985 р. витрати США на оборону подвоїлися. Значні кошти були кинуті на створення технологічно складних систем стратегічної зброї. 26 млрд дол було виділено на програму СОІ; тим самим Москва запрошувалася до конкуренції на найбільш слабкому для неї напрямку - у сфері мікроелектроніки та комп'ютерної технікі24. Експерти вважали, що в цій області СРСР відстає приблизно на десять років. Фінансові та військові перспективи СРСР виглядали вельми несприятливо: обмеженість ресурсів та пробуксовування в освоєнні досягнень науково-технічного прогресу були посилена скоординованими зусиллями Заходу щодо обмеження доступу нашої країни до сучасних технологій. Якщо в 1975 р. високотехнологічні вироби становили 32,7% 

 37 

 36 

 Лекція 2 

 радянського імпорту товарів, то в 1983 р. - лише 5%. Вашингтон уважно відстежував те, що закуповує СРСР, і на ці види товарів накладав заборону, більше того, припинялися спроби імпорту відповідних виробів і через треті країни. Радянські витрати на оборону за передперебудовних п'ятиріччя зросли на 45%, але компенсувати американський виклик було важко, оскільки до реалізації своєї програми розроблення новітніх систем озброєнь в 1983 р. американці підключили і інші країни НАТО25. 

 Тривалий час на Заході, а пізніше і у нас радянське суспільство характеризували як ідеократична, тобто суспільство, в якому панувала ідеологія. В принципі, в будь-якій країні економіка, політика та ідеологія перебувають у стані складної взаємозалежності, але в СРСР ця зв'язок носила особливий характер. Строго централізована система управління з монопольним становищем КПРС в системі влади зумовлювала впровадження в суспільну свідомість тих ідейних стереотипів, які поділялися насамперед правлячою верхівкою. Фактично зберігалося положення, яке В. І. Ленін у свій час характеризував так: «Вся юридична та фактична конституція Радянської республіки будується на тому, що партія все виправляє, призначає і будує за одним принципом» 26. Система партійних уявлень була в найбільш концентрованому вигляді викладена в Програмі КПРС, яка поряд з Основним Законом держави була, по суті, конституційним актом, що ставить досить жорсткі ідеологічні межі розвитку економічної, політичної, соціальної і духовної сфер. Як зазначав А. Н. Яковлєв, «ідеологія була сталевим обручем системи, все інше старанно танцювало під музику ідеологічних догматів» 27. Величезне значення ідеологічної схоластики у внутрішньопартійній життя аж до середини 1980-х років добре показано В. А. Печеневим28. Від рівня відображення в партійній програмі життєвих реалій багато в чому залежало поступальний рух всього суспільства. Відомо, що аж до 1986 р. діяла Програма, прийнята в 1961 р. на XXII з'їзді КПРС. Дослідники справедливо відзначають, що цей документ фактично висловлював народилася ще в кінці 1940-х років в апаратній середовищі ідею про можливість побудови в СРСР комуністичного общества29. 

 Філософи позднесталінского періоду активно обговорювали сюжет про початок переходу СРСР до комунізму. Партійна ж Програма 1961 не тільки відтворила, а й довела утопічну ідею до 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства. 

 абсурду. Документ містив включені за згодою Н. С. Хрущева30 (цифрові показники, реалізація яких знаменувала б досягнення «світлої мети». Програма прямо обіцяла побудова (комунізму до 1980 р., довго згодом викликаючи сором і иро-Ршю у комуністів і безпартійних. Однак найбільш негативні наслідки прийняття саме такого головного партійного документу складалися в іншому. Не можна не погодитися з тими авторами, які вважають, що Програма догматізірован, робила еталоном для суджень про соціалізм радянський досвід 30-50-х годов31. Відповідно, все несхоже на цю модель в політиці , економіці, духовній сфері, народжувалося в інших соціалістичних Країнах, розглядалося як відступ від соціалізму і було, «за визначенням», ідеологічно «нечисто». Про досвід розвинених буржуазних держав говорити і зовсім не доводилося: їм було «положено» «загнивати», вступаючи в нову фазу чергового «кризи». Збереглися всі догми перехідного періоду про користь повного одержавлення економіки, ринку і ролі товарних відносин при соціалізмі, місце і роль партії, рамках політичного й ідейного плюралізму, змісті міжнародних отношеній32. Все це призводило до того, що і в післясталінський тридцятиріччя зберігалася колишня природа суспільних відносин, які «так і не прийшли у відповідність до потреб нового етапу світового розвитку, що поставив соціалізм перед новим, тепер уже економічним і соціально-культурним викликом з боку капіталізму» 33. 

 Було б упущенням не відзначити спроби суспільно-політичної думки відгукнутися на виклики часу в другій половині 60-х - першій половині 80-х років. Введення поняття «реальний соціалізм», осмислення особливостей розвитку країни на новому етапі НТР в 70-ті роки, затвердження проблематики, пов'язаної з соціальним розвитком суспільства, і, особливо, змістовна сторона дискусій про «розвиненому соціалізмі * на початку 80-х років свідчать про незадоволення політико-ідеологічної еліти колишніми теоретичними установками. Але очевидно й інше: покоління вищих керівників, що отримали політичну гарт у 30-50-ті роки - Л. І. Брежнєв, Ю. В. Андропов, М. А. Суслов, К. У. Черненка і пов'язані з ними політики, - не було готове до відторгнення вже відкидала життям догм. Тим часом їх подолання стало обов'язковою умовою виходу країни з того кризового стану, в який вона поступово сповзала до середини 1980-х років. 

 39 

 38 

 Лекція 2 

 Література останніх років звертає увагу на те, що перетворення в СРСР у середині 1980-х років стали багато в чому результатом змін у структурі пануючих і керуючих верств суспільства, які раніше називали номенклатурою, бюрократією, а зараз частіше - елітою. Процес трансформації еліти почався в середині 50-х років і особливо інтенсивно відбувався в 70-ті - на початку 80-х років. У його основі лежали базові зрушення в соціально-економічному розвитку країни. Відомо, що в 30-40-ті роки в СРСР було здійснено перехід від доіндустріального і ранньо-індустріального техніко-технологічного типу виробництва до розвиненого індустріального тіпу34. У Росії це відбувалося у формі мобілізаційного типу розвитку, який визначають як спосіб розвитку необхідних для цього ресурсів (фінансових, інтелектуальних, тимчасових, зовнішньополітичних та інших) в умовах дефіциту і / або у разі випередження постають перед соціумом завдань щодо ступеня зрілості внутрішніх факторів або суб'єктів развітія35. Мобілізаційна модель виступає як інструмент вирішення суперечності між завданнями держави і можливостями суспільства щодо їх реалізації. Засобом вирішення цієї суперечності стає застосування державою заходів примусу і насильства, що припускають при цьому максимально інтенсивне використання ресурсів системи, що можливо лише в певних часових рамках. Мобілізаційний тип розвитку служить досягненню надзвичайних цілей з використанням надзвичайних організаційних форм. Тому ключовими характеристиками мобілізаційного типу розвитку виступають: сувора ієрархічність цілей, високий ступінь інтенсивності функціонування для якнайшвидшого виконання поставлених завдань, жорстка, як правило, високо централізована система управленія36. У відповідності з цими завданнями в СРСР в 1930-ті роки була створена і певна модель формування еліти. Ця модель включала: пріоритет держслужби в якості механізму рекрутування політичної еліти; безумовне домінування політичної еліти над економічною; збереження двухкомпонентной структури політичної еліти («верховна влада - правлячий клас», протиріччя між якими вважають головним політичним протиріччям системи елітообразо-вання мобілізаційного типу); висока ступінь монополізації влади та інформації, а також централізації владної ієрархії; збереження чистки (у різних варіантах) в якості механізму елітної ротаціі37. Ефективне функціонування такій моді 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства. 

 Чи з характерним для неї ініціюванням розвитку «зверху» можливе лише при чітко усвідомлених (на концептуальному рівні) цілях розвитку та політичній волі суб'єкта управління. Випадання одного із зазначених ланок загрожує збоями в роботі системи, провідними принаймні до її «розбовтування», що і спостерігалося в нашій країні з середини 1950-х років. 

 Дослідники відзначають, що перетворення середини 1950-х - першої половини 1960-х років навряд чи можна назвати реформами, якщо розуміти останні як якісна зміна існуючої системи відносин. У період перебування у влади Н. С. Хрущова була здійснена лібералізація режиму без зміни його «несучих конструкцій» та ключових прінціпов38. У плані внутріеліт-них відносин курс Н. С. Хрущова відбивав прагнення правлячих верств до стабілізації, втома від нескінченного перенапруження і головне - страху, оскільки при І. В. Сталіна жоден з керівників не міг себе почувати застрахованим від репресій. Перший секретар ЦК ліквідував положення, при якому владний апарат, наділений дуже широкими повноваженнями стосовно керованим масам населення, був майже абсолютно безправний перед обличчям верховної влади. Однак, прибравши загрозу фізичного насильства, Н. С. Хрущов не зміг налагодити нову систему внутрішньоелітного взаємодії; більше того, в останні роки перебування при владі багато найважливіші рішення приймалися ним одноосібно, без консультацій навіть з вищими партійними ієрархами, а сам стиль його політичної поведінки все більше віддавав самодурством. У підсумку Хрущов, який прийшов до влади як виразник прагнення правлячого шару до стабілізації свого становища, був позбавлений її, як тільки цей шар відчув загрозу своїй стабільності у період кадрових перетрясок та управлінської чехарди першої половини 1960-х років. Питання ж про спрямованість трансформації політичного режиму до середини 1960-х років залишався відкритим. 

 Прихід Л. І. Брежнєва до керівництва партією збігся з важливим періодом в історії країни. У цей час наростало поступове усвідомлення вичерпності екстенсивних методів розвитку і пов'язаних з ними методів управління економікою. Об'єктивно формувалися передумови переходу від мобілізаційного до інноваційного типу розвитку, який вимагав децентралізації системи прийняття управлінських рішень та підвищення ролі економічних регуляторів як обов'язкових умов поступального руху народногосподарської системи. У свою чергу це 

 40 

 41 

 Лекція 2 

 передбачало реорганізацію методів управління, при якій традиційні політичні інститути передавали б значну частину своїх функцій суб'єктам економічної діяльності, інакше кажучи, політична еліта мала делегувати значний обсяг владних повноважень еліті економічної. Очевидно, що добровільно «ділитися" владою брежнєвського поколінню керівників, вихованому в традиціях жорсткого адміністративного підпорядкування, було важко. Разом з тим і зупинити процес еволюційного розмивання системи «знизу * було неможливо. Принаймні ж підвищення ролі економічних чинників посилювався вплив відомчих і регіональних субелітних утворень, усередині яких, у свою чергу, складалася різні клани. 

 Дослідники відзначають, що в 70-ті - на початку 80-х років ринкові відносини в СРСР все ж таки існували, хоча і не в традиційній форме39. Роль грошей тут часто грали зв'язку, можливості, дефіцити, що приводили до того, що адміністративно-командна економіка поступово перетворювалася на економіку адміністративного торгу, або в економіку согласованій40. Йшов узгодження інтересів як між окремими відомствами, так і між ними та центральними структурами (ЦК ЦПСС, Радмін і Мінфін). Фахівці вважають, що в ході такої взаємодії відбувалося неухильне підвищення впливу і самостійності відомств і послаблення ролі загальнодержавних інстітутов41. Розпорядження ж значними матеріальними і фінансовими ресурсами в умовах існування бюрократичного ринку формувало у значного шару управлінців спокуса подолати відчуження від собственності42. 

 Розширення дії елементів ринкових відносин відбувалося і «знизу». Різні за інтенсивністю кампанії по знищенню дрібнотоварного сектора великого успіху не мали. У 1970-х - початку 1980-х років індивідуальні присадибні господарства відігравали важливу роль у постачанні населення деякими видами продуктів харчування. Нерозвиненість галузей легкої промисловості та соціальної сфери приводила до розширення нелегального виробництва товарів і послуг. У результаті масштаби тіньової економіки, що існувала поза державного контролю, з середини 1960-х років зросли в десятки раз43. 

 Посилення позицій найбільших регіональних функціонерів - один з найважливіших процесів соціально-політичного розвитку передперебудовних періоду. У його основі лежали хрущовські реформи управління, перенесли акцент з галузевого рівня на 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства. 

 Регіональний. Брежнєвський курс на стабільність кадрів привів до перетворення регіональних партійних «баронів» в потужну еліт-ую касту, яка поступово починає оскаржувати права відомств? центральних держорганів на розпорядження територіальними виробничими і природними ресурсамі44. З середини 1960-х років ртношенія між Центром і регіонами набувають характеру тор-га: в обмін на політичну підтримку Брежнєва деякі республіканські, крайові та обласні керівники отримали немислиму раніше ступінь автономії. Центральна ж влада часто Ьвакривала очі-'на ті порядки, які було все важче називати соціалістичними. 

 . В ідеологічному плані всередині ЦК КПРС також виділялися? Гороннікі двох протилежних ліній, яких умовно мож-| АЛЕ назвати лібералами і консерваторами. 

 Таким чином, період правління Брежнєва можна визначити рак час інституціоналізації інтересів провідних елітних груп. Причому тут діяли фактори як полегшували цей процес, так і явно осложнявшие його. З одного боку, початкова толерантність Брежнєва, потім його хвороба, а слідом за нею і слабшає особистий вплив з середини 70-х років давали більший простір для внутрішньої консолідації елітних груп різної спрямованості. З іншого боку, така ситуація ставила верховного лідера перед необхідністю концептуальної розробки нової стратегії держави у взаєминах з провідними елітними шарами. Для реалізації цієї функції Брежнєв був очевидно неадекватний. Все це вело до ослаблення державності і зниження загального рівня керованості всією сукупністю соціальних процесів в СРСР. Нові умови суспільного розвитку прийшли в протиріччя з механізмом прийняття рішень і елітообразованія, характерним для більш раннього етапу розвитку соціалістичного суспільства в СРСР. Необхідність змін відчувалася всіма, проте шляхи виходу з кризи ще належало визначити. 

 У цьому зв'язку слід звернути увагу на те, що в літературі поставлений, але не вирішено питання про час початку реформ, зазвичай погоджує з ім'ям М. С. Горбачова. І відповідь на нього не настільки простий, як це може здатися на перший погляд. Сам Михайло Сергійович, політики і публіцисти з його оточення частіше проводять думку про те, що нова епоха в країні почалася з рішень березневого і квітневого (1985) пленумів, коли влада отримав новий, молодий Генеральний секретар, який заявив про прагнення надати реальний динамізм розвитку радянського общества45 . 

 43 

 42 

 Лекція 2 

 Водночас відомий економіст Т. І. Корягіна вважає, що «батьком перебудови-був Ю. В. Андропов46; інші виділяють« ембріональний період »перебудови, куди відносять 1983-1985 гг.47; історик А. В. Шубін вважає, що політика Горбачова зразка 1985 - 1987 рр.. була оригінальною, але продовжувала намічені Андроповим лініі48. Все це вимагає актуалізації вивчення історії трьох років, безпосередньо передували перебудові. 

 Особистість Ю. В. Андропова, який змінив в 1982 р. Л. І. Брежнєва, який був недієздатний задовго до своєї фізичної смерті, викликає великий дослідницький інтерес49. На відміну від свого попередника Андропов був «ідейним» 'комуністом, як пишуть деякі автори - «пуританином»; він не був особисто пов'язаний з корумпованими кланами. В силу тривалої роботи в КДБ він - один з небагатьох, хто володів самої різноплановою інформацією про реальний стан справ в країні і справді переживав за них. За своїми переконаннями Андропов був комуністом-державником, рішучим «солдатом партії», багато сил і енергії віддав захисті справи соціалізму, як він його понімал50. Проте історично склалося так, що людина, що виросла в умовах жорсткої, суворо централізованої системи, що виникла в надзвичайних умовах, повинен був забезпечити її поступову трансформацію у суспільство більш ліберального типу, що сам Андропов в принципі розумів і визнавав. Як вважає Т. І. Корягіна, стратегічний задум «перебудови по-андро-повская» полягав у тому, щоб спочатку забезпечити економічний ривок, залишаючи політичні державні структури без змін, а вже потім при налагодженій економіці почати поступову реформу всієї політичної сістеми51. Про це писав і Г. X. Шахназаров, наводячи такі слова, висловлені Андроповим в бесіді з ним ще наприкінці 1960-х (!) Років; «Машина, грубо кажучи, зносилася, їй потрібен ремонт ... Може бути, і капітальний, але не ламати підвалини, вони себе виправдали ... Починати треба з економіки. От коли люди відчують, що життя стає краще, тоді можна поступово і узду послабити, дати більше повітря. Але й тут потрібна міра. Ви, інтелігентська братія, любите пошуміти: давай нам демократію, свободу! Але багато чого не знаєте. Знали б, самі були б поаккуратней »52. Все це, на наш погляд, дає ключ до розуміння як змісту, так і форми тих змін, які почалися в СРСР після листопада 1982 

 Перш за все звертає на себе увагу перша за багато років спроба Андропова дати більш реалістичний погляд на раду 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства ... 

 ську дійсність. Відходячи від колишніх «фанфарних» декларацій, він зробив досить різке для свого часу вислів: «Якщо говорити відверто, ми ще не вивчили належною мірою суспільство, в якому живемо та працюємо. Тому часом змушені діяти емпірично, шляхом проб і помилок »53. У програмній статті «Карл Маркс і деякі питання соціалістичного будівництва в СРСР» Андропов, по суті, дезавуював ідею безпосереднього переходу до комунізму, замінивши її «вдосконаленням розвиненого соціалізму», трактування якого також була новою. Замість висновків про побудову розвинутого соціалізму як доконаного факту Андропов стверджував: «Наша країна знаходиться на початку цього тривалого історичного етапу, який, у свою чергу, буде, природно, знати свої періоди, свої щаблі росту» 54. У приватних бесідах Андропов висловлювався і більш виразно: «Який там до біса розвинений соціалізм, нам до простого соціалізму ще орати й орати» 55. Подібного роду жорсткі оцінки не були поодинокими. 

 Контури нової політики були позначені 22 листопада 1982 на пленумі ЦК КПРС. Підтвердивши, що метою економічної політики є підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, Андропов констатував, що цей процес здійснюється повільно. Для виконання завдання потрібно реорганізація виробництва через впровадження нової техніки. Все це повинно було «прискорити темпи розвитку економіки, збільшити абсолютні розміри приросту національного доходу, завдання мають бути виконані при порівняно менше збільшення матеріальних витрат і трудових ресурсів» 56. Тут же були визначені і засоби реалізації курсу на прискорення: посилення відповідальності за дотримання загальнодержавних інтересів, радикальне викорінення ведомственности і місництва, рішуча боротьба проти будь-яких порушень партійної, державної і трудової дисципліни, проти безгосподарності та расточітельства57. Для здійснення наміченого, на думку Андропова, «потрібно правильно розставити кадри, з тим щоб на вирішальних ділянках стояли люди політично зрілі, компетентні, ініціативні, що володіють організаторськими здібностями і почуттям нового, без чого не можна в наш час керувати сучасним виробництвом» 5 *. 

 Підтвердивши, що «кадри вирішують все», Ю. В. Андропов намагався виявити в середовищі партійної еліти тих, чиї погляди та вольові якості здавалися йому найбільш придатними для нової політики. При цьому Генеральний секретар не міг не враховувати сложівше 

 45 

 44 

 Лекція 2 

 еся до того часу співвідношення сил у «верхах». Як згадував М. С. Горбачов, «підтягнувши до керівництва Алієва, Воротнікова, Чеб-Рикова, Рижкова, Лігачова, він серйозно зміцнив свої позиції. Але одночасно Юрій Володимирович намагався уникати загострення відносин і невдоволення з боку Черненко, Тихонова, Гришина, Щербицького, домогтися того, щоб у всіх членів керівництва було відчуття співпричетності, співучасті у проведеному політичному курсі »59.

 Саме на цьому напрямку Андроповим були зроблені важливі заділи на майбутнє. У книзі проводив цей курс нового завідувача відділом організаційно-партійної роботи ЦК Е. К. Лігачова наводяться дані про те, що до кінці 1983 р. було змінено 20% перших секретарів обкомів партії, 22% членів Ради Міністрів, значне число співробітників вищої апарату ЦК КПРС (зав. і заст. зав. відділами) 60. Досить цікава в цьому зв'язку оцінка виконаної Лігачовим роботи, дана тодішнім керівником московської парторганізації. «У 1983-1984 рр.. йому (Лігачеву. - А. Б.), - писав В. В. Гришин, - вдалося розставити серед перших секретарів обкомів і крайкомів близько 70 відсотків своїх людей, які готові були виконати будь-яке його вказівку, забезпечити арифметична більшість при голосуванні на пленумах ЦК по будь-якого питання »61 ЛЗ Москві було змінено до 31% партруководіте-лей, на Україні - до 34, в Казахстані - до 32% 62. 

 Важливим компонентом кадрової «революції Андропова» стала чистка партійних рядів від корумпованих елементів. Саме в цей час почалося розслідування так званого «узбецької справи» - про великомасштабні розкрадання в республіці (наслідок вели стали відомими пізніше Т. X. Гдлян і Н. В. Іванов); більше 200 чоловік було заарештовано у зв'язку з господарськими злочинами в Краснодарському краї , в їх числі - перший секретар крайкому Медунов. Був притягнутий до відповідальності за зловживання близький до Л. І. Брежнєву міністр внутрішніх справ М. А. Щолоков. Активно виявлялися порушення закону і в інших відомствах і регіонах63. 

 Але особливо цікава розробка нових підходів до регулювання народногосподарських процесів в 1983-1984 рр.. Цим напрямком, за вказівкою Андропова, з грудня 1982 займалися наймолодший член Політбюро М. С. Горбачов і новий секретар ЦК, керівник новоствореного в цій структурі економічного відділу Н. І. Рижков, яким було доручено «працювати разом» та готувати пропозиції «на сьогодні, на завтра, на перспективу» 64. Імпульс «зверху» без особливих зусиль отримав під 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства. 

 яержку «знизу». За спогадами Рижкова, «дисидентство» економістів з держструктур та академічних інститутів смоктати було неважко: люди були відомі, чимало напрацювань ле-ркало в «столах». Їх використання відкривало можливість виробити довгострокову програму кардинальної перебудови управління економікою. Серед тих, хто притягувався «молодими? Форматорів», - академіки А Г. Аганбегян, Г. А. Арбатов, О. Т. Богомолов, Т. І. Заславська, В. А. Тихонов, тодішні доктора ргаук Л. І. Абалкін , Н. Я. Петраков, С. А. Ситарян та ін У центрі уваги були три ключові проблеми: зміцнення виконавської дисципліни, децентралізація управління, роль економічних стимулів у розвитку економікі65. 

 Кампанія боротьби за трудову дисципліну в андроповські часи часто асоціюється з масовими облавами у робочий час, виробленими міліцією в магазинах, лазнях, кінотеатрах. Однак, при очевидних перегинах, в даному випадку мова йшла про лікування більш серйозної хвороби - про «несуворих» виконання управлінських рішень будь-якого рівня, що робило планове регулювання фікцією. Тому бажання вищого партійного керівництва «навести ПОРЯДОК» отримало підтримку з боку керівників підприємств. Ця обставина пояснює те, що I прийняте 28 липня 1983 постанова ЦК «Про посилення роботи щодо зміцнення соціалістичної дисципліни праці», на думку фахівців, «запрацювало» і в цілому зіграло позитивну іюль66. 

 Настільки ж назрілим було і постанову від 14 липня 1983 «Про додаткові заходи з розширення прав виробничих підприємств (об'єднань) промисловості у плануванні та розяйственной діяльності та щодо посилення їх відповідальності за Ьезультати роботи». Постанова розширювало можливості са-* їхніх підприємств у плануванні - на всіх його стадіях - при звуженні кола планових показників. При цьому підвищувалася роль Економічних нормативів; розміри коштів на зарплату, соціальну сферу ставилися в пряму залежність від прибутку. Пред-тріятіям надавалася самостійність у використанні) нда розвитку виробництва і фонду розвитку науки і техніки. Вони також отримували право самостійно вирішувати, як використовувати економію фонду зарплати67. 

 Ці новації в умовах того часу були дуже радикальне-ими, але вводилися вони не повсюдно і не відразу, а через експе-мент. З 1 січня 1984 підприємства двох провідних союзних ми 

 46 

 47 

 Лекція 2 

 ністерств (важкого і транспортного машинобудування, електронної промисловості) і трьох республіканських (харчової, легкої та місцевої) на Україні, в Білорусії і Литві переводилися на новий спосіб ведення господарства. Через рік передбачалося узагальнити результати і поширити досвід на інші отраслі68. 

 Підтримувалися й інші експерименти. У Грузії за ініціативою Е. А. Шеварднадзе і під патронажем М. С. Горбачова проводився сміливий експеримент щодо посилення економічної зацікавленості селян у результатах своєї праці, зокрема були зняті деякі обмеження при веденні особистого хозяйства69. Горбачов був активним прихильником і інший, тоді ще нової, ідеї: він виступав за об'єднання відомств агропромислового комплексу, що повинно було зняти численні протиріччя між структурами, що роблять і переробними сільгосппродукцію, а також обслуговуючими сільгоспвиробництво. Спочатку це «обкатувати-'на рівні РАПО - районних агропромислових об'едіненій70. 

 Цікаві й інші задуми Андропова. Корягіна згадує, що через два тижні після смерті Брежнєва за рішенням Політбюро була створена робоча група, метою якої була теоретична розробка реформи з розвитку приватного і кооперативного секторів в народному господарстві СРСР з урахуванням досвіду країн - членів РЕВ. Група працювала під грифом «таємно». Однак, коли в травні 1983 р. її перший записки були направлені в Політбюро, подальше завдання групи було сформульовано як «розвиток індивідуального і кооперативного праці» 71. У 1983 р. Андропов доручив Рижкову вивчити та викласти йому механізм роботи концесії, спільного підприємства, акціонерного товариства, і матеріали з цієї тематики також готувалися експертамі72. У квітні 1983 р. в ЦК пройшла нарада, на якій обговорювалися можливості підтримки підсобних ділянок та особистих присадибних господарств. 

 Найбільш важкою проблемою, необхідність вирішення якої була усвідомлена за Андропова, була проблема спонукання ініціативи до підвищення ефективності виробництва і поліпшення управління у безпосередніх творців матеріальних благ. «Зростає роль представницьких органів у здійсненні найголовнішою господарсько-організаційної функції социалисти-чеського ^ осударства. Не можна не відзначити таку знайдену самими масами первинну форму господарського управління, якою стала виробнича бригада. Зрозуміло, нам глибоко чужа така 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства. 

 трактування самоврядування, яка тягне до анархо-синдикалізму, до роздробленості суспільства на незалежні один від одного, конкуруючі між собою корпорації, до демократії без дисципліни, до розуміння прав без обов'язків »". Андропов постійно (і, мабуть, болісно) розмірковував про створення системи , яка дозволила б поєднувати традиційне централізоване керівництво народним господарством з дійсним розвитком самоврядування, пробудити «творчий потенціал *« низів », самостійність яких, однак,, не привела б до« анархо-синдикалістського * своеволію74. Це протиріччя, на наш погляд, повною мірою відбилося в Законі про трудові колективи, прийнятому 17 червня 1983 З одного боку, їм дозволялося брати участь в обговоренні планів і колективних договорів, принципів витрачання фондів оплати праці. Сам факт появи Закону та привернення уваги до проблеми повинні були викликати позитивний ефект у працівників підприємств. З іншого - трудові колективи отримали лише право дорадчого голосу, їх повноваження між зборами і конференціями переходили до адміністрації, партійної, профспілкової і комсомольської організацій. У підсумку інститут самоврядування на підприємствах так і не був створений. 

 Таким чином, незалежно від існуючих оцінок особистості Ю. В. Андропова, ми можемо констатувати, що саме в період його перебування на посту Генерального секретаря ЦК КПРС у правлячій еліті позначилися наміри суттєво модернізувати сформовану соціально-економічну систему. Однак розклад сил у «верхах», ідеологізована прихильність до певної системи цінностей диктували досить жорсткі рамки можливих змін. Проте реформаторський імпульс, заданий в ці роки, зробив величезний вплив на подальший розвиток подій. 

 У деяких наукових і публіцистичних виданнях виражалося почуття непорозуміння з приводу сходження на радянський політичний олімп К. У. Черненко. Однак уважне ознайомлення з різними джерелами дозволяє зробити висновок, по-перше, про неминучість його обрання, а по-друге, про «перехідному * характері цієї політичної фігури. Добре знають цеківські «розклади» автори зазначають, що К. У. Черненко був висуванцем брежнєвського клану, ослабленого, але ще досить впливового. Сила кадрових зв'язків членів Політбюро дозволила, як зазначав Е. К. Лігачов, «без проблем * обрати Черненко Генеральним секретарем75. У той же час він не міг не рахуватися 

 [4-4733 

 49 

 48 

 Лекція 2 

 з енергійними соратниками Андропова і скасовувати їх розумні починання. Тому Черненко, символізуючи збереження влади «старої гвардії *, по суті, не перешкоджав (не хотів або вже не міг) роботі« молодих-реформаторов76. 

 Відразу ж після смерті Андропова Черненко підтвердив продовження курсу на «прискорення розвитку народного господарства» 77, на «перебудову системи управління економікою» 7 *, здійснювати яку повинні були кадри, які розуміють «нові вимоги життя». Продовжувалася - хоча й не фронтально - боротьба проти корупції: саме після багатогодинної бесіди з Черненко застрелився колишній міністр МВС Н. А. Щолоков; інтенсивно йшло розслідування по «узбецькому» справі, оновлювалися кадри в цій республіці. Авторитетом нового Генерального секретаря було освячено економічний експеримент щодо розширення прав підприємств, розпочатий за Андропова: на нові умови господарювання переводилися підприємства 21 міністерства. При Черненко прозвучала ідея про необхідність підвищення ролі місцевих Рад, що відображало курс на децентралізацію політичного управління і «приборкання * відомств. Вищий партійний керівник висловлювався на користь захисту природи (що було реакцією на рух проти повороту північних річок на південь), говорив про важливість «людського фактора». У цей час в апаратній середовищі почали обговорювати «російську тему» 79. До числа ж очевидних невдач слід віднести проголошену шкільну реформу, що передбачала ранню професіоналізацію освіти при його значній дегуманізаціі80. 

 Історик А. В. Шубін вважає, що в 1984 р. в СРСР проводився «курс Черненко - Горбачова *" 1. І дійсно, М. С. Горбачов поступово затверджувався в якості другої людини в партії, вплив якого зростало як в силу його особистих , безумовно неординарних, якостей, так і у зв'язку з погіршенням стану здоров'я Черненко, особливо в другій половині 1984 До кінця цього періоду у Горбачова вже сформувалося своє бачення того, що потрібно зробити для докорінного поліпшення справ у країні. І його соратники, і історики вважають у цьому плані програмної мова, виголошену ним у грудні 1984 на Всесоюзній конференції з ідеології. Тут говорилося про прискорення науково-технічного прогресу і всебічної інтенсифікації виробництва, вдосконаленні форм соціалістичної власності при більш органічному поєднанні безпосереднього виробника з громадськими засобами виробництва, про активізації та оп 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства .. 

 тимізації системи інтересів, про розвиток наукових основ і практики планування як головного засобу здійснення економічної політики, вдосконаленні системи розподілу, «людському факторі», про «відкрите чесному слові партії», про різні форми самоврядування та товарно-грошових отношеніях82. Декларації про нові наміри були зроблені і в сфері зовнішньої політики: «Навряд чи хто стане заперечувати, що долі народів Європи нероздільні ... Ядерне століття неминуче диктує нове політичне мислення », - говорив М. С. Горбачев83 в грудні 1984 під час свого гучного візиту до Англії. І хоча псу це звучало поки ще в досить загальній формі, неважко помітити, що тут фактично були позначені основні идео-Логема початкового етапу горбачовського правління. 

 Вважаю, що перебування при владі К. У. Черненко об'єктивно наблизило період радикальних перетворень. Престарілий, немічний, безбарвний апаратник, позбавлений навіть тіні «харизми» своїх попередників, його слухає ритуальним сло-вословіям на свою адресу, нагороджений третім (!) Зіркою Героя Соціалістичної Праці за незрозумілі заслуги, що приймає тремтячими руками біля лікарняного ліжка мандат «народного обранця-з рук принижено-підлабузництво В. В. Гришина - більше відвертає символу старої влади придумати було важко. Не тільки народ, а й правлячий елітний шар все більш усвідомлювали подальшу безперспективність існування такого варіанту соціалістичної системи. 

 *** 

 Отже, наведені факти дозволяють зробити деякі висновки. Історичні передумови реформ в СРСР в другій половини 1980-х років визрівали протягом тривалого часу. В їх основі лежали насамперед найглибші технологічні зміни, що позначилися в розвинених країнах в I960-1970-ті роки і що означали вступ людської цивілізації в якісно нову фазу розвитку. Очевидно, що відсутність адекватної реакції з боку радянського керівництва на цю обставину загрожувало СРСР відставанням від Заходу не на 10 або 20 років, а «назавжди». Виснаження економіки країни в результаті гонки озброєнь, політичне, військове та економічний тиск з боку північноатлантичного блоку в чому зумовлювали тимчасові рамки початку перетворень. Їх можливість і реальність 

 51 

 50 

 Лекція 2 

 підкріплювалися внутрішніми змінами в середовищі радянської еліти, які відбувалися в післясталінські епоху і мали свою історичну логіку. Межі змін, неминучість яких була очевидна, в чому диктувалися жорсткими рамками офіційної ідеології, справили значний вплив на характер антикризових рецептів, розроблених до середини 1980-х років. 

 - Примітки 

 1 Модернізація: зарубіжний досвід і Росія. М., 1994; Швейцер П. Перемога. Роль таємницею стратегії адміністрації США в розпаді Радянського Союзу і соціалістичного табору. Мінськ, 1995; Красильщиков В. А. Навздогін за минулим століттям. Розвиток Росії в XX столітті з точки зору світових модернізацій. М., 1998; Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернізація в Росії: біда, вина або ресурс людства? М., 1999; Постіндустріальний світ і Росія. М., 2000; Шубін А. В. Від «застою» до реформ. СРСР в 1978-1985 рр.. М., 2001. 

 2 Модернізація: зарубіжний досвід і Росія. М., 1994. 

 3 На Заході ринок продажів персональних комп'ютерів з 1978 р. по 1984 р. виріс з 3 до 14 млрд дол (див.: Там само. С. 87). 

 "Тамже. С. 88. 

 5 Там же. С. 92. 

 6 Див: Соціум XXI століття: ринок, фірма, людина в інформаційному суспільстві / За ред. А. І. Колганова. М., 1998. 

 7 Павлов В. С. серпня зсередини. Горбачов-путч. М., 1993. С. 13. 

 8 Там же. С. 15. 

 9 Росія і Європа. М., 1996. С. 66-70. 

 10 Павлов В. С. Указ. соч. С. 15. 

 11 Про це докладніше див: Шубін А.В. Указ. соч. С. 85-89. 

 12 Див: Швейцер П. Указ. соч. С. 13, 16. 

 13 Див: Марчук Н. І. Війна в Афганістані: «інтернаціоналізм * в дії або військова агресія? / / Радянська зовнішня політика в роки« холодної війни-(1945-1985). М., 1995. С. 475. 

 14 Американська стратегія щодо Польщі була досить відверто сформульована 3. Бжезинським. Див: Неоголошена війна проти Польщі. Підривна діяльність спецслужб (за матеріалами польської друку). М., 1984. С. 63-65. 

 15 Швейцер П. Указ. соч. С. 117, 269, 366-370. 

 16 Див: Грибков А. І. «Доктрина Брежнєва * і польський криза початку 1980-х років / / Військово-історичний журнал. 1992. № 9. 

 17 Коло проблем, пов'язаних з обставинами прийняття рішення про введення військ, описаний в: Громов Б. В. Обмежений контингент. М., 1994; 

 52 

 Визрівання історичних передумов реформування суспільства. 

 Корнієнко Г. М. Холодна війна. Свідоцтва її учасника. М., 1994; Леонов Н. С. Лихоліття. М., 1995. 18 Марчук Н. І. Указ. соч. С. 470. [19 Про міжнародну військово-технічної допомоги моджахедам див.: Швейцер П. Указ. соч. С. 37, 67, 321, 355, 375. 

 * 20 Див: Пиків І. І. Війна в Афганістані. М., 1991. 

 21 Див: Шахназаров Г. X. Ціна свободи. М., 1993. С. 39. У 22 Швейцер П. Указ. соч. С. 88, 314, 358. , "Тамже.С. 183-186. 

 , 24 Див: Орлов А.С. Ескалація озброєнь - шлях у безвихідь / / Радянська зовнішня політика в роки холодної війни. М., 1995. С. 498 -499. L 25 Швейцер П. Указ. соч. С. 217, 223, 328. 

 26 В. І. Ленін. зібр. соч. Т. 41. С. 493. 27 січня Яковлєв А. Н. Вир пам'яті. М., 2000. С. 494. 

 '28 Див: Пєчєнєв В. А. Зліт і падіння Горбачова. Очима очевидця (З?? Еоретіко-мемуарних роздумів). М., 1996. 

 Г 29 Булдаков В. П. XX століття російської історії і посткомуністична советология / / Російська імперія, СРСР, Російська Федерація: Історія однієї країни? М., 1993. С. 43. I 30 Бурлацький Ф. М. Вожді і радники. М., 1990. С. 170. [31 Там же. С. 200; Напередодні кризи: наростання застійних явищ в [партії та суспільстві. М., 1990. С. 12-13. 

 32 Напередодні кризи: наростання застійних явищ в партії та суспільстві. С. 30. 

 I 33 Там же. С. 38. f 34 Там же. С. 14. 

 35 Гаман-Голутвіна О. В. Політичні еліти Росії. М., 1998. С. 31. 

 36 Там же. С. 33-34. "Тамже. С. 315. 

 , 38 Там же. С. 313, 318. 

 39 Цій темі присвячена цікава робота С. Г. Кордонского «Адміністративні ринки СРСР і Росії» (М., 2000). 

 40 Шубін А.В. Указ. соч. С. 105. 

 41 Там же. С. 70. 

 1 42 Гаман-Голутвіна О. В. Указ. соч. С. 342. Г 43 Шубін А. В. Указ. соч. С. 106. 

 44 Гаман-Голутвіна О. В. Указ. соч. С. 329. \ 45 Напр.: Шахназаров Г. X. Указ. соч. С. 35. 

 до 46 Корягіна Т. І. Ми стали свідками антіперестройкі / / Література-іая Росія. 1991. 10 січня. V 47 Медведєв В. А. У команді Горбачова. М., 1994. С. 15. \ 48 Шубін А.В. Указ. соч. С. 297. 

 г 49 Див: Медведєв Р. А. Невідомий Андропов. Політична біографія Юрія Андропова. М., 1999; Дроздов Ю., Фартишев В. На шляху до відродження. Юрій Андропов і Володимир Путін. М., 2000. 

 53 

 Лекція 2 

 50 Бурлацький Ф. М. Російські государі. Епоха реформації. М., 1996. С. 188-193. 

 51 Корягіна Т. І. Указ. соч. 

 52 Шахназаров Г. X. Указ. соч. С. 28-29. 

 53 Андропов Ю. В. Карл Маркс і деякі питання соціалістичного будівництва в СРСР / / Комуніст. 1983. № 3. С. 20. 

 54 Там же. 

 55 Корнієнко Г. М. Холодна війна. Свідоцтво її учасника. М., 1994. С. 232. 

 56 Матеріали пленуму ЦК КПРС 22 листопада 1982 М., 1983. С. 6-7. 

 57 Там же. С. 12. 

 58 Там же. С. 19. 

 59 Горбачов М. С. Життя і реформи. М., 1995. Кн. 1. С. 233. 

 60 Лігачов Є. К. Загадка Горбачова. Новосибірськ, 1992. С. 22. 

 61 Гришин В. В. Від Хрущова до Горбачова. Політичні портрети і мемуари. М., 1996. С. 70. 

 62 Земцов І-Крахепохі. М., 1999. Кн. 1. 

 63 Див докладніше: Шубін А. В. Указ. соч. С. 262-273. 

 64 Рижков Н. І. Перебудова: історія зрад. М., 1992. С. 41. 

 65 Там же. С. 46. 

 66 Там же. С. 47. 

 67 Там же. 

 68 Там же. С. 48. 

 69 Шеварднадзе Е. А. Мій вибір. М., 1991. С. 64. 

 70 Горбачов М. С. Указ. соч. С. 199-200; Воротніков В. І-А було це так. М., 1995. С. 35. 

 71 Корягіна Т. І. Указ. соч. С. 2. 

 72 Рижков Н. І. Указ. соч. С. 50. 

 73 Андропов Ю. В. Указ. соч. С. 19. 

 74 Шубін А. В. Указ. соч. С. 284. 

 75 Лігачов Є. К. Указ. соч. С. 27. 

 76 На це спеціально звертає увагу в своїх мемуарах Н. І. Рижков. Див: Рижков Н І. Указ. соч. С. 61. 

 77 Черненко К. У. Народ і партія - єдині. М., 1994. С. 415. 

 78 Там же. С. 438. 

 79 Рижков Н-І. Указ. соч. С. 68-69. 

 80 Мета і завдання реформи були викладені К. У. Черненко на Пленумі ЦК КПРС 10 квітня 1984 Див: Правда. 1984. 1 січня квітня. 

 81 Шубін А. В. Указ. соч. С. 307. 

 82 Див: Горбачов М.С. Жива творчість народу. Доповідь на Всесоюзній науково-практичної конференції «Удосконалення розвиненого соціалізму і ідеологічна робота партії у світлі рішень червневого (1983) Пленуму ЦК КПРС» 10 Грудня 1984 / / Горбачов М.С. Вибрані статті й мови. М., 1987. Т. 2. 

 83 Там же. С. 112. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Лекція 2 Визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ "
 1. Лекція 15 ЗАКЛЮЧНА
    історичних особливостей формування та існування багатонаціональної держави Росія неминуче виявляється втягнутою в їх врегулювання, яке, очевидно, не буде швидким. По-третє, в нових незалежних державах виникла одна з найбільших етнічних діаспор у світі - російська. Російські разом з русофонія становлять тут понад 30 млн чол., Що опинилися або другосортними громадянами,
 2. ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
    історичних умовах середини 1991 р. її структура розроблялася і як керуюча, і як опозиційна одночасно. З одного боку, вона була спрямована на подолання суперечностей і нестиковок, що накопичилися у правовій сфері. А з іншого - передбачалося, що президентська влада Росії в недалекому майбутньому буде співіснувати з протистояли їй центром прийняття політичних рішень,
 3. Методологія та історіографія проблеми
    історичної науки постійно привертають увагу ісследователей9. Можна констатувати, що на відміну від недавнього минулого нині історичні події Росії аналізуються з різних методологічних позицій. Спеціально вивчав питання Ю. І. Игрицкий вважає можливим виділити чотири існуючі «пізнавальні» системи: по-перше, марксистську, по-друге, «цивілізаційну», по-третє,
 4. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
    історичну епоху. До початку 1980-х років, коли молодше сталінське покоління в силу природно-біологічних причин стало відходити від активної політичної діяльності, на перший план поступово висувалися люди горбачовського віку. І хоча в складі вищих органів партії (ЦК і КПК), обраних на XXVI з'їзді, домінували особи старше 56 років, більш молоді партійці склали вже 30%.
 5. ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ. [ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І ГЛАСНІСТЬ. 1987-1988
    історичних умовах форм організації суспільства. І далі робився принципової важливості висновок: «По суті справи, виникла ціла система ослаблення економічних інструментів влади, утворився свого роду механізм гальмування (виділено мною. - А. Б.) соціально-економічного розвитку, стримування прогресивних перетворень, що дозволяють розкривати і використовувати переваги соціалізму . Коріння
 6. ПОЧАТОК РЕФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СРСР. І989 - ПОЧАТОК 1990
    історичними спадкоємцями яких проголошували себе претендують на незалежність союзні республіки. Згідно з цією логікою, СРСР і росіяни були і залишаються окупантами, перебування республіці Союзі - незаконно, а відновлення історичної справедливості вимагає відтворення державної незалежності. Одна з головних історичних ідеологем полягала в перенесенні пороків і злочинів сталінізму
 7. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
    історично сформований інститут управління, який може бути охарактеризований скоріше як «партія влади», в якій комуністів-фанатиків давно вже не було. Як зазначав публіцист Г. Г. Водолазів, «КПРС сьогодні - дійсно поки єдина загальносоюзна сила, що тримає в своїх руках всі суспільні зв'язки. Миттю залишити всі важелі управління, кинути всі сформовані
 8. КРИЗА ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛІДЕРСТВА І Новоогарьовського ПРОЦЕС. ВЕСНА-ЛІТО 1991
    історичної пам'яті-війни, послево 192 193 -4733 Лекція 7 енного відновлення, спільного освоєння територій і вирішення загальних господарських завдань, взаємодопомоги в екстрених ситуаціях. Російське керівництво усвідомлювало хиткість своїх позицій і тому спочатку виступило проти формулювань питань референдуму, використовуючи цілий спектр різноманітних аргументів. Однак і при самій
 9. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    історичних звісток і висновків істориків. Другі ж, спираючись на надійні історичні свідчення, не знайшли поки переконливого лінгвістичного обгрунтування. Але, беручи участь у цій дискусії або стежачи за нею, слід враховувати, що саме по собі походження назви країни не є вирішальним для проблеми генезису державності. Так, слов'яномовних болгари носять ім'я тюркського племені,
 10. 2. Проблеми науки і культури
    історичної практики людей, як відображення буття, а головним завданням соціалістичної культури оголошувалося формування нової людини, будівника комунізму. Тому все духовне життя суспільства була ідеологізована і політизована. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в повоєнні роки. Переконання в духовному рівність людей призвело ідеологів до необхідності, з одного боку, викорінення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua