Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

8.4 Менталітет культури

У культурологічній літературі тепер часто використовується поняття «менталітет» («ментальність»). Кажуть про ментальність різних епох, різних народів, різних культур. Що ж означає це поняття? Менталітет (від латинського mentalis - розумовий, духовний, психічний) - це духовне обличчя , спосіб мислення, сукупність психологічних і поведінкових установок, що визначають своєрідність і самобутність світосприйняття, способу життя людей даної культури. За визначенням П.С. Гуревича, «ментальність (або менталітет) - це відносна цілісність думок, вірувань, навичок духу, яка створює картину світу і скріплює єдність культурної традиції або якого небудь спільноти »[46, с.238].

Менталітет формується на психічному рівні в глибинах підсвідомості під впливом природного середовища проживання, традицій, соціального досвіду і з'єднує розвинені форми свідомості з напівусвідомлених культурними шифрами. Він відображає «глибинний рівень масової свідомості, колективні уявлення людей, їх образ світу, цінності та установки. визначають дії, думки і почуття людей» [11, с.177]. Словом, фіксує не тільки усвідомлювані людьми типи власного мислення і думки, а й процеси, що протікають несвідомо, існуючі на рівні соціальної психології.

Таким чином, ментальність - це те спільне цілісне світовідчуття, яке народжується з єдності природного і культурного, емоційного і розумового, ірраціонального і раціонального, громадського та індивідуального і розкриває уявлення про життєвий світі людей даної культури, властивий їм спосіб сприйняття дійсності. А.Я. Флиер визначає ментальність як «душевний склад, духовне обличчя, типовий для людей даної культури, психологічні особливості, що лежать в основі звичаїв і моралі »[13, с.250].

Ментальності виявляються в вироблюваних століттями емоційних психічних реакціях, доведених до автоматизму, тобто виконуються людьми майже механічно. Не випадково, що першими дослідниками природи ментальностей були фахівці з історичної психології (корифеї відомої французької школи «Анналів» та їхні послідовники).

Ними ж і було введено в суспільствознавство поняття «менталітет».

106

Як самостійний феномен ментальність слід відрізняти від суспільних настроїв, ціннісних орієнтацій, ідеології. Суспільні настрої мінливі, хиткі. Ментальність висловлює щось більш стійке, звички, уподобання, колективні емоційні шаблони. Риси, що характеризують ментальність, відрізняються великою стабільністю і не змінюються століттями, що дозволяє визначати етнічна чи національна своєрідність культури. Так, національну своєрідність російської культури впізнається і на стадії Хрещення Русі, і в період монголо-татарського ярма, і в царювання Івана Грозного, і під час петровських реформ, і за радянської влади, і в еміграції, і на сучасному етапі розвитку Росії.

Ментальність включає в себе ціннісні орієнтації, але не вичерпується ними. Цінності осознаваеми, вони висловлюють життєві установки, самостійний вибір святинь. Ментальність же характеризує собою глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, сходить до несвідомого. Носії ментальності далеко не завжди можуть виразити її словесно, наочно, тому вона найчастіше виявляється дослідним шляхом зіставлення з іншою ментальністю.

Також розрізняються між собою ментальність і ідеологія. Ідеологія більш аналитична, вона формується свідомістю. Ментальність, як і ідеологія, мотивує образ дій, але далеко не завжди пропонує виразні схеми поведінки, спираючись більшою мірою не на свідомість, а на стихійні, напівусвідомлених схеми поведінки.

Феномен ментальності специфічний також тим, що на відміну від інших поведенческо-емоційних стереотипів культури характеризується відсутністю станової диференціації, тобто це одна з небагатьох рис, що об'єднує дворянина і селянина як представників одного етносу.

Дослідники за різними критеріями виділяють різні типи мен-тальность. Залежно від історичної епохи, в якій живе і діє людина, розрізняють такі форми історичного менталітету, як первісну ментальність (це поняття особливо активно використовувалося при аналізі архаїчних структур, міфологічної свідомості первісності, а потім набуло розширювальний сенс при розгляді різних типів спільнот), античну ментальність, середньовічну ментальність, ментальність Нового і Новітнього часу.

Виділяють також етнонаціональну ментальність - глибинні структури, що визначають етнічне чи національне своєрідність народу і є дуже стійким і стабільним освітою.

На формування етнонаціонального менталітету значний вплив мають природні (ландшафт, клімат) чинники, тип господарського життя, тип державності, взаємини з іншими народами, а також архетипи (глибинні , стійкі і неусвідомлені культурні установки «колективного несвідомого»), що виражають основоположні властивості етносу і в значній мірі визначають особливості світогляду, характеру, звичаїв, традицій. Цей тип ментальності допомагає проводити раз-

107

личие між європейською та американською, західної та африканськими культурами.

Крім вищеназваних, вчені виділяють і інші типи ментальностей, характерних для різних епох і народів. Поняття менталітету розробляється в даний час французької гуманітаристикою, активно використовується в психоаналізі, соціології.

Безсумнівно, що менталітет серед понять, що формують життя в суспільстві, становить культурний аспект не менш важливий, ніж інші (економічний, політичний і т.д.).

Література

1. Гуревич П.С. Культурологія [Текст]: підручник. - 3-е вид. / П.С. Гуревич - М.: Уіц «Гардарика», 1999 - 278 с.

2. Культурологія у питаннях і відповідях для заліків та іспитів [Текст] навчальний посібник для вузів / ред. Пархоменко І.Т., Радугин А.А. - М.: Центр, 2001 - 336 с.

3. Культурологія. Теорія та історія культури [Текст]: навчальний посібник. - М.: Товариство «Знання Росії», ЦІНО, 1996 - 272 с.

4. Флиер А.Я. Культурологія для культурологів [Текст]: навчальний посібник для вищої школи / А.Я. Флиер. - М.: Академ. проект, Єкатеринбург: Ділова книга, 2002 - 492 с.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8.4 Менталітет культури"
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. Проблемні питання 1.
  культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Може Чи політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 3. Посмертна оцінка
  менталітеті, наука залишається культурою для служби або ще однієї міфологіей130. На її думку, знакова форма створює те, що М. К. Петров називає ментальністю. З посиланням на петровський розуміння тексту С. С. Неретіна дає таке визначення ментальності: «Фундаментальні структури вікового і багатовікового порядку ... не є застиглі стагнаційні структури, а є інтелектуальна здатність
 4. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 5. Програмні тези
  культури. Соціальні та культурні початку соціуму. Ментальні і символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної культури. - Сутність та відмінні риси політичної культури.
 6. Запитання для семінарського заняття 1.
  культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які сутність і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологизировать політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси?
 7. § 1. Традиції російської державності
  менталітет (ментальність) - історично сформований стійкий розумовий (інтелектуальний) і духовний лад (образ) народу. Традиції і менталітет забезпечують передачу від покоління до покоління перевірених життям фундаментальних соціальних цінностей, ідей і поглядів. Традиції можуть бути прогресивними і негативними. Прогресивні традиції не тільки пов'язані з минулим, вони є надійними
 8. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культурі в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 9. 2.5. Духовна сфера життя суспільства. Мораль, справедливість і право як регулятори суспільної життєдіяльності
  культура (пізнання, моральність , виховання, освіта, етика, естетика, мистецтво, міфологія, релігія). Суспільна свідомість і його структура. Суспільна психологія і суспільна ідеологія. Менталітет. Суспільна та індивідуальна свідомість. Основні концепції походження моралі. Відносність і абсолютність моральних норм. Мораль як один з основних регуляторів
 10. Візантія
  культурі. Переважання грецької культури в органічному сплаві різних культур. Специфіка і відкритість впливу культур народів, виразний східний колорит. Традиційність. Типологічна однорідність. Нікейський період . «Палеологовское відродження». Феодор Метохит. Мануїл Хрісолор. Віссаріон Нікейський. Пліфон. «Гуманісти». «Ісихасти». Симеон Богослов. історіописання камніновского часу.
 11. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua