Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ПРАКТИКОЮ

Перебудова і оновлення нашого суспільства зачіпають всі області його матеріального і духовного життя. Не є винятком і педагогічна наука. Її суспільне значення визначається тим реальним внеском, який вона може внести в рішення проблем реформи вищої та середньої школи, в науково-методичне забезпечення безперервної освіти, в підвищення ефективності навчання і громадянського виховання підростаючих поколінь, у створення інтелектуального потенціалу суспільства, у підготовку продуктивних сил країни , у формування нових суспільних відносин і у всебічний розвиток особистості. Від того, наскільки ефективну допомогу надасть педагогічна наука вищій і середній школі, прямо залежить успіх економічної реформи, підйом суспільної продуктивності праці, порядок і дисципліна на виробництві і в суспільному житті, гармонізація міжнаціональних відносин, спрямованість і зміст духовного життя людей, їх потреб та інтересів .

У період застою педагогіка відійшла від дослідження великих фундаментальних проблем на пріоритетних напрямках, від масштабних обгрунтованих експериментів в масовій школі, ПТУ, вузах, від розробки фундаментальних методологічних питань. Управління нею Бюрократизований, вона стала поступово перетворюватися в, науково-методичний придаток органів управління, обгрунтовувати вольові рішення, вправлятися у складанні різних інструкцій, положень, перелицьовування програм і методичок. Вся ця робота, по суті важлива і потрібна, будучи відірваною від фундаментальних і експериментальних досліджень, не могла приносити відчутних результатів в оновленні, роботи всіх типів навчальних закладів. У зв'язку з цим зникла і потреба в гласності, в широких дискусіях, обговореннях актуальних педагогічних проблем, в яких зацікавлене все суспільство. Сталося саме небезпечне для стану суспільної науки явище:

Академія педагогічних наук почала втрачати роль головного штабу педагогічної думки, що неминуче підштовхувало її до, са-моізоляціі, замикання в автономну систему, яка виробляє дослідження і продукцію для внутрішнього споживання або камерного впровадження.

Пріоритетними напрямками і проблемами педагогічної науки, за визначенням Всесоюзного з'їзду працівників народної освіти, є:

- розробка громадських та конкретно-педагогічних цілей, концепцій і технологій навчання і виховання для всіх вікових етапів формування людини;

- науковий аналіз стану практики і надійне прогнозування соціально-економічних та педагогічних аспектів освіти; визначення перспектив розвитку особистості в цілісному навчально-виховному процесі (цілі, зміст, методи, засоби і організаційні форми, види творчої діяльності); пошук шляхів і засобів диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності на основі єдності навчання, виховання, розвитку;

- розвиток методології і методів педагогічних досліджень;

- педагогічні аспекти демократизації і гуманізації системи освіти; пошук ефективних шляхів ідейно-морального виховання, розвитку духовної культури, громадянського становлення особистості;

- розробка базового компонента загальної середньої освіти, її деягельностного змісту, підготовка і експериментальна перевірка різних варіантів нових навчальних планів, програм, підручників, методичних посібників, дидактичних матеріалів і засобів навчання;

- розробка концепцій національної школи як інструменту формування національної самосвідомості, національної культури, всебічного вдосконалення міжнаціональних відносин, справжнього інтернаціоналізму;

- дослідження ефективних способів активізації та оптимізації педагогічного процесу, усунення перевантаження, зміцнення здоров'я учнів;

- розробка умов підвищення ефективності самоосвіти і самовиховання; дослідження соціальних і психолого-педагогічних проблем молоді;

- обгрунтування системи трудової, політехнічної і професійної підготовки учнів на різних ступенях освіти, участі молоді у суспільно корисній продуктивній праці;

- дослідження перспективних напрямів підготовки та підвищення кваліфікації вчителів та викладачів для різних ланок безперервної освіти; узагальнення та поширення передового і новаторського педагогічного досвіду та інноваційних процесів, вивчення і задоволення реальних потреб педагогічної практики в наукових розробках.

Проаналізуємо більш детально деякі з названих пріоритетних напрямків педагогічної науки.

Сильне відставання позначилося в області теоретико-методологічних питань. Методологія педагогіки являє собою осмислення вихідних принципів, методів пізнання, дослідницьких Позицій та підходів до всіх загальних і приватним теоретичним і практичним питанням, встановлює характер взаємозв'язку педагогіки з іншими громадськими та природничими науками. Кожне теоретичне узагальнення, наукова концепція несуть в собі в знятому, узагальненому вигляді філософсько-методичне обгрунтування.

В умовах оновлення суспільства особливо актуальні наступні методологічні проблеми:

- сутність виховання, навчання, педагогічної діяльності як суспільних явищ і педагогічного процесу;

- предмет педагогіки як суспільної науки в умовах безперервної освіти і загальні закони виховання, навчання, педагогічної діяльності;

- діалектика взаємозв'язку безперервної освіти та виховання з розвитком продуктивних сил і виробничих відносин;

- діалектика взаємозв'язку виховання, навчання, педагогічної діяльності та форм суспільної свідомості;

- діалектика становлення дитячої особистості як суб'єкта і об'єкта виховання;

- соціально -педагогічні суперечності як джерело розвитку дитини і педагогічного процесу;

- діалектика взаємозв'язку національного, класового і загальнолюдського в громадянському вихованні;

- соціальні, філософські та психолого-педагогічні основи формування змісту освіти;

- діалектика соціального і біологічного, цілеспрямованого і спонтанного у формуванні дитячої особистості;

- діалектика загального, особливого та індивідуального в формуванні особистості;

- діалектика і логіка педагогічного мислення.

Вимагають методологічного осмислення і такі гострі питання, як співвідношення і взаємодія особистого та суспільного інтересів; відмова від ідеї всебічного розвитку особистості як віддаленого ідеалу на користь різнобічного розвитку; повернення до педології, її теоретичним оцінками дітей; включення моральних догм релігії в духовні пріоритети педагогіки. Практично не розробляється історія радянської школи і педагогіки, особливо 30-80-х років. Відсутність історичних, науково обгрунтованих досліджень цього періоду породжує шаблонні стереотипи історичних оцінок, суб'єктивістські кон'юнктурні тлумачення. Це не дозволяє об'єктивно оцінити стан сучасної педагогічної науки, її досягнення і промахи, відродити до життя несправедливо забуті, замовчувані імена вчених-педагогів та їх творчість, виявити справжні причини і форми існування застою в педагогіці, уникнути як самозаспокоєння, так і сильного очернительства.

Інше актуальний напрямок науково-педагогічних досліджень - безперервна освіта, виникає і розвивається в результаті органічного взаємозв'язку загальної середньої освіти як фундаменту розвитку людської особистості з середнім і вищим професійним, активним систематичним самоосвітою та підвищенням кваліфікації або перепідготовкою.

Стартовим майданчиком, на якій грунтується вся надбудова системи безперервної освіти, є середній загальноосвітній всеобуч. Це робить особливо актуальними проблеми змісту загальної середньої освіти, навчального плану і підручників, які у вирішальній мірі залежать від тенденції розвитку НТР, інтенсифікації виробництва, соціальної сфери та культури. Поряд з проблемою формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості в середній школі вирішується завдання створення інтелектуального потенціалу країни. Швидко наростає кількість науково-технічної, художньої інформації, екологічних та соціальних проблем, осмислення яких необхідно вже в школі. Все гостріше постає проблема розвитку сутнісних сил і творчих здібностей дітей у процесі навчання. Лавина необхідних для засвоєння дітьми знань породила небезпечне для школи екстенсивне нарощування кількості інформації і числа предметів у навчальному плані, що неминуче веде до тимчасового знекровлення всіх предметів, до зниження якості знань і освіти в цілому. Тим часом як у науці та мистецтві, в техніці і технології, так і в суспільному житті виявлялися інтеграційні процеси, які породжують нові ін-тегратівние природничі, гуманітарні, суспільні науки. Виникає якісно нова освітня ситуація і нові вимоги до створення навчальних предметів, до їхнього основного змісту і до підручників. Зазнає якісна зміна саме поняття «основи наук», його сущностниі сенс. До цих пір в якості основи кожної науки розглядалися закони цієї конкретної науки. Сьогодні виникає необхідність розглядати основи однієї науки в системі і взаємозв'язку її законів з родинними науками і практикою. У цьому і полягає політехнічний сенс сучасних навчальних предметів, їх своєрідна якісна інтенсифікація. Наприклад, навчальний предмет фізика може включити в себе не тільки основи самої фізичної науки, але і її виходи в хімію, біологію, технологію. Навчальний предмет математика може увібрати прикладні проблеми, такі, як інформатика та обчислювальна техніка. Суспільствознавство здатне розкривати в едінстве'політіческіе, економічні, соціальні, правові, моральні, естетичні аспекти суспільного життя. Аналітична робота по створенню інтеграційних предметів і принципово нових ^ чебной-ков по них дозволяє скоротити кількість навчальних предметів в навчальному плані, вивільнити час для їх більш грунтовного вивчення, для освоєння ремесел і мистецтв, технічної та художньої творчості. Експериментування варіантів нових навчальних планів у навчальних закладах дозволить відпрацювати оптимальні варіанти і підняти загальний рівень освіти на новий якісний щабель, відповідну нового якісного стану суспільства, вирішенню завдань соціально-економічного розвитку країни.

Соціальна, політична, культурна ситуація в світі вимагає глибоких досліджень з гуманізації освіти. Органічною частиною гуманізації є гуманітаризація. Але суть проблеми не в тому, щоб природно-наукову освіту підмінити, витіснити гуманітарних, а в тому, щоб і природні, і гуманітарні предмети повернути до інтересів людини, направити на формування гуманістичної особистості.

З'єднання навчання і виховання з продуктивною працею є тією проблемою змісту освіти, в розумінні якої відбулося вихолощення наукової сутності цього принципу. Праця учнів у школах, ПТУ організується на навчально-учнівської основі, далекою від сучасного виробництва, технології, оволодіння позначками професії та виробництва матеріальних благ. Наука, сучасний педагогічний досвід наполягають не так на механічному паралельному поєднанні навчання і суспільно корисної праці, а на органічному поєднанні наукових знань і продуктивної праці, на застосуванні отриманих знань у праці і виробництві реальних матеріальних цінностей.

Ще один пріоритетний напрямок науково-педагогічних досліджень пов'язаний з вивченням цілісного педагогічного процес-. са, з переходом у вихованні від екстенсивного підходу, нарощування кількості «виховних заходів», відчужують хлопців від школи і підштовхують їх у соціально ^ незрілі «неформальні об'єднання», до інтенсивного вихованню: Необхідно вивести організацію виховного процесу за рамки школи, об'єднати в єдиний комплекс все життя дітей у школі, вдома, в позашкільних установах і «неформальних об'єднаннях». Педагогічна наука покликана розробити форми і методи забезпечення єдиного ідейно-організаційного впливу, критичного осмислення, аналізу разом з дітьми характеру та змісту життя, внесення до неї змістовних і організаційних корективів, посилення позицій самих дітей як суб'єктів виховання. Це перетворює дитяче життя в організаційну педагогічну цілісність. На свідомість і поведінку вихованців активно впливає аналіз ними власного життя спільно з педагогом, її оцінка, коректування, обдуманий вибір поведінки, морально-естетична самооцінка і самовиховання. В основу дослідження проблем організації цілісного педагогічного процесу має бути покладена широка експеріментантальная перевірка в масовій школі, ПТУ, ВНЗ, рекомендацій з комплексної організації гуманістичного громадянського виховання. Це передбачає глибоке психолого-педагогічне вивчення дитинства, отроцтва, юності.

При всьому вплив суспільних відносин, рівня суспільного добробуту і свідомості, соціально-морального і духовно-психологічного стану сім'ї, впливів засобів масової інформації, трудових колективів, громадських організацій, самодіяльних об'єднань дитина завжди залишається не тільки об'єктом , але і суб'єктом виховання. Діти постійно і сильно впливають на самих себе за рахунок власної свідомості, мотивів, внутрішніх спонукань, почуттів і формують свою особистість. Інтереси, потреби, внутрішні стимули та індивідуальні мотиви спонукають їх до вибору тієї чи іншої поведінки, вчинку, що розширює і закріплює їх життєві погляди і переконання, навички та звички. У різні вікові періоди ступінь усвідомлення дітьми своєї «суб'єктивності», самовліянія на характер власної особистості не однакова. Педагогіка покликана допомогти дитині подолати внутрішні розбіжності з вимогами життя, вирішити протиріччя між його «суб'єктивністю», життєвої самовоспітательной активністю і «об'єктивністю», усвідомленням необхідності суспільних вимог до себе як члену групи; колективу, суспільства. У процесі подолання цього протиріччя відбувається поступове становлення дитячої самосвідомості та освоєння суспільної свідомості: правових, моральних, естетичних вимог до особистості.

 Педагог вступає у взаємодію з самоізменяющімся і саморозвивається суб'єктом, самоформірующейся особистістю. Від того, чи знайде вихователь вірний шлях до дитини за допомогою педагогічних засобів як індивідуальності, суб'єкту виховання, цілком залежить, чи будуть їхні взаємини відносинами доброзичливого взаємодії або формально-індиферентного контакту, навіть опору і протиборства. При всій інтенсивності досліджень дитинства, юності, змужніння сьогодні не існує цілісної, адаптованої до сучасних умов шкільного життя картини стану сучасної дитини, його цільного, по віках, фізично-фізіологічного, психологічного та соціологічного портрета. Це призводить до однобокого, часом помилкового рішення 'багатьох педагогічних питань. Наприклад, при визначенні змісту освіти враховуються вимоги сучасної науки і культури, але не береться до уваги, в якому віці, який матеріал може бути освоєний швидше, краще і зробить благотворний вплив на психічний і фізичний розвиток дитини.

 Для цього необхідно визначити вікові параметри фізичного і психічного розвитку та можливостей дітей, оптимальні фізичні та інтелектуальні навантаження для кожного вікового періоду, які необхідно співвіднести з реальною зайнятістю, завантаженістю, стомлюваністю, розвиненістю школярів. Потрібні чіткі і недвозначні характеристики можливостей фізичного, психічного і соціального розвитку дітей різних вікових груп в реальному педагогічному процесі. Повинні бути розроблені науково обгрунтовані вимоги до особистості, що забезпечують гармонійний розвиток всіх її сутнісних сил і здібностей, їх фізичної, психічної, емоційно-вольової, діяльнісно-практичної сфер. 

 Ще одна дослідницька програма має бути присвячена педагогічної творчості і майстерності. Вона особливо актуальна тому, що зміст і організація навчання і виховання реалізуються викладачем, учителем - головною фігурою реформи вищої та середньої школи. Педагогу важливо спочатку усвідомлювати свою професію як творчу, побуждающую його до постійного пошуку нових, більш ефективних, життєво прийнятних для дітей форм і методів навчання і виховання. Нові підходи до розуміння сутності основ наук, інтегровані курси, інтенсивні методи і технічні засоби навчання, посилення ролі самоосвіти неминуче спричинять за собою, особливо в старших класах, лекційно-семінарську і лабораторно-практичну системи занять з заліково-екзаменаційної системою обліку знань, умінь і навичок. Це одночасно задовольнить готовність і потреба старшокласників у збільшенні частки самостійної роботи в навчальному процесі. Такі зміни стануть можливими тоді, коли педагогічна наука новаторському зламає стереотипи, що склалися, шаблони і штампи в підходах до форм і методів навчання. При збереженні уроку як основної форми навчальних занять життя настійно вимагає розробки полиморфной, многоформной системи навчання. Різноманіття шляхів пізнання істини в науці, в суспільному житті, в практиці, а також різноманітність способів, прийомів людського спілкування, ділового та інтимного взаємодії представляє практично несчеркаемие можливості для методичного творчості, розробки нових методів навчання і виховання. Наукова оцінка практичного методичного творчості передових вчителів і новаторів, запобігання абсолютизації та фетишизації окремих форм і методів, визначення їх місця в індивідуалізованих методичних системах кожного вчителя сприятимуть підвищенню ефективності та дієвості навчально-виховного процесу. 

 Причини багатьох педагогічних невдач і прорахунків кореняться в недостатній загальнокультурної і теоретико-практичної педагогічної грамотності вчителів, у відсутності у багатьох з них / справжнього професіоналізму. Потреба в учительських кадрах не може бути задоволена за рахунок одних обдарованих абітурієнтів. Всіх бажаючих стати вчителями, незалежно від ступеня обдарованості, необхідно вчити педагогічній майстерності, професіоналізму. Це вимагає серйозного експериментування зі створення оновленого змісту педагогічної освіти, навчальних планів, організації педагогічних практик та практикумів. 

 При здійсненні повороту до нових форм науково-педагогічної праці необхідно враховувати три етапи організації педагогічних досліджень. Перший етап-пошуковий, підготовчий - спрямований на створення наукового потенціалу, на висунення ідей, на їх обговорення в дискусіях і мозкових атаках, на обгрунтування гіпотез. На цьому етапі ідеї проходять лабораторну перевірку, здійснюється накопичення фактів, розробка теоретико-методологічних концепцій, заготівля ідей про запас, а також підготовка матеріалів, необхідних прі'організаціі широких експериментів. Основну роль тут грають теоретико-методологічні та пошукові лабораторії, комплексні об'єднання та групи, що мають у своєму розпорядженні в якості матеріальної бази експериментальні школи. 

 Другий етап - розробки програмно-методичної, іншої науково-практичної документації, необхідної для здійснення широкого педагогічного експерименту з урахуванням особливостей різних регіонів країни. Готуються для апробації так ие матеріали, як новий зміст основ наук, варіанти нових навчальних програм, підручників, варіанти нових форм організації навчальних занять, методів і методичних систем оволодіння знаннями і професією, варіанти нових типів навчальних закладів, режимів роботи школи, варіанти систем управління школою , організації психологічної служби, рекомендації по комплексному підходу до виховання, з організації спільної діяльності громадських та самодіяльних об'єднань. Створюється проектно-кошторисна документація навчально-виробничих об'єднань типу школа - підприємство, вуз, школа - тимчасовий науково-дослідний колектив. 

 Третій етап - широка експериментальна перевірка підготовлених матеріалів в різних типах масової школи, ПТУ, вузів різних регіонів країни силами впроваджувальних лабораторій, що включають в Себе представників науки, практики та управлінських організацій. Спільно з органами народної освіти на місцях відбирається ряд навчальних закладів для проведення експериментальної роботи. Після цього Проводиться ретельна підготовка колективів вчителів та учнів, перетворення їх на активних учасників експерименту. Організація дослідження включає в себе налагодження експериментального процесу, спостереження, коригування, фіксацію результатів, обробку накопиченої інформації, її аналіз, оцінку, складання наукових звітів і підготовку рекомендацій. На цьому етапі происходи і первинне впровадження. Експеримент стає науковою основою розвитку творчості вчителів, масового передового і новаторського досвіду. 

 Перебудова організації педагогічної науки дозволить їй активно, практично впливати на хід відновлення суспільства і зайняти гідне місце в загальній системі суспільних наук. 

 ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

 1. Покажіть актуальність і розкрийте сутність сучасного наповнення наукових принципів організації школи. 

 2. Який варіант концепції сучасної середньої загальноосвітньої школи вам видається найбільш реальним, таким, що відповідає вимогам оновлення життя суспільства і чому? 

 3. Як ви розумієте суть гуманізації, диференціації та індивідуалізації навчання? 

 4. Які причини відставання педагогічної науки від вимог життя та шляхи її ефективного розвитку? 

 5. Розробіть і використовуйте в ході педагогічної Практики індивідуальні програми навчання зі свого предмета для роботи випереджальних і відстаючих учнів. 

 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ; 

 1. Бабанський Ю.К. Проблеми підвищення ефективності педагогічних досліджень: Дидактичний аспект. М., 1982. 

 2. Журавльов В.І. Взаємозв'язок педагогічної науки і пракгікі. М "1984. 

 3. Ісаєв І.Ф. Теорія і практика формування професійно-педагогічної культури викладача вищої школи. М., 1993. 

 4. Лихачов Б.Т. Сутність, критерії та функції наукової педагогіки / Педагогіка. 1997. № 6. 

 5. Лихачов Б.Т. Екологія дитинства: колись і тепер / / Розвиток особистості. 1997. № 1. 

 6. Юсуфбекова Н.Р. Загальні основи педагогічних інновації: Досвід розробки теорії інноваційного процесу в освіті. М., 1991. 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ПРАКТИКОЮ "
 1. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
    основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної освіти, педагогіка
 2. Система педагогічних наук
    напрямки: корекційна педагогіка, педагогічна прогностика, превентивна педагогіка. Що спостерігається останнім часом термінологічний бум породив багато навряд чи виправданих не тільки напрямків, але і педагогічних дисциплін: інтегральна педагогіка, неопедагогіка та ін Взаємозв'язки педагогіки з іншими науками Кожна з галузей педагогічної науки в розробці своїх проблем
 3. Педагогіка і практика
    педагогічної практики, виступають правові (державні нормативні документи, що регулюють діяльність педагогічних установ і організацій); економічні (власність на землю, нерухомість, технічне обладнання, фінансування тощо); кадрові (постійний і змінний склад); мережа науково-педагогічних установ. Основним центром педагогічної науки є
 4. Основні завдання юридичної педагогіки
    основним завданням юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної дійсності, властивою правовій сфері суспільства, діяльності органів правопорядку і
 5. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    розвитку його соціальної життєвої активності - мета соціальної педагогіки як
 6. Категоріально-понятійний апарат
    основні (провідні) елементи педагогічної реальності в правовій системі: педагогічний підхід до правової дійсності, юридико-педагогічна дійсність, юридико-педагогічна підсистема правової сфери суспільства, система соціально-педагогічних факторів (власне педагогічних і педагогічно значущих) у сфері законності та правопорядку, система юридичної освіти,
 7. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні
 9.  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
    педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 10. Теми для рефератів 1.
    спрямоване.
 11. Загальна характеристика
    основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним, коли відповідає цілям і специфіці педагогічної діяльності, коли володіє особливими
 12. Общепедагогические основи методології юридичної педагогіки
    основних наукових положень, що втілюють основні висновки, уроки досвіду пізнання педагогічної реальності. Будучи приватною по відношенню до загальної методології та втілюючи в собі її головні положення, вона виступає основою методології юридичної педагогіки, яка по відношенню до неї є спеціальною. Квінтесенція методології виражена в загальних методологічних принципах педагогічної наукі93 -
© 2014-2021  ibib.ltd.ua