Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2.4. Основні закони і принципи екології

Здатність людини мислити дозволила йому тимчасово подолати дію звичайних лімітують факторів, до яких відносяться їжа, вода, хижаки і паразити, місце проживання і конкуренція з іншими видами. Людина підтримує власне існування за рахунок експлуатації водних, грунтових і енергетичних ресурсів, істотно впливаючи на планетарний кругообіг речовин, різко прискорюючи його. Виниклий в процесі виробничої діяльності новий обмін речовин носить техногенний характер і називається антропогенним обміном речовин. Але біологічний обмін речовин між Людиною і природою залишається постійним умовою життя.

Антропогенний обмін речовин принципово відрізняється від біотичного кругообігу своєї незамкнутістю, носить відкритий, лінійний характер, тобто позбавлений "кругообігу" життя. На вводі антропогенного обміну речовин - природні ре

34

сурси, а на виведення - виробничі та побутові відходи. Забруднення довкілля поділяють на природні, викликані якимись природними, зазвичай катастрофічними причинами (виверження вулкана, селевий потік і т.п.), і антропогенні, що виникають в результаті діяльності людини.

Екологічне недосконалість полягає і в тому, що коефіцієнт корисного використання природних ресурсів дуже низький і становить, наприклад, відносно корисних копалин лише 2-10%. Ресурси швидко виснажуються, населення Землі зростає (у 1960 р. населення досягло 3 мільярдів чоловік, в 1975 р. - 4 мільярдів, в 1987 р. - 5 мільярдів, в 1999 р. - 6 мільярдів чоловік). Разом з тим, гігантські відходи виробництва погіршують середовище проживання: вони не розкладаються на вихідні речовини, знову надходять у виробництво. У складній ієрархічній організації живої природи закладені величезні резерви саморегуляції, але для розтину цих резервів необхідно грамотне втручання в процеси, що протікають у біосфері. Всю виробничу діяльність необхідно планувати з суворим урахуванням можливих екологічних наслідків.

З урахуванням накопичених попередниками знань про фундаментальні закони природи сучасні вчені-екологи встановили загальні закономірності і принципи взаємодії людського суспільства з природним середовищем, які в літературі часто іменуються законами екології. Значення цих законів полягає в регламентації характеру та спрямованості людської діяльності в межах екосистем різного рівня. Серед законів екології, сформульованих різними авторами, найбільшу популярність завдяки яскравим формулювань отримали чотири закони-афоризму (закону-приказки) американського вченого-еколога Б. Коммонера (1974):

? все пов'язано з усім (про загального зв'язку речей і явищ в природі);

? все має кудись діватися (закон збереження);

? ніщо не дається задарма (про ціну розвитку);

? природа знає краще (про головне критерії еволюційного відбору).

Із закону загального зв'язку ("все пов'язано з усім") випливає декілька наслідків.

? Закон великих чисел: сукупна дія великого числа випадкових факторів приводить до результату, майже не залежному від випадку, тобто має системний характер. Так, міріади бактерій у грунті, воді, в тілах живих організмів створюють особливу, відносно стабільну мікробіологічне середовище, необхідну для нормального існування всього живого. Або інший приклад: випадкове поводження великого числа

35

молекул в деякому обсязі газу обумовлює цілком певні значення температури і тиску.

? Принцип Ле Шател'е {Брауна): при зовнішньому впливі, що виводить систему зі стану стійкої рівноваги, ця рівновага зміщується в напрямку, при якому ефект зовнішнього впливу зменшується.

На біологічному рівні він реалізується у вигляді здатності екосистем до саморегуляції.

? Закон оптимальності: будь-яка система функціонує з найбільшою ефективністю в деяких характерних для неї просторово-часових межах.

? Будь-які системні зміни в природі надають пряме або опосередковане вплив на людину - від стану індивідуума до складних суспільних відносин.

З за ко на збереження маси речовини ("все має кудись діватися") випливають щонайменше два постулати, що мають практичне значення.

? Закон розвитку системи за рахунок навколишнього її середовища свідчить: будь природна або суспільна система може розвиватися тільки за рахунок використання матеріально-енергетичних та інформаційних можливостей навколишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвиток неможливо.

? Закон непереборності відходів або побічних впливів виробництва: утворюються в процесі виробничої діяльності відходи непереборні безслідно, вони можуть бути лише переведені з однієї форми в іншу або переміщені в просторі, а їх дія може бути розтягнуто в часі. Цей закон виключає принципову можливість безвідходного виробництва та споживання в сучасному суспільстві. Матерія не зникає, а лише переходить з однієї форми в іншу, * роблячи вплив на життя.

Твердження "ніщо не дається задарма" означає, що будь-яке нове придбання в еволюції екосистеми обов'язково супроводжується втратою якоїсь частини колишнього надбання і виникненням нових, все більш складних проблем. Наприклад, з появою багатоклітинних організмів (грибів, рослин, тварин) і виходом їх на сушу у багато разів збільшилася біорізноманіття планети, почалося освоєння екологічних ніш і формування біосфери Землі. Але разом з "багатоклітинні-стю" до живих істот прийшли старість і хвороби, в тому числі інфекції, злоякісні пухлини, паразитизм. У цього закону є три слідства.

Закон незворотності еволюції (односпрямованість розвитку): великі системи еволюціонують тільки в одному напрямку - від простого до складного; інволюція, регрес можуть ставитися виключно до окремих частин або окремих періодах розвитку системи.

36

Правило прискорення еволюції: із зростанням складності організації систем темпи еволюції зростають. Це правило в рівній мірі може бути віднесено і до змінюваності видів в еволюції органічного світу, і до людської історії, і до розвитку техніки.

Не існує безкоштовних ресурсів - ще один наслідок цього закону: простір, енергія, сонячне світло, вода, якими б невичерпними вони не здавалися, неухильно оплачуються будь витрачає їх системою.

Б. Коммонер писав: "... глобальна екосистема являє собою єдине ціле, в рамках якого нічого не може бути виграно або втрачено і яка не може бути об'єктом загального поліпшення; все, що було витягнуто з неї людською працею, повинно бути відшкодовано. Платежу за цим векселем не можна уникнути, він може бути тільки відстрочений. Нинішня криза навколишнього середовища говорить про те, що відстрочка дуже затягнулася "2.

Закон "природа знає краще" визначає насамперед те, що може і що не повинно мати місця в біосфері. Все в природі - від простих молекул до людини - пройшло найжорстокіший конкурс, в якому приз - право на існування. Сьогодні планету населяє лише одна тисячна частина випробуваних еволюцією видів рослин і тварин. Головний критерій цього еволюційного відбору - вписанность в глобальний біотичний кругообіг, заповненість усіх екологічних ніш. У будь-якого речовини, виробленого організмами, повинен існувати розкладає його фермент, і всі продукти розпаду повинні знову втягуватися в кругообіг.

З кожним біологічним видом, який порушував цей закон, еволюція рано чи пізно розлучалася.

Людська індустріальна цивілізація грубо порушує замкнутість біотичного кругообігу в глобальному масштабі, що не може залишитися безкарним. У цій критичній ситуації має бути знайдений компроміс, що під силу тільки людині, що володіє розумом і прагненням до цього.

Крім формулювань Б. Коммонера, сучасні екологи вивели ще один закон екології - "на всіх не вистачить т" (закон обмеженості ресурсів). Очевидно, що маса живильних речовин для всіх форм життя на Землі конечна і обмежена. Її не вистачає на всіх з'являються в біосфері представників органічного світу, тому значне збільшення чисельності і маси будь-яких організмів в глобальному масштабі може відбуватися тільки за рахунок зменшення чисельності і маси інших.

2 Коммонер Б. Замикає крук Природа, людина, технологія. Л., 1974.

37

На протиріччя між швидкістю розмноження і обмеженістю ресурсів харчування стосовно до народонаселення планети вперше в 1798 р. звернув увагу англійський економіст Т.Р. Мальтус, який саме цим намагався обгрунтувати неминучість соціальної конкуренції. У свою чергу Ч. Дарвін запозичив у Мальтуса поняття "боротьба за існування" для пояснення механізму природного відбору в живій природі.

"На всіх не вистачить" - джерело всіх форм конкуренції, суперництва і антагонізму в природі і, на жаль, в суспільстві. І скільки б не вважали класову боротьбу, расизм, міжнаціональні конфлікти чисто соціальними явищами - всі вони своїм корінням сягають у внутрішньовидову конкуренцію, приймаючу іноді набагато більш жорстокі форми, ніж у тварин. Істотна відмінність в тому, що в природі в результаті конкурентної боротьби виживають найкращі, а в людському суспільстві - не завжди.

Свою узагальнену класифікацію екологічних законів представив відомий російський вчений Н.Ф. Реймерс3. Їм дано такі формулювання:

? закон соціально-екологічної рівноваги (необхідність збереження рівноваги між тиском на середовище і відновленням цього середовища, як природним, так і штучним);

? принцип культурного управління розвитком (накладення обмежень на екстенсивний розвиток, врахування екологічних обмежень);

? правило соціально-екологічного заміщення (необхідність виявлення шляхів заміщення людських потреб);

? закон соціально-екологічної незворотності (неможливість повороту еволюційного руху назад, від складних форм до більш простим);

? закон ноосфери В.І. Вернадського (неминучість трансформації біосфери під впливом думки і людської праці в ноосферу - геосферу, в якій розум стає домінуючим у розвитку системи людина-природа).

Дотримання цих законів можливо за умови усвідомлення людством своєї ролі в механізмі підтримки стабільності біосфери. Відомо, що в процесі еволюції зберігаються лише ті види, які здатні забезпечувати стійкість життя і навколишнього середовища. Тільки людина, використовуючи силу свого розуму, може направити подальший розвиток біосфери по шляху збереження дикої природи, збереження цивілізації і людства, створення більш справедливої соціальної системи, переходу від філософії війни до філософії світу і партнер

4 Реймерс Н.Ф. Екологія: Теорії, закони, правила, принципи, гіпотези. М., 1994.

38

ства, любові і поваги до майбутніх поколінь. Все це - складові нового біосферного світогляду, який має стати загальнолюдським.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Основні закони і принципи екології "
 1. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 2. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 4. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 5. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 6. Висновок.
  екологія та екологія спільнот дає дуже важливе поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення однієї з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика
 7. Рекомендована література
  екології. - М ., 1997. 7. Коммонер Б. замикає коло. - Л., 1974. 8. Лапо AB Сліди колишніх біосфер. - М., 1987. 9. Міллер Т. Життя у навколишньому середовищі. Т. 1-3. - М ., 1993. 10. Моїсеєв HH Людина і ноосфера. - М., 1990. 11. Моїсеєв HH Екологія і освіта. - М., 1996. 12. Небел Б. Наука про навколишнє середовище. Т. 1-2. - М ., 1993. 13. Одум Ю. Екологія. Т. 1-2.-М., 1986. 14. Навколишнє
 8. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
    екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
 9. Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999

 10. ЛІТЕРАТУРА
    основна вимога - відновлення (відновлення) знань з понятійно-термінологічний апарат екології, засвоєних у процесі вивчення курсу "Вступ до спеціальності". Це вкрай необхідно зробити, тому що наступний матеріал може бути успішно засвоєний тільки за умови володіння цими початковими, але основоположними знаннями. Разом з тим це тільки "крапля" в "море визначень" одного
 11.  Модуль 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
    закони, закономірності, правила і принципи в екології та
 12. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного ділення):
    основну частину і список літератури. Допити діляться на допити свідка, потерпілого і обвинуваченого. Розрізняють такі види складів злочину: основний склад злочину і склад злочину з обтяжуючими обставинами. Година ділиться на 60 хвилин. Транспорт поділяється на сухопутний, водний і повітряний. Грошові знаки діляться на металеві і паперові; Люди діляться на доброзичливих і
 13. 2.1 Лекційний курс.
    екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 14. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 15. Вступ:
    основним поняттям засвоєних при вивченні курсу "Вступ до спеціальності" (поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, геосистема, екологічна піраміда, біосфера, охорона природи, природокористування та ін.) Навчальний курс "Основи загальної екології" є основоположним у підготовці фахівця в галузі
 16. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 17. Екологія людини
    основними екологічними дисципліни - "Загальна екологія", "Вчення про атмосферу", "Вчення про гідросферу", "Екологічний моніторинг". Основна мета курсу-познайомити учня з основними законами взаємодії людини і навколишнього середовища. В основу дисципліни ставиться поняття дуалістичності людини - її біологічного і соціального начала. У процесі вивчення дисципліни коротко повторюються
 18. Теми рефератів
    екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967. 4. Моїсеєв Н.Н. Людина. Середа. Суспільство. -М., 1983. 5. Гиренок Ф.І. Екологія. Цивілізація. Ноосфера. -М.: Наука,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua