Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ОСНОВООБРАЗУЮЩИЕ КАТЕГОРІЇ СУМІЖНИХ З ПЕДАГОГІКОЮ НАУК

Однак філософія не може і не повинна підміняти собою власне методологію, систему основних категорій та понять кожної окремої науки. У разі такої підміни зупинилося б розвиток усіх галузей фундаментальної та прикладної науки, справа далі загальних міркуванні не зрушила б з місця, та й сама філософія, не отримуючи конкретного матеріалу для узагальнень, зачахла б. Стало бути, крім общеметодологических категорій кожна конкретна наука розробляє свій категоріальний апарат, який забезпечує конкретно-наукове мислення в даній спеціальної галузі знання. У фізики, математики, хімії, біології, екології, географії, геології, економіки, історії та інших наук виділені і теоретично відпрацьовані свої основні поняття, свій понятійно-термінологічний апарат. Найбільш близькими до педагогічному науковому знанню науками є психологія, фізіологія, соціальна педагогіка, педіатрія та деякі інші. Про них, їх категорії і поняттях, необхідно сказати спеціально, оскільки їх методологія, загальні принципові підходи до дитини тісно пов'язані з педагогічною наукою і взаємодіють, взаємопроникають і взаимообогащают один одного. Так, психологія оперує такими основними науково-теоретичними поняттями, як психіка, психічні процеси, розвиток, особистість, особистісні властивості та якості, відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, воля, мова, емоції і почуття, діяльність, спілкування, ставлення, обдарованість і деякі інші. Разом з тим всі ці категорії - методологічна база і для педагогіки. Справа в тому, що всі психологічні феномени - вихідна,. Відправна точка для перетворюючої педагогічної діяльності, для організації ефективного становлення саме цих психологічних сутнісних сил людини. І якщо педагогіка отримує про них викривлене знання, наприклад у визначенні індивідуально-особистісних властивостей дитини, стану обдарованості або мислення, то педагогічний вплив, виховання і навчання можуть завдати серйозної шкоди розвитку дитячої особистості.

Особливо необхідно сказати про значення для педагогіки таких психологічних категорій, 'як «особистість» і «розвиток». Відомо, що поняття особистості фігурує одночасно в декількох науках. Є юридичне визначення особистості як цивільної особи, що володіє правами людини і громадянина. Є філософське тлумачення особистості як духовно-творчого, вільного і відповідального людської істоти. Але є й психологічне розуміння особистості, особливо дитячої, як індивіда, розвиваючого в собі свідомість і самосвідомість, формує свій розум і забезпечує за допомогою нього своє самостояння в житті.

Тільки опанувавши психологічної сутністю поняття «особистість», педагогіка стає дієвою силою, здатною вирішувати головні завдання виховання дитини. Що стосується сутності психологічного поняття «розвиток», то воно у своїй педагогічній цінності позначає поступально-прогресивні, кількісні і якісні, психосоматичні та духовні зміни в організмі особистості дитини, відбуваються в результаті природного обміну речовин, а також його залученості в потік життєдіяльності, особливо в спеціально педагогічно організовані види соціально-позитивної діяльності, спілкування і відносин. Іншими словами, розвиток є поступове становлення сутнісних сил дитини, реалізація генетичного фонду, всієї психосоматичної сфери під впливом харчування, взаємодії організму з еколого-природній і соці-розумною середовищем, а також виховання, освіти і навчання. У розвитку особистості, тобто у взаємодії соціально-природного середовища з спадковістю дитини та її вихованням, предопределяющую роль відіграє той фактор, який має в даній конкретно-історичної соціальної ситуації сприятливі умови для найбільш сильного самовияву і впливу.

Таким чином, методологічні категорії психології в готовому вигляді включаються поряд з філософським до відповідного категоріальний апарат педагогіки.

Те ж і фізіологія, що оперує такими сутнісно-методологічних категоріями, як вища нервова діяльність, спільно з генетикою, з її понятійним апаратом дитини, індивідуально-особистісні фізіологічні відмінності, сила і динамічність перебігу нервових процесів , стан фізіологічних систем, темперамент, генетичний фонд і здоров'я, екологічна ситуація і життєздатність дитини, спадковість і особистість, - складають основу педагогічної діяльності та самої педагогіки. Якщо система навчання і виховання в результаті прорахунків фізіологів не враховує фізіологічних закономірностей, необхідності дозування навантажень, поєднання нормального розумової праці, харчування та відпочинку, тоді вона стає одним з основних джерел того трагічного факту, що сьогодні близько 80% школярів відчувають труднощі зі здоров'ям.

Нарешті, кілька слів і про такий суміжній для загальної педагогіки науці, якою є соціальна педагогіка. У соціології та соціальній педагогіці розробляються і вигострюються свої науково-теоретичні категорії, такі поняття, як соціальне середовище, соціум, соціальні інститути, форми суспільної свідомості, соціальна ситуація, соціалізація, соціальне формування особистості.

В силу різних причин і виховної взаємодії в соціумі всіх сил в педагогічне мьццленіе і методологію особливо проникли і на сьогоднішній день вкоренилися в ній такі поняття, як соціальне формування і соціалізація. Підкреслюючи всю важливість цих категорій для соціальної педагогіки та суспільного життя, слід відзначити їх специфіка-соціальне, а не власне-педагогічне значення.

Соціальне формування, як створення засобами конкретно-історичного соціуму певного, конформного типу особистості, яке безпосередньо не входить, але враховується в системі власне педагогічних методологічних категорій, слід визначити як загальносоціальне, стихійно-ментальне самостановлення особистості в конкретно-історичних умовах. На це самостановлення в соціумі першочерговий вплив чинять політичний вплив влади; стан соціальних умов; церква; ринкові відносини; засоби масової інформації, масова культура-все, що спрямоване на конформізацію особистості незалежно від її соціально-економічного статусу.

Нарешті, необхідно сказати про методологічної значущості категорії «соціалізація». Відразу слід підкреслити, що ця категорія, незважаючи на всю її значимість і важливість у соціальних науках, не є власне педагогічної категорією. Вона народилася в. надрах соціології як відображення соціальних устремлінь людей, основних засобів та способів пристосування особистості до соціальних умов споживчого буття. Мова йде про те, щоб відповідно до умовно певними здібностями, рівнем розвитку інтелекту та обдарувань пристосувати дитини до тієї чи іншої соціальної ролі, наприклад, робітника, фермера, домогосподарки, клерка, двірника, вахтера. Звичайно, весь цей стихійний процес соціальної адаптації, боротьби індивідів за виживання, так чи інакше акумулюється об'єктивним конкретно-історичним процесом виховання як суспільного явища. Однак він, зовні розставляючи людей по місцях в соціумі, не вирішує скільки-небудь значних завдань по внутрішньому становленню людської особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " основообразующие КАТЕГОРІЇ СУМІЖНИХ з педагогікою НАУК "
 1. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 2. Система педагогічних наук
  суміжних наук, при визначенні цілей виховання-філософії, соціології, психології, фізіології, аксіології, етики, естетики, історії, медицини та ін; при вивченні обсягу, структури, логіки викладу навчально-виховної інформації - математики, статистики, логіки, теорії інформації, теорії комунікації, кібернетики та ін (рис. 1.1). Рис. 1.1. Зв'язок педагогіки з іншими
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної
 4. ПЕРЕДМОВА
  педагогіки в усіх вищих освітніх установах Росії передбачено навчальними планами. Вона вивчається і в системі середньої, а часом і початкової професійної освіти співробітників правоохоронних органів, але на практиці вивчення нерідко будується у відриві від правоохоронної діяльності. Основна причина цього - погане знання організаторами освіти розгалуженої системи
 5. Гносеологічні джерела виправної (пенітенціарної) педагогіки
  категорії є загальною методологічною основою і для розробки корінних питань перевиховання засуджених. Виправну педагогіку живить практично вся сукупність наук про людину, її становленні та розвитку. Однак надзвичайна складність досліджуваного об'єкта, його яскраво виражена специфічність призводять до того, що виправна (пенітенціарна) педагогіка виробляє свою
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки в контексті розвитку виробничих і навчальних груп. 6. Назвіть основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного та
 8. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 9. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  категорії: «виховання», «навчання» і «освіта». Під вихованням розуміється передача історичного та культурного досвіду від покоління до покоління. Вказані функції вихователя і вихованця. «Навчання» трактується як процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті якого забезпечується розвиток учня. Показана неоднозначність категорії «Освіта» (процес навчання і виховання
 10. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки,
 11. 1. Поняття колективного управління авторськими та суміжними правами
  категоріям власників прав, або організацій, які управляють різними правами в інтересах різних категорій правооблада-телей, або однієї організації, одночасно керуючої авторськими і суміжними
 12. 1. Поняття і форми відповідальності за порушення авторських і суміжних прав
  суміжні права іноді порушуються й потребують захисту. Зазвичай порушники, в якості яких виступають як фізичні, так і юридичні особи, незаконно виготовляють та розповсюджують екземпляри, тобто копії творів та фонограм на різних матеріальних носіях. Зазначені копії іменуються контрафактними екземплярами. До їх числа відносяться не тільки копії, зроблені в Російській Федерації, але
 13. 4. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  суміжних прав, так само як присвоєння авторства, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду або вчинені неодноразово або групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, тягнуть покарання у відповідності зі ст. 146 КК РФ. Ряд порушень авторських і суміжних прав тягне адміністративну відповідальність. Відповідно до ст. 150-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП)
 14. Запитання і завдання для самоперевірки , вправ та роздумів
    категорій фахівців з вищою освітою. 8. Що являє собою культура педагогічного колективу? Бібліографічний список Єлканов СБ Професійне самовиховання вчителя. - М., 1986. Есарееа З.Ф. Особливості діяльності викладача вищої школи. - Л., 1974. Лазукін А.Д. Професійно-педагогічна підготовка викладачів освітніх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua