Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008 - перейти до змісту підручника

Параметри популяцій

Популяція - склалася, стійка сукупність особин одного виду, що характеризується певними внутрішніми зв'язками і близьким рівнем пристосування до зовнішніх, щодо однорідним умовам

місцеперебування. Вона є елементарною структурою виду, у формі якої вид існує в природі. Саме популяція виступає як носій виду, одиниця чи щабель його еволюції.

" Екологічна популяція "- група особин одного виду, що знаходиться в умовах, при яких будь-які дві особини даної групи

мають рівну ймовірність схрещування.

Всяка популяція є елемент якоїсь екосистеми, і має певну за даних зовнішніх умовах структуру: вікову, статеву, просторову, а також певну амплітуду і циклічність коливань своєї чисельності.

Популяція володіє багатьма ознаками, які характеризують її як ціле, а не окремі особини. Такими ознаками є: чисельність, щільність, народжуваність, смертність, віковий склад, характер розподілу в межах території, тип зростання. Найкращим чином популяцію як групу організмів характеризує загальна чисельність популяції або її загальна біомаса: Чисельність популяції або її біомаса є сукупна чисельність або сукупна маса всіх особин, що входять до складу популяції в розглянутий момент часу.

Чисельність популяції різна в різних видів, але вона не може бути нижчою деяких меж. Тому частіше для характеристики популяції використовують щільність популяції.

Щільність популяції - це число особин, або їх біомаса, яка припадає на одиницю площі або об'єму життєвого простору популяції. Територія, яку займає популяціями одного виду, а тим більше різних видів, може змінюватися в широких межах і залежить від ступеня рухливості особин. Так, популяція ящірки може займати від 0,1 до декількох гектарів, тоді як популяція північного оленя - понад 100 км.

Показник народжуваності - число нових особин, які народилися в популяції за певний проміжок часу. Для того, щоб зручніше було порівнювати народжуваність в популяціях різної чисельності вводять поняття про питомої народжуваності, тобто народжуваності, віднесеної до загальної чисельності популяції:

Розрізняють максимальну (фізіологічну, абсолютну) Вікову структуру популяції характеризує середня тривалість життя організмів і співвідношення чисельності або біомаси особин різного віку.

Максимальна народжуваність - це теоретичний максимум швидкості утворення нових особин в ідеальних умовах при відсутності зовнішніх факторів, що стримують процеси розмноження.

Очевидно, що максимальна народжуваність в основному визначається фізіологічної плодючістю особин виду.

3

Смертність популяції - це кількість особин, які загинули за певний період. На практиці частіше оперують поняттям відносної або питомої смертності. Вона буває дуже високою і залежить від умов середовища, віку та стану популяції. Аналіз вікового і статевого складу популяції - необхідна умова для прогнозу чисельності виду. Навіть у межах однієї і тієї ж популяції з часом можуть відбуватися значні зміни вікової структури.

Однією з найбільш значущих екологічних та біологічних характеристик популяції є її динаміка, тобто зміну її основних біологічних показників у часі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Параметри популяцій "
 1. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 2. Динаміка популяцій
  параметрів, таких, як чисельність і щільність. Не будемо розглядати сезонні зміни чисельності популяцій, а обмежимося розглядом процесів, визнаних з відношенням організмів всередині популяції, а також між різними популяціями в межах екосистеми. До таких процесів відносяться: 1. Процес міграцій, константа швидкості міграції, - щільність організмів даного виду за межами
 3. § 12. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ
  популяція могла відтворювати себе. Популяції дуже різноманітні. Популяції різних видів залежно від розміру особин і тривалості їх життя існують у різному біологічному просторі »і в різному біологічному часу. Наприклад, два фітофага - попелиця і слон - займають непорівнянні за площею простору і тривалість їх життя також непорівнянна. Для того, щоб
 4. ВИСНОВОК
  популяцій - сукупностей особин на конкретних дільницях. Популяції дуже різноманітні: залежно від розміру особин, тривалості їх життя вони існують у різних біологічному просторі і біологічному часу. Площа, яку займає популяціями «ліліпутів», таких як попелиця, вимірюється в сантиметрах, а популяціями «велетнів» кита або слона - в десятках кілометрів. Час життя одного
 5. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ВИДУ.
  популяції було сформульовано в 1903р. С.С. Четверикова: індивіди будь-якого виду живого завжди представлені в природному середовищі на ізольованими отдельностями, а тільки їх певним чином організованими сукупностями. Особи будь-якого живого виду розподілені в межах ареалу нерівномірно, утворюючи згущення і відносно розріджені ділянки. «Центри щільності« кожного виду і
 6. Тема Основи демекологія (екології популяцій)
  популяцій)
 7. § 13. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ
  популяцію, відрізняються один від одного, причому , чим більше різноманітність особин, тим повніше використовуються ресурси середовища і стійкіше популяція. До складу популяції можуть входити кілька екотипів - генетично розрізняються екологічних варіантів виду. екотип відрізняються за вимогами до умов середовища і ритміці розвитку (у рослин - за часом зацвітання, стійкості до морозу і посухи і
 8. віковою і статевою СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ.
  популяції притаманна певна організація. Розподіл особин по території, співвідношення груп особин за статтю, віком, морфологічним, фізіологічним, поведінковим і генетичним особливостям відображають відповідну структуру популяції: просторову, статеву, вікову і т.д. Структура формується з одного боку на основі загальних біологічних властивостей видів, а з іншого - під впливом
 9. § 14. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І Щільність популяції
  популяції, називається її чисельністю. Абсолютну чисельність популяції можна визначити тільки для найбільших тварин або рідкісних видів рослин, кількість яких обмежена. В інших випадках чисельність популяції обчислюють шляхом множення займаної нею площі на щільність популяції - число її особин на одиниці площі. Залежно від розміру особин і біологічного
 10. ДОП. § 16. КРИВІ ВИЖИВАННЯ І МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ ПОПУЛЯЦІЙ
  популяцій часто описуються математично. Так , зміни в популяції, пов'язані з підтриманням певного вікового складу, відображаються кривими виживання. На рис. 26 показано три кривих виживання. Перший тип (А) характерний для популяцій з переважанням дорослих особин, які довго живуть. Така крива виживання населення розвинених країн, де середня тривалість життя
 11. 4.8. Популяція
  параметри біорізноманіття Башкортостану. 12. Які організми використовуються як біологічні індикатори? 13. Порівняйте особливості екологічних ніш рослин і тварин. 14. Які типи продуцентів ви знаєте? 15. Які функціональні групи організмів відносяться до консументам? 16. Які систематичні групи входять до складу консументів? 17. Що таке
 12. ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЙ.
  популяції володіють рядом специфічних показників, які не притаманні кожній окремо взятій особини. Основними кількісними характеристиками популяції є: * щільність, * чисельність, * народжуваність, * смертність, * віковий склад, * характер розподілу в межах території, * темп зростання. При цьому виділяють 2 групи показників - статичні і динамічні
 13. ВИСНОВОК
  популяцій конкуруючих видів, спеціалізація різних популяцій для споживання різних ресурсів. При вертикальних взаєминах консументам і редуцентам передаються речовина й енергія, запасені продуцентами (харчові відносини), і, крім того, можливо взаємовигідне співробітництво організмів - мутуалізмом. Мутуалізм поширений в природі не менш широко, ніж конкуренція або харчові
 14. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ.
  популяцій - це процеси зміни її основних біологічних показників (чисельності, біомаси, структури) в часі залежно від екологічних факторів. Динаміка чисельності популяцій. Будь популяція теоретично здатна до необмеженого росту чисельності, якщо її не лімітують фактори зовнішнього середовища. В цьому випадку швидкість зростання популяції буде визначатися величиною
 15. конвергентних ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО детермінізму. ТЕЗИ про марксизм
  популяції, яка змінює свій склад. Мінімум середньої інформації означає рішуче переважання норми, рідкість варіантів і , отже, стійкість популяцій. ІІ Шмальгаузен Хоча у наведеному висловлюванні І.І. Шмальгаузена йдеться про біологічних системах, воно в той же час має відношення до формулювання універсального принципу золотої середини і стійкості розвитку будь-яких
© 2014-2022  ibib.ltd.ua