Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

Г) ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ.

ОВНС не є особливим видом діяльності і її результати відображаються нарівні з іншими в складі проектної документації. Вони можуть бути представлені таким чином:

* у вигляді "укладення про вплив на ОС до розділу проекту" Охорона ОС "(при невеликому очікуваному впливі);

* в вигляді "Заяви про вплив на ОС" у формі спеціального додатку до розділу "Охорона ОС" (при значному очікуваному впливі і великому обсязі досліджень).

Результати ОВНС можуть представлятися у вигляді опису з графічними матеріалами (матриць , таблиць, графіків, діаграм).

"Висновок про вплив на ОС" повинно мати наступну структуру:

* джерела інформації;

* коротка характеристика природних умов і природних ресурсів;

* визначення найбільш значимих впливів;

* оцінка виділяються впливів на ОС;

* резюме.

"Заява про вплив на ОС" повинно включати:

* короткий ТЕО (включаючи мета і необхідність діяльності);

* короткий опис варіантів планованої діяльності;

* опис природних умов і природних ресурсів;

* визначення найбільш значущих і найсильніших впливів:

* оцінка виділених впливів;

* резюме.

При описі природних умов слід обмежитися лише тими елементами, які будуть змінюватися в результаті впливу наміченої діяльності.

Резюме в обох випадках повинно містити наступну інформацію:

* наслідки для ОС;

* наслідки для добробуту населення;

* наслідки для інших видів екологічної діяльності;

* прогалину в даних і невизначеність;

* рекомендації до проектування;

* пропозиції з авторського нагляду (моніторингу).

9.3.Програмная лекція 9.2.по модулю 9.

КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.

Контроль і управління якістю природного середовища є одним з центральних розділів в освоєнні курсу "Основи загальної екології", і особливо розділу "Основи неоекології". У зв'язку з цим, основною метою даного розділу модуля є - вивчення понятійного апарату, термінології, засвоєння фундаментальних питань розділу вимагають чітке і ясне уявлення про механізм контролю та управління, здатність встановлювати причини формування несприятливої екологічної зупинки, наслідки, що виникають у зв'язку з порушенням процесу контролю і управління.

Особливої уваги потребує аналіз відповідності правил і принципів контролю та управління природним середовищем, прийнятих в Україні з правилами і принципами, використовуваними в міжнародній екологічній політиці. У зв'язку з викладеним, завданням освоєння даного розділу "Основи неоекології" є придбання наступних знань та вмінь:

1. Що лежить в основі контролю та управління якістю природного середовища?

2. Основні складові нормативно-правових основ.

3 . Визначення поняття "природоохоронне законодавство".

4. Що розуміється під "кадастром"?

5. Що розуміється під "стандартизацією"?

6. ГОСТи і ОСТи - їх сутність.

7. Роль нормативів у системі контролю і управління.

8. Екологічна експертиза.

9. Визначення головного принципу контролю та управління якістю атмосферного повітря.

10. Головні шляхи обмеження надходження забруднень у навколишнє середовище.

11. Класифікація допустимих рівнів забруднення.

12. Порівняльні критерії вмісту домішок в атмосфері - ОБУВ, ОДК, ВДК.

13. Основний показник контролю якості повітря - ГДК. Визначення поняття.

14. Рік першого твердження переліку ГДК і сутність даного показника.

15. Типи ГДК - ПДКр.з. і ГДК А.В. Визначення.

16. Визначення поняття - "робоча зона".

17. ГДК м.р. - значення і відмінність від ГДК А.В.

18 . Методи визначення ГДК. Сутність методів експертного визначення ГДК. Поняття порогові і летальні концентрації.

19. Поняття про ефект сумації. Сутність.

20. Ліміт концентрації шкідливих речовин в повітрі на території підприємства і в межах населеного пункту.

21. Сутність поняття "фонова концентрація".

22. Визначення поняття ПДВ. Розміреність ПДВ. Критерій встановлення ПДВ .

23. Тимчасово погоджені викиди (ВСВ) - основні причини їх встановлення.

24. Основне завдання контролю та управління водними об'єктами.

25. Визначення понять "водокористування" і "водоспоживання".

26. Гранично допустимі навантаження (ПДН). Визначення.

27. Сутність допустимого навантаження (Cдп).

28. Що розуміється під "забрудненістю водного об'єкта"?

29. Визначення "забруднюючої речовини" водних об'єктів.

30. Критерій забрудненості води.

31.

Визначення поняття "водоохоронні заходи".

32. ГДК домішки у воді. Визначення .

33. Межі створу на водотоках і непроточних водах.

34. Відмінності в роздільному нормуванні якості вод і якості повітря.

35. Категорії водокористування.

36. Лімітуючий показник шкідливості.

37. Хімічне споживання кисню (ХПК) і біохімічне споживання кисню (БПК).

Розміреність і наслідки перевищення.

38. Перелік завдань, що вирішуються в процесі контролю і управління.

39. Контроль забруднення грунтів. Допустимі залишкові кількості пестицидів (ДОК).

40. Перелік основних показників санітарного стану грунтів.

41. Поняття про екологічний моніторинг. Якість середовища. Визначення.

42. Індекс якості природного середовища. Сутність.

43. Гранично допустимі екологічні навантаження (ПДЕН).

44. Об'єкти моніторингу. Мета моніторингу.

45. Класифікація систем моніторингу по І.П. Герасимову.

46. Критерій екологічного ризику. Відмінність від ГДК.

47. Причина економічної невигідності зниження забруднення.

48. Основи сучасної екологічної політики в світі. Сутність.

49. Методологія оцінки екологічного ризику.

50. Проблема допустимості екологічного ризику. Основні положення.

51. Економічна недоцільність скорочення шкідливих викидів на

завершальному етапі.

52.Классіфікація екологічного ризику по його рівню. Першочергові завдання стратегічного значення по захисту навколишнього середовища.

53.Схема управління екологією міста та інших територій.

Література:

1.Некос В.Є. Основи екології та неоекології. Конспект лекцій. Рукопис. - Харків, 1998.

2. Григорович А.Д. Методи контролю забруднення повітряного бассейна.-Київ: УкрНІІНТІ, 1982 - 75 с.

3.Основи еколого-географічної експертизи / Под ред. К.Н.Дьяконова, Т.В.Звонковой-М.: Изд-во МГУ, 1992. - 240 с.

4.Стадніцкій Г.В., Радіонов А.І.Екологія: Учеб.пособие. - М:. Вища школа, 1988. - 272 с.

5.Права охорони поверхневих вод (типові положення)-М., 1991.-34 с.

6.Закон України з охорони окремих компонентів природного середовища

7. ГОСТи і ОСТи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Г) ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ."
 1. Зважування критеріїв.
  представлених способів вимірювання оцінки. Тільки за наявності певного проградуированного еталона можливо встановити математичним шляхом загальну оцінку, для чого необхідні використання методу критичних випадків і порівняння заданих
 2. Оцінка
  результат порівняння, порівняння пізнаваного з тим, що може виступати як еталон, тобто, відомого, пізнаного або акредитуючої людиною. Це процес встановлення якості предмета чи об'єкта оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того,
 3. Методи відбору
  представлених до встановленого крайнього терміну подачі заяв Відбір кандидатів в кінцеві списки Інформування занесених в кінцеві списки кандидатів про дату інтерв'ю, відбіркового тесту Обговорення рекомендацій, занесених в кінцеві списки кандидатів Підготовка комісії до інтерв'ю, тестування Відбіркове інтерв'ю, тестування Проведення медичної перевірки Ухвалення рішення з відбору для
 4. РЕЗЮМЕ
  результативність праці конкретного робітника або службовця. Самооцінка потенціалу працівника може бути проведена з допомогою анкети "Вакансія" при вступі на роботу. Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника, і проводиться силами атестаційної комісії. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Які методи оцінки персоналу дають прийнятні результати
 5. Спосіб вимірювання оцінки .
  оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. оцінюю особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливо використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна
 6. Оцінка персоналу
  результатів
 7. Оцінка персоналу
  результатів
 8. Клінічна оцінка
  результатів клініко-психіатричного та експериментально-психологічного дослідження його особистості висновку про відсутність у випробуваного психічного розладу і наявності у нього відставання в психічному розвитку. У тих випадках, коли між вчиненням правопорушення та проведенням експертизи пройшло більше шести місяців, клінічна оцінка повинна носити ретроспективний характер, оскільки
 9. Оцінка посади.
  оцінкою посади. Найпростіша оцінка посади заснована на методі порівнянь. На практиці точні межі відмінностей посад можна встановлювати за різницею рівнів окладів в одній організації. Такий метод застосовується при складанні штатного розпису, але він не дозволяє розкрити суть посади та ті повноваження , які їй делегуються. Для таких цілей використовується метод фактора роботи. Цього
 10. Розстановка персоналу
  результатів оцінки їх потенціалу, індивідуального внеску, планованої кар'єри, віку, термінів заняття робочих місць та наявності вакантних посад у штатному розкладі підприємства. На-учно обгрунтована розстановка кадрів передбачає планування службової кар'єри з урахуванням їхніх життєвих інтересів; раціональне поєднання призначення, конкурсності та виборності залежно від категорії
 11. Глава 4.3. Оцінка результатів праці персоналу
  результати своєї праці, справедливо оцінені комісією, а керівники за результатами оцінки могли краще керувати співробітниками і ефективніше їх використовувати. Для оцінки персоналу мають значення насамперед її завдання, цілі, види, методи , критерії і т. д. Персональна оцінка може служити для: Визначення розмірів винагороди, так як лише при об'єктивній оцінці досягнень співробітника
© 2014-2022  ibib.ltd.ua