Головна
ГоловнаІсторіяІсторія наук → 
« Попередня Наступна »
В. Гейзенберг. В. Фізика і філософія. Частина і ціле: Пер. з нім. М.: Наука. Гол. ред. фіз.-мат. літ. , 1989 - перейти до змісту підручника

ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4

Нижченаведені примітки носять переважно бібліографічний характер і ставлять метою заповнити опущений в тексті робіт Гейзенберга (зважаючи на їх популяризаторської характеру) науково - бібліографічний апарат посилань і документації. Теоретичні міркування з відповідними пунктами і питань наведені в розділі «Вернер Гейзенберг і філософія». Відповідно в примітках не дано і відомостей про авторів цитованих бібліографічних джерел. Ці відомості в ряді випадків наведені в доданому в кінці книги іменному покажчику. При цитуванні джерел, використаних Гейзенбергом, в примітках по можливості даються також публікації відповідних текстів у російських перекладах. 1.

Див: Г. Бете, А. Зоммерфельд. Електронна теорія металів. М.: Гостех-издат, 1938; А. Зоммерфельд. Будова атома і спектри. М.: Гостехиздат, 1956 2.

Див: Л. Б р о й л ь. Введення в хвильову механіку. Харків-Київ, Госнаучтех-издат України, 1934; Л. де Бройль. Революція у фізиці. М.: Атомиздат, 1965. 3.

Бор, Крамер і Слетер в 1924 р. сформулювали гіпотезу про те, що при процесах, що відбуваються на атомному та субатомному рівнях структури матерії, принципи збереження енергії та імпульсу виконуються лише статистично. Див про цю гіпотезу: Г. А. К р а м е р с, X. Г о л ь з т. Будова атома і теорія Бора. М. - Л.: Госиздат, 1926; Д ж. Слетер. Електронна структура молекул. М.: Світ, 1965. 4.

Згадані тут роботи Шредінгера маються на російських перекладах в збірках: Е. Шредінгер. Вибрані праці з квантової механіки.

М.: Наука, 1979; Е. Шредінгер. Нові шляхи у фізиці. Статті й мови. М.: Наука, 1971. Див також: Е. Шредінгер. Чотири лекції з хвильової механіки. Харків-Київ, Госнауч-техіздат України, 1936; Е. Шредінгер. Статистична термодинаміка. М.: Видавництво іноземної літератури, 1948; Е. Шредінгер. Що таке життя з точки зору фізики? М.: Атомиздат, 1972, вид. 2-е. 5.

Мається на увазі згадка про Анаксимандру в написаному приблизно на рубежі IV-III ст. до н. е.. працю Теофраста "Думки фізиків", що дійшов до нас лише в фрагментах. 6.

Про природничонаукових аспектах поглядів перераховуються В. Гейзенбергом досократиков див. докладніше: І. Д. Р о ж а н с к і й. Розвиток природознавства в епоху античності. Рання грецька наука «про природу». М.: Наука, 1979. 7.

Див: там же, с. 352-370. 8.

Див: там же, с. 371-395, розділ «Атомістична концепція Платона».

5 *

131 9.

Див: Г. А. Л о р е н ц. Теорія електронів і її застосування до явищ світла і теплового випромінювання. Вид. 2-е. М.: Гостехиздат, 1953; Г. А. Л о р е н ц. Старі і нові проблеми фізики. М.: Наука, 1970. 10.

Див: Д. Б про м. Причинність і випадковість в сучасній фізиці. М.: ІЛ, 1959; Д. Б про м. Загальна теорія колективних змінних. М.: Світ, 1964; Д. Б про м. Квантова теорія. Вид. 2-е. М.: Наука, 1965. 11.

Детальний виклад питань, пов'язаних з симетрією хвиль і частинок і математичним представленням проблем квантування тривимірних матеріальних хвиль, см. (в площині аналізу, порушеної в даному контексті В. Гейзенбергом) в роботах: Е.

В і г н е р. Теорія груп та її застосування до квантово-механічної теорії атомних спектрів. М.: ІЛ, 1961; Е. В і г н е р. Етюди про симетрії. М.: Світ, 1971. 12.

В. І. Л е н і н. Повне. зібр. соч., т. 18, с. 276. 13.

«Природно виникнення того, що виникає від природи; те, з чого щось виникає, - це, як ми говоримо, матеріал; то, внаслідок чого воно виникає, - це щось суще від природи, а чим воно стає - це людина, рослина чи ще щось подібне їм, що ми, швидше за все, позначаємо як сутності. А все, що виникає - природним чи шляхом або через мистецтво, - має матерію, бо кожне виникає може і бути, і не бути, а ця можливість і є у кожної речі матерія. Взагалі ж природа - це і те, з чого щось виникає, і то, згідно з чим воно виникає (бо все що виникає, наприклад рослина або тварина, має ту чи іншу природу), і те, внаслідок чого щось виникає, - так зване дає форму єство, по виду тотожне виникає, хоча воно в іншому: адже людина народжена людиною »(Арістотель. Твори у чотирьох томах. М.: Думка, 1975, т. I, с. 198). 14.

І. В. Гете. Зібрання творів. М.: ГИХЛ, 1947, т. 5, с. 118-119 («Фауст» у перекладі М. Холодковского). 15.

CERN-Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, Європейська організація ядерних досліджень - міжнародний центр, розташований поблизу Женеви; заснований в 1954 р. для координації фундаментальних досліджень ряду західноєвропейських країн в галузі фізики елементарних частинок і ядра.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4 "
 1. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ? N? Змінена стаття? Федеральний закон,? Офіційне джерело? Суть зміни? ? ? ? що вніс зміну? ("Російська газета")? ?
 2. КОЕФІЦІЄНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ СТАВКИ
  земельного податку в курортних зонах Курортні райони і зони відпочинку Область, край, республіка в середньому Коефіцієнти по містобудівним зонам високий рекреаційної цінності меншою рекреаційної цінності Чорноморське узбережжі Краснодарський край 4 - 6 6 - 8 3 - 4 Курорти Кавмінвод Ставропольський край 3-4,5 5-7 2,5-3 Калининградское узмор'я Калінінградська область 3-4 4-5 2-3 Зони відпочинку
 3. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
  11.1. Суспільство доручає збереження і ведення реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору, який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1. Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в
 4. 3. Атестація
  Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється
 5. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  Тривалість біологічного етапу рекультивації, років Коефіцієнт за видами використання земель лісогосподарське все крім лісогосподарського тривалість технічного етапу рекультивації, років 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 2 +1, 06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,37 3 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 4 1,13 1,14 1,16
 6. Таблиці
  Скорочення і умовні позначення, які використовуються в таблицях: a - дана категорія непридатна в національній системі освіти m - дані відсутні n - значенням даного показника настільки мало, що ним можна знехтувати x - дані враховані в іншому стовпці ВВП на душу населення (ПКС US $), 2000р. Очікувана продовж - ність життя при народженні (років), 2000р. Рівень
 7. § 3. Неодноразовість злочинів
  Згідно ст. 16 КК "неоднократностью злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених однією статтею або частиною статті цього Кодексу. Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, може визнаватися неодноразовим у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу".
 8. ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ А | ДЛЯ РЕЧОВИН, викидає в атмосферу
  Речовина А, ум. т / рік Диметилсульфід 3,9 Діметілдісульфід 9,3 Окис вуглецю 1,0 Сірчистий газ 16,5 Сірководень 41,1 Сірчана кислота 49,0 Окис азоту в перерахунку на азот (за масою) 41,1 Аміак 4,64 Летючі низькомолекулярні вуглеводні (пари рідкого палива-бензину та ін.) по вуглецю 1,26 3,16 Ацетон 2,22 5,55 Метілмеркоптен 2890,0 Фенол 170,0 Ацетальдегід 41,6 3,4-бенз / а / пірен 12,6 - 105
 9. хронологічний порядок АНАЛІЗУ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
  ? Чотири етапи 1. Відповідь на питання: про що йде мова? - Виявити вихідне поняття, підмет поглибленню. - Дати визначення цьому поняттю. (В основі дослідження може лежати не одне, а кілька понять. Але сенс той же: слід визначити один або декілька об'єктів, про які йде мова.) 2. Відповідь на питання: яке твердження присутній в питанні? Щоб виділити тезу, що міститься в
 10. Примітки 1
  Pyrefitt A. Le Mal francais. P., 1976. P. 61. 2 Grisoni D.-A. 10 ans de philosophie en France / / Magazine litteraire. 1985. Dec. (№ spes.). P. 17. 3 Декомб В. Тотожне і інше / / Сучасна французька філософія. М., 2000. С. 13. 4 Foucault M. La grande colere des faits / / Le Nouvel observateur. 1977. 9-15 mai (№ 652). P. 84. 5 Coq G. Le temoignage d'un bouleversement
 11. § 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину
  Значна кількість злочинів, передбачених в Особливій частині КК, може бути вчинено лише особою, наділеним, крім трьох обов'язкових, і додатковими ознаками. Такий суб'єкт іменується в монографічної літературі спеціальним. Наприклад, злочини проти військової служби можуть бути вчинені лише військовослужбовцям або громадянином під час проходження військових зборів. Необхідно
 12. § 2. Договори найму житлового приміщення як цивільно-правова форма задоволення житлової потреби
  1. Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби Чинне житлове законодавство закріплює в якості одного зі своїх принципів право громадян на вільний вибір житлових приміщень для проживання в якості власників, наймачів чи на інших законних підставах (ч. 4 ст. 1 ЖК). Інакше кажучи, законом передбачається різноманітність правових форм
 13. Примітки 1
  Ахієзер А. С. Росія: критика історичного досвіду: У 3 ч. Ч. 3. М.: Філософське суспільство СРСР, 1991. С. 41. 2 Осипов Ю.М. Досвід філософії господарства. Господарство як феномен культури і самоорганізована система. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 117. 3 Там же. С. 164. 4 Ковальов А.М. Діалектика способу виробництва суспільного життя. М.: Думка, 1982. С. 40-41. 5 Там же. С. 163. 6
 14. НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
  (В ЦІНАХ 1989 р.) ТАБЛИЦЯ 1 Розмір одночасних компенсаційних платежів Економічні райони Витрати на інженерно-транспортна облаштування міських територій при чисельності населення міста, тис.чол. До 20 20-50 50100 100250 250500 5001000 10003000 Понад 3000 Північний 350 385 415 460 485 --- Північно-Західний 165 185 195 250 230 240 - 480 Центральний 180 200 215 230 250 305 - 610
 15. Відповідальність
  Усі працівники та керівництво підприємства несуть відповідальність за невиконання або належне виконання вимог цього положення згідно з прийнятим на підприємстві порядком.? Підготував: Начальник відділу кадрів / П.І.Б. Погоджено: Додаток 1 Залікова відомість по розділу, всього занять № п / п П.І.Б. Залік по темі / Відвідування занять Залік по темі / Відвідування занять Залік з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua