Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Майоров А. В.. Галицько-Волинська Русь. Нариси соціально-політичних відносин в домонгольський період. Князь, бояри і міська громада. СПб., Університетська книга. 640 с., 2001 - перейти до змісту підручника

Список скорочень

АЗР - Акти, які стосуються історії Західної Росії,

зібрані і видані Археографічної комісії

АП УРСР - Археологічні пам'ятки Української РСР

БЛДР - Бібліотека літератури Давньої Русі

ВАН - Вісник Академії наук Української РСР

ВВ - Візантійський літопис

ВДИ - Вісник древньої історії

ВІ - Питання історії

ВлГУ / ВСПбГУ - Вісник Ленінградського / Санкт-

Петербурзького університету ВМГУ - Вісник Московського університету

ГВД - Галицько-Волинська держава:

передумови ВИНИКНЕННЯ, історія, культура, Традиції. Тези доповідей и Повідомлень. Галич, 19-21 серпня 1993 р.

ГВНП - Грамоти Великого Новгорода і Пскова

ГГЗ - Галич и Галицька земля. Збірник наукових

праць / Ред. КОЛЕГІЯ: П. П. Толочко,

В. Д. Баран (та ін.).

ГДРЛ - Герменевтика давньоруської літератури

ДГ - Найдавніші держави на території СРСР /

Східної Європи ДКУ - Давньоруські князівські статути XI - XV вв.

ЖМНП - Журнал Міністерства народної освіти

ЗНТШ - Записки Наукового товариства ім. Шевченка

ЗООИД - Записки Одеського товариства історії

та старожитностей ІЖ - Історичний журнал

ІЗ - Історичні записки

ІОРЯС - Известия Відділення російської мови

і словесності Російської Академії Наук ІСССР - Історія СРСР

КСИА АН СРСР - Короткі повідомлення Інституту археології

Академії Наук СРСР КСИА АН УРСР - Короткі повідомлення Інституту археології

Академії Наук Української РСР КСІІМК - Короткі повідомлення Інститу ту історії

матеріальної культури Акадіміі Наук СРСР КУИ - Київські університетські вісті

ЛЗАК - Літопис занять Археографічної комісії

Російської Академії Наук ЛІРО - Літопис Історико-родовідного товариства

в Москві

ЛР - Літопис руський: За Іпатськім списком

переклав Л, Махновець.

ЛХ - Літописи і хроніки

МДАПВ - Матеріали и Дослідження з археології

Прикарпаття и Волині МІА - Матеріали і дослідження

по археології СРСР НІС - Новгородський історичний збірник

НПЛ - Н ов гір про дека я П е рв а я літопис

старшого і молодшого ізводів ПВЛ - Повість временних літ

ПЛДР - Пам'ятки літератури Київської Русі

ПР - Правда Російська

ПРП - Пам'ятки російського права

ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів

РД - Російські достопам'ятної

РИБ - Російська історична бібліотека

СА - Радянська археологія

САИ - Звід археологічних джерел

СЛР-Я XI - XVII ст. - Словник російської мови XI - XVII ст.

З М Л - Сл а вяно-мол да вские літо писи XV - XVI ст,

/ Упоряд. Ф. А. Грекул СЕ - Радянська етнографія

ТОДРЛ-Праці Відділ адревнерусской літер ату ри

Інституту російської літератури Російської Акадіміі Наук УЗ ЛДУ - Вчені записки Ленінградського університету

УЗ ЛГПИ - Вчені записки Ленінградського УЗ МГПИ державного педагогічного інституту

- Вчені записки Московського державного УЗ СГУ педагогічного інституту ім. К. Лібкнехта - Вчені записки Саратовського університету Уїж - Український історичний журнал ЧОІДР - Читання в Товаристві історії та чонл старожитностей російських - Читання в Товаристві Нестора Літописця ЕССЯ - Етимологічний словник слов'янських мов. АН Праслов'янський лексичний фонд - Archeologia Hungarica BSGRT - Biblioteka scriptorum Graecomm CDAC et Romanorum Teubneriana - Codex diplomaticus Arpadianus continuatus CDH - Codox diplomaticus Hungariae CJH ecelesiastieus ac civil is - Corpus Juris Hungarici Magiar Torvenytar CSP 1000 - 1526 cvi Ton enycikkek - Canadian Slavonic Papers HRM - Historica Russiae Monumenta K.

DKM - Kodeks diplomatvczny Ksiqstwa Masowieckiego MGH. SS - Monumenta Germaniae Historica. Scriptores MGH. LL - Monumenta Gennaniae Historica. Leges МРН - Monumenta Poloniae Historica МРН. NS - Monumenta Poloniae Historica. Nova series MPV - Monumenta Poloniae Vaticana MS - Mediaeval Studies Och - Orientalia Christiana PH - Przeglqd Historyczny PSB - Polski Slownik Biograficzny RB - Rocznik Bialostocki RESI - Revue des Etudes slaves RH - Roczniki Historyczne RIR - Revista istorica Romana RPAU - Rosprawy Polskiej Akademii Umiejetnosci SCIVA - Studii si eereetari de istorie veche § i arheologie SRH - Scriptores Rcrum Hungaricarum SSASH - Studia slavica Academiac Seientianim Hungaricae VMH - Vetera Monumenta Historica Hungarian! Sacram illustrantia

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список скорочень"
 1. Список скорочень
  Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної
 2. 3.4. Скорочені, складні і складноскорочені силогізми
  скорочені силогізми - смітить і Епіхейрема - результати певних скорочень складних силогізмів. Нарешті, є просто скорочені силогізми - результати скорочення простого категоричного силогізму -
 3. Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
  Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 1) для працівників віком від 16 до 18 років З 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (навчаючи 162. Щихся у віці від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) З 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати
 4. Чим відрізняється неповний робочий день від скороченого робочого дня?
  Скорочений З встановлений законодавством тільки для окремих категорій працівників. При неповному робочому дні оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або, за виконану роботу, а при скороченому робочому дні оплата здійснюється як за повний робочий день.,, Тривалість робочого часу при неповному робочому дні також встановлюється угодою сторін, а при
 5. Документація.
  Список і переконайтеся в потенційній придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 6. 7. Руська правда. Скорочена редакція.
  Скорочена редакція Руської правди являє собою витяги з Великої редакції Руської правди, що включають її статті, найбільш актуальні для XVв., Тобто часу, коли була створена дана
 7. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 8. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 9. Що означає час відпочинку?
  Скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченою тривалістю роботи в нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом. 178
 10. Список скорочень
  АВПРИ АН СРСР ВКП (б) Гано ГАРО ГАСО ЖМНП ІВ І РАН ІКП ІНІОН РАН ІОРЯС Комакадеміі КДУ - Архів зовнішньої політики Російської імперії - Академія наук СРСР - Всеросійська комуністична партія (більшовиків) - Держ. архів Новосибірської області - Держ. архів Ростовської області - Держ. архів Саратовської області - Журнал Міністерства народної освіти - Інститут
 11. Прийняті скорочення
  скорочення гл. - Глава, глави; п. - пункт; подп. - Підпункт, підпункти; с. - Сторінка, сторінки; ст. -
 12. Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
  список осіб, які мають право на отримання дивіденду. До списку осіб, які мають право на отримання проміжних дивідендів, повинні бути включені акціонери, включені до реєстру акціонерів товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати прийняття радою директорів товариства рішення про виплату дивідендів, а до списку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів, акціонери, внесені до реєстру акціонерів
 13. Заліки
  список питань у Додатку
 14. Список використаної літератури
  1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенлі Л. Брю - "Економікс", 2т., М.: Республіка, 1992 2. Самуельсон П. - "Економіка", 2т., М.: Справа, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. - "Основи менеджменту", М.: Справа, 1992 4. Короткий Економічний Словник под. ред .. Ю.А.Беліка, М., Видавництво політичної літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 15. Чи мають право на відпустку сезонні та тимчасові працівники?
  Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997
 16. Список рекомендованої літератури
  Гетманова А.Д. Підручник з логіки. - М.: Черо, 2000 - 304 с. Іванов Є.О. Логіка. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 309 с. Івлєв Ю.В. Логіка для юристів. - М.: Справа, 2000. - 264 с. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. Підручник для юридичних вузів. М, 1998. Кузьмін А.В., Очиров Д.-Д.Е. Логіка. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 1999. - 72 с. Никифоров А.Л. Загальнодоступна і захоплююча книга про логіку. М,
 17. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  1. Арустамов Е.А. Природокористування. Москва: Видавничий Дім «Дашков і К», 2001; 2. Гірусов Е.В., Бобильов С.Н, Новосьолов А.Л, Чепурних Н.В. Закон і право. Москва: Видавнича об'єднання «ЮНИТИ», 1998; 3. Пильнева Т.К. Природокористування: Навчальний посібник. Москва: Финстатинформ, 1997; 4. Трушина Т.П. Екологічні основи природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 18. Список використаних джерел
  Золотогоров В.Г. Енциклопедичний словник з економіки. Мінськ: Полум'я, 1997 Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Пітер, 1999 Уткін Е.А. Ціни. Ціноутворення - М: ЕКМОС, 1997 Ціни і ціноутворення / під ред. проф. В.Є. Єсипова - Спб: Петер, 1999 Економіка підприємства / / під ред. проф. О.І. Волкова - М: Инфра-М,
 19. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua