Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Науковий світогляд являє собою органічну єдність конкретно- історичного змістовного погляду на світ, науково обгрунтованих переконань щодо законів розвитку природи і суспільства, соціально-економічного укладу життя, системи суспільно-політичних відносин, що визначають активну життєву позицію людини. Світогляд формується у школярів в результаті послідовного оволодіння науково-філософськими знаннями, сучасними науковими досягненнями, а також системою загальних методів пізнання дійсності.

Науковий світогляд є найбільш загальна, вища форма суспільної свідомості. Вона включає-систему філософських, економічних і соціально-політичних поглядів. Світоглядні ідеї пронизують всі інші форми суспільної свідомості, об'єднують їх в єдину і цілісно-орієнтаційну систему. Сукупність світоглядних ідей, що пояснюють сутність і закони розвитку природи, суспільства, мислення, оформляються у свідомості школярів у вигляді поглядів, переконань, припущень, гіпотез, аксіом, провідних ідей і ключових понять тієї чи іншої науки, що створюють наукову основу пояснення різних природних і суспільних процесів , явищ.

Науковий світогляд. Формується не тільки в процесі засвоєння знань, а й в результаті подолання ненаукових штампів, шаблонних, примітивних, повсякденних поглядів. Під впливом оновлення суспільства, розвитку суспільних та природничих наук воно вдосконалюється. Нові наукові факти, відкриття суспільних та природничих наук, новий суспільний досвід оновлення життя доповнюють, уточнюють, змінюють сформовані погляди і стереотипи мислення.

Світогляд як цілісно-психологічну освіту має складну і багатоаспектну структуру. Його ядром є погляди і переконання, які органічно пов'язані з розвиненою здатністю теоретичного мислення, прояви високих інтелектуальних почуттів, свідомої, цілеспрямованої волі. Розглянемо кожне з цих понять у системі світогляду. Погляди - це прийняті людиною в якості достовірних ідеї, знання, теоретичні концепції, припущення. Вони пояснюють явища природи і суспільства, служать орієнтирами в поведінці, діяльності, відносинах.

Переконання - якісно більш високий стан поглядів. Це такі знання, ідеї, концепції, теорії, гіпотези, в які людина вірить, як в істину. Він вважає їх реалізацію в житті необхідним для людей благом і тому емоційно обстоює їх, готовий за них постраждати, прагне захопити ними інших людей, робить вольові зусилля і практичні дії з метою їх здійснення. Органічною властивістю переконань є почуття. Відстоювання, захист, впровадження переконань в життя нерозривно пов'язані з емоційними переживаннями людини. Особливо значні для нього інтелектуальні почуття, такі, як радість пізнання і віра в непогрішність істини, естетичну насолоду її красою і відданість їй, соціальний оптимізм і цілеспрямованість. Непохитна воля - важливий елемент світогляду. Переконання спонукають людину до практичної дії. Науковий світогляд не обмежується теоретичним свідомістю, а об'єднується з практичним свідомістю і вольовим дією. Теоретичне мислення як елемент світогляду являє собою розвинену людську здатність творчого осмислення знань, явищ дійсності, вдосконалення світогляду і напрямки волі на реалізацію переконань.

Світогляд виконує ряд важливих суспільних функцій. Просвітня функція полягає в тому, що науковий світогляд робить для людини зрозумілим світ природи і суспільства, формує освічене свідомість, позбавляє від соціальних, політичних, релігійних забобонів і пережитків. Воно озброює методологією, сукупністю вихідних філософських принципів і методів пізнання дійсності, збагачує людину системою духовно-ціннісних орієнтації. Виховна функція світогляду реалізується в результаті того, що прийняті погляди і переконання вимагають від людини формування у себе певних морально-вольових якостей і естетичного ставлення до дійсності. Вірність переконанням, боротьба за їх проведення в життя передбачає твердість характеру, ідейну стійкість, наполегливість і непохитну волю. Ці моральні якості виховуються в єдності з почуттями гуманізму, відповідальності, боргу, естетичними ідеалами суспільного і особистого життя.

Розвиваюча функція полягає в тому, що внутрішня духовна робота по засвоєнню змісту світогляду включає в активну діяльність мислення. В основі наукового світогляду лежать принципи діалектичного підходу до розгляду і освоєння дійсності, що робить мислення гнучким, творчим, що вивчають явища в русі, у взаємозв'язку. Розвивається здатність до нових узагальнень, до творчого осмислення явищ природи і суспільства. Організаційна функція світогляду виявляється в тому, що воно є вихідною позицією в практичній діяльності людей.

Науковий світогляд, що дозволяє освоїти і прийняти нове політичне мислення, відмовитися від застійних стереотипів, є активним організуючим початком у боротьбі за мир і роззброєння, в еволюційному перетворенні економіки, способу життя людей. Прогностична функція наукового світогляду, що грунтується на знанні законів суспільного розвитку, проявляється у науково-теоретичному та практичному осмисленні тенденції, у висуванні ідей по творенню майбутнього в сьогоденні.

Світогляд як цільне особистісно-психологічну освіту виховується у школярів у цілісному педагогічному процесі, одночасно впливає на розвиток їх свідомості, почуттів, волі і поведінки. Мета світоглядного виховання - в форлш-пованіі сталого, надійного центральної ланки структури дитячої особистості, що визначає розуміння і ставлення до при-, роді, суспільству і мисленню в єдності свідомості, почуттів, волі і поведінки. У його завдання входить формування наукових поглядів і 'переконань, що пояснюють світ, критичного ставлення до антинауковим уявленням, обгрунтованих методологічних підходів до пізнання і діяльності. Його невід'ємною частиною є інтелектуальні почуття, діалектичне мислення, вміння об'єктивно оцінювати явища природи і суспільства, виходячи з наукових даних, здатність твердого прояви волі, рішучості при реалізації своїх переконань. Ці завдання вирішуються у навчально-виховному процесі за допомогою оволодіння наукою, а також в результаті морального, культурологічного, економічного та екологічного виховання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ МИРОВОЗЗРЕНИЯ "
 1. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  Поняття світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії.
 2. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія»
  1. Абсолютна і відносна істина. 2. Антропологія. 3. Апріорний. Апостеріорний. 4. Несвідоме. 5. Буття. 6. Брахман. 7. Час. Рух. Форми руху матерії 8. Гилозоизм. 9. Гносеология. Епістемологія. 10. Діалектика. Метафізика. 11. Дуалізм. 12. Так °. 13. Істина. 14. Історичні типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька
 3. Глава 1 Сутність і соціальне призначення держави
  Глава 1 Сутність і соціальне призначення
 4. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Функції держави - це головний напрямок його діяльності, яке відображає суть і соціальне призначення державного управління суспільством. Функції держави реалізуються в певних формах: 1) правотворча (діяльність спеціальних державних органів з розробки та прийняття НПА). 2) правореалізуюча (закріплюється в конкретизації та виконанні НПА). 3) правоохоронна
 5. § 7. Рада директорів Банку Росії: порядок призначення, правове становище і функції
  § 7. Рада директорів Банку Росії: порядок призначення, правове становище і
 6. § 6. Які існують форми етичних світоглядів?
  Оскільки етика - це фундаментальний розділ філософії, що вивчає походження різних форм моралі та їхнього ставлення до єдиної моральності, то можна виявити ряд етичних світоглядів, що утворюють ієрархію, подібну онтологічної, антропологічної та гносеологічної. Вищим етичним світоглядом виступає те, яке прагне до духовного Благу. Під духовним Благом в різних
 7. § 7. У чому єдність і відмінність всіх етичних світоглядів?
  Спільним для всіх етичних світоглядів є те, що всі вони прагнуть до досягнення найвищої мети - Блага, а засобом його досягнення виступає чеснота. Але оскільки Благо онтологія але, то в етиці воно приймає відповідну форму, яка іменується щастям - досконалістю. Інакше кажучи, щастя досконалість стає етичним аспектом онтологічного Блага. І, дійсно,
 8. § 1. Поняття, значення і об'єктивний характер функцій держави
  Будь-яка держава з різним ступенем активності, але постійно діє, бо пасивність, бездіяльність протипоказані самій його природі і призначенню. У цьому розділі держава і розглядається з його функціональної, діяльнісної сторони. Функціональний підхід, по-перше, допомагає глибше засвоїти саме поняття держави, побачити його історичне призначення і роль в житті суспільства;
 9. § 4. Як виглядає періодична система найпростіших світоглядів?
  Домінування однієї з вищих битійних цінностей у свідомості людини зумовлює тип його світогляду. Якщо інтуїтивне свідомість людини в усьому бачить благо, то подібне світогляд називається релігійним. Якщо свідомість, спираючись у всьому на розум, зайняте пошуком істини, то подібне світогляд стане науковим. Якщо свідомість інстинктивно устремлено до краси, то це
 10. 82. Предмети ведення палат Федеральних зборів
  Згідно ст. 102 Конституції Російської Федерації до відання Ради Федерації належать затвердження зміни кордонів між суб'єктами Російської Федерації, затвердження указу Президента про введення воєнного та надзвичайного стану; вирішення питань про можливість використання Збройних Сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації; призначення виборів Президента
 11. 1.1. Історичні типи світогляду та філософія
  Поняття "філософія" тісно пов'язане з поняттям світогляду. Світогляд передбачає собою основу всякої філософської системи. Загальне, що притаманне філософії на протязі її двох з половиною тисячолітнього розвитку, є те, що будь-яка філософія являє собою систему певних поглядів на світ зсередини людської культури, спроба осмислення як зовнішньої стосовно людини
 12. ВИСНОВОК
  Прогнозувати майбутнє людства дуже складно. Тому різні екологи бачать його по-різному. Склалося чотири основних екологічних світогляду: - алармизм. Це песимістичний погляд у майбутнє: в результаті забруднення навколишнього середовища і вичерпання її ресурсів людство загине. Правильність цього прогнозу поставлена під сумнів успіхами розвинених країн, таких як Японія і
 13. Контрольні питання для СРС 1.
  Що є «техніка»? 2. У чому негативні результати технічної орієнтації прогресу людства? 3. У якому співвідношенні перебувають «наука» і «техніка»? 4. У чому перевага наукового світогляду перед релігійним, зокрема-християнським? 5. У чому спільність, спорідненість наукового і християнського світоглядів? 6. Чи можна сказати, що наукове і релігійне світогляду грунтуються
 14. § 3. Яка природа світогляду?
  Послідовне самообмеження Небуття в буття не нескінченно, а має межу свого ущемлення, який іменується «світоглядом». І якщо Небуття виступає початком всього, той світогляд людини - її «вінцем». Це означає, що весь світ, психіка людей, а так-же їх мислення є тільки приготуванням для найвищої мети, поставленої перед собою 1 Іебьггпем, побачити в світогляді людей
© 2014-2022  ibib.ltd.ua