Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Наукова педагогічна концепція виходить з ідеї цілісного становлення особистості в системі суспільних відносин, діяльності, спілкування, в органічній єдності її світоглядної свідомості, почуттів і волі. Світогляд особистості дієво і життєво-ефективно тоді, коли в ньому відбиваються гармонія і суперечності життя. Світоглядне свідомість обумовлює почуття і волю дитини: почуття - підкріплюють свідомість і стимулюють волю; воля - направляється свідомістю і управляє почуттями. Світогляд як стійке внутрішній стан дитячої свідомості являє собою органічну єдність наукових поглядів і переконань з процесом їх пізнання, творчого застосування, супутніми почуттями і емоційними переживаннями, а також вольовими устремліннями. Воно повсякденно проявляється в поведінці дитини, в його відносинах зі світом. Тому виховання світогляду не може бути лише формуванням чистого свідомості. Насправді це складний процес одночасного, в органічній єдності, розвитку наукової свідомості, культури мислення, почуттів та емоційних стосунків, цілеспрямованості та культури вольових дій. Світоглядне виховання як органічну єдність свідомості, мислення, почуттів і волі, що здійснюється в єдності навчально-виховного процесу та життя, вимагає комплексного підходу до всього справі виховання. Світогляд може з'явитися тільки результатом цілісної, комплексної організації навчально-виховного процесу: інтелектуально-емоційного пізнання світу і його практичного освоєння. Свідомість дитини, як система поглядів і переконань, формується насамперед у результаті освоєння науки. І разом з тим у цьому процесі формуються почуттям воля. Почуття дитини як система емоційного ставлення до світу виявляються і виховуються насамперед у реальних відносинах і в результаті оволодіння мистецтвом як формою суспільної свідомості. Разом з тим у процесі спілкування і оволодінням мистецтвом формується громадська свідомість дітей, стимули поведінки і вольова спрямованість. Воля дитини як система цілеспрямованих дій і поведінки формується насамперед у праці та суспільно корисній роботі. Одночасно в ході практичної цілеспрямованої діяльності зміцнюється суспільну свідомість і вдосконалюється культура почуттів.

Педагогіка виходить з науково-філософських засад навчального плану, якими обумовлюється відбір основних предметів, здатних у сукупності з достатньою повнотою розкрити перед учнями світоглядну картину світу і забезпечити науковою базою їх практичну діяльність. Цим забезпечується внутрішня логіка взаємозв'язку і взаємозалежності підлягають вивченню наук. Всі навчальні предмети мають дві педагогічні завдання: пряму - розкриття законів і вивчення фактів конкретної науки і непряму - включення її фактів і законів у цілісну систему світогляду. Непряма завдання в світоглядному сенсі є для вчителя однією з найважливіших.

Предмети природничо-математичного циклу дають можливість вчителю, з урахуванням особливостей вікового розвитку дітей, розкрити перед ними ідею матеріальності світу природи. Міжпредметні зв'язки дозволяють показати єдність матеріальної дійсності, взаємозв'язок і взаємозалежність різних форм існування і руху матерії. Ще до знайомства з філософським визначенням матерії як об'єктивної реальності, даної нам у відчутті, діти вчаться пізнавати її в теорії і на практиці, відкривають для себе той незаперечний факт, що матеріальний світ постійно розвивається, рухається, змінюється і що процес його пізнання людини не буде мати кінця.

Найбільш складним для дітей є з'ясування ідеї споконвічного саморуху і саморозвитку матерії. Учитель на конкретних фактах суперечливого взаємодії явищ природи показує справжні механізми розвитку об'єктивної дійсності. Предмети природничо-математичного циклу, особливо біологія, математика, фізика, хімія, дають багатий матеріал для вивчення та практичного пізнання загальних законів діалектики. Школярі накопичують цілий арсенал фактів, спостережень, що дають їжу для діалектичних умовиводів. Вони знайомляться з явищами переходу речовини з одного якісного стану в інший, з'ясовуючи механізми подібних перетворень, дізнаються про протиріччя, єдності та взаємодії позитивно і негативно заряджених частинок, про так званих молекулах - дзеркальних антиподах;

Про взаємозалежності процесів, що протікають в мікро-, макро-і мегасвіт; про спадкоємність у розвитку життя; про старіння, вмирання і народження нових рослин і організмів.

Все це малює у свідомості дітей справді наукову картину суперечливого, динамічного світу, матеріальної єдності природи, взаємозалежності, і загальної взаємопов'язаності явищ, універсальності і специфічності законів розвитку. Школярі переконуються, що придбані ними знання є істинними, перевіреними на суспільно-історичному досвіді людей, складовими наукову основу виробництва матеріальних благ. Це надає їх формується поглядам дієво-практичний характер. У ході наукового пізнання природного світу як діалектично розвивається, цілісної матеріальної системи учні долають формалізм і догматизм в мисленні, привчають і пристосовують свою думку до адекватного відбиття діалектики життєвих процесів. Правильно схоплена і відбита у свідомості, діалектика речей робить саме мислення діалектичним.

Особливо важливе значення для формування світогляду як сукупності поглядів, переконань, почуттів, волі мають предмети суспільно-гуманітарного циклу. Історія, суспільствознавство, основи держави і права, як і природні предмети, мають єдину філософську та історичну основи. Вивчаючи суспільно-гуманітарний цикл предметів, діти засвоюють певну суму фактів з життя людського суспільства, основні закони і перспективи його розвитку.

У процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу триває подальше формування мислення ігкольніков,

Вони вчаться конкретно-історичному аналізу для розуміння суспільних. явищ і подій. Розглядаючи суспільне явище історично, хлопці дізнаються, чому і як воно виникло, проявилося. з якими іншими явищами пов'язано, яке місце займає в загальному процесі і в якому напрямку розвивається. Учні вчаться бачити суперечливість суспільних подій, розуміти протиріччя як рушійну силу розвитку. Конкретно-історичне мислення дає можливість дітям вже в школі оволодіти здатністю грамотно оцінювати події в країні і за кордоном, самостійно розбиратися в потоці наукової і політичної інформації світоглядного характеру.

Центральне місце у формуванні світогляду дітей у процесі виховання морально-естетичних почуттів займають предмети мистецтва: література, образотворче мистецтво, музика і проникаючі у зміст різних навчальних предметів театр і кіно. Найбільш важливі проблеми викладання мистецтва в школі пов'язані з ідеєю цілісного освоєння дітьми художніх творів як явищ витонченого мистецтва, розвитку ідейно-емоційного, справді естетичного ставлення до них, а також специфічного аналізу художнього образу. Діалектика художнього твору полягає в тому, що воно одночасно об'єктивна картина дійсності і система взаємозалежних і взаємодіючих, створених з певних ідейних позицій художніх образів, здатних пробуджувати в людині емоційний відгук. Щоб художня дійсність, укладена в творі, ожила, ефективно пробудила почуття дітей, стала внутрішнім надбанням дитини, необхідні розвинута духовна потреба і вміння цілісного сприйняття всього твору. Школяр і його вчитель не можуть аналізувати твір мистецтва, що залишився в книзі, нотах, на полотні, на плівці. Тільки спроецированное у всій художній повноті в свідомість школярів художній твір породжує переживання, думки, почуття - все те, що може бути пов'язане з думками, переживаннями, почуттями героїв, інших людей, самого автора і піддано аналізу, порівнянню, узагальненню, протиставлення.

Величезну роль у формуванні світогляду школярів грає власна практична, творча діяльність у різних видах мистецтва. Діти творять в області образотворчої діяльності, літератури, музики, танцю, театру. Все це породжує необхідність не тільки розвивати у школярів здатність сприйняття художніх творів, а й знайомити їх з мовою мистецтва, озброювати вміннями "і навичками практичної діяльності. У період дитинства, найбільш активного емоційного ставлення дитини до світу, важливо використовувати самодіяльність дітей в області мистецтва як засіб світоглядного самовираження і самосвідомості, як засіб самопізнання і самовиховання. Створюючи літературний твір, зображуючи свої уявлення і думки на папері, виконуючи ту чи іншу роль у п'єсі, дитина стверджує себе, проявляє свої погляди і переконання, розширює свій світоглядний кругозір.

Практично дієвого утвердження світогляду дітей активно сприяє і їх суспільно корисний і'проізводітельний працю. Трудова діяльність, участь у виробничих відносинах, досягнення успіху в праці дають можливість переконатися в правильності своїх поглядів, реалізувати себе як особистість, діючу, в Відповідно до переконаннями.

Таким чином, світогляд школярів представляє собою вихідні основи наукових поглядів і переконань, тісно пов'язаних з почуттями і волею. Воно озброює учнів науковою методологією і способами мислення, дає можливість пояснювати світ з наукових позицій , пізнавати його, спираючись на закони діалектики, і брати участь в його перетворенні.

Світогляд визначає ставлення до світу, до всіх форм суспільної свідомості. Його формування у дітей здійснюється поступово, концентрично і суперечливо. Спочатку дитина від -. носиться до навколишньої дійсності, спонукуваний безпосередніми потребами, інтересами, буденними уявленнями. Але вже до підліткового віку потреби та інтереси осмислюються на основі наукових знань, придбаних в навчанні, уточнюючих або замінюють повсякденне розуміння. У свідомості підлітка відбувається переоцінка цінностей, розширення кругозору наукових уявлень і поглиблення понять. Цьому сприяє поступово зміцнюється прагнення до самоосвіти і самовиховання, що є найважливішою рушійною силою перетворення знань у переконання. У підлітковий період розвитку діти з захопленням поглиблюються у вивчення окремих навчальних предметів, усвідомлено замінюють буденне розуміння життя науковим. Виборчий інтерес до пізнання окремих наук продовжує зміцнюватися у старшокласників. Водночас юнаки та дівчата "стають здатними об'єднувати у своєму мисленні знання з різних наук, робити теоретичні узагальнення, встановлювати зв'язки і залежності між явищами і подіями, надавати накопиченим знанням певну завершеність, приводити їх у систему. Єдність і цілісність уявлень реальної діяльності - найважливіший ознака наявності світогляду, здатного впливати на ставлення школяра і його поведінку. У педагогічному процесі світогляд формується як система знань, що сприяє осмисленню світу в його розвитку.

Затвердження істини у свідомості, перетворення її в переконання досягається в результаті подолання протиріч, реально існуючих у житті. Переконання школяра затверджуються шляхом подолання протиріч, в яке вступають придбані їм наукові знання з буденними уявленнями, стихійним особистим досвідом. У його свідомості відбувається стимулируемая навчальним процесом духовна робота по критиці і подолання спотворених, ненаукових звичних уявлень і понять. Це протиріччя теоретичного пізнання сприяє перетворенню переконання в духовне надбання особистості, спонукає до його відстоюванню, проведенню в життя. Світоглядні переконання стають духовною основою соціальної активності.

Перехід знань у стійкі погляди здійснюється більш інтенсивно, коли учні залучаються до самостійний пошук. Виникнення потреби в теоретичному знанні і його практичному застосуванні полегшує дітям процес перетворення знань і поглядів у переконання. У міру того як дитина збагачується духовно, він активно включає в коло свого спілкування придбані переконання: розповідає про них батькам і знайомим дорослим, поволі перевіряючи самого себе, обговорює їх з однодумцями-однолітками, вступає в запеклі суперечки та дискусії з ідейними супротивниками. Школяр прагне бути в злагоді з самим собою, своїм внутрішнім світом, вступаючи у відповідності з переконаннями і борючись з тим, що їм прочіворечіт.

Найбільш загальними критеріями сформованості світогляду є:

- глибина наукових знань, їх об'єднаність в цілісну систему, що пояснює сутність і закономірності явищ природи, суспільства, мислення;

- розвинена здатність діалектичного осмислення дійсності, вдосконалення світогляду, що виявляється в умілому аналізі школярами нових для них явищ, суспільних подій, творів мистецтва;

 - прояв соціальної активності емоційно-вольової громадської цілеспрямованості, спрямованості діяльності на -; втілення ідеалів в житті, їх пропаганду і захист. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ОСНОВ НАУКОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У навчально-виховному процесі "
 1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    Розкриваються сутність, місце саногенного і патогенного мислення в структурі особистості молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 2. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    Педагогічний процес (його синоніми: освітній, навчально-виховний) являє собою спеціально організовану, керовану, взаімообуслоатенную діяльність викладачів і навчаються, спрямовану на формування духовної, професійної і фізично розвиненої л ічность випускника освітнього закладу та підготовку його кваліфікованим фахівцем заданого образователями
 3. Формування саногенного мислення молодшого школяра
    Навчальний посібник Ліцензія № 020345 від 27.12.1991 р. Редактор А.М.Соколова. Підписано до друку 25.03.97. Формат 60х90 1/16. Папір для розмножувальних апаратів. Ризограф. Ум. печ. л. 3,0. Уч.-вид. л. 3,0. Тираж 200 прим. Замовлення Калінінградський державний університет, 236041, Калінінград обл., Вул. О.Невського, 14. У традиційній психології під мисленням прийнято розуміти нерозривно пов'язаний
 4. Предмет і завдання шкільної педагогіки
    Шкільна педагогіка, або, як її ще називають педагогіка школи, являє собою одну з найбільш повно і глибоко розроблених галузей педагогічної науки. Сторіччя її існування у світовій історії дозволили накопичити величезний досвід керівництва розвитком, формуванням підростаючих поколінь в різних соціально-економічних умовах. Дослідження освітніх моделей різних
 5. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
    Рішення завдань, що стоять перед вищою школою, покликане забезпечуватися рекомендаціями відповідної галузі педагогічної науки - педагогікою вищої школи, яка вивчає теоретичні, і практичні проблеми розвитку особистості студентів та їх професійної підготовки у вузі. Предметом педагогіки вищої школи є освітній процес у вищій школі, шляхи його прогресивного
 6. Додаткова література: 1.
    Абдулліна О. Л. Особистість студента в процесі професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2. Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М.,
 7. Становлення і розвиток виправної (пенітенціарної) педагогіки як науки в 60-80-ті р. XX в.327
    Нова сторінка в розвитку пенітенціарної науки і практики припадає на кінець 50-х - початок 60-х років. Це, насамперед, пов'язано зі створенням Загонова системи в ІТК, введенням посад начальників загонів, заступників начальників з політико-виховної роботи від колоній до управлінь різного рівня, організацією методичних рад. Період 60-х років відрізнявся значним
 8. Поняття про форми виховного-взаімодействія342
    Форми виховної взаємодії складають основу планів виховної роботи в ІУ, в яких відображаються різні заходи, спрямовані на реалізацію процесу перевиховання. Форми виховної взаємодії - це способи організації спільних зусиль окремих вихователів, колективів вихователів, засуджених, груп і спільнот засуджених у вирішенні завдань
 9. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
    Основними структурними елементами системи методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних
 10. ДИАЛЕКТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
    Основний кліткою педагогічного процесу є педагогічна ситуація. Використання педагогом змісту, форм і методів виховної роботи автоматично не гарантує високої якості виховання і навчання. Ефект виникає у разі творчого створення вихователем педагогічних ситуацій, з системи яких і утворюється педагогічний процес. Педагогічна ситуація виникає
 11. Естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
    Система художньо-естетичного виховання школярів реалізується насамперед у навчально-виховному процесі, що здійснюється на уроках і в позанавчальний час. Всі навчальні предмети, поряд з передачею дітям основ наук, своїми специфічними засобами вирішують завдання естетичного виховання. У цьому процесі своєрідна і нічим не замінна роль географії, математики, суспільствознавства,
 12. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    Для професійної освіти юристів у кожному навчальному закладі створюється педагогічна система - певна сукупність взаємопов'язаних інваріантних елементів, необхідних для створення організованого цілеспрямованого і керованого педагогічного процесу, що забезпечує формування особистості та професіоналізму випускника відповідно до змісту кваліфікаційної
 13. 3.2. Організація шкільного навчання (табл. 18-19)
    Одним з важливих показників організації шкільної освіти є середня чисельність учнів у класі. На рівні первинної освіти (початкова школа) медіанний розмір класу в країнах III групи дорівнює 28 чол., В країнах II і I груп - 20-21 чол., При цьому середні розміри класу в державних і недержавних школах розрізняються незначно. У Росії в початковій школі середній
 14. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
    Серед різноманітних функцій педагогічної діагностики на першу позицію виходять: стратегічно-інформаційна, тактично-корекцією інша й прогностична. Стратегічно-інформаційна функція полягає у діагностичному забезпеченні педагогічного керівництва навчально-виховним процесом загальними знаннями про дітей, про протікання педагогічного процесу. Якщо загальна педагогіка та психологія
 15. Контрольні питання для СРС 1.
    Що є «техніка»? 2. У чому негативні результати технічної орієнтації прогресу людства? 3. У якому співвідношенні перебувають «наука» і «техніка»? 4. У чому перевага наукового світогляду перед релігійним, зокрема-християнським? 5. У чому спільність, спорідненість наукового і християнського світоглядів? 6. Чи можна сказати, що наукове і релігійне світогляду грунтуються
 16. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Назвіть основні етапи становлення та розвитку пенітенціарної педагогіки і дайте характеристику кожного з них. 2. Чому дана галузь педагогіки отримала назву «пенітенціарна»? Назвіть її основні категорії. 3. Які фактори визначають специфіку педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на
 17. Методична робота на кафедрі, циклі
    Кафедра є основним навчально-науковим підрозділом вузу, а цикл - основним педагогічним колективом, покликаним вирішувати навчально-виховні завдання в освітніх установах початкової та середньої професійної освіти. Вони ж виступають і центрами методичної роботи. Основними завданнями методичної роботи на кафедрах і циклах є: - пошук шляхів підвищення
 18. Організаційна складова освітнього процесу
    Вона характеризується діяльністю постійного змінного складу освітнього закладу і покликана вирішувати організаційні сприяють нормальному протіканню та інтенсифікації педагогічного процесу. Її основними компонентами є: - діяльність керівників освітніх установ та їх підрозділів - організаторів педагогічного процесу; - діяльність
 19. Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
    У митних органах Російської Федерації склалася і в цілому виправдовує себе на практиці система виховно-профілактичної роботи, орієнтована на формування якостей особистості співробітників, що відповідають пропонованим до них вимогам. Вона носить досить гнучкий характер, враховує складається соціально-економічну обстановку в різних регіонах, охоплює
© 2014-2021  ibib.ltd.ua