Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Система художньо-естетичного виховання школярів реалізується насамперед у навчально-виховному процесі, що здійснюється на уроках і в позанавчальний час.

Усі навчальні предмети, поряд з передачею дітям основ наук, своїми специфічними засобами вирішують завдання естетичного виховання. У цьому процесі своєрідна і нічим не замінна роль географії, математики, суспільствознавства, історії, біології, праці, фізкультури. Серед них предмети художнього циклу: література, музика, образотворче мистецтво. Вони мають своєю головною метою всебічний розвиток і морально-естетичне виховання школярів, об'єднують в собі елементи мистецтва, науки та навички практичної діяльності. Література як узагальнюючий, збірний навчальний предмет включає в себе мистецтво художнього слова, історію літератури, науку про літературу - літературознавство і навички літературної художньо-творчої діяльності. Музика (музика і спів) як інтегративний предмет забезпечує сприйняття вивчення школярами музичних творів; історії, теорії музики та музикознавства, а також придбання найпростіших навичок виконавства: співу та гри на музичних інструментах. Образотворче мистецтво як комплексний предмет знайомить учнів з художніми творами; елементами мистецтвознавства, теорією образотворчої діяльності; сприяє формуванню навичок практичного зображення, образотворчої грамоти і творчого самовираження.

Основним змістовним елементом літератури як навчального предмета є твори художнього слова. На за-- нятіях з літератури дитина удосконалює навички читання, навчається аналізу естетичного освоєння літературних творів, засвоює їх ідейно-моральний зміст. Одночасно він розвиває свої психічні сили: уяву, почуття, мислення, мова. Головна мета вивчення літератури - ідейно-моральне і. Естетичне виховання дитячої особистості. Розвиток навичок читання, здібності естетичного сприйняття, аналітичного і критичного мислення - вирішальні засоби найбільш ефективного досягнення виховної мети. Історія літератури, літературознавство істотно розширюють кругозір школярів, збагачують ерудицію, вчать орієнтуватися в сучасному літературному процесі. Дитяче літературно-художня творчість займає в навчальних програмах скромне місце. Але й воно, розвиваючи творчі здібності школярів, допомагає вирішувати головну педагогічне завдання.

Сприйняття й осягнення художнього літературного твору доставляють юному читачеві естетичну насолоду, впливають на його духовний світ, формування потреб, мотивів поведінки; сприяють розвитку розумових процесів, розширюють кругозір, поглиблюють знання.

Роль літератури в сучасній духовно-ціннісної орієнтації людей особливо велика. Педагогам важливо знати, які твори потрапляють в коло дитячого читання, яка їхня ідейно-художня цінність, моральна спрямованість. Пізнання життя за допомогою, високохудожніх творів російської та світової класики допомагає школярам глибше проникнути в процес демократичного оновлення суспільства, отримати соціальну орієнтування, сформувати своє ідейно-естетичне ставлення до змін у суспільстві.

«Музика і спів» як предмет художнього циклу включає в себе власне музику, мистецтво хорового виконання; елементи теорії та історії музики; музикознавство. На уроках учні слухають, сприймають і аналізують лунає музику, розучують і виконують хорові твори, засвоюють нотну грамоту й елементи музикознавства, оволодівають навичками гри на найпростіших музичних інструментах, розвивають свої здібності до музичної імпровізації. Основою предмета «музика» є хоровий спів, слухання музики і елементи нотної грамоти. Цим досягається оптимальне поєднання всіх основних елементів шкільного музичної освіти. Здійснюється вплив музики на моральну, естетичну та розумову сфери дитячої особистості; навчання школярів основними видами музичної діяльності; єдність їх виховання, навчання, розвитку і освіти. Такий комплексний підхід обумовлений ціннісними орієнтаціями, моральними та естетичними виховними завданнями. Зміст розучуємо пісень, пафос їх музичного звучання має народну і класичну основу, яскраву суспільно цінну спрямованість. До принципів відбору музичних творів для занять з учнями відносяться: ідейність, народність, художність, різноманітність жанрів музики, привабливість і доступність для дітей виражених у творі думок і почуттів. Музичне виховання сприяє формуванню у школярів музичної культури, художньо-оцінного ставлення до музики, яка звучить навколо. Поряд з позитивним впливом існує реальна небезпека музичного «оглушення» учнів. Не маючи достатнього життєвого досвіду, дитина беззахисний перед мінливою музичною модою, особливо зразка масової культури. Це вимагає, особливо в роботі з підлітками, юнаками, дівчатами, посилення світоглядних, ідеологічних аспектів в аналізі музики, інтенсивного розвитку їх музичних смаків, використання в ході навчання кращих зразків різних музичних жанрів. На всіх етапах роботи з дітьми упор слід робити на хоровому співі, а також на накапливании знань, умінь і навичок в усіх видах музичної діяльності.

«Образотворче мистецтво» як узагальнюючий предмет художнього циклу включає в себе власне образотворче мистецтво як частина духовної культури, мистецтвознавство, изобразитель-. ную грамоту, розвиток здатності до творчого самовираження.

У зміст предмета «образотворче мистецтво» включено: сприйняття вивчення творів образотворчого мистецтва; освоєння образотворчої грамоти та розвиток художньо-творчого ставлення до дійсності: дитяче художнє мислення і творчість. Образотворче мистецтво відображає життя, запам'ятовує в яскравих художніх образах її найбільш типові і видатні явища .. Художнє полотно змушує переживати глибокі естетичні почуття прекрасного і трагічного, піднесеного і комічного. Воно духовно збагачує дитини, вчить проникненню в естетичну, моральну і соціальну сутність реальної дійсності.

Образотворча діяльність виконує функцію своєрідної мови, що передає інформацію за допомогою наочних образів. На заняттях з малювання школярі оволодівають навичками грамотного зображення, пізнають закони художньо-образотворчого 'творчості, розвивають свої творчі духовні сили. Вони набувають вміння підходити з художньо-творчої мірою до будь-якої справи, оцінювати зроблене з позицій суспільних ідеалів, бачити єдність художньої форми та ідейного змісту. Творча образотворча діяльність розвиває вміння бачити, спостерігати, диференціювати, аналізувати і класифікувати естетичні явища дійсності. Вона формує естетичне почуття, духовну потребу, уміння милуватися красою реальної дійсності і творів мистецтва. Дитина більшою чи меншою мірою стає художником з розвиненим зоровим аналізатором і властивостями, умінням творчо і естетично підходити до вирішення життєвих завдань.

Щоб учні могли повніше задовольнити свої індивідуальні запити, інтереси і потреби, розширити і поглибити свою художню освіту, в школі передбачені факультативні заняття, гуртки, студії, об'єднання з літератури, музики, образотворчого мистецтва, театру і кіно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ "
 1. естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 2. Програмоване навчання
  процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для програмованих інструкцій повинен враховуватися
 3. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  виховання »,« навчання »і« освіта ». Під вихованням розуміється передача історичного та культурного досвіду від покоління до покоління. Вказані функції вихователя і вихованця. «Навчання» трактується як процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті якого забезпечується розвиток учня. Показана неоднозначність категорії «Освіта» (процес навчання і виховання людини;
 4. Технології навчання
  вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й становленню і зростанню його як особистості. Сучасні технологічні
 5. Підсумки
  процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну із закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно
 7. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  естетичного виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна та П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить
 8. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16-18, 57,
 9. Керівник
  вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення у вихованні співробітників мають особистий приклад і авторитет керівника. Користується авторитетом керівник, як правило, і
 10. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с., 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 11. Педагогіка радянського часу
  виховання в колективі і через колектив, в умовах жорсткої організації та управління педагогічним процесом . Від вчителя потрібна була особиста приблизно і педагогічну майстерність. Створювалися умови і можливості для маніпулювання умами учнів. Водночас безкоштовна, загальнодоступна радянська школа, при обов'язковості загальної середньої освіти, забезпечувала масову підготовку
 12. Основні методи навчання
  процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують кілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти
 13. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 14. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  виховання , а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua