Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т. . Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ, ПРИРОДА, ФУНКЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Метод навчання - це сукупність прийомів і способів організації пізнавальної діяльності дитини, розвитку її розумових сил, навчального взаємодії вчителя та учнів, школярів між собою, з природного і суспільного середовищем. Метод навчання реалізується в єдності цілеспрямованої пізнавальної діяльності педагога і дітей, їх активному русі до моменту педагогічної істини - з'ясуванню учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. Прийом, конкретний спосіб, деталь являють собою частину, елемент методу. У педагогічній практиці методичний прийом використовується в цілях активізації сприйняття дітьми навчального матеріалу, поглиблення пізнання, стимулювання пізнавальної діяльності. Методи навчання нерозривно пов'язані з методами мислення, які в процесі організації навчального взаємодії вчителів та учнів забезпечують можливість проникнути в істину, в сутність речей і явищ. Серед них індукція і дедукція, сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного, аналіз і синтез, порівняння і зіставлення, диференціація та інтеграція.

Методи навчання мають суспільну природу. Об'єктивною основою для наукового обгрунтування методу навчання є методи пізнання людьми реальної дійсності, а також способи обміну інформацією, їх спілкування в процесі пізнавальної діяльності. Дорослі люди, спонукувані прагненням до істини і задоволенню потреб суспільного буття, набувають необхідну їм інформацію шляхом буденного емпіричного позна-- ня об'єктивної реальності і за допомогою теоретико-експериментальних, наукових, спеціально розроблених методів. У суспільстві широко поширені різноманітні засоби і способи обміну інформацією, обговорення її сутності і шляхів практичного використання. Таким чином, об'єктивно існують три громадських джерела, які живлять педагогіку в складній справі розробки, творчого створення методів навчання: наукове пізнання, буденне пізнання, способи обміну, інформацією. Особливість педагогічних методів навчання в тому, що вони синтезують, включають в себе в узагальненому вигляді способи пізнання всіх трьох джерел.

Буденне емпіричне пізнання включає в себе такі природні методи, як спостереження, життєво значущим результатом якого є прикмети, прислів'я, приказки, повсякденний безпосередній досвід, метод проб і помилок, інтуїтивне передбачення, що дозволяє прогнозувати розвиток подій. . На подібних методах грунтується народна мудрість, вони підказують напрямки в створенні методів наукового пізнання. Разом з тим методи буденного емпіричного пізнання дійсності близькі дітям. У своєму безпосередньому сприйнятті життя хлопці користуються ними для задоволення потреб і пізнавальних інтересів. Школярі різного віку із захопленням спостерігають за явищами природи; в досвіді перевіряють істинність своїх спостережень, вчаться на власних помилках, приходять до узагальнень і висновків, перерастающим у переконання, намагаються передбачати хід подій в особистому житті. Необхідність придбання життєвого досвіду робить дітей за природою дослідниками, природно підводить їх до активного пізнавальному взаємодії. Методи буденного пізнання створюють для дітей природно-психологічний фон для. включення в організовану пізнавальну діяльність.

Науково обгрунтовані методи навчання спираються також на методи природного і суспільного наукового пізнання. Спостереження в науці нерозривно пов'язане з цілеспрямованим, звіряються з гіпотезою збором і обробкою фактів, інформації. Широко при-. змінюються методи теоретичного аналізу, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, порівняння і зіставлення. Велике значення має узагальнення практики і передового досвіду. Організовуються лабораторні дослідження, обмежений і масовий експеримент. Створюються теоретичні та реальні моделі. Робиться вивчення документів та інших першоджерел. Все це допомагає проникати в глибинну сутність явищ, 'розкрити об'єктивні зв'язки і залежності в природі і суспільстві. Діти поступово знайомляться зі віємо різноманіттям способів пізнання дійсності в педагогічно перетвореному вигляді, по мірі їх застосування в процесі навчання. Так, в лабораторному експерименті школярі знайомляться з класичними зразками дослідних методик, в роботі з документами знаходять і обгрунтовують вже відому в науці істину, створюють моделі існуючих машин, верстатів, потокових ліній.

Ледагогіческі перероблені методи буденного і наукового пізнання включаються в процес навчання за допомогою різноманітних форм пізнавального спілкування, почерпнутих у дидактично перетвореному вигляді з громадських відносин. Наукова інформація - факти, відомості, узагальнення, гіпотези, концепції, теорії - викладається в статтях, книгах, в наукових узагальненнях, доповідях з використанням демонстрацій, ілюстрацій, моделей.

Істина виявляється в ході обговорень, дискусій, публічних захистів, диспутів. Завдання дидактики полягає в тому, щоб з урахуванням життєвого досвіду дітей, їх вікових особливостей включити педагогічно перероблені методи буденного і наукового пізнання і навчальне взаємодія вчителя і учнів у пізнавальне спілкування. В результаті формується система способів навчального взаємодії педагогів і дітей, власне методів навчання. Природна основа методів навчання схематично виглядає так:

Наукове осягнення природи методів навчання допомагає правильно зрозуміти джерела науково-методичного творчості, стимулювати створення нових, більш інтенсивних, новаторських способів навчального взаємодії педагога з дітьми. На цій теоретичній основі сучасні вчителі-новатори створюють не тільки окремі нові методи, але й конструюють, цільні методичні системи обучающе-пізнавального взаємодії та діяльності дітей. Так, С.Н. Лисенкова пише: «Потрібно обов'язково допомагати їм (учащімся. - Б.Л.) в процесі пізнання: так управляти їх вченням, щоб діти поступово оволоділи саморегуляцією своєї діяльності, свого навчального праці. Саме на це спрямовані всі елементи нашої методичної системи »12. Сама ж методична система включає комментированное управління, роботу за схемами-опорам, які широко використовуються в життєвому обучающем взаємодії дітей і дорослих.

Методична система вчителя праці І.П. Волкова включає широке використання на уроці міжпредметних зв'язків, зв'язку теорії з практикою, поелементного навчання, чергування досліджуваних питань та видів праці, періодичного, багаторазового повторення по-різному організованого досліджуваного матеріалу, залучення в роботу протягом уроку всіх учнів, навчання творчості. Всі ці методичні прийоми окремо завжди використовувалися і в повсякденному, і в науковому пізнанні. Але вони стали відкриттям нового, будучи з'єднаними в єдину методичну систему творчого викладання праці.

Учитель В.Ф. Шаталов так розкриває суть свого методичного підходу до роботи над новим матеріалом: «Виклад матеріалу великими блоками (тема, розділ) дозволяє краще його осмислити, усвідомити логічні взаємозв'язки там, де раніше були лише окремі теореми, правила, параграфи. Учневі надається можливість побачити всю дорогу, а не частина її, дізнатися, що чекає попереду ...

... Перший етап - розгорнуте образно-емоційне пояснення вчителем відібраних для уроку параграфів. Другий етап - стислий виклад навчального матеріалу по опорному плакату ... озвучування, розшифровка закодованих за допомогою різноманітних символів основних понять і логічних взаємозв'язків між ними. Третій етап - вивчення опорних сигналів, які отримує кожен учень ... Четвертий - робота з підручником і листом опорних сигналів у домашніх умовах. П'ятий - письмове відтворення опорних сигналів на наступному уроці. Шостий - відповіді по опорних сигналах ... Сьомий - постійне повторення і поглиблення раніше вивченого матеріалу ... Глибоке розуміння теоретичних питань породжує бажання спробувати свої сили в справі ... »13. І в цьому передовому педагогічному досвіді широко використані відомі елементи буденного і наукового пізнання, переосмислення та обгрунтовані в педагогічні в якості методичних прийомів. Однак цілісна конкретна методична система, в центрі якої задіяні опорні сигнали, адаптована до викладання окремих предметів, являє собою творче і новаторське педагогічне явище.

Особливо яскравим підтвердженням тієї істини, що одна з основ педагогічної творчості - оригінальне введення повсякденних і наукових методів пізнання в систему пізнавального спілкування вчителя і учнів, є досвід ленінградського вчителя Е.Н. Ільїна.

«Запитають, - пише він, - на якому рівні спілкуватися: письменника, вчителя, учня? Відповім: на трьох рівнях відразу. Кожну хвилину з сорока п'яти наповнюйте духовною роботою. По суті, це-то і відкриває-в буквальному і переносному сенсі - художню книгу для всієї маси учнів, бо ясна творча позиція: спілкуватися через знання і отримувати знання через спілкування ... З класом працюю, як з книгою: шукаю яскравого учня, як у тексті яскраву деталь. З ним і від нього, підключаючи себе і інших, по суті, і вибудовую урок »14. Методично розкутий вчитель сміливо спирається на прийоми і способи повсякденного спілкування, імпровізує, педагогічно переосмислює їх і перетворює на оригінальну та ефективну методичну систему залучення які у пізнавально-виховне спілкування.

Кожен метод як сукупна, цілісна система прийомів і способів організації повчального пізнання, навчально-пізнавального взаємодії педагогів і дітей має свою структуру, що складається з притаманних йому компонентів. Разом з тим існує ідеальне уявлення про метод навчання, узагальнена теоретична модель, характеристики якої необхідно враховувати в творчому використанні будь-якого конкретного методу.

Суть цих характеристик в наступному:

- в педагогічної та психологічної доцільності, функціональної визначеності методу: розповідь використовується з метою формування у свідомості дітей послідовного ланцюга наукових уявлень, пояснення направлено на відпрацювання логічних понять, проблемна ситуація - на розвиток мислення і т. д.;

- в спрямованості методу на організацію діяльності вчителя та учнів: на спілкування, взаємодія в практичній роботі, слухання, відтворення, обговорення , застосування знань;

- відповідно методів віковим можливостям школярів, особливостям їхнього мислення, пам'яті, емоційного розвитку, життєвого досвіду;

- відповідно методів індивідуальним можливостям, загальнокультурної , педагогічній підготовці вчителя, рівня його творчого методичного розвитку;

- у співвіднесенні методів з характером змісту досліджуваного матеріалу: вивченні, наприклад, математичних теорем, фізичних законів за допомогою логічного пояснення, а життя тварин, рослин - - шляхом емпіричних спостережень;

- у співвіднесенні методів з етапом повчального пізнання: викорис-.зованіі, наприклад, при сприйнятті нових знань насамперед методів прямої і опосередкованої передачі інформації, а на етапі практичного застосування самостійних відтворюючих і творчих вправ;

- у співвіднесенні методів з формою навчання: використання, наприклад, на лабораторних заняттях коротких інструктажів, пояснень, а в організації самостійної роботи - завдань по вилученню фактів, різних даних з книг і довідників ;

- відповідно методів своєрідності виникає ситуації в процесі навчання, коли, скажімо, слабка підготовленість учнів вимагає повторення розповіді або пояснення, а надлишкова інформованість дозволяє скористатися співбесідою;

- у взаємозв'язку і взаємодії методів між собою, включеності їх один в одного: появу в лекції елементів розповіді, ілюстрацій, бесіди, а в самостійній роботі - конспектування, консультування, творчих вправ, самоперевірки;

- в ефективності досягнення якісних результатів у навчанні та вихованні школярів в процесі навчання і творчого застосування знань, умінь, навичок.

Всі ці загальні вимоги, що характеризують методи навчання, не виключають, а припускають їх індивідуальна своєрідність у живому, динамічному познавагельно-навчальному процесі, яке буде розкрито при їх детальному описі.

Опції методів навчання забезпечують навчально-виховне взаємодія вчителя та учнів. Їх сутність і своєрідність полягають у наступному. Пряма функція методів навчання полягає в передачі та організації засвоєння дітьми знань, формуванні їх світогляду. Па основе.знаній методи забезпечують розвиток в учнів умінь і навичок, закріплення їх в нервовій системі дитини як нервово-психічних новоутворень. Така пряма функція методів навчання полягає в забезпеченні розвитку у дитини людських сил: інтелектуальних здібностей, обдарованості, голосу, зору, нюху, слуху, фізичних сил, сенсорної, емоційної, духовно-потребностной, вольової сфер. Реалізація цих двох функцій в єдності забезпечує навченість, ідейно-моральне виховання і нервово-психічний розвиток дитини. Опосередковані функції навчання полягають у виробленні у школярів задатків та основ культури розумової та фізичної праці-фундаменту для здійснення безперервної освіти, для розвитку в них прагнення до самоосвіти, до активної участі у виробництві в умовах науково-технічної революції. Виховна функція методів навчання спрямована на розвиток в дітях пізнавально-творчої активності. Ефективність процесу навчання і виховання багато в чому, залежить від того, наскільки швидко і успішно дитина перетворюється з об'єкта дидактичних впливів на суб'єкт пізнавальної діяльності. Приведення в рух за допомогою методів навчання всіх сутнісних сил школярів пробуджує у них інтерес до змісту і проблем навчальної діяльності, забезпечує успіх у вихованні пізнавальної "активності.

 Таким чином, методи навчання як сукупність прийомів і способів навчального взаємодії вчителя та учнів кореняться в різноманітних методах людського пошуку істини і пізнавального спілкування. Вони науково-педагогічно перетворяться на основі. пропонованих до них загальних вимог і є найважливішим механізмом здійснення процесу навчання завдяки реалізації їх педагогічних функцій. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СУТНІСТЬ, ПРИРОДА, ФУНКЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ"
 1. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 2. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    сутність і зміст основних методів навчання. Мотивуються принципи вибору певного методу навчання. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розкрито в доступній формі основні підходи до визначення поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання
 3. Основні методи навчання
    метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 4. Постановка цілей навчання
    функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 5. Програмоване навчання
    функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані інструкції можуть також полегшити процес навчання, оскільки вони дозволяють
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба
 7. Підсумки
    навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 8. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
    функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 9. Навчання контролерів
    функцій і не є основними виробничими силами. Проте, охоронці, що знаходяться на посадах старших об'єктів, зобов'язані проводити з контролерами заняття з вивчення посадовий документації і несуть відповідальність за рівень знань своїх
 10. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 11. Митні органи та їх педагогіка
    сутність, закономірності, принципи та методи виховання, освіти, навчання і розвитку співробітників, що здійснюють професійну діяльність з реалізації їх функцій, прав і обов'язків митних органів. Вона є особливим напрямом досліджень в системі юридичної педагогіки. Її дослідження базуються на методологічних засадах педагогіки і спеціальних принципах юридичної
 12. Орієнтовна програма навчання
    методів і проведення власне навчання. Оцінка. Метою цього етапу є порівняння результатів до і після навчання і оцінка ефективності програми. Першим кроком у навчанні є визначення того, яке навчання потрібно і чи потрібно воно взагалі. Головне тут - з'ясувати, які процеси включає дана робота, розбити її на підзадачі, кожну з яких запропонувати новому співробітнику.
 13. Методи навчально-творчого вираження.
    сутність явищ, висловом свого ідейно-емоційного ставлення до життя, оформлення результатів діяльності «за законами краси». Виконавство як метод навчання застосовно до всіх предметів навчального плану і проявляється у виразному викладі думок, читанні напам'ять, драматизації, декламації, грамотному співі, у використанні законів композиції і технічних прийомів малювання,
 14. Тренажери або моделируемое навчання
    метод, при якому навчаються вчаться на діючому або змодельованому обладнанні, що використовується в їх роботі, але фактично поза робочого місця. Тренажери незамінні, коли навчання на робочому місці занадто дорого і небезпечно або уповільнює виробничий цикл. Тренажер може являти собою окреме приміщення, оснащене як реальне робоче місце. Однак найчастіше використовується моделируемое
© 2014-2021  ibib.ltd.ua