Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Взаємодія природи і суспільства виникає в процесі трудової діяльності і обумовлено тим, що природа:

необхідна умова життя людини як біологічного виду;

основа матеріального виробництва і джерело матеріальних благ.

Етапи взаємодії природи і суспільства:

епоха палеоліту (людина не чинив істотного впливу на природу);

епоха неоліту (розвиток сільськогосподарської діяльності залежало від особливостей природного середовища);

епоха промислового перевороту (вплив суспільства на природу і порушення екологічного балансу). Ці тенденції посилилися в епоху НТР, так як масштаби впливу на навколишнє середовище стали перевищувати відбудовні здатності природи.

У розвитку взаємовідносин природи і суспільства спостерігаються певні закономірності, пов'язані з рівнем розвитку продуктивних сил і ступенем впливу їх на навколишнє середовище. Різним етапам господарської

9

ної діяльності відповідали свої принципи природокористування.

Свою специфіку мають екологічні проблеми індустріалізації, сільськогосподарської діяльності, впливу транспорту на природне середовище, наслідки урбанізації та рекреаційної діяльності.

Контрольні питання

1. Навколишнє середовище як сфера взаємодії природи і суспільства.

2. Діалектика взаємодії людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил.

3. Посилення антропогенних впливів на природне середовище під впливом НТР:

а) екологічні проблеми індустріалізації;

б) екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва;

в) вплив транспорту на природне середовище;

г) екологічні наслідки урбанізації та рекреаційної діяльності людини.

4. Проблеми природокористування в умовах переходу до ринкової економіки.

Завдання 2.1. За даними табл. 2.1 необхідно: 1) розрахувати і зіставити питома вага регіонів Білорусі у викидах забруднюючих речовин в атмосферу, накопиченні відходів, скиданні стічних вод; 2) розрахувати обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу, накопичення відходів, скидання стічних вод на одного жителя і на 1 км2 території ; 3) пояснити отримані результати, пов'язавши їх з економічним потенціалом території.

10

Таблиця 2.1

Дані антропогенних впливів на навколишнє середовище в Республіці Білорусь за 2001 р. Область Чисельність населення, тис. чол . Площа, тис. км2 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу, тис. т Наявність відходів на перед-прияти-ях, тис. т Скидання стічних

вод, млн м3 промислово-стю транспортом Брестська 1477, 2 32,8 34,4 151,9 407160 Вітебська 1348,3 40,1 104,8 131,3 294 186 Гомельська 1527,5 40,4 83,4 149,2 20736235 Гродненська 1166,2 25,0 32,2 121,3 1472 131 Мінська (включаючи м.

Мінськ) 3239,9 40,2 93,0 298,4 679 550 466 м. Мінськ 1712,6 0,2 35, 9 129,0 707275 Могилевська 1191,8 29,1 44,3 100,7 366 145 Всього по Білорусі 9950,9 207,6 392,1 927,0 702 826 1323
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА "
 1. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 2. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 3. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  взаємодії суспільства і природи, що виникають при здійсненні господарської та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є основою життя на Землі, в межах території РФ, а також на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні РФ. Таким чином, саме цей Закон спрямований на регулювання широкого
 4. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний взаємодії. 3. Комунікативно-поведінкові установки
 5. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  взаємодію як основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1.
 6. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 7. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10. Основні концепції взаємодії суспільства і природи. 11. Сталий розвиток: основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13.
 8. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Освіта як фактор, що сприяє розвитку цивілізованого суспільства. 2. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в залежності від соціально-історичних умов суспільного розвитку. 3. Педагогічна діяльність в рамках стратегії глобальної освіти. 4. Психологія організації групової
 9. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  тема, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу при високій продуктивності праці. Слів і словосполучень Природа Взаємодія Суспільство Ресурс
 10. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Особливості виробництва первинних слідчих дій, якщо об'єктом злочину є водойми? Повітря? Флора і фауна? Які судові експертизи призначаються при розслідуванні екологічних злочинів. Дайте коротку характеристику кожної з них. Рекомендована література: Винокуров А.Ю. Природоохоронна діяльність російської прокуратури. - М.: МНЕПУ, 1999. Винокуров Ю. Є.
 11. Суспільство і природа
  суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології».
 12. Тема Середовища життя. Пристосування організмів до середовища життя
  Тема Середовища життя. Пристосування організмів до середовища
 13. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Наприкінці ХХ століття людство усвідомило, що існують межі експлуатації природних ресурсів, межі стійкості екосистем, їх саморегуляції і безпеку кожної живої істоти на планеті, у тому числі і людини, залежить в першу чергу від благополуччя середовища її проживання, тобто від екологічної безпеки. Екологічна
 14. Контрольні питання для СРС 1.
  Взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення. 7. У чому ви бачите вираз критерій оптимальності біосфери? 8. Що Ви знаєте про діяльність Римського клубу? План семінарського заняття 1. Жива і нежива природа: цінність життя. 2. Концепція ноосфери. 3. Антропогенний вплив на
 15. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  тема діяльності не забезпечує збереження природно-ресурсного потенціалу. Раціональне природокористування забезпечує економне використання природних ресурсів, їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвивається народного господарства і збереження здоров'я людей; воно складається з вивчення, охорони, освоєння і перетворення природних ресурсів (схема 3). Схема
 16. Додаток до глави IX
  тема, продукт живої речовини планети. Природа як основа існування і розвитку суспільства. Людина як природна істота. Л. Фейєрбах, К. Маркс про людину як «діяльному, природному істоту». Природна основа суспільного буття людини. Біологічні основи потреб людей у засобах існування, їх життєвої активності. З. Фрейд, Е. Фромм про природні засадах громадської
 17. Глава IX. Суспільство як природний світ
  тема має свій специфічний зміст. У даному випадку вся складна і розвивається гамма відносин природи і суспільства досліджується і розкривається настільки, наскільки вона служить розумінню суспільства. Інакше кажучи, ця тема є не чим іншим, як ще однією точкою відліку, ще одним дзеркалом суспільства, які дозволяють більш об'ємно і багатогранно висвітити специфіку суспільства, його законів. При
 18. ПЕРЕДМОВА
  тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення; методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт; додаток; тлумачний словник;
 19. 13.1 . Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих об'єктів з метою забезпечення раціонального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua