Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 3. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Природні ресурси (ПР) - елементи природи, які при даному рівні розвитку продуктивних сил можуть бути використані в якості засобів виробництва, предметів споживання, рекреації, банку генетичного коду та джерел інформації про довкілля.

При вивченні ПР важливе значення має їх класифікація. Найбільш широко використовуються такі типи класифікації:

природна (мінеральні, водні, лісові, земельні та ін.);

екологічна (вичерпні - поновлювані і Нево-зобновляемие-інеісчерпаемие);

господарська (ресурси матеріального виробництва - промислові, сільськогосподарські, будівельні - і ресурси сфери послуг (прямого споживання - питна вода, промислові тварини - і непрямого використання - ресурси для відпочинку і лікування, спортивних цілей і ін);

ринкова (ресурси стратегічного призначення, експортного значення і ресурси внутрішнього ринку).

Раціональне використання ПР передбачає їх оцінку. У практичній діяльності застосовується натуральна (обсяг запасів, продуктивність), технологічна (бали, ступеня, класи) і економічна оцінка.

Економічна оцінка (ЕО) - народногосподарська цінність природних благ, виражена в грошовій формі. З її допомогою зіставляється цінність різнотипних видів природних ресурсів. Вона враховується при виборі варіанту розміщення виробництва, капітального будівництва, створення системи економічного стимулювання та ін

В основі визначення ЕО лежать концепції, що дозволяють визначити вартість ПР:

витратна. Враховуються передусім витрати на освоєння ПР і залучення їх у господарський обіг;

рентна. Пов'язана з розміром принесеної даними ресурсом діфренти, яка показує економічний виграш завдяки більш сприятливим природним властивостям оцінюваного ресурсу (якість, місце розташування та ін

).

Оскільки витратна концепція не враховує якість ресурсу, а рентна допускає отримання його нульової оцінки, використовується змішаний підхід, що дозволяє визначити ціну ресурсів.

Контрольні питання

1. Природні умови і ресурси, їх економічна сутність. Класифікація природних ресурсів.

2. Природні умови і ресурси як фактор розвитку і розміщення продуктивних сил.

3. Економічна оцінка природних ресурсів - об'єктивна економічна категорія.

4. Теоретичні основи і методи визначення економічної оцінки природних ресурсів.

11 грудня

Завдання 3.1. За даними табл. 3.1 дати економічну оцінку природних ресурсів Білорусі на основі методики академіка С.Г. Струміліна.

Таблиця 3.1

Урожайність і витрати на виробництво картоплі по областях Білорусі * Область Урожайність, ц / га Витрати на 1 га посіву, ум. од. Брестська 218300 Вітебська 124450 Гомельська 190200 Гродненська 189380 Мінська 188240 Могилевська 175350 Республіка Білорусь 182320 Замикаючі витрати на виробництво картоплі на 1 га угідь складають 1420 ум. од.

Виходячи з отриманих результатів обгрунтувати доцільність відведення земель для потреб промислового, цивільного будівництва та інших несільськогосподарських цілей.

Методика розрахунку

Розрахунок диференційної ренти проводиться за формулою

Я = Ззам-Зінда> (3.2)

де Я - диференціальна рента, ум.

од. / га; Ззам, Зінда - замикають та індивідуальні витрати на виробництво продукції відповідно, ум. од. / га.

Для економічної оцінки землі використовується наступна формула:

Оз = Я / г, (3.3)

де Оз - економічна оцінка 1 га сільгоспугідь; г - ставка банківського відсотка, що дорівнює 0,08.

Методика розрахунку

Економічна оцінка земель виконується за формулою

(3.1)

- К-

У /

У /

де Оз - економічна оцінка 1 га землі; К - середня вартість освоєння 1 га землі по країні (приблизно 177 ум. од. **); т-ставлення врожайності до витрат на виробництво земле-

дельческого продукту на оцінюваній ділянці;

У /

ставлення

врожайності до витрат на виробництво землеробського продукту в середньому по країні.

Завдання 3.2. За даними табл. 3.1 і формул (3.2-3.3). призвести економічну оцінку 1 га землі адміністративних областей Білорусі на основі диференціальної ренти.

Тут і далі вартісні показники наведені в умовних одиницях (ум. од.).

Завдання 3.3. Є 1 га сільгоспугідь, де можна посадити фруктовий сад (Ззам = 2100 ум. од. / га, Зінда == 1500 ум. од. / га) або овочі (Ззам = 1000 ум. од. / га, Зінда == 800 ум. од. / га) або використовувати його як пасовища (Ззам = 300 ум. од. / га, Зінда = 160 ум. од. / га).

Оцінити можливі напрямки розпорядження землею шляхом зіставлення економічної оцінки 1 га сільгоспугідь на базі диференціальної ренти. Формули для вирішення ті ж, що і в задачі 3.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема 3. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА "
 1. 2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
  природних ресурсів. Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки . Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми. Найбільшого поширення набули три методи: витратний; рентний;
 2. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
  природні ресурси. До невичерпних природних ресурсів належать лише деякі види енергії, наприклад сонячна енергія. Вичерпні ресурси поділяються на поновлювані і непоновлювані. До не поновлюваних природних ресурсів належать всі корисні копалини. поновлюваних є ресурси рослинного і тваринного світу, земельні та
 4. РЕСУРСНИЙ КРИЗА
  природними. (Схема). За можливості використання ресурси підрозділяються на 2 групи: Необхідно завжди пам'ятати про їх обмеженості. Охорона природних ресурсів полягає в раціональному використанні, управлінні і захисту з тим, щоб їх вистачило сьогоденням і майбутнім поколінням. У разі хижацького їх використання , коли відновлення не
 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  тема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил. 7. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна,
 6. ПРИРОДНІ УМОВИ
  природних умов. Приступаючи до оцінки природних умов території, в першу чергу слід оцінити природні умови для розвитку традиційних напрямків економіки, врахувати перспективи розвитку та можливості перетворення природи даної місцевості, відновлення та охорони
 7. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Товариство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 8. види природних ресурсів
  природними ресурсами . У світі є кілька держав, які мають всі види природних ресурсів. Це Росія, США і Китай. Багато держав мають великими запасами одного або декількох ресурсів. Так, країни Близького Сходу забезпечені великими запасами нафти і газу. Існують держави, які мають дуже маленький запас природних ресурсів. Так, Японія є
 9. 2.6. Показники безвідходності промислових виробництв
  природних ресурсів. Приватний техніко-економічний показник безвідходності визначається за формулою РТ.Е, = 7V , (2.45) / i де Vn i - обсяг корисно використаної частини i-того ресурсу, руб.; Vi-обсяг подведенного ресурсу, руб.; Сумарний техніко-економічний показник безвідходності: Ф = 1 (VA,) / I (VX,), (2.46) i = 1 i = 1 де X i - повні трудовитрати на виробництво і
 10. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права ї гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6 . Господарський
 11. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  тематизував звід відомостей кількісних, якісних і територіально-адресних показників про природно-фізичних, екологічних, господарських, економічних характеристиках і правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін стану ресурсів під впливом природних і антропогенних факторів, рекомендації по раціоналізації використання ресурсів та
 12. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  тема фінансування природоохоронної діяльності в Республіці Білорусь. 27. Моніторинг навколишнього середовища Республіки Білорусь. 28. Управління природокористуванням в Республіці Білорусь. 29. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності в Республіці Білорусь. 30. Основні положення екологічної експертизи в Республіці
 13. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне навантаження. 16. Забруднення і його види. 17. Нормативи якості навколишнього Середовища: поняття, види. 18. Методи
 14. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції і організаційні структури (органи управління). Методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих об'єктів з метою забезпечення раціонального
 15. ПЕРЕДМОВА
  тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення ; методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт; додаток; тлумачний словник;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua