Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування».

2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології.

3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць.

4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз.

5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження.

6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил.

7. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку.

8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна, ринкова).

9. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на ефективність суспільного виробництва, розвиток і розміщення продуктивних сил.

10. Економічна оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання.

11. Теоретичні основи і методи охорони повітряного басейну, атмосфера і її склад.

12. Екологія та забезпечення якості повітряного басейну, атмосфера і її склад.

13. Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну.

14. Регламентація якості і контроль за станом повітряного середовища.

15. Основні напрямки охорони й регулювання стану повітряного середовища в Республіці Білорусь.

16. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів, водне господарство.

17. Оцінка стану й нормування якості води. Охорона та раціональне використання водних ресурсів в Республіці Білорусь.

83 84

18. Земельні ресурси та їх використання.

Родючість землі, наслідки антропогенного впливу.

19. Облік і оцінка земель Білорусі. Шляхи поліпшення використання та охорони земельних ресурсів.

20. Еколого-економічне значення лісових та інших біологічних ресурсів. Особливості лісокористування та лісо-відтворення.

21. Охорона лісів, економічне стимулювання та нормативно-правове регулювання раціонального лесоіспользо-вання.

22. Особливо охоронювані природні території та об'єкти, їх роль у збереженні біологічного різноманіття Білорусі.

23. Роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі. Загальна характеристика і класифікація корисних копалин.

24. Оцінка мінеральних ресурсів Білорусі. Основні шляхи раціонального використання та охорони надр.

25. Господарський механізм природокористування (ХМП), його структурні ланки. ХМП в умовах становлення ринкових відносин.

26. Система прогнозування і планування природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів.

27. Управління природокористуванням: методи, функції, організаційні структури.

28. Правове регулювання природоохоронної діяльності. Закон Республіки Білорусь «Про охорону навколишнього середовища».

29. Сутність і завдання моніторингу навколишнього середовища. Формування системи спостереження за станом природного середовища Білорусі.

30. Основи екологічного нормування, кадастри природних ресурсів.

31. Облік і аналіз використання природних ресурсів та природоохоронної діяльності.

32. Державна екологічна експертиза та контроль природокористування та природоохоронної діяльності.

33.

Фінансування і кредитування з охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.

85

34. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності та раціонального природокористування.

35. Поняття, зміст і види збитку від забруднення і виснаження навколишнього середовища.

36. Природоохоронні витрати і їх економічне обгрунтування. Капітальні витрати екологічного призначення.

37. Склад поточних екологічних витрат, методика їх розрахунку. Аналіз витрат на охорону навколишнього середовища в Республіці Білорусь.

38. Інвестування природоохоронної діяльності. Формування основних виробничих природоохоронних фондів.

39. Сутність та основні показники економічної ефективності природоохоронних витрат. Загальна (абсолютна) і відносна (порівняльна) ефективність.

40. Поняття соціальної ефективності екологічних витрат і соціального ефекту средозащітних заходів. Складові соціального ефекту і методика їх розрахунку.

41. Стратегія сталого людського розвитку та екологічна політика перехідного періоду.

42. Глобальні екологічні проблеми людства. Прогнози розвитку і сценарії майбутнього.

43. Регіональні екологічні проблеми країн СНД та шляхи їх вирішення.

44. Екологічні проблеми Республіки Білорусь. Природокористування в умовах радіоактивного забруднення території країни.

45. Міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності.

46. Участь Республіки Білорусь в міжнародному екологічному співробітництві.

86

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки"
 1. 10.9. Професійно-педагогічна підготовка керівників занять
  Значення, завдання і форми професійно-педагогічної підготовки В ефективності навчально-виховного процесу в правоохоронному органі особлива роль належить керівникам занять, що є центральними фігурами у професійній підготовці. Велика відповідальність і високі вимоги до якості їх роботи вимагають: 1) ретельного підбору фахівців,
 2. Заліки
  Для підготовки працівників до отримання ліцензії на Підприємстві існують заліки, передбачені "Положенням про ліцензування співробітників "- ці заліки проводяться в міру необхідності начальником відділу кадрів перед здачею охоронцем аналогічних в ОЛРР за матеріалами для теоретичної підготовки в частині, необхідної для цього (список питань у Додатку
 3. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  Кількість годин Найменування теми Лекції Практичні Всього заняття 1. Предмет і завдання курсу «Методика пре 4 квітня подавання філософії» 2. Гуманітаризація освіти і препо-4 квітня давание філософії 3. Викладання філософії як вид про 4 квітня фессиональной діяльності 4. Побудова освітнього простору 4 4 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Які особливості професійної підготовки, що проводиться безпосередньо в правоохоронних органах, її сутність, цілі та завдання? 2. Розкрийте типову програму професійної підготовки. Як організовується її виконання? 3. Назвіть педагогічні принципи професійної підготовки. 4. Розкрийте загальну методику занять з професійної підготовки. 5.
 5. Підготовка зборів
  Для того щоб зборів проходили успішно, не викликали нарікань з боку їх учасників, доцільно формалізувати етапи їх підготовки. Зокрема, слід чітко визначити порядок інформування учасників зборів . У цих цілях органи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - порядок повідомлення працівників (делегатам
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Назвіть фактори правоохоронної діяльності, що пред'являють вимоги до екстремальної підготовленості співробітників. 2. Дайте педагогічну характеристику екстремальної підготовленості. 3. Які вимоги до екстремальної підготовки, її цілі, завдання та види? 4. Згадайте спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки та охарактеризуйте їх
 7. Педагогічна сутність професійної підготовки
  Професійна підготовка, що проводиться безпосередньо в правоохоронних органах, являє собою спеціально організовану педагогічну систему безперервного підвищення і підтримки професійної підготовленості персоналу до ефективного вирішення що стоять і мінливих завдань і умов. Вона, як і система виховання, являє собою важливу задачу управління і забезпечення успішної
 8. Рекомендації студентам для підготовки до семінарскімзанятіям
  Семінарське заняття у вузі - форма самостійної роботи студентів, що дозволяє долучити студентів до наукового використання джерел та літератури. Саме в цій якості вона була вперше використана видатним вченим-істориком і педагогом В.Н.Герье в Московському університеті ще наприкінці 19-го століття. Семінар це форма творчої роботи, що дозволяє до того ж і закріпити і поглибити наявні
 9. Організація підготовки
  Професійна підготовка із співробітниками організовується в правоохоронному органі в процесі їх діяльності в робочий час. Загальне керівництво нею - обов'язок начальника (командира) органу (частини, підрозділу), а безпосереднє керівництво покладається на спеціальний підрозділ з підготовки, а де його немає - на заступника начальника по роботі з кадрами. Начальник зобов'язаний забезпечувати
 10. Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
  Педагогічне рішення являє собою пошук і вибір шляхів для досягнення потрібного педагогічного результату. Перший прийом у його підготовці та прийнятті - виділення педагогічної проблеми, її вивчення, з'ясування, визначення мети її рішення. Педагог, зіткнувшись з якоюсь труднощами в роботі або виявивши, що досягаються результати не ті, які хотілося б мати, замислюється над
© 2014-2022  ibib.ltd.ua