Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Поняття теорії фізичної культури. Джерела виникнення і розвитку теорії та методики фізичної культури. Теорія фізичної культури як навчальна дисципліна. Градація дисциплін, що вивчають фізичну культуру. Значення теорії та методики фізичної культури.

ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ - це система наукових знань в галузі фізичної культури, дають цілісне уявлення про закономірності її функціонування і спрямованого використання з метою всебічного гармонійного розвитку людини.

Теорія фізичної культури відноситься до категорії педагогічних наук, так як вона пов'язана з процесами освіти, навчання і виховання людини. Але на відміну від інших педагогічних наук, теорія фізичної культури розглядає взаємозв'язку і взаємовпливу культури загальної та фізичної, розкриває закономірності, за якими відбувається управління фізичним розвитком людини і його фізична освіта.

21

Джерелами виникнення і розвитку теорії та методики фізичної культури є (Б. А. Ашмарин, 1990):

- практика суспільного життя. Потреба суспільства в добре підготовлених людей викликала прагнення пізнати закономірності фізичного виховання і на їх основі будувати систему управління фізичною досконалістю людини;

- практика фізичного виховання. Саме в ній проверятся на життєвість всі теоретичні положення, можуть народжуватися оригінальні ідеї, які спонукають теорії та методики фізичного виховання в розробці нових положень;

- прогресивні ідеї про зміст і шляхи виховання гармонійно розвиненої особистості, які висловлювалися філософами , педагогами, лікарями різних епох і країн;

- постанова уряду про стан і шляхи вдосконалення фізичної культури в країні;

- результати досліджень як в області теорії фізичної культури, так і суміжних дисциплінах.

Соціальна (громадська) потреба визначити загальні цілі, конкретні завдання і засоби фізичної підготовки людей до життя виникла в ході розвитку людини і суспільного виробництва. На перших порах розвитку людського суспільства всі ці питання вирішувалися інтуїтивно, стихійно, або тільки на основі прямої передачі та освоєння досвіду попередніх поколінь. Пізніше, у міру ускладнення та розвитку суспільних вимог до фізичної підготовленості людей, з'являються передумови до виникнення теорії.

У другій половині XIX в. П.Ф. Лесгафт розробив теорію фізичної освіти, яка була спрямована на формування знань, умінь, навичок в галузі рухової діяльності. Він розробив принципи, методи і форми використання фізичних вправ для фізичного та інтелектуального розвитку людини.

У радянські роки була розроблена теорія і методика фізичного виховання.

У 1967 році видано перший підручник для вищих спеціальних закладів «Теорія і методика фізичного виховання» у двох томах за редакцією А.Д. Новикова І Л.П. Матвєєва.

22

У 1970-1980 рр.. в країні починає розроблятися і теорія фізичної культури. Основоположниками з'явилися В.М.Видрін, Л.П. Матвєєв, Н.А.Пономарев, В.І.Столяров, Ю.М. Миколаїв та ін

Як навчальна дисципліна «Теорія і методика фізичної культури» є головною, профілюючої дисципліною середніх і вищих навчальних закладів. У навчальні плани інститутів фізичної культури цей предмет введений порівняно недавно, в 1979 році, але в кінцевому рахунку саме ця дисципліна визначає фундаментальність вищої фізкультурної освіти фахівця, педагогічну спрямованість його діяльності та професійну компетентність. Вона лежить в основі знань будь-якої конкретної спеціальності (тренер, вчитель, інструктор тощо), створює необхідні передумови для професійного зростання фахівця.

Теорія фізичної культури дозволяє студенту зрозуміти сутність фізичної культури як соціального, педагогічного явища, усвідомити взаємні зв'язки і взаємні впливу загальної культури та культури фізичної, уявити собі її структуру (будова) і функції (способи діяльності).

Теорія фізичної культури пов'язана з дисциплінами гуманітарного характеру (соціологія, психологія, педагогіка, філософія та ін.), а також з медико-біологічними і природничо дисциплінами (морфологія, анатомія, фізіологія, біохімія, біомеханіка, вра-чебно-фізкультурний контроль).

Як наука, вона досліджує зміст, структуру, функції фізичної культури, її принципи, цілі, завдання і засоби, розробляє понятійний апарат, а також вивчає цілі, завдання, методи і зміст окремих видів фізичної культури. Вона розкриває складні взаємозв'язки фізичної культури з іншими областями діяльності суспільства та всіма сторонами виховання (трудовим, інтелектуальним, естетичним, моральним).

Значення теорії та методики фізичної культури для студентів і фахівців в галузі фізичної культури велике.

У будь-якої людини, зайнятого трудовий або спортивною діяльністю, є три шляхи оволодіння майстерністю (Ю. Ф. Курамшін).

23

Перший - йти шляхом проб і помилок, вчитися професії на основі суто особистого досвіду, самому «винаходити велосипед».

Інший шлях - використовувати не тільки свій, а й досвід інших людей - колег по професії, батьків, друзів.

Нарешті, третій шлях - використати історичний досвід людства, закріплений і представлений у науковій, навчальній, популярній літературі. Цей шлях - єдиний, який веде до професійної грамотності, компетентності, освіченості.

Саме теорія, спираючись на історичний досвід людства в конкретній області, безперервно розвивається і збагачується сучасною інформацією, розкриває закономірні зв'язки процесів і явищ даної сфери і надає можливість передбачати майбутнє.

Володіння теорією фізичної культури визначає рівень і ступінь освіченості фахівців, також рівень їхньої професійної компетентності. Спеціаліст не може вирішувати завдання на високому професійному рівні, не володіючи достатнім обсягом науково-теоретичних знань. Фахівцю необхідно не тільки навчитися вільно і впевнено користуватися, оперувати формулюваннями, поняттями і категоріями, а й уміти уточнити, доповнити або поглибити їх за рахунок узагальнення результатів своєї практичної діяльності, осмислити її з позиції теорії пізнання і теорії фізичної культури.

Найважливіше значення для фахівців має методика фізичної культури, і зокрема методика її компонентів: базової фізичної культури, спорту, фізичної рекреації і рухової реабілітації. Відомі випадки, коли великі спортсмени, перейшовши на тренерську роботу, не змогли добитися помітних результатів. Це, перш за все, пояснюється тим, що вони не володіли теорією та методикою фізичного виховання, спортивного тренування. Як кажуть, вони будували навчально-тренувальний процес «під себе», не враховуючи того, що кожен їх учень унікальний, індивідуальний і неповторний за своїми фізичними, психічним, інтелектуальним здібностям.

З іншого боку, видатними тренерами сучасності ставали люди, що не мають гучних спортивних титулів (А. Гомель

24

ський, В . Розтоцькі та ін.) Це пояснюється тим, що вони постійно вивчали теорію і методику фізичної культури, володіли знаннями педагогіки, психології, біомеханіки та інших суміжних наук, шукали і знаходили шляхи їх поглиблення і вдосконалення і впровадження в практичну діяльність.

Теорія і методика, розкриваючи практично всі сторони і способи вдосконалення людини, створює необхідні передумови для професійного зростання фахівця в галузі фізичної культури.

Контрольні питання:

1. До якої категорії наук відноситься теорія фізичної культури?

2. Перерахуйте джерела виникнення і розвитку теорії та методики фізичної культури.

3. Охарактеризуйте особливості «Теорії і методики фізичної культури» як навчальної дисципліни.

4. Які області знань інтегрує в собі теорія фізичної культури?

5. Розкрийте значення теорії та методики фізичної культури для студентів і випускників фізкультурних навчальних закладів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "
 1. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

 2. СПИСОК
  методика фізичного виховання. Підручник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 2. Балихін Т.М. Словник термінів і понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.:
 3. ВСТУП
  методика фізичної культури - основна общепрофілірующая дисципліна, яка включає в себе великий комплекс знань, які є теоретичним фундаментом професійної освіти фахівців з фізичної культури і спорту. Дана дисципліна є основною (базовою) і при підготовці фахівців з адаптивної фізичної культури. В даному випадку «Теорія і методика фізичної культури»
 4. Розділ перший. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
  як наука і навчальна
 5. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 6. ЗМІСТ
  дисципліни «Арбітражний процес»
 7. Глава 3. Теорія держави і права в системі гуманітарних наук і навчальних дисциплін
  навчальних
 8. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів, навчального відділу та керівництва навчального закладу. Її теоретичну основу складає методика навчання - особлива область педагогічної науки. Основними завданнями
 9. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів
 10. Контрольні питання
  теорія держави і права: Підручник для вузів: У 3 т . / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Глави: X, XI, XXII. Т. 2. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А. П. Герасимов та ін / За ред. В.В. Лазарєва. М., 1999. Тема 12. § 12.1, 12.3. Розділ IV. © Бошно
 11. 2.3 Наука як форма духовної культури
  тематизация загальнозначущих знань про світ. Поняття «наука» охоплює як саму діяльність з отримання знання, так і її результат - всю сукупність знань, визнаних спільнотою вчених у той чи інший період часу. Основною формою організації наукового знання є теорія, що представляє собою систематизоване знання про ту чи іншої конкретної області дійсності. Наука
 12. Контрольні питання
  теорія держави і права: Підручник для вузів: У J т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. Глава XIV. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв, А.11. 1е-Расима та ін / За ред. В.В. Лазарєва. М., 1999. Тема 28. © Васильєв А. В.,
 13. § 3. Теорія держави і права як навчальна дисципліна, її завдання та функції
  тема теорії держави і права як науки обумовлена реальною системою досліджуваних нею державно-правових явищ і максимально до неї наближена. Система ж теорії держави і права як навчальної дисципліни багато в чому похідна від розсуду укладачів навчальних програм, кількості відведених на її вивчення годин і особистих якостей викладача. Теорія держави і права - одна з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua