Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРИ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ

Поняття системи фізичної культури. Система фізичного виховання. Мета вітчизняної системи фізичної культури. Елементи фізичної культури особистості. Завдання системи. Основи системи фізичної культури в Росії. Основні документи, що визначають програмно-нормативні основи системи.

25

Для реалізації різних потреб людей держава створює відповідні системи, що дозволяють задовольнити певні громадські та особисті потреби. Так, для навчання і виховання в країні функціонує система дошкільної, шкільної, середньої, вищої освіти, для лікування людей існує система охорони здоров'я та ін

СИСТЕМА (у перекладі з грецької - «складене з частин») -це єдність закономірно розташованих і знаходяться у взаємному зв'язку частин.

Головною ознакою системи (що відрізняє її від простої суми частин) є поява нових інтеграційних якостей, не властивих окремим частинам, складовим дану систему.

СИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ - являє собою соціальну організацію, спрямовану на формування фізичної культури особистості.

Впровадження системи фізичної культури в суспільне життя відбувається головним чином через систему фізичного виховання, що охоплює в першу чергу підростаюче покоління і функціонуючої в більшості випадків під патронажем державних структур.

Під СИСТЕМОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ увазі сукупність соціальних і педагогічних підсистем, функціонування яких засноване на загальних закономірностях і спрямоване на досягнення мети фізичного виховання.

У свою чергу під соціальною підсистемою фізичного виховання розуміється сукупність взаємопов'язаних установ і організацій, що здійснюють і контролюючих фізичне виховання, а також засобів, методів і способів організації, нормативних основ, цілей і принципів здійснення фізичного виховання в країні .

Під педагогічною підсистемою розуміється система фізичних вправ, методів їх застосування, форм занять, тобто педагогічний процес, спрямований на зміну в потрібному напрямку фізичних можливостей людини.

26

Обидві ці підсистеми взаємопов'язані і зумовлюють один одного

(Т.Ю. Круцевич, 2003).

Система фізичної культури виступає як відносно самостійна система, що має свої цілі, завдання та принципи функціонування.

МЕТА - систематизуючого компонент функціонування системи, що припускає ті кінцеві результати, яких бажано досягти в деякому віддаленому майбутньому.

Особливості та цілі тієї чи іншої системи фізичної культури визначаються особливостями соціально-економічного та суспільно-політичного державного устрою конкретного суспільства. Так, в перші роки радянської влади розвиток фізичної культури було пов'язано головним чином з організацією військово-прикладної фізичної підготовки і становленням фізичного виховання в системі освіти.

Наступним важливим кроком у розвитку вітчизняного фізкультурного руху стало введення комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) і Єдиної всесоюзної спортивної класифікації (евского). Комплекс ГТО став одним із засобів, стимулюючих всебічну фізичну підготовленість населення, а введення евского сприяло розвитку масового спорту і зростанню спортивного руху в країні.

Наприкінці 40-х - початку 50-х років завдання фізкультурних організацій були скориговані з урахуванням престижу вітчизняного спорту на міжнародній арені.

З переходом Росії на початку 90-х рр.. до нової політико-економічної моделі суспільного розвитку спостерігається зсув мети фізичної культури в сторону психофізичного розвитку особистості, формування її фізичної культури.

МЕТОЮ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ - є формування фізичної культури особистості.

Фізична культура особистості включає цілий ряд елементів, які тісно пов'язані між собою, доповнюють і обумовлюють один одного (див. таблицю).

27

Елементи фізичної культури особистості (за М.Я. Віленського і Г.М. Соловйової, 2001) №

п / п Основні складові Компоненти якостей Ознаки

якостей 1. Знання та

інтелектуальні здібності Обсяг Ерудиція Науковість Ступінь абстракції Обгрунтованість Усвідомленість Ступінь усвідомленості Ступінь до переносу Здатність до пояснення Уміння Рівень засвоєння 2. Фізична досконалість Фізичний розвиток Морфофункціональні показники Функціональні ознаки Психомоторика Фізичні якості Рухові уміння Контроль свідомості Репродуктивний рівень засвоєння Рухові навички Продуктивний рівень засвоєння Точність Автоматизація Надійність Фізична підготовленість Еталон Результат динаміка Мотиви Соціально-значимі Професійно-значущі Особистісно-значущі 3. Мотиваційно-ціннісні орієнтації Інтереси Спортивні Фізкультурно-оздоровчі Установки Рівень досягнення мети Сила волі Цілеспрямованість Переконання Ступінь усвідомленості Потреби Самоствердження У соціальних зв'язках Безпеки Фізіологічні 4. Соціально-духовні цінності Моральність Фізкультурно-спортивна етика і культура Естетика Почуття прекрасного Почуття краси Ставлення до праці Працьовитість Світогляд Ступінь науковості знань і переконань Здоровий спосіб життя Відмова від шкідливих звичок Системність Наукова основа 28 травня. Фізкультурно-спортивна Спортивна Частота використання діяльність Оздоровча Витрати часу Прикладна Рівень досягнення Освітня динаміка Пропагандистська Організаторська Суддівська Інструкторська Самовдосконалення Стратегічна мета функціонування фізичної культури як соціально-педагогічної системи конкретизується в задачах, які необхідно вирішувати з будь-яким контингентом що займаються, виділяючи при цьому освітні завдання, завдання розвитку фізичного розвитку і завдання виховання особистості.

До освітнім завданням відносять:

- формування і доведення до необхідного ступеня досконалості різноманітних рухових умінь і навичок;

- оволодіння цілісною системою знань, необхідних для зміцнення і збереження здоров'я засобами фізичної культури, для свідомого освоєння рухових умінь і навичок, для фізичного вдосконалення і розвитку рухових здібностей та ін

Завдання фізичного розвитку включають:

- оптимальний розвиток фізичних якостей (здібностей) - кондиційних (силових, швидкісних, витривалості, гнучкості) та координаційних;

- вдосконалення статури і гармонійний фізичний розвиток;

- зміцнення та збереження здоров'я, загартовування, відновлення працездатності після хвороб і травм;

- багаторічна збереження високого рівня працездатності. До виховним завданням відносяться:

- формування світогляду, переконань, установок, потреб, мотивів, інтересів, активного і усвідомленого ставлення до діяльності, певною сферою фізичної культури;

29

- формування моральних, естетичних, вольових властивостей і якостей особистості, які обумовлюють її фізкультурно-спортивну активність.

Дані групи завдань представлені тут у самій загальній формі. У даній формулюванні вони відносяться до всіх ланок системи фізичної культури. Цілком очевидно, що загальні завдання конкретизуються відповідно до особливостей контингенту займаються (віковими, статевими, індивідуальними, станом здоров'я тощо), часом, необхідним для їх вирішення та ін Наприклад, по терміновості вирішення завдання можуть бути перспективними, поточними та оперативними.

На рис. 1 зображена схема, що ілюструє конкретизацію загальних завдань за профілем фізкультурної діяльності.

Система фізичної культури включає світоглядні, теоретико-методичні, програмно-нормативні та організаційні основи, що забезпечують фізичне вдосконалення людей і формування здорового способу життя.

1. Світоглядні основи. СВІТОГЛЯД - це сукупність поглядів та ідей, що визначають спрямованість людської діяльності.

У вітчизняній системі фізичної культури світоглядні установки спрямовані на формування фізичної культури особистості, її всебічному і гармонійному розвитку, реалізацію можливостей досягнення кожним фізичної досконалості, зміцнення і багаторічне збереження здоров'я, підготовку на цій основі членів суспільства до професійних видам діяльності.

2. Теоретико-методичні основи. Система фізичної культури спирається на досягнення багатьох наук. Її теоретико-методичною основою служать наукові положення природних (анатомія, фізіологія, біохімія та ін.), суспільних (філософія, соціологія та ін.), педагогічних (психологія, педагогіка тощо) наук, на основі яких дисципліна «Теорія і методика фізичної культури »розробляє і обгрунтовує найбільш загальні закономірності.

30

Конкретизація завдань по фізкультурним видам діяльності | -4 ---

фіз-

турне-освітньої-

тел ьная 1 - ^

фіз-

турно-спортивна фіз турне-рекреаційна 1 - 1

фіз турне-реабілітаційна і - »-1

фіз-

турне-

адаптаційна 1 Види фізичної культури Освітня Спортивна Рекреаційна Реабілітаційна Адаптивна Рис. 1. Конкретизація завдань, що вирішуються у сфері

фізичної культури залежно від характеру фізкультурної діяльності (Ю.Ф. Курамшін)

3. Організаційні основи. Система фізичної культури існує в державних і суспільно-самодіяльних формах організації, керівництва та управління.

По державній лінії передбачаються систематичні обов'язкові заняття фізичними вправами в дошкільних установах, загальноосвітніх школах, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, армії, лікувально-профілактичних організаціях та ін Заняття проводяться за державними програмами, у відведені для цього годинник відповідно з розкладом і офіційним

31

графіком під керівництвом штатних фахівців (фізкультурних кадрів). Контроль за організацією, здійсненням та результатами фізичного виховання по державній лінії забезпечують Міністерство Російської Федерації з фізичної культури, спорту і туризму, Комітет Державної Думи з туризму і спорту, міські комітети з фізичної культури і спорту, а також відповідні відділи Міністерств РФ (освіти, охорони здоров'я , культури, оборони, внутрішніх справ та ін.)

По суспільно-самодіяльної лінії заняття фізичними вправами організовуються залежно від індивідуальних схильностей, здібностей займаються і його потреб. Принциповою рисою суспільно-самодіяльної форми організації є повна добровільність фізкультурних занять. Тривалість занять залежить багато в чому від індивідуальної установки, особистих схильностей і реальної наявності вільного часу.

До громадських органам управління відносяться Олімпійський комітет Росії, Паралімпійський комітет Росії, Спеціальний комітет Росії, фізкультурно-спортивні товариства Росії та ін

4. Програмно-нормативні основи. Висока соціально-активна значимість фізичної культури зажадала створити для даної сфери життєдіяльності організаційно-правові основи.

Президентом Російської Федерації Єльциним 29 квітня 1999 був підписаний Федеральний закон «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації. Закон встановлює правові, організаційні, економічні, соціальні основи діяльності фізкультурно-спортивних організацій, визначає принципи державної політики в галузі фізичної культури і спорту в РФ та Олімпійського руху в Росії.

Цей документ спрямований на те, щоб забезпечити всебічний розвиток людини, утвердити здоровий спосіб життя, сформувати потреби у фізичному і моральному вдосконаленні, створити умови для занять улюбленим видом спорту, профілактики захворювань, шкідливих звичок і правопорушень. Гарантуються права громадян займатися фізичною культурою і спортом (у тому числі спортом

32

як професією), об'єднуватися в організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, фізкультурно-спортивні товариства , федерації з видів спорту, асоціації, клуби та інші об'єднання. Держава визнає і підтримує Олімпійський рух в Росії, його діяльність координується Олімпійським комітетом, який є неурядовою організацією і офіційно представляє Росію у всіх заходах, що проводяться Міжнародним Олімпійським комітетом.

 До компетенції державних органів управління системою освіти відноситься розробка стандартів для освітніх установ різних типів: дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних, початкової, середньої, вищої і післявузівської професійної освіти. 

 ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ - сукупність знань, умінь і навичок, необхідна і достатня для досягнення цілей освіти, оптимальний мінімум змісту освіти. 

 Більш детально зупинимося на Державному освітньому стандарті з предмету «фізична культура» у загальноосвітній школі. Проект стандарту підготовлений співробітниками Інституту вікової фізіології Російської академії освіти та Міністерства освіти в 1993 році колективом авторів: В.І. Лях, В.Н. Шаулінь, Г.Б. Мейксон, Е.Н. Литвинов. Мета державного освітнього стандарту полягає в тому, щоб забезпечити загальний рівень середньої освіти. 

 У загальноосвітній школі фізична культура є базовою областю освіти як засіб зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, організації відпочинку та дозвілля школярів. Метою Державного стандарту з предмету «Фізична культура» в освітній школі є оволодіння школярами основами особистої фізичної культури. Під цим терміном розуміється сукупність потреб, мотивів, знань, оптимальний рівень здоров'я та розвитку рухових здібностей, уміння здійснювати 

 33 

 рухову, фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність.

 Основним результатом оволодіння фізичною культурою є освоєння її базових основ. Цей базовий компонент покладений в основу стандарту і не залежить від регіональних, національних та індивідуальних особливостей. 

 Базовий компонент - стабільна частина загальної середньої освіти. Він є основою для накопичення та збагачення фізичного і духовного потенціалу суспільства. На основі базового компоненту можна визначити ступінь сформованості здорового способу життя, рівень фізичної культури школярів у різних регіонах країни. 

 Варіативний компонент обумовлений урахуванням індивідуальних особливостей дітей, регіональних і національних умов, спеціалізації вчителя і інтересів учнів. 

 Базовий компонент становить 70-80%, 60-70%, 50-60% (відповідно в початкової, середньої і старших класах) часу, відведеного на предмет «фізична культура» у школі. 

 Основні блоки змісту базової фізичної культури включають в себе знання, способи рухової діяльності, способи фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 

 Державний освітній стандарт включає мінімум вимог до підготовленості учнів початкової, основної та середньої школи, а також методику оцінки їх успішності з основ знань, техніки володіння руховими діями (уміннями і навичками), умінь здійснювати фізкультурно-оздоровчу діяльність і фізичної підготовленості. 

 Фізичне виховання в державних установах здійснюється на основі обов'язкових програм з фізичної культури (програми для дошкільних установ, загальноосвітньої школи, середніх та вищих навчальних закладів, армії і т. д.). Прийнятий у 1996 році в Російській Федерації Закон «Про освіту» надав державним установам право вибору, а також самостійну розробку програм, за якими вони можуть здійснювати 

 34 

 підготовку своїх учнів. Але, що розробляються програми повинні відповідати вимогам державного освітнього стандарту і включати наступний обов'язковий мінімум (обов'язковий мінімум змісту програм встановлений Міністерством освіти РФ): 

 - Фізична культура людини і суспільства (роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя; історія розвитку фізичної культури в Росії її видатні спортсмени; оздоровчі системи вітчизняної, західної та східної культур; Олімпійські ігри Стародавньої Греції та сучасне олімпійський рух). 

 - Природно-наукові основи фізичного розвитку та виховання особистості (роль функціональних систем в управлінні рухами, гігієнічні основи організації занять фізичними вправами, попередження травматизму). 

 - Соціально-психологічні основи фізичного розвитку та виховання особистості (регуляція емоційних і психічних станів засобами фізичної культури). 

 - Основи розвитку психофізичних здібностей людини та формування здорового способу життя (особливості ефективного виконання рухових дій, виховання фізичних якостей, заняття різними оздоровчими системами, організація самостійних занять). 

 Найбільш поширеними програмами в дошкільних установах є програма «Дитинство», «Веселка», «Витоки» та ін У загальноосвітніх шкільних закладах - «Комплексна програма фізичного виховання учнів 1-1Х класів загальноосвітньої школи», розроблена в 1996 р. В.І. Ляхом, Л.Б. Кофманом, Г.Б. Мейксон; програма «Фізичне виховання учнів 1-1Х класів, засноване на одному з видів спорту (баскетбол), розроблена в 1996 році Е.Н Літніновим, М.Я. Віленським, Б.І. Туркуновим; програма «Фізичне виховання учнів 1-1Х класів з спрямованим розвитком рухових здібностей», розроблена в 1993 році В. І. Ляхом і Г. Б. Мейксон; «Фізична культура. 1-11 кл. », Розроблена А.П. Матвєєвим і Т.В. Петрової в 2002 році і ін 

 35 

 Цільова спортивно-оздоровча програм «Президентські змагання». Указ Президента Б.М. Єльцина «Про цільову спортивно-оздоровчій програмі« Президентські змагання »видано 7 червня 1996 в цілях масового залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, формування здорового способу життя та підвищення соціальної активності підростаючого покоління. 

 Єдина спортивна класифікація встановлює єдині для всіх спортивних організацій країни принципи і правила присвоєння спортивних розрядів і знань, а також єдині в кожному виді спорту нормативні вимоги до підготовки спортсменів (у тому числі і спортсменів-інвалідів). Склад видів спорту та нормативні вимоги переглядаються, як правило, в першу післяолімпійський (Па-ралімпійскій) рік. 

 У спортивній класифікації передбачено два види нормативних вимог: 

 - Розрядні норми для видів спорту, де результати оцінюються в об'єктивних показниках (метри, секунди, вага) 

 - Розрядні вимоги для видів спорту, в яких досягнення оцінюються за фактом перемоги (бокс, баскетбол) 

 - Для деяких видів спорту (лижний, велосипедний) введені одночасно і розрядні норми і розрядні вимоги. 

 Контрольні питання: 

 1. Що розуміється під «системою фізичної культури»? 

 2. Яка мета системи фізичної культури? 

 3. Що входить в поняття «система фізичного виховання»? 

 4. Як взаємодіють між собою педагогічна та соціальна підсистема фізичного виховання? 

 5. Чим визначається постановка цілей систем фізичної культури? 

 6. У чому виразилося вплив соціально-економічних та інших перетворень у нашій країні на стан фізичної культури? 

 7. Охарактеризуйте елементи фізичної культури особистості. 

 36 

 8. Охарактеризуйте завдання системи фізичної культури. 

 9. На яких засадах постає сучасна система фізичної культури в суспільстві? Дайте коротку характеристику кожній. 

 10. Назвіть документи, що визначають програмно-нормативні основи системи фізичної культури. 

 11. Яке основний зміст Державного стандарту з фізичного виховання в освітній школі? 

 12. Перерахуйте вимоги, яким повинні відповідати розроблювані програми з фізичного виховання. 

 13. Які ви знаєте програми з фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл? 

 14. Яке основний зміст Єдиної спортивної класифікації? 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРИ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ "
 1. ВСТУП
    фізичної культури - основна общепрофілірующая дисципліна, яка включає в себе великий комплекс знань, які є теоретичним фундаментом професійної освіти фахівців з фізичної культури і спорту. Дана дисципліна є основною (базовою) і при підготовці фахівців з адаптивної фізичної культури. В даному випадку «Теорія і методика фізичної культури»
 2. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
    тематичність Специфічні принципи 1. Безперервності. 2. Прогресування педагогічних впливів. 3. Циклічності. 4. Віковий адекватності педагогічного впливу. Рис. 5. Система принципів у фізичній культурі Загальні соціальні принципи у фізичній культурі переломлюються в основних положеннях, відповідно до яких здійснюється вся практика фізичної культури.
 3. СПИСОК
    фізичного виховання. Підручник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 2. Балихін Т.М. Словник термінів і понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський
 4. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

 5. Структура курсу
    тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 6. 12.3. Засоби розвитку витривалості
    фізичної культури застосовують найрізноманітніші фізичні вправи циклічного і ациклічні характеру (наприклад, біг, плавання, їзда на велосипеді та ін.) Основні вимоги, пропоновані до них наступні: вправи повинні виконуватися в зонах помірної і великої потужності 143 робіт; їх тривалість від декількох хвилин до 60-90 хв; робота здійснюється при глобальному
 7. ЗМІСТ
    Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 8. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
    фізична культура, фізичне виховання, валеологічне освіту, критерії сформованості фізичної культури. Вимоги до компетентності: - розуміти сутність фізичної культури як основи повноцінної життєдіяльності людини; - знати фактори, що сприяють зміцненню здоров'я, і руйнують його; - вміти представити і описати систему
 9. ЗМІСТ
    Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 10. Тема 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
    тема наукових знань в галузі фізичної культури, дають цілісне уявлення про закономірності її функціонування і спрямованого використання з метою всебічного гармонійного розвитку людини. Теорія фізичної культури відноситься до категорії педагогічних наук, так як вона пов'язана з процесами освіти, навчання і виховання людини. Але на відміну від інших педагогічних наук,
 11. 5.5. Поняття про техніку фізичних вправ
    фізичне вправ, людина вирішує певну рухову завдання: штовхнути штангу даної ваги, зрадити точний пас партнеру по команді, подолати в стрибку певну висоту та ін У багатьох випадках одна і та ж завдання може бути 45 вирішена декількома способами. Наприклад, удар по м'ячу можна виконати зовнішньої або внутрішньої частиною стопи, носком або підйомом. ТЕХНІКА - це способи
 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
    фізичної культури і спорту: а) створюють умови для розвитку фізичної культури і спорту; б) організовують і проводять спортивні заходи; в) здійснюють будівництво, утримання та організацію роботи об'єктів і муніципальних установ фізичної культури і спорту (спортивних майданчиків, стадіонів, плавальних басейнів, спортивних шкіл та ін.); г) контролюють дотримання встановлених правил,
 13. 5.2. Фактори, що визначають ефективність впливу фізичних вправ
    фізичні якості. При цьому при 40 виконанні фізичних вправ в організмі займається відбуваються фізіологічні, психічні, біохімічні та інші процеси, які викликають відповідні зміни як в руховій, так і в вегетативної сфері. Але необхідно пам'ятати, що виконання фізичних вправ може сприяти як позитивним перебудов в роботі організму,
 14. 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»
    тема дій педагога, цілеспрямоване застосування якої дозволяє організувати теоретичну і практичну діяльність учня, що забезпечує освоєння ним рухових дій, спрямованих на розвиток фізичних якостей і формування особистості. (Ю.Ф.Курмашін, 2003). 60 Відповідно до завдань та умовами навчання кожен метод реалізується за допомогою методичних прийомів. Наприклад,
 15.  ТЕМА 13 Церква феодального часу Процеси інтеграції та дезінтеграції в соціально-політичному житті Європи. Культура феодальної епохи
    соціально-політичного життя Європи. Культура феодальної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua