Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

3.4 Теоретична та прикладна культурологія

Залежно від рівня пізнання і узагальнення розрізняються теоретична і прикладна культурологія.

Теоретична культурологія - це область культурологічної науки, яка розробляє основи культурологічного пізнання, формує категоріальний апарат, розглядає культуру в її теоретичному та історичному аспекті. В рамках теоретичної культурології можуть бути виділені ряд предметних напрямів: соціальна і культурна антропологія, історична культурологія, психологічна антропологія, культурна семантика.

Прикладна культурологія - це сукупність концепцій, методологічних принципів, методів і пізнавальних процедур культурологічного

42

знання, орієнтованих на застосування в різних областях соціальної взаємодії і на досягнення певних практичних ефектів в цих областях. Оскільки прикладний рівень культурології передбачає практичне використання результатів пізнання, особливе значення тут набувають такі напрямки та особливості аналізу, як діагностика і прогнозування соціокультурної динаміки, що розвивається в режимі спонтанної самоорганізації, проектне зміну тих її аспектів та елементів, які можуть бути трансформовані під впливом цілеспрямованої управлінської діяльності , а також програмування і планування конкретних сторін практики, здатних змінюватися в потрібному напрямку під дією набору перетворювачів, зокрема управлінських заходів. Все це робить невід'ємним компонентом Культурологии прикладної (крім теорій і пізнавальних принципів) такі елементи знання, як сукупність соціальних технологій, конкретних програм і рекомендацій, призначених для фахівців і практичних працівників різних областей соціальної діяльності.

Специфіка прикладного рівня культурологічного знання полягає в його інтегративному характері, що пред'являє більш складні вимоги до тих практичних рішень, які можуть бути вироблені на його основі. Якщо прикладний рівень якого-небудь дисциплінарного знання (наприклад економічні, політологічні, соціологічні, психологічні науки) поглиблює лише свій, вузькогалузевий аспект пізнавальної діяльності, а практичні рекомендації стосуються тільки відповідного сегмента соціокультурної практики і призначені для професійного галузевого використання, то для культурологічного підходу характерні такі особливості, як інтегративно-цілісний розгляд об'єкта пізнання в його історичній динаміці, виділення і облік таких його аспектів, як комунікативний, ціннісно-смисловий, традиціоналістський, інновативний, груповий, індивідуально-особистісний та ін Все це, безумовно, здатне ускладнити сприйняття культурологічних проектів і пропозицій в рамках, наприклад таких галузей практики, як політичне управління, господарська діяльність, соціальна чи національна політика та ін

Облік сукупності соціокультурних якостей і сторін практичної діяльності вимагає переходу фахівців і управлінських працівників на міжгалузеву взаємодію , що дозволяє поглибити розуміння їх професійних проблем, розробити адекватне їх рішення, а також ефективно реалізувати це рішення.

Прикладний рівень культурологічного пізнання формувався в 20 в. в розвинених країнах світу в рамках практичного застосування результатів культурної та соціальної антропології. Найважливіші причини розширення потреб фахівців і управлінського персоналу в знанні результатів культурологічного аналізу можна звести до наступних глобальних чинників: у світі почали інтенсивно розширюватися міжкультурні контакти і розвиватися міжнародний туризм; в багатьох країнах стали посилюватися процеси акультурації та впровадження соціокультурних інновацій; для багатьох традиційних суспільств стали актуальними явища модернізації та постмодернизации, що зачіпало не тільки технології праці, духовні цінності, норми пове

43

дення, а й соціальні інститути, спосіб життя в цілому; змінювалося співвідношення між міською та сільською культурою; трансформувався традиційний тип особистості, що ускладнювало процес особистісної, групової, соціальної самоідентифікації; в багатьох країнах світу з'являлася нова проблема соціокультурної реадаптації суспільства і людини до нездорової, має небезпеку катастрофами екологічній обстановці, породжується техногенно - антропологічним фактором.

Література

1. Флиер А.Я. Культурологія для культурологів [Текст] / А.Я. Флиер. - М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2002. - 492 с.

3.5 Методи культурологічних досліджень

Методи культурологічних досліджень - це сукупність аналітичних прийомів, операцій і процедур, що використовуються в аналізі культури. Оскільки культурологія є інтегративної областю знання, яка вбирає в себе результати дослідження ряду суміжних наук, остільки культурологічний аналіз реалізується за допомогою комплексу пізнавальних методів і установок, у тому числі і запозичених із суміжних дисциплін. При цьому в процесі культурологічного аналізу методи різних дисциплін, як правило, використовуються вибірково, з урахуванням їх здатності дозволяти аналітичні проблеми общекультурологіческого плану. Все це дає підставу говорити про те, що в процесі культурологічного дослідження методи суміжних дисциплін зазнають певної трансформації.

Визнання інтегративного характеру культурологічних методів дослідження не знімає проблеми виявлення особливостей методології культурологічного пізнання. Ця особливість випливає з визнання факту, що культурологія є яскраво вираженою гуманітарною дисципліною і, отже, на неї поширюються всі особливості методології «наук про дух». Висловлюючись словами Г.

Риккерта, методи культурології належать до «ідеографічним методам», або методам «розуміння» (В.Дильтей). З точки зору цього підходу, пізнання культурно-історичної реальності, «Сфери духу» - принципово відрізняється від пізнання світу природи. Світ природи можна осягнути за допомогою пояснення. Світ культури тільки за допомогою розуміння - безпосереднього переживання історичної реальності, вживания у внутрішній зміст явищ і цінностей, що так чи інакше пов'язане з спрямованої ціннісної позицією.

На базі розуміючою концепції була розроблена методологія осягнення культурно-історичних процесів - герменевтика. Герменевтика (від гр. ПегшепеіісБ - роз'яснюю, тлумачу) як мистецтво і вчення про способи тлумачення текстів, первісний зміст яких неясний в силу їх старовини або багатозначності, виникла ще в античну епоху. У современ

44

ної культурології - це метод інтерпретації культурно-історичних явищ і розуміння суб'єкта, заснований на внутрішньому досвіді людини та її безпосередньому сприйнятті життєвої цілісності. Основу такого підходу до герменевтики заклали В. Дільтей і Х.-Г. Гадамер. З їх точки зору, носієм розуміння історичних утворень, явищ культури є мова. Герменевтика як «мистецтво тлумачення письмових текстів», «зафіксованих життєвих одкровень» (В. Дільтей) сприяє розкриттю суб'єктивних сторін діяльності людей, їх спонукальних мотивів і емоцій в культурно-історичному процесі, допомагає осмислити окремі явища як моменти цілісної душевно-духовного життя або реконструюється епохи.

«Ідеографічні» методи, або методологія «розуміння», більшою мірою здатна відбивати конкретно-подієвий світ культури, слабо розчленований потік культурного досвіду людей, а також такі якості культурних явищ, як схоже-несхоже, трудновиразімое, унікальне. Вони можуть відображати мінливі або цілісні явища в культурі, але з їх допомогою важко визначити форму самої мінливості або цілісності. Для аналізу соціокультурної динаміки, виявлення об'єктивних причинно-наслідкових зв'язків усередині культури, з'ясування функцій культури і т.п. в культурології широко застосовуються методологічні установки і конкретні прийоми аналізу економічного, соціологічного, політологічного дослідження: структурно-функціональний підхід, типологізація, факторний і компонентний аналіз, моделювання із застосуванням математичного аналізу, масове опитування (анкетування та інтерв'ювання), вивчення текстів методом контент - аналізу та т. д. Тільки вміле поєднання всіх методологічних установок і прийомів дозволяє дати адекватну картину культурно-історичного процесу.

Література

1.Культурологія [Текст] / ред. А.А. Радугин. - М.: Центр, 2001. - 304 с.

45

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.4 Теоретична та прикладна культурологія"
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. 3 Культурологія як наука
  3 Культурологія як
 3. 3.1 Сучасна культурологія: об'єкт, предмет, структура
  теоретичної дисципліною і являє собою синтез гуманітарного знання про людину і суспільство і вивчає культуру як специфічну функцію людського буття. Предметом культурології є функціонування культури в історичному розвитку, а також різні процеси, наявні в суспільстві: матеріальні, соціальні, морально-політичні, художні і всі інші. Культурологія вивчає
 4. Список використаних джерел
  культурологів [Текст] / А.Я. Флиер. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2002. - 492 с. 14.Каган М.С. Естетика як філософська наука [Текст] / М.С. Каган .. - СПб.: ТООТК "Петрополіс", 1997 - 544 с. 15.Мамонтов С.П. Основи культурології [Текст] / С.П. Мамонтав. - М.: Изд-во РОУ, 1996. - 272 с. 16.Іонін Л.Г. Соціологія культури [Текст]: навч. посібник / Л.Г.
 5. Кусаінов А.А.. Французька «нова філософія» і культура постмодерну. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 164 с., 2003
  теоретично значущі питання, присвячені феномену «нової філософії» у Франції; виявляються ідейні витоки та соціокультурні передумови її формування; досліджуються історико-філософські та філософсько-ан-тропологіческіе побудови «нової філософії »; розкривається специфіка« неофілософской »концепції як чергової спроби деструкції західно-європейської метафізики. Призначено філософам,
 6. Проблемні питання 1.
  Теоретичне і прикладне значення поняття політичної системи в структурі гуманітарного знання?
 7. М.Д. Головятінская, Н.І. Ціціліна. Російська філософія історії: основні концептуальні підходи XIX століття: Навчальний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 72 с., 2001
  культурології, а також спецкурсів з російської філософії історії та історії соціально-політичних вчень
 8. Технології навчання
  теоретичного навчання, практичного навчання, професійного навчання, технологій (приватних методик) викладання різних навчальних дисциплін і їх розділів та ін Однак чимало таких технологій продовжують залишатися, на жаль, слабо технологічними, тобто не до кінця прописаними. У результаті шляху здійснення цих видів навчання лежать нерідко на рівні теоретичних міркувань, а не
 9. Відомості про авторів
  культурології Південного Федерального університету. Тищенко Юрій Романович - кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії факультету філософії і культурології Південного Федерального
 10. 1.2. СТРУКТУРА ГЕОПОЛІТИКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК
  теоретичну і практичну (геостратегічну) складові, структуру зі 8 тимчасової геополітики можна представити у вигляді такої схеми (рис. 1.1). Геополітика Теоретична геополітика (геополітологом) Практична прикладна геополітика (геостратегія) Рис. 1.1. Структура сучасної геополітики Виходячи з диференціації геополітичного знання геополітику можна поділити на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua