Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

6.1 Типологія культур

Для найбільш повного вивчення феномена культури застосовується метод типології. Типологія культури вирішує завдання упорядкованого опису і пояснення за складом безлічі об'єктів культури.

Існує два основних підходи в типології культури:

- вивчення культури в просторі (синхронія);

- вивчення культури у часі (диахрония).

Термін «синхронія» позначає стани і процеси, одночасно проісхождящіе в культурі всього людства на якомусь етапі його розвитку. Словом «культура» в синхронному (географічному) плані можуть об'єднувати найрізноманітніші групи людей - від вельми численних (культура племені) до мільярдних (культура Заходу). При цьому об'єднуючими факторами з різним ступенем значущості можуть бути расово - етнічні, мовні, господарські, способу життя, території, загального менталітету і багато інших.

Діахронний, тобто історичний підхід висуває перед дослідниками дві проблеми: по-перше, запропонувати відповідну періодизацію культурного процесу, по-друге, розкрити механізми, що дозволяють культурі не тільки розвиватися, а й постійно нарощувати свій потенціал.

У зв'язку з цим виділяють види типологій:

1. Етнографічні типології (Західна культура - Східна культура; Християнська культура - Ісламська культура - Буддійська культура-Конфуцианская культура; Культура Північних народів - Культура Південних народів і т.д.)

2. Антропологічні типології (Культура білих народів - культура чорних народів - культура кольорових народів; Культура романських народів-культура тюркських народів і т.д.)

3. Історичні типології, де підставою є специфіка і своєрідність культури в історичному розвитку.

В історичних типологиях дослідниками використовуються в основному два принципово різних підходи: «лінійний» і «циклічний». У першому випадку історико-культурний процес представляється як безупинний поступальний рух від простого і менш досконалого до більш досконалого і складного, що знаходить вираження в ідеї «прогресу». Другий підхід, характерний для сучасних культурологів, полягає в тому, що вони заперечують ідею прямолінійного прогресу і мислять історію як постійне повернення на новому рівні до колись вже випробуваним культурним формам.

Розглянемо основні історичні типології.

Однією з перших історичних периодизаций, правда, лише в межах первісно-общинного і рабовласницького ладу, є періодизація давньоримського просвітителя Тита Лукреція Кара. Він взяв за основу процес

74

оволодіння людиною конкретним природним матеріалом, в результаті чого розрізняють: 1) кам'яний вік, 2) мідний вік, 3) бронзовий вік, 4) залізний вік.

Однією з найпоширеніших периодизаций культурного розвитку людства була заснована на марксистської теорії суспільно-економічних формацій (XIX ст.). Відповідно до формаційної теорією прийнято розрізняти такі існували в історії типи культур: первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і в перспективі - соціалістичну і комуністичну.

В основі кожної з цих формацій, а отже, і культур, лежать певні продуктивні сили і економічні відносини, а в якості рушійної енергії в більшості з них виступають класова боротьба і революції.

Вперше уявлення про різних і самостійних «культурно-історичних типах» було запропоновано російським ученим Н.Я. Данилевським (1822-1885) в XIX столітті. Його теорію «локальних», «замкнутих» цивілізацій надалі продовжили німецький історик і соціолог О. Шпенглер (18801936) і англійський історик А. Тойнбі (1889-1975).

Згідно з їх уявленнями, в культурі як основі суспільно - історичного розвитку, самостійно органічно існують окремі «замкнуті» культури. Культурний світ останніх тисячоліть у цьому контексті розглядається як «розсип» локальних цивілізацій, практично не пов'язаних між собою. Н.Я. Данилевський виділяв 10 культурно-історичних типів культур, О. Шпенглер налічував 8 таких культур, А. Тойнбі - 21. Найбільш поширеною типологією є схема, яка утвердилась в другій половині XIX століття в історії, етнографії, археології та інших науках: Архаїка - Античність - Середньовіччя - Новий час - Новітній час. Ця схема заснована на формаційному принципі, тобто кожна соціокультурна епоха відповідає певній формації (первіснообщинна, родова феодальна, капіталістична, комуністична).

Німецьким соціологом, істориком М. Вебером (1864-1920) були запропоновані абстрактні ідеальні типи, що є не об'єктивно існуючою соціокультурну реальність, а образ - схему. М. Вебер розрізняв три «чистих» типу панування:

- раціональний тип - правовий, який характеризується підпорядкуванням

закону;

- традиційний тип - грунтується на святості існуючих звичаїв і законів;

- «харизматичний» тип (харизма - якості особистості) - коли якості якого-небудь людини дозволяють надихати і захоплювати за собою людей (Будда, Наполеон, Петро Великий, В.І. Ленін та ін.)

Вебер вважав, що абстрактні моделі дозволяють вивчати безліч явищ культури на кількісній основі.

Німецький мислитель К. Ясперс (1883-1969) у якості центральних понять висував «єдність історії», «єдність людства», «єдність культури». Ясперс наполягає на тому, що людська культура має спільні

75

витоки і єдину мету. Весь шлях становлення культури філософ поділяє на чотири послідовно змінюють один одного періоди:

- доісторія - час створення людини, її біологічних властивостей, накопичення навичок і духовних цінностей;

- стародавні культури - пов'язаний з виникненням майже одночасно в трьох областях земної кулі стародавніх архаїчних культур (шумеро - вавилонська, єгипетська, егейська), коли людина стає людиною;

- «осьовий час» - духовне звільнення людини, яке відбувалося одночасно і незалежно (у Китаї, Індії, і т.д.). У цей час були розроблені основні категорії, якими ми мислимо до цього дня, закладені основи світових релігій;

- технічний вік - починається з кінця Середньовіччя.

Це час створення принципово нових інформаційних та інших технологій, відкриття нових джерел енергії.

У ХХ столітті з'явилися нові погляди, згідно з якими головним показником культурного рівня того чи іншого суспільства є ступінь його індустріалізації. Біля витоків таких поглядів перебували французький філософ Р. Арон (1905-1983) і американський економіст і політолог У. Ростоу (нар. 1916). Поступальний рух людства ділиться на три етапи:

- доиндустриальное суспільство - включає в себе перші три формації. Тут переважає так звана первинна сфера економічної діяльності - сільське господарство, велику роль відіграють релігія і військова сила, автократична форма правління;

- індустріальне суспільство - відповідає капіталістичної формації. Панують «вторинна» сфера виробничої діяльності - промисловість. Форми правління демократичні;

- постіндустріальне суспільство - суспільство майбутнього. Головна сфера діяльності - «третинна» - духовна. Провідна роль набувають наука і освіта. Форма правління - «мерітократія - аристократи духу», люди, виділилися лише завдяки своєму інтелекту, моральності і реальним заслугам.

У 60-х роках ХХ століття канадський учений М. Маклюен висуває концепцію інформаційної технології, де соціокультурний процес зв'язується з особливостями отримання, переробки і передачі інформації. Згідно ідеї Маклюена, зміна епох в історії людства визначається пануючими засобами комунікації:

- епоха усних (оральних) засобів комунікацій - відповідає первіснообщинної формації;

- епоха візуальних засобів комунікацій - відповідає появі писемності - рабовласницька формація;

- епоха появи масових засобів комунікації - відповідає епосі Відродження, коли з'являється перша типографические верстати;

- епоха сучасних, електронних засобів комунікації - відповідає кінця XIX і далі ХХ століттю (телеграф, радіо, телефон, телевізор, інтернет).

76

Підводячи підсумок короткому розгляду історії типологізацій культури, вироблених за останні століття, можна зробити висновок про нескінченність процесу досліджень у цьому напрямку та розмаїтті поглядів на процес розвитку світової культури .

Література

1. Баткин Л.М. Тип культури як історична цілісність [Текст] / А.М. Бат-кін / / Питання філософіі.-1969. - № 9.-С.99-108.

2. Данилевський Н.Я. Росія і Європа [Текст] / Н.Я. Данилевський. -М.: Книга, 1991.-573с.

3. Сорокін П.А. Людина. Цивілізація. Суспільство [Текст] / П.А. Сорокін. -М.: Політіздат.1992.-542с.

4. Тайнбі А. Розуміння історії [Текст] / А. Тойнбі. -М.: Прогрес, 1991. -

730с.

5. Шпенглер О. Закат Європи [Текст] / О. Шпенглер.-Т.1.-М.: Думка, 1998. -

666с.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1 Типологія культур "
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. 6 Типологія культури
  культури
 3. Програмні тези
  типологій і диференціації політичної культури. - Цивілізаційні підстави особливостей політичної культури західного і східного типів. Відмінності в ставленні людей цих формацій до влади, державі, елітам, політичної участі. - Політична соціалізація, її сутність і функції. Основні фактори і межі політичної соціалізації. Агенти і етапи політичної соціалізації.
 4. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  Типології (характеризуються великою подібністю між собою). Типологія - вчення про типи правових систем. Класифікація або типологія правових систем: 1) романо-германська (Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія). -Романська (Франція, Бельгія, Люксембург)-германська (Австрія, Швейцарія) 2) англо-американська (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія)-англійське загальне право (Англія)
 5. Програмні тези
  - Становлення поняття політичного інституту в теорії. Нормативно-юридичний підхід Т. Гоббса. Соціологічний підхід Е. Дюркгейма і М. Вебера. - Держава як політичний інститут. Різні підходи до осмислення сутності держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Унітарна, федеративна і конфедеративная форми державного устрою. - Форми державного правління.
 6. 2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
  типологій соціально-історичних організмів і периодизаций історії. На перших порах типологизация соці-Орів і виділення епох історії не збігалися. Але в ідеалі, коли мова йде про наукову періодизації всесвітньо-історичного процесу, вона з неминучістю повинна являти собою не що інше, як типологію соціоісторнческіх організмів, але не просту, а стадиальную. З появою стадіальних
 7. 2.8.6. Ще одна сучасна стадиальная типологія соціоісторіческіх організмів: премодерное, модерне і постмодерне суспільство
  типологія соціоісторіческіх організмів: премодерние, модерні і постмодерні
 8. Проблемні питання 1.
  Типологія реальних політичних систем. 7. Яке теоретичне і прикладне значення поняття політичної системи в структурі гуманітарного знання?
 9. 6.6 Специфічні і «серединні» культури. Локальні культури
  типологія культури, систематизація її різновидів є виявлення специфічних культур. Нам знайома типологія, що розділяє культурні світи на Захід і Схід, а й Західна і Східна культури мають внутрішню специфіку. Захід - це і американська і європейська специфіки (різновиди), зі своїми особливими, але, все ж, західними характеристиками. Східна культура виявляє особливості
 10. ЛЮДИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ
  культура 2. Типологія культур. Діалог культур Заходу і Сходу. Місце Росії в діалозі культур 3. Ціннісний світ людини. Генезис цінностей. Типологія та ієрархія цінностей 4. Місце науки в культурі людства. Людина в сучасному інформаційно-технічному світі. Криза культури і сучасність 1. Культура як предмет філософського аналізу. Особистість і культура. Культура виступає
 11. Проблемні питання 1.
  Культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
© 2014-2021  ibib.ltd.ua