Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Типи і структури уроків

Щоб виявити загальне у величезному різноманітті уроків, їх необхідно класифікувати. За якими ж загальними ознаками групувати навчальні заняття, якщо на кожному з них ставляться свої цілі і завдання, вивчається неоднаковий матеріал, застосовуються різноманітні технології та методики? Залежно від того, які сторони уроків беруться за основу, виділяються різні їх типи.

Одна з перших класифікацій уроків належить І.М. Казанцеву, запропонував групувати їх за двома критеріями:

1) змістом і 2) способом проведення. По першому, наприклад, уроки математики розчленовуються за своїм змістом на уроки арифметики, алгебри, геометрії, а всередині них - залежно від змісту тем, що викладаються. За способом проведення занять уроки поділяються на уроки-екскурсії, кіноурокі, уроки самостійної роботи і т.д.

За логічного змісту роботи і характером пізнавальної діяльності розрізняються типи уроків: 1) вступний, 2) урок первинного ознайомлення з матеріалом, 3) засвоєння нових знань, 4) застосування отриманих знань на практиці, 5) урок формування навичок, 6) закріплення, повторення і узагальнення, 7) контрольний, 8) змішаний або комбінований.

218

Найбільшу підтримку серед теоретиків і практиків отримала класифікація уроків за двома істотним ознаками: дидактичним цілям і місцем уроків у загальній системі. Виділяються уроки:

- комбіновані або змішані;

- вивчення нових знань;

- формування нових умінь;

- закріплення знань, умінь;

- узагальнення та систематизації;

- практичного застосування знань, умінь;

- контролю та корекції знань, умінь.

Кожен урок має внутрішню будову - структуру, під якою мається на увазі послідовність окремих етапів. Тип уроку визначається наявністю і послідовністю структурних частин. Наприклад, якщо урок має на меті закріпити вивчені знання та вміння, ця діяльність на ньому буде головною, і на неї вчитель відведе максимальну кількість часу.

Урок сьогодні розглядається не стільки з точки зору формального поєднання і послідовності його етапів, скільки з позицій постановки і досягнення цілей, ефективності пізнавальної діяльності. Учитель вільний у виборі структури уроку, аби вона забезпечувала високу результативність навчання і виховання. Доцільність тих чи інших типів і структур уроку оцінюється по ефективності всього навчально-виховного процесу (кінцевим результатом).

Від Коменського і Гербарта бере початок класична чотириланкова структура уроку: підготовка до засвоєння нових знань; засвоєння нових знань і умінь; їх закріплення і систематизація; застосування на практиці. Відповідний їй тип уроку носить назву комбінованого. Етапи його, розкладені на відрізки часу, виглядають так (табл. 6):

Таблиця 6

Етапи комбінованого уроку (в хв) Організація роботи Повторення вивченого (актуалізація знань) Вивчення нових знань, формування нових умінь Закріплення, систематизація, застосування Завдання додому 2 Ю 25 5 березня Неважко зрозуміти, чому такий тип уроку названий комбінованим: він дозволяє педагогу досягти кількох цілей, а етапи його можуть з'єднуватися в будь-якій послідовності, що робить урок гнучким і застосовним для вирішення широкого кола навчально-виховних завдань. Цим, зокрема, пояснюється широке

219

поширення цього виду уроку на практиці; за деякими даними, частка його займає 75-80% від загального числа всіх уроків.

Життєстійкість його визначило те, що він краще уроків інших типів узгоджується з закономірностями навчально-виховного процесу, динамікою розумової працездатності (рис. 10) і надає педагогам більше можливостей для пристосування до конкретних умов. У початковій школі його тривалість кілька скорочується з урахуванням стомлюваності і обсягу довільної уваги дітей.

Рис. 10. Динаміка працездатності дітей і структура уроку

Крім свого важливого переваги - можливості досягати на одному уроці декількох цілей, комбінований урок має недоліки. Вони виявляються в тому, що практично бракує часу на індивідуальну роботу, особистісно-орієнтоване виховання. Адже з того часу, коли був запропонований комбінований урок, відбулися радикальні зміни: значно зріс обсяг знань, що вивчаються на уроці, змінилося ставлення дітей до навчання, продуктивність всіх етапів уроку знизилася. Щоб підвищити результативність навчальних занять, практикуються інші типи уроків, на яких діти займаються переважно яким-небудь одним видом діяльності. Це уроки засвоєння нових знань; формування нових умінь; узагальнення та систематизації знань, умінь; контролю та корекції знань, умінь; застосування знань, умінь на практиці. Неважко помітити, що всі названі типи являють собою «укорочений» комбінований урок. Структура виділених типів уроку складається звичайно з:

1) організації роботи (1-3 хв),

2) головної частини - формування, засвоєння, повторення, закріплення, контроль, застосування і т.д. (35-40 хв),

3) підбиття підсумків та завдання додому (2-3 хв).

220

Таким чином, не існує універсальної, жорсткої структури уроку, яка була б придатна для всіх випадків організації навчання. Основний є структура комбінованого уроку, де виділяються: організація навчання, повторення вивчених знань, засвоєння нових знань, умінь, повторення і узагальнення знань, завдання додому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Типи і структури уроків "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  типи та види уроків, якщо поділити їх по основної дидактичної мети? 3. Опишіть основні типи уроків, інші форми навчання л їх структуру? 4. Охарактеризуйте постійну дидактичну структуру / рока і покажіть її зв'язок із змінною методичної підструктури. 5. Відвідайте в школі 2-3 уроки за своєю спеціальністю і охарактеризуйте форми організації роботи учнів на них. 6. Визначте
 2. Типи і структури уроків
  типи навчальних занять. Кількість відомих нині класифікацій обчислюється десятками. Одна з перших найбільш обгрунтованих класифікацій уроків належить радянському Казанцеву, перед-ложівшему групувати уроки за двома критеріями: 1) змістом і 2) способом проведення. За першим критерієм, наприклад, уроки математики розчленовуються за своїм змістом на уроки арифметики,
 3. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  структури уроків. Аналізуються нестандартні уроки. Характеризуються допоміжні форми навчальної діяльності. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Дається поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації (система індивідуального навчання, ін-дивидуально-групова, класно-урочна система, Бель-ланкастерская, Батовська, маннгеймська, Дальтон-план та ін.) охарактеризовані
 4. Проблемні питання 1.
  Типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 5. ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА
  типи уроків, їх структуру. 2. Встановіть залежність дидактичної мети, типу і побудови уроку. 3. Складіть тези виступу «Комбінований урок в теорії та практиці навчання». 4. Охарактеризуйте дидактичні основи комбінованого уроку. 5. На основі ретроспективного аналізу покажіть, які типи і види уроків мали місце у вашому шкільному
 6. § 2. Урок як основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків
  типи уроків, на яких учні займаються переважно яким-небудь одним видом діяльності. Такі типи уроків являють собою «укорочений» комбінований урок. Структура таких уроків зазвичай представлена трьома частинами: - вступна частина (організація роботи класи); - головна частина (наприклад, робота по засвоєнню нових знань, їх закріплення і систематизації);
 7. Нестандартні уроки
  типи нестандартних уроків. 1. Уроки-«занурення» 2. Уроки - ділові ігри 3. Уроки - прес-конференції 4. Уроки-змагання 5. Уроки типу КВН 6. Театралізовані уроки 7. Уроки-консультації 8. Комп'ютерні уроки 9. Уроки з груповими формами роботи 10. Уроки
 8. Глава 13. Типи держави
  Глава 13. Типи
 9. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  типи порушених земель наведено в табл. п. 10. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2,60 8,35 7 , 01 1,00 2,59 4,71 1,00 2 1,30 1,96 1,45 2,64 1,44 1,44 3,98 3,95 1,00 1,52 2,44 1, 00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 5,52 3,38 1,00 1,34 2,38 1,00 4 - 1,62 1,42 --- 3,21 1 , 00
 10. тема 2 Витоки і основні типи цивілізації в давнину
  типи цивілізації в
 11. Програмні тези
  типи макрополітичних процесу. Взаємодія процесів державного управління та громадянського тиску. Роль участі громадян у макрополітичному процесі. - Концептуальний підхід Г. Алмонда до визначення основних функцій політичного процесу: артикуляція і агрегація інтересів, прийняття і здійснення рішень, арбітраж і контроль. Д. Істон про політичний процес як циклічному
 12. Розділ 9. Моделі поведінки керівників, типи керівників, стилі керівництва персоналом.
  Типи керівників, стилі керівництва
 13. 23.2. Предметні методичні об'єднання
  структурі методичної роботи школи виключно важливу роль виконують школи передового досвіду. Школи передового досвіду. До вчителя-майстру, керівнику такої школи, за бажанням прикріплюються кілька (2-4) вчителів даної спеціальності, які потребують допомоги. У процесі спостереження уроків, бесід, вони знайомляться з методами і прийомами роботи свого керівника; спільно складають тематичні
 14. ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
  уроків, вміти обгрунтовувати можливість і необхідність їх застосування; - знати логіку діяльності вчителя в процесі підготовки нестандартного уроку; - вміти розкривати прояви співробітництва та співтворчості вчителя і учнів в процесі підготовки і проведення нестандартного уроку. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ I. Завдання для обов'язкового
 15. Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005

 16. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
  типи уроків, інші форми і їх структуру. 5. Сформулюйте вимоги до пізнавально-навчальним формам. 6. Розкажіть про різноманіття форм трудової, творчо-практичної та фізкультурної діяльності школярів і вимогах до них. 7. Складіть реферат з сучасним педагогічним джерелами, присвячений передового досвіду ефективного використання вчителями різноманіття
© 2014-2021  ibib.ltd.ua