Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П. . Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Типи і структури уроків

Для того щоб виявити загальне у величезному різноманітті уроків, їх необхідно класифікувати. За якими ж загальними ознаками групувати навчальні заняття, якщо на кожному з них ставляться свої цілі і завдання, вивчається неоднаковий матеріал, застосовуються різноманітні технології та методики? Проблема ця дуже складна і не цілком сьогодні дозволена ні у світовій, ні у вітчизняній внаслідок чого

існують різні підходи до класифікації уроків. Залежно від того, які ознаки (сторони) уроків беруться за основу, виділяються різні типи навчальних занять. Кількість відомих нині класифікацій обчислюється десятками.

Одна з перших найбільш обгрунтованих класифікацій уроків належить радянському Казанцеву, перед-

ложівшему групувати уроки за двома критеріями: 1) змістом і 2) способом проведення. За першим критерієм, наприклад, уроки математики розчленовуються за своїм змістом на уроки арифметики, алгебри, геометрії та тригонометрії, а всередині них - залежно від змісту тем, що викладаються. За способом проведення навчальних занять уроки поділяються на екскурсії, кіноурокі, уроки самостійної роботи і т. д.

За логічного змісту роботи і характером пізнавальної діяльності розрізняються такі типи уроків: 1) 2) урок первинного ознайомлення з матеріалом,

3) засвоєння нових знань, 4) застосування отриманих знань

525

на практиці, 5) урок навичок, 6) закріплення, повторення і узагальнення, 7) контрольний, 8) змішаний, або комбінірованний1.

Найбільшу підтримку серед теоретиків і практиків отримала класифікація уроків за двома істотним ознаками - дидактичним цілям і місцем уроків у загальній системі: 1) комбіновані, або змішані, уроки; 2) уроки ознайомлення учнів з новим матеріалом; 3) уроки закріплення знань; 4) мають основною метою узагальнення та систематизацію вивченого; 5) мають основною метою вироблення і закріплення умінь і навичок; 6) мають основною метою перевірку знань. В рамках перерахованих типів виділяються ще й

Уточнений перелік головних типів уроків наступний:

1) комбіновані (змішані);

2) уроки вивчення нових знань;

3) уроки формування нових умінь;

4) уроки узагальнення та систематизації вивченого;

5) уроки контролю та корекції знань, умінь;

6) уроки практичного застосування знань, умінь (Г.І. Щукіна, В.А. Оніщук, Н.А. Сорокін, М.І. Махмутов та ін .).

Введемо поняття структури уроку, під якою будемо розуміти його внутрішню будову, послідовність окремих етапів. Тип уроку визначається наявністю і послідовністю структурних частин.

Урок сьогодні часто розглядається не стільки з точки зору формального поєднання і послідовності його етапів, скільки з позицій постановки і досягнення цілей, ефективності пізнавальної діяльності. Учитель сьогодні вільний у виборі структури уроку, аби вона забезпечувала високу результативність навчання і виховання. Важливість цього нововведення можна зрозуміти, лише зіставляючи колишні жорсткі вимоги обов'язкового дотримання формальних ступенів уроку з нинішніми ідеями вільного конструювання навчальних занять. Однак ставлення теоретиків і практиків до «безструктурну» уроку неоднозначне: розкріпачена-

1 Див

: Іванов С.В. Типи і структури уроку. - М., 1952.

2 Див: Данилов М.А., Єсіпов Б.П. Дидактика. - М., 1957.

526

ня вчителя, безумовно, прогресивний крок, але порушення закономірностей пізнавальної діяльності, що виникають в умовах довільного, необгрунтованого поєднання етапів уроку, - великий недолік. Важливим сучасним положенням є й те, що доцільність тих чи інших типів і структур уроку пропонується оцінювати по ефективності всього навчально-виховного процесу (кінцевим результатом), а не по структурному досконалості і завершеності окремих уроків.

Від Коменського і Гербарта бере початок класична чоти-рехзвенная структура уроку, яка спирається на формальні ступені (рівні) навчання: підготовка до засвоєння нових знань; засвоєння нових знань, умінь; їх закріплення і систематизація; застосування на практиці. Відповідний їй тип уроку носить назву комбінованого (змішаного). Етапи комбінованого уроку, розкладені на відрізки часу, виглядають так: Організація Повторення Вивчення нових Закріплення, Завдання роботи вивченого знань, систематизація, на будинок (актуалізація формування застосування знань) нових умінь Етапи 1 2 3 4 Неважко зрозуміти, чому такий тип уроку названий комбінованим - на ньому вчитель має можливість досягнення кількох цілей. Елементи (етапи) уроку можуть бути скомбіновані в будь-якій послідовності, що робить урок гнучким і застосовним для вирішення дуже широкого кола навчально-виховних завдань. Цим, зокрема, і пояснюється широке поширення комбінованого уроку в масовій практиці; за деякими даними, частка комбінованих уроків займає від загального числа всіх проведених уроків.

Життєстійкість класичного комбінованого уроку визначило й те, що він краще інших типів узгоджується з закономірностями навчально-виховного процесу, динамікою розумової працездатності і надає педагогам більше можливості пристосування до конкретних умов.

527

Для учнів початкової школи його тривалість дещо скорочується з урахуванням обсягу довільної уваги учнів. Доцільність 45-хвилинної тривалості уроку, інтуїтивно встановленої нашими попередниками, сьогодні підкріплюється психофізіологічними дослідженнями. Якщо уроки стають коротшими, то доводиться форсувати процес «втягування» в роботу, відповідно скорочується час продуктивної діяльності. При більш тривалих уроках наростає необхідність вольової регуляції довільної уваги.

Крім свого важливого переваги - можливості досягати на одному уроці декількох цілей комбінований урок має і недоліки. Вони виявляються в тому, що практично бракує часу не тільки на засвоєння нових знань, але і на всі інші види пізнавальної діяльності. З того часу, коли був запропонований комбінований урок, відбулися радикальні зміни: значно зріс обсяг знань, що вивчаються на уроці, у багатьох школах переповнені класи, що ускладнює управління пізнавальними процесами, погіршилось ставлення учнів до навчання, а тому продуктивність всіх етапів уроку знизилася.

З метою підвищення результативності навчальних занять виникли і практикуються інші типи уроків, на яких учні займаються переважно яким-небудь одним видом діяльності. Це уроки засвоєння нових знань; формування нових умінь; узагальнення та систематизації знань, умінь; контролю та корекції знань, умінь; застосування знань, умінь на практиці. Неважко помітити, що всі названі типи являють собою «укорочений» комбінований урок. Структура виділених типів уроку складається зазвичай з трьох частин: 1) організації роботи хв), 2) головної частини (формування, засвоєння, повторення, закріплення, контроль, застосування і т. д.) хв), 3) підбиття підсумків та завдання додому хв).

| | IV. За якою ознакою найпростіше визначити тип і структуру уроку? Виберіть правильну відповідь.

1. За дидактичним цілям.

2. По розташуванню елементів уроку.

3. За кількістю часу, відведеного на досягнення головної мети.

528

4. За кількістю структурних частин.

5. За діяльністю вчителя.

V. Назвіть основні типи уроків. З наведених відповідей виберіть правильний.

1. Основні типи уроків наступні: заучування напам'ять, комбінований урок, екскурсія на природу, урок формування умінь, індивідуальна робота, кіноурок.

2. Уроки бувають таких типів: ввідні, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, комбіновані, заключні, формування навичок.

3. Виділяються такі типи уроків: комбіновані; вивчення нових знань; формування нових умінь; узагальнення та систематизації вивченого; контролю та корекції знань, умінь; практичного застосування знань, умінь.

4. Можна виділити наступні типи: індивідуальної та диференційованої роботи з учнями; ілюстрації навчального матеріалу; комп'ютерні уроки; тренувальні роботи; контролю та корекції.

5. Уроки бувають таких типів: під контролем вчителя і без контролю вчителя.

VI. Для яких типів уроків характерні наступні структури?

Структура I

Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів

Мотивація навчальної діяльності школярів

Повідомлення теми, мети і завдань уроку Сприйняття нового навчального матеріалу Осмислення навчального матеріалу Узагальнення та систематизація знань Підведення підсумків уроку Завдання додому

1. Урок засвоєння нових знань

2. Урок формування умінь

529

II

3. Урок застосування знань, умінь

4. Урок узагальнення та систематизації

530

Організація роботи

Мотивація навчання школярів, повідомлення мети, завдань уроку

Застосування вивчених знань у нових практичних ситуаціях

Підведення підсумків уроку

Завдання додому

Мотивація навчальної діяльності школярів

Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Повторення і систематизація основних теоретичних положень і провідних ідей попередніх уроків

Підсумки уроку

Повідомлення домашнього завдання

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Типи і структури уроків"
 1. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  структури уроків. Аналізуються нестандартні уроки. Характеризуються допоміжні форми навчальної діяльності. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Дається поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації (система індивідуального навчання, ін-дивидуально-групова, класно-урочна система, Бель-ланкастерская, Батовська, маннгеймська, Дальтон-план та ін.) охарактеризовані
 2. Проблемні питання 1.
  Типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 3. Глава 13. Типи держави
  Глава 13. Типи
 4. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  типи порушених земель наведено в табл. п. 10. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2,60 8,35 7 , 01 1,00 2,59 4,71 1,00 2 1,30 1,96 1,45 2,64 1,44 1,44 3,98 3,95 1,00 1,52 2,44 1, 00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 5,52 3,38 1,00 1,34 2,38 1,00 4 - 1,62 1,42 --- 3,21 1 , 00
 5. тема 2 Витоки і основні типи цивілізації в давнину
  типи цивілізації в
 6. Програмні тези
  типи макрополітичних процесу. Взаємодія процесів державного управління та громадянського тиску. Роль участі громадян у макрополітичному процесі. - Концептуальний підхід Г. Алмонда до визначення основних функцій політичного процесу: артикуляція і агрегація інтересів, прийняття і здійснення рішень, арбітраж і контроль. Д. Істон про політичний процес як циклічному
 7. Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005

 8. Розділ 9. Моделі поведінки керівників, типи керівників, стилі керівництва персоналом.
  Типи керівників, стилі керівництва
 9. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
  типи уроків, інші форми і їх структуру. 5. Сформулюйте вимоги до пізнавально-навчальним формам. 6. Розкажіть про різноманіття форм трудової, творчо-практичної та фізкультурної діяльності школярів і вимогах до них. 7. Складіть реферат з сучасним педагогічним джерелами, присвячений передового досвіду ефективного використання вчителями різноманіття
 10. Токарева С.Б.. Проблема духовного досвіду і методологічні підстави аналізу духовності. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 256 с., 2003
  типи ставлення людини до духовної реальності. Проаналізовано структуру духовного досвіду, що постає як єдність знання і переживання. Виявлено основні методологічні підходи до аналізу духовності та проаналізовано евристичні можливості їх використання для сходження від абстрактного, «худого» поняття духовності до конкретних його визначень. Призначена для філософів і читачів,
 11. 2.4.2. Марксистська стадиальная типологія соціально-історичних організмів
    типи суспільства. Вони суть такі типи суспільства, які одночасно представляють собою стадії розвитку людського суспільства. Всесвітня історія з такої точки зору є насамперед процес розвитку і зміни суспільно-економічних
 12. Тема 5. Сутність і форми пізнання
    типи раціональності. Роль і значення нераціональних форм пізнання: інтуїція, уява, фантазії, емоції. Поняття «ірраціональне» і два його аспекти. Ірраціональне як джерело нових смислів, ідей і творінь. Основні особливості наукового пізнання. Наука як історично визначена форма пізнавальної діяльності. Етика і наука. Місце пізнання в системі різних способів освоєння
 13. Зміст
    структура служби маркетингу на підприємстві 41 Розробка бізнес-плану «Організація підприємства громадського харчування» 56 Резюме 56 Опис фірми 57 Товари та послуги 58 Приміщення та обладнання 60 Маркетинг 60 План виробництва 70 Організаційний план 79 Фінансовий план 83 Висновок 90 Список літератури 91
 14. Карл Шмітт: п'ять уроків для Росії
    Знаменитий німецький юрист Карл Шмітт вважається класиком сучасного права. Деякі називають його «сучасним Макіавеллі» за те, що в його аналізі політичної реальності відсутня сентиментальне моралізаторство і гуманістична риторика. Карл Шмітт вважав, що у визначенні правових проблем в першу чергу важливо дати ясну і реалістичну картину політичних та соціальних процесів,
 15. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 16. 2.1. Написання педагогічного сценарію
    типи кадрів при створенні навчальної програми можуть використовуватися в чистому вигляді і в поєднаннях один з одним. Кадри повинні відповідати ряду вимог: навчальний матеріал, який пред'являється учням, повинен бути добре ілюстрований, максимально стиснутий і чітко структурований; текст на екрані не повинен бути суцільним, необхідно розбивати його на короткі абзаци; не слід захоплюватися кольором, так як
 17. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія »
    типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька філософія. 19. Класична і некласична філософія. 20. Космос. 21. Світогляд 22. Метемпсихоз. 23. Матеріалізм. 24. Методологія. 25. Метод. 26. Матерія. 27. Світовий розум. 28. Суспільна та індивідуальна свідомість. 29. Основне питання філософії. 30. Онтологія. 31.
 18. Додаток до глави IV
    типи політичної свідомості суспільства. Поняття політичних відносин. Володарювання - ядро політичних відносин. Право і правові відносини. Специфічний суб'єкт, об'єкт, носій правових і політичних відносин. Залежність політичних відносин від соціальної структури суспільства. Політичні відносини і діяльність людей. Політична система суспільства та її найважливіші елементи.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua