Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий . Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Мета виховання

Мета виховання - це те, до чого воно прагне; майбутнє, на досягнення якого спрямовуються головні зусилля. Будь-яке виховання - від найдрібніших актів до широкомасштабних державних програм - завжди цілеспрямовано; безцільного виховання не буває. Цілям підпорядковується все: зміст, організація, форми і методи виховання. Тому питання про те, до чого повинні прагнути школи та вихователі в практичній діяльності, яких результатів домагатися, можна назвати ключовими.

Виділяються загальні та індивідуальні цілі виховання. Загальні цілі висловлюють якості, які повинні бути сформовані у всіх людей, індивідуальні-припускають виховання окремої людини. Прогресивна педагогіка виступає за суміщення загальних і індивідуальних цілей.

При практичному здійсненні мета виступає як система конкретних завдань. Мета і завдання співвідносяться як ціле і частина, як система та її компоненти. Тому справедливо і таке визначення: мета виховання - це система розв'язуваних вихованням завдань.

Завдань, що визначаються метою виховання, багато, але мета виховання в межах окремо взятої виховної системи завжди одна. Не може бути, щоб в одному і тому ж місці, в один і той же час виховання прагнуло до різним цілям. Мета-визначальна характеристика виховної системи. Саме цілі та засоби їх досягнення відрізняють одні системи від інших.

У сучасному світі існує різноманіття цілей виховання і здійснюють їх виховних систем. Кожна з них вимагає для своєї реалізації певних умов і засобів. Широкий діапазон відмінностей між цілями - від незначних змін окремих якостей людини до кардинальних змін особистості - зайвий раз підкреслює величезну складність виховання.

Чим визначаються цілі виховання? Прагненням до ідеалу, прийнятому суспільством. У нас ідеал - це досконалий, всебічно і гармонійно розвинена людина. Слід зазначити, що хоча цілі і виводяться з ідеальних уявлень, вони цілком реальні, оскільки в їх формуванні знаходять відображення об'єктивні причини, практичні можливості. Закономірності фізіологічного дозрівання

86

організму, психічний розвиток людей, досягнення філософської і педагогічної думки, рівень суспільної культури задають загальну спрямованість цілей. Можливості педагогічної системи визначають їх конкретну постановку.

Головним чинником визначення цілей в державній системі виховання є ідеологія (політика) держави. Не існує в світі держави, навіть самого демократичного, де мети виховання в школі не спрямовувалися б на зміцнення сформованих суспільних відносин. У приватних навчально-виховних установах мети коригують індивідуальні замовники, вони ж визначають його загальну спрямованість. Але і в цьому випадку намагаються зберегти національні особливості, традиції виховання.

Останнім часом у світовій педагогіці міцніє ідея незалежності виховання від політики та ідеології, виведення його цілей із загальнолюдських законів життя, потреб, прав і свобод. Людина не може розглядатися як засіб для досягнення мети: він сам - ця мета.

Історія педагогіки - це довгий ланцюг зародження, здійснення і відмирання цілей виховання, тобто вони не є раз і назавжди заданими, однаково придатними для всіх часів і народів. Цілі виховання рухливі, мінливі, мають конкретно-історичний характер, не виникають стихійно або за бажанням окремих людей. Історія суспільного розвитку підтверджує, що вони завжди обумовлені низкою суттєвих причин. При виборі, постановці та формулюванні цілей виховання спираються на об'єктивні закономірності розвитку природи, суспільства, людини.

Які ж фактори визначають вибір мети виховання? Окрім політики та ідеології держави, важливе значення мають потреби суспільства, пов'язані з підготовкою підростаючого покоління до виконання певних соціальних, виробничих, сімейних функцій.

Потреби суспільства визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і характером виробничих відносин. Тому мета виховання в кінцевому підсумку завжди відображає досягнутий рівень розвитку суспільства, визначається цим рівнем, змінюється зі зміною способу виробництва, властивого тій чи іншій суспільно-економічної формації.

Але не тільки способом виробництва визначаються цілі виховання. Важливе вплив на їх формування надають і інші фактори. Серед них-темпи науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії і практики, можливості навчально-виховних закладів, вихователів, вчителів тощо

Боротьба навколо цілей виховання йшла вже в античному світі. Стародавні мислителі погоджувалися, що метою виховання має бути виховання чеснот. Але про те, що вважати чеснотою, думки розходилися. Платон віддавав перевагу вихованню розуму, волі і почуттів. Аристотель писав про виховання мужності,

87

витривалості, поміркованості, справедливості, високої інтелектуальності і моральної чистоти.

Я.А. Коменський безмежно вірив у силу виховання. Епіграфом до свого твору «Материнська школа» він узяв слова Цицерона: «Основа всієї держави полягає у правильному вихованні юнацтва». На думку Коменського, виховання повинно бути спрямоване на досягнення трьох цілей: пізнання себе і навколишнього світу (розумове виховання), управління собою (моральне виховання) і прагнення до Бога (релігійне виховання).

Англійський філософ і педагог Дж. Локк вважав, що головна мета виховання-сформувати джентльмена, людини, «яка вміє вести свої справи мудро і передбачливо», т.

е . він повинен бути людиною діяльною та ініціативним, володіти гострим розумом і практичними знаннями.

Французький матеріаліст К. Гельвецій стверджував, що в основу виховання має бути покладена «єдина мета». Ця мета може бути виражена як прагнення до блага суспільства, тобто до найбільшого задоволення і щастя найбільшої кількості громадян. Завдання вихователя - «розкрити їх (громадян) серця для гуманності, їх розум для істини і зробити, нарешті, з них (громадян). розсудливих і відчувають людей. сформувати патріотів, міцно зв'язати в свідомості громадян ідею особистого блага з ідеєю блага національного ».

Ж.-Ж. Руссо твердо стояв на позиціях підпорядкування мети виховання формуванню загальнолюдських цінностей. Виховання необхідно, щоб створити людину, адже той з'являється на світ безпорадним і слабким. «Жити - ось ремесло, якому я хочу вчити його (вихованця). Виходячи з моїх рук, він буде - погоджуюся з цим - не суддею, що не солдатом, що не священиком: він буде насамперед людиною; всім, чим повинна бути людина, він зуміє бути, у разі необхідності, так само гарний, як і всякий інший , і, як би доля ні переміщала його з місця на місце, він завжди буде на своєму місці ».

І.Г. Песталоцці, швейцарський педагог, говорив, що мета виховання - розвинути здібності й дарування людини, закладені в нього природою, постійно їх удосконалювати і таким чином забезпечити гармонійний розвиток сил і здібностей.

На виховання німецький філософ І. Кант покладав великі надії і бачив його мета в тому, щоб готувати вихованця до завтрашнього дня: «Діти повинні виховуватися не для сьогодення, але для майбутнього, можливо, кращого стану роду людського, тобто для ідеї людства, і співвідносно з загальним призначенням ». Послідовник Канта німецький педагог Ф. Рейн конкретизує цю мету: «Виховання має виробити з вихованця істинно хорошої людини, сприйнятливого до всього заслуговує уваги, що вміє з користю працювати для свого народу, людини сумлінного й щиро, глибоко релігійного».

88

Німецький педагог І. Гербарт метою виховання вважав всебічний розвиток інтересів, спрямоване на гармонійний формування людини. Ідеал виховання - доброчесна людина. Розглядаючи цю мету як вічну і незмінну, Гербарт мав на увазі виховувати людей, що вміють пристосовуватися до існуючих відносин, які поважають встановлений правопорядок.

Російські соціал-демократи запропонували світові своє бачення цілей виховання. В.Г. Бєлінський у 40-х роках XIX в. писав про виховання борця з кріпацтвом і царизмом. А.І. Герцен був переконаний в тому, що мета виховання - підготовка вільної, діяльної, гуманної, всебічно розвиненої особистості, яка бореться з суспільним злом. Н.Г. Чернишевський ставив перед вихованням благородну мету-підготувати людину громадського, ідейного, прямого і чесного, з розумною часткою егоїзму, під яким він розумів своєрідне поєднання особистого із суспільним.

Вихована людина - це насамперед людина моральний. «Ми сміливо висловлюємо переконання, - писав великий російський педагог К.Д. Ушинський, - що вплив моральне становить головне завдання виховання, набагато більш важливу, ніж розвиток розуму взагалі, наповнення голови знаннями ».

Як бачимо, єдиної мети виховання ніколи не було і, очевидно, не буде. Звідси нескінченні суперечки про те, що таке вихована людина, яким він має бути. А оскільки система виховання починає реалізовуватися вже в початковій школі, від цілей її, від того, як їх буде розуміти і направляти вихователь, як зрозуміють і сприймуть учні, будуть багато в чому залежати їх досягнення і те, які громадяни поповнять завтра ряди нашого суспільства.

Завдання

Спираючись на знання, почерпнуті з історії, філософії, політології, інших соціальних наук, підготуйте реферат про цілі виховання, обговоріть це питання спільно на семінарському занятті. Ви дізнаєтеся, яка безодня проблем криється у людину, її виховання, виборі для нього шляхів розвитку.

Серед неминущі цілей виховання є одна, схожа на мрію, що виражає найвище призначення виховання - забезпечити кожній людині, що з'явився на світ, всебічний і гармонійний розвиток всіх його фізичних якостей, розумових сил, трудових умінь і навичок і т.д., до того ж у найкращому їх поєднанні, щоб жодна зі сторін не відставала в розвитку. Виразну формулювання цієї мети зустрічаємо у гуманістів епохи Відродження, але корінням своїми вона йде в античні часи.

Педагоги епохи Відродження Ф. Рабле, М. Монтень у зміст всебічного розвитку включали культ тілесної краси, насолоду мистецтвом, музикою,

89

літературою. Таке виховання мислилося вже не для обраних, а для більш широкого кола людей.

У соціалістів-утопістів Мора, Кампанелли, Оуена, Сен-Сімона, Фур'є ідея всебічного гармонійного розвитку набуває іншу спрямованість. Вони висунули ідеал формування особистості в умовах звільнення від приватної власності на засоби виробництва, вперше зажадали включення в процес всебічного гармонійного розвитку праці, з'єднання виховання з працею. К. Гельвецій, Д. Дідро, розвиваючи цю ідею, включили в розуміння всебічного розвитку розумовий і моральне досконалість. А.І. Герцен, В.Г. Бєлінський і Н.Г. Чернишевський вважали, що проблема всебічного виховання народу може бути повністю вирішена тільки революцією, після знищення економічного і політичного гніту. Формування всебічної гармонійно розвиненої особистості як загальна мета виховання було покладено в основу державної політики першого в світі соціалістичної держави.

Чи не відмовляємося ми від неї і тепер, хоча, з об'єктивних причин, кілька звужуємо і конкретизуємо її до реально здійсненних обсягів.

Отже, досконалий, всебічно і гармонійно розвинена людина - найвища мета виховання. Народжена вона кращими умами людства, їх вірою в людину і могутність виховання. Звичайно, це дуже висока мета, але, оскільки вона ні в соціалістичному, ні в якому іншому суспільстві не була досягнута в повному обсязі, багато висловлюються за відмову від неї або, принаймні, значне спрощення. Але чи є рівнозначна альтернатива цієї великої мети?

Шлях, пройдений школою, дзеркально відображає шлях, пройдений країною. Тут і великі досягнення, і великі провали. Стан школи, в якому вона опинилася в середині 80-х років минулого століття, відображало кризовий стан суспільства, керованого однопартійної командно-адміністративною системою. У числі головних причин пізніше назвуть спотворення марксистсько-ленінської концепції соціалізму, що спричинило за собою орієнтацію школи лише на суспільні інтереси, на шкоду розвитку потреб особистості. Розпочата в квітні 1985 року перебудова висвітлила це протиріччя, показала недоцільність односторонньої орієнтації виховання, зажадала повернути навчально-виховний процес до людини, створити умови для повноцінного розвитку та реалізації його життєвих устремлінь. Але протиріччя настільки загострилися, кризові процеси зайшли так далеко, що було потрібно докорінно переглядати фундаментальні основи розвитку суспільства, а разом з ними і виховні концепції. Вихованню сьогодні відводиться головна роль в реалізації демократичних перетворень, розпочатих у нашій країні.

Великим недоліком школи, перетвореної на державне бюрократична установа, стала уніфікація виховання, яка призвела до загального усреднению. Однаковість і однодумність позбавили навчальні заклади, вчителів та учнів здатності до саморозвитку, самовизначення і самовдосконалення.

 90 

 Виявилася звуженої, вихолощеної спочатку велика мета. Неминучим наслідком стало відчуження дітей від школи і вчителів, зниження якості навчання і виховання, зростання незадоволеності. Упав соціальний престиж вихованості й освіченості. Восторжествувала авторитарна педагогіка. 

 «Підміняючи справжній рух лозунговість забеганием вперед, політика ставила перед школою глобалізовані мети - або не реалізуються на даному етапі суспільного розвитку (середній всеобуч, навчання шестирічок і т.д.), або зовсім не властиві загальноосвітній школі (масова професійна підготовка учнів). Ці цілі, розраховані на повсюдне впровадження, не були підкріплені ні науковим забезпеченням, ні необхідним фінансуванням, кадровими та іншими ресурсами », - писалося в новому варіанті Концепції загальної середньої освіти (Учительська газета, 23 серпня 1988 р.). 

 Труднощі і помилки в реалізації мети виховання - формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості - зажадали часткового звуження мети, перегляду та конкретизації завдань загальноосвітньої школи, але аж ніяк не привели до скасування самої мети. Розумної альтернативи всебічному і гармонійному вихованню немає. Воно як і раніше залишається ідеалом, до досягнення якого, з урахуванням допущених помилок, прагне сучасна вітчизняна школа. Це цілком досяжна, при розумній організації та підтримці суспільства, мету. 

 Трансформація її в нинішній школі відбувається насамперед з урахуванням інтересів людини. Створюються умови для її самореалізації: змінюється система ціннісних орієнтацій; акценти зміщуються на задоволення потреб особистості, створення передумов для реалізації її потенціалу. 

 Сьогодні головна мета середньої загальноосвітньої школи - сприяти розумовому, моральному, емоційному і фізичному розвитку особистості, всіляко розкривати її творчі можливості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати різноманітні умови для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням її вікових особливостей. Ця установка надає «людський вимір» таким цілям школи, як вироблення в учнів усвідомленої громадянської позиції, готовності до життя, праці і соціальної творчості, участі в демократичному самоврядування, відповідальності за долю країни і цивілізації. 

 При розумному підході повинна зберігатися спадкоємність цілей. Росія має свою, історично сформовану національну систему виховання. Міняти її на якусь іншу безглуздо, а ось вдосконалювати і робити правильні висновки необхідно - у відповідності з новими вимогами, які стоять перед особистістю та суспільством. 

 91 

 Завдання 

 Готуючись до семінарського заняття про цілі виховання, відшукайте в літературі і проаналізуйте альтернативні формулювання цілей виховання в новій вітчизняній школі. Оскільки сьогодні з'явилися приватні навчально-виховні заклади, поміркуйте, наскільки їх мети підходять для суспільства в цілому. 

 Таким чином, сучасна вітчизняна школа має поставлену кращими умами людства високу мету всебічного та гармонійного розвитку людини. Але формулюється вона зараз скромніше і по-діловому: сприяти розумовому, моральному, емоційному і фізичному розвитку особистості, всіляко розкривати її творчі можливості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати умови для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням її вікових особливостей. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Мета виховання"
 1. § 1. Мета виховання, її соціальна обумовленість
    мета полягала в необхідності озброювати людини досвідом виживання. При рабовласницькому ладі наявність двох класів привело до появи відмінностей у характері мети виховання. Метою виховання дітей рабовласників стала підготовка їх до ролі панів, що насолоджуються мистецтвом, долучаються до наук, які вміють захищати свої держави. Виховання дітей рабів полягало в підготовці до
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
    мета і які завдання сімейного виховання? 3. Задумалися Ви над складністю педагогічної професії "батько"? Що необхідно знати, чому навчитися, щоб нею оволодіти? 4. Які правові основи сімейного виховання? 5. Як здійснюється взаємозв'язок школи, сім'ї, суспільства щодо виховання дітей в період відмови від школоцентрізма у формуванні особистості? 6. Яким має бути взаємодія
 3. § 1. Форми виховання
    виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 4. Основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки
    мета: зберегти консервативну роль освіти в передачі новим поколінням культури минулого; надати людині міцні різнобічні знання будь-яку ціну; - раціоналістична (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер (США) та ін.) - її мета: забезпечити молоді засвоєння знань і вмінь, необхідних у житті, практиці; перетворити загальноосвітню школу в політехнічну; -
 5. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
    мета і засоби досягнення. К. Д. Ушинський у роботі «Людина як предмет виховання» позначає предмет праці вчителя - виховання, навчання і знання різних сторін людини. Педагогічна діяльність доступна далеко не кожному. Щоб зрозуміти багато проблем, що виникають у праці вчителя, необхідний інтегральний підхід, в першу чергу - використання знань з медицини, фізіології,
 6. ДОДАТОК
    виховання, самовдосконалення Об'єкт (Моніторинг реалізаційної діяльності] Індивідуалізація педагогічної технології Умови середовища Схема 4 3-й (заключний) етап - результативний Соціальне замовлення Мета Зміст З'ясування вимог соціального замовлення Суб'єкт (суб'єкти) Попередня оцінка результату -? Адаптація Загальна оцінка результату діяльності Аналіз
 7. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
    мета громадянського виховання полягає у формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі: внутрішню свободу і повагу до державної влади; любов до Батьківщини і прагнення до миру; почуття власної гідності і дисциплінованість; прояв патріотичних почуттів і культури міжнаціонального спілкування. Громадянське виховання передбачає
 8. ДОДАТОК 2 МЕТОДИКА РОБОТИ НАД Реферати
    мета, визначаються завдання; - викладається зміст теми. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 1. План. 2. Введення. У вступі відображається актуальність проблеми, призначення реферату, мета, завдання, методи дослідження, застосовувані в процесі підготовки реферату. 3. Основна частина. У цій частині реферату, що з кількох параграфів, розкриваються
 9. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
    метою формування у нього правової культури та активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити його поважати і дотримуватися законів і підзаконні акти, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Ознаки (риси) правового виховання: будується на
 10. ВСТУП
    вихованні нових людей. Мета цього посібника - висвітлення психологічних питань майбутнім фахівцям не психологам, але працюють з людьми. Одна з важливих завдань - пояснити багато психічні явища, з якими стикається кожна людина, а також розкрити наукові поняття, представлені в психології. Студенти, крім психології і слідом за нею, вивчають ще й педагогіку, яка в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua