Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості

Основна мета громадянського виховання полягає у формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі: внутрішню свободу і повагу до державної влади; любов до Батьківщини і прагнення до миру; почуття власної гідності і дисциплінованість; прояв патріотичних почуттів і культури міжнаціонального спілкування.

Громадянське виховання передбачає формування конституційних, правових позицій особистості.

109

Вироблені в суспільстві ідеї, норми, погляди та ідеали визначають громадянську свідомість особистості, однак для досягнення їх гармонії необхідно цілеспрямоване виховання.

Становлення громадянськості визначається як суб'єктивними зусиллями педагогів, батьків, громадською організацією, так і об'єктивними умовами функціонування суспільства.

Зміст виховної роботи включає: виховання почуття відповідальності за свій будинок, порядок в ньому; формування відповідальності за долю Вітчизни; засвоєння дітьми та учнівською молоддю знань про свої права та обов'язки і виховання потреби реалізовувати їх у повсякденному житті ; стимулювання політичної, економічної, соціальної активності, розвиток почуття поваги до законів держави, атрибутам державності; формування правосвідомості, законопос-Лушаня і почуття патріотизму.

Критерії сформованості громадянської культури:

- наявність знань про Конституцію Республіки Білорусь, цивільних правах і обов'язках, про особливості громадянського суспільства;

- законослухняність (повага законів);

- готовність до активної участі в житті суспільства;

- усвідомлення своїх прав і обов'язків;

- сформованість потреби відстоювати інтереси Республіки Білорусь.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості "
 1. Мета і завдання правового виховання молоді
  Зміст, та й результативність правового виховання молоді залежить від того, наскільки правильно визначена його мета і заду-чи. Досить часто вона зв'язується з формуванням позитивного правосвідомості. Однак виховання завжди пов'язане з цілеспрямованим, організованим впливом на всю особистість. У цьому значенні слід розуміти і правове виховання молоді, яке являє собою
 2. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  Н.В.Бордовская, А. А. Реан. Педагогіка. Виділяються об'єктивна і суб'єктивна групи виховних факторів. Дана характеристика розумового, морального, трудового, фізичного і естетичного виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна;
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Чи вважаєте Ви правомірним говорити про "воспітуемості" дитину як про міру його схильності виховним впливам? 2. Який з етапів формування особистісного ставлення Ви спостерігаєте, коли бачите, як син, заклавши руки за спину - зовсім, як це робить його батько, - каже: "Дай же мені подумати!" 3. Як Ви пояснюєте поведінку дітей, постійно доставляють незручності оточуючим людям і
 4. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Сім'я розглядається як модель і форми базового життєвого тренінгу особистості. Соціалізація в сім'ї відбувається в результаті цілеспрямованого процесу виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних
 5. Процес формування особистості
  У психологічній і педагогічній літературі розкривається складний, але закономірний характер формування особистості. Закономірності - об'єктивні, стійкі, істотно значимі зв'язки між педагогічними впливами та їх результатами. Однак до класифікації закономірностей формування особистості єдиного підходу не існує. Переважно поділ закономірностей на загальні та
 6. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
  Правове виховання - цілеспрямоване постійний вплив на людину з метою формування у нього правової культури та активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити його поважати і дотримуватися законів і підзаконні акти, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно
 7. § 3. Рушійні сили педагогічного процесу
  Рушійною силою педагогічного процесу як і будь-якого іншого процесу є вирішення протиріч. Розрізняють протиріччя об'єктивного і суб'єктивного характеру. 48 Найбільш загальним внутрішнім протиріччям об'єктивного характеру є невідповідність реальних можливостей виховуваних тим вимогам, які пред'являються до них з боку суспільства. Іншим
 8. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
  Педагогіка як наука про передачу досвіду одного покоління іншому, про процес виховання і навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання особистості. Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна
 9. ВСТУП
  У пропонованому увазі студентів, аспірантів і викладачів навчальному посібнику з загальній педагогіці зроблена спроба нового підходу до структури та змісту курсу на базі сучасних досягнень педагогічної і психологічної наук . В основу структури його змісту покладено концепцію всебічного розвитку цілісної особистості школяра у цілісному навчально-виховному процесі. В якості
 10. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Розглядаються різні аспекти співвідношення освіти і культури. До головних соціокультурним функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння
 11. § 6. Виховання фізичної культури особистості
  Фізична культура - частина способу життя людини - система спеціальних вправ і спортивної діяльності, спрямована на розвиток його фізичних і духовних сил. Фізична культура в житті суспільства виконує ряд найважливіших функцій: - розвиваюча функція полягає у вдосконаленні всіх фізичних сутнісних сил людини, включаючи м'язову і нервову систему, психічні
 12. Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
  У митних органах Російської Федерації склалася і в цілому виправдовує себе на практиці система виховно-профілактичної роботи, орієнтована на формування якостей особистості співробітників, що відповідають пропонованим до них вимогам. Вона носить досить гнучкий характер, враховує складається соціально-економічну обстановку в різних регіонах, охоплює
 13. 2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
  Як вже зазначалося, педагогічний процес являє собою активну взаємопов'язану діяльність його учасників з метою їх виховання, освіти, навчання і розвитку. Його основною метою є підготовка конкретної людини або групи людей до успішного вирішення поставлених завдань. При цьому об'єкт і суб'єкт педагогічного впливу є активними перетворюючими елементами процесу.
 14. ФІЛОСОФІЯ особистості
  Предметом філософії особистості можна назвати закони і чинники формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження
 15. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 16. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції. 2. Турбота про дітей-сиріт у стародавніх слов'ян. 3. Про соціальне вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6.
 17. Програмні тези
  - Становлення та теоретичні передумови концепції політичної культури. Соціальні та культурні початку соціуму. Ментальні і символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної
 18. Тексти
  Алмонд Г., Верба С. Громадянська культура і стабільність демократії. - Поліс, 1992. - № 4. Берталанфи Л. фон. Історія та синтез загальної теорії систем. - Системні дослідження. Щорічник, 1973. - М., 1973. Істон Д. Категорії системного аналізу політики. - Антологія політичної мигслі. - Т. 2. - М., 1997. Парсонс Т. Система координат дії і загальна теорія системи дії:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua