Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Цілісність педагогічного процесу

Цілісна, гармонійна особистість може бути сформована за умови функціонування педагогічного процесу як цілісного явища.

Даний процес являє собою не механічне з'єднання процесів навчання, виховання, розвитку та формування, а нове якісну освіту.

47

Цілісність - головна характеристика педагогічного процесу, що підкреслює підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети.

Цілісного педагогічного процесу притаманне внутрішня єдність складових його компонентів. Складна діалектика всередині педагогічного процесу полягає:

- в єдності і самостійності процесів, що його утворюють;

- в цілісності і співпідпорядкованості входять до нього відокремлених підсистем;

- в наявності загального і збереженні специфічного.

Специфіка процесів, що утворюють цілісний педагогічний процес проявляється при визначенні їх формують функцій.

Домінуюча функція навчання - навчання, виховання - виховання, розвитку - розвиток. Кожен з процесів крім домінуючої функції в цілісному педагогічному процесі виконує і супутні функції.

Наприклад, у змісті навчання переважає формування уявлень, засвоєння понять, законів, принципів, теорій, що роблять вплив на вихованість і розвиненість особистості. У змісті виховання домінує формування поглядів, переконань, почуттів, ціннісних орієнтацій, ідеалів, мотивів, але в той же час формуються знання, вміння, навички, що в свою чергу, також сприяє розвитку і формуванню особистості.

Специфіка процесів, що входять в цілісний педагогічний процес, проявляється при виборі методів навчання, виховання та форм організації. Навчання використовує методи спрямовані на передачу і засвоєння інформації, активізації та стимулювання пізнавальної діяльності учнів, виховання - методи, спрямовані на формування свідомості, формування досвіду поведінки, методи, що впливають на мотиваційну і емоційну сфери особистості.

Що стосується форм, то в навчанні використовується переважно класно-урочна форма, у вихованні - різноманітні форми виховної роботи.

Мають свою специфіку і методи контролю та самоконтролю. У навчанні, як правило, застосовуються усний, письмовий контроль, заліки, іспити. Контроль за результатом виховання здійснюється за допомогою спостереження, використання спеціальних діагност рівня вихованості, аналізу результатів діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Цілісність педагогічного процесу "
 1. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 2. § 1. Педагогічний процес як система
  педагогічний процес, виступає система освіти в цілому, школа, клас, навчальне заняття та ін Універсальної характеристикою педагогічного процесу є педагогічна взаємодія. Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу має своєю кінцевою метою інтеріоризації накопиченого соціального досвіду, виробленого людством. Педагоги і
 3. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого -педагогічної підготовки в
 4. ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  цілісного педагогічного процесу і вміти пояснити їх єдність, взаємозв'язок і взаємозумовленість; - вміти розкрити етапність педагогічного процесу в логіці його проектування і здійснення; - знати і вміти пояснити рушійні сили, закономірності та принципи педагогічного процесу; - вміти представити педагогічний процес як фактор формування
 5. § 3. Рушійні сили педагогічного процесу
  цілісністю особистості і функціональним підходом до її формування; - між відставанням процесу генералізації знань і умінь і наростаючої необхідністю застосовувати переважно узагальнені знання та вміння; - між індивідуальним творчим процесом становлення особистості та масово- репродуктивним характером організації педагогічного процесу; - між
 6. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики, основних способів впровадження досягнень науки у педагогічну практику; - аналіз зарубіжних педагогічних досліджень.
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 8. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 9. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 10. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 11. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 13. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  цілісність, спільність і єдність. Розкривається сутність закономірностей педагогічного процесу. Звертається увага на циклічний характер педагогічного процесу, проводиться характеристика основних етапів процесу: підготовчого, основного, заключного. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розглядається поняття педагогічного процесу як основна частина освіти. В основних
 14. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

© 2014-2022  ibib.ltd.ua