Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ШЛЯХОМ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Від кожного за здібностями, кожному по праці: залежно Від його кількості і якості.

1. Чому виникає проблема матеріальної зацікавленості вчителя?

2. Матеріальна зацікавленість - важливий стимул людської діяльності.

3. Особливості педагогічної праці і можливості його матеріального стимулювання.

4. Форми оплати педагогічної праці.

5. Основні умови для застосування матеріального заохочення педагогічної праці.

6. Методика матеріального заохочення педагогічної праці.

7. Проблема матеріальної зацікавленості учнів. -

Синопсис

Давно і відносно міцно в світі склалися різні форми оплати праці, прийняті для різних професій і різних категорій праці. У загальноосвітній школі домінує погодинна оплата праці за ставками, що залежать в основному від стажу роботи вчителя та рівня його освіти. Така форма оплати праці ніяк не стимулює вчителя до постійного вдосконалення якості підготовки своїх учнів, та й свого власного майстерності. Водночас праця вчителя відноситься до тієї категорії, яка характеризується продуктом, що володіє рахунковим кількістю, вимірним якістю і до якого може бути застосована характеристика «продуктивність». Тому зберігати і далі екстенсивну і пасивну (погодинна і стаж) форму оплати вчительської праці - це значить і далі виключати масову вчительську ініціативу у вдосконаленні освіти в країні. Праця вчителя повинна оплачуватися у відповідності не тільки з кількістю годин, проведених в аудиторії (як праця вахтера), але й у відповідності з його якістю. Сказане не є якимсь педагогічним відкриттям, однак в умовах тради-

444

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4 ^

Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ...

Ционного освітянського освіти спроби здійснити оплату вчительської праці відповідно до його якістю завжди і швидко вироджувалися в так звану процентоманію, а грубо кажучи, важко виявляється шахрайство («Липецький досвід», «Х'юстонське диво», « Нью-Йоркський успіх »тощо).

Нетрадиційна педагогіка, пропонуючи систему об'єктивних показників і критеріїв якості навчання, а також чітких процедур його контролю, дозволяє уникнути виникнення «відсоткоманії» і впровадити чесну та дієву систему стимулювання праці вчителя, провідну, в кінцевому рахунку, до вдосконалення освіти в країні.

У даній лекції показаний один з можливих варіантів такої трансформації.

Lecture № 14. Quality management of education by material incentive of the teacher

From everyone according to his abilities,

To everyone - granting for work,

In dependence with its quantity and quality.

1. Why there is a problem of material incentive of the teacher?

2. Material incentive - important stimulus of human activity.

3. Features of pedagogical work.

4. Forms of payment for pedagogical work.

5. The basic conditions for application of material encouragement of pedagogical work.

6. A technique of application of material interest to pedagogical work.

7. Problem of a material encouragement of pupils.

Synopsis

For a long time and rather strongly in the world were accepted different forms of payments for different trades and different categories of work. In comprehensive schools the hourly payment dominates by rates depending, basically, upon the length of service of the teacher and the level of his education. Such a form of payment in any way does not stimulate the teacher to the constant perfection of the quality of preparation of pupils, and his own skills. At the same time, the educational work relates to that category of jobs, which could be characterized by a product that possessed countable quantity, measurable quality, and to which the characteristic «productivity» can be applied. Therefore, to keep further the extensive and passive (hourly and length of service) form of payment for teacher's work it means indefinitely to exclude the mass teacher's initiative in perfection of education in the country.

445

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4r-6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

The teacher's job should be paid in conformity with not only the quantity of hours he spent in classes (as the work of a watchman), but also according to its quality.

The above told is not a certain pedagogical discovery however in conditions of traditional enlightening education the attempt to carry out payment for teacher's work according to its quality always and quickly degenerated to the, so-called, « percent mania », and, roughly speaking, to difficult revealed swindle (« Lipetsk experience »,« Houston miracle »,« New York success », etc.).

The Nonconventional pedagogy, offering the system of objective parameters and criteria of quality of training, and also precise procedures of its control, allows to avoid the occurrence of «percent mania» and to introduce a fair and effective system of stimulation of work of the teacher, that finally will lead to perfection of education in the country.

In the given lecture one of the possible variants of such transformation is shown.

1. Чому виникає проблема матеріальної зацікавленості вчителя?

Ця проблема виникає тому, що незважаючи на відомі істеричні заклинання про те, учитель у нас «піднято на небувалу висоту», його дійсне положення в суспільстві зведено до гранично другорядної ролі, якою дозволяється лише лакейське: « Чого бажаєте? ». Смішна зарплата, каторжна праця і жебрацька пенсія довершують гнітючий соціальний портрет цього парії сучасного російського суспільства на тлі багатющої світової держави. Будучи самим низькооплачуваним представником сфери інтелектуальної праці, вчитель до того ж ще й позбавлений будь-яких можливостей підвищувати свій життєвий рівень за рахунок кількості та якості роботи. Не дивно тому, що вчитель в кримінально-корумпованої середовищі починає жити за законами цього середовища і перестає бути для учнів прикладом ЛЮДИНИ з великої літери, а утворення позбавляється свого виховного ефекту.

Таке гранично периферійне положення вчителя в суспільстві вже призвело системи освіти передових країн світу до глобального освітнього кризі. Якщо з цього кризи не вийти можливо скоріше і оптимальним способом, то і глобальний соціальний криза не за горами.

446

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page

4 * 43

Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості,,.

Виникає питання: «Який же шлях виходу з освітнього кризи?»

Коротким відповіддю на це питання є наступні три умови:

По-перше, розуміння того, що освітній криза виникає тоді, коли при різко зрослих вимогах до освіти вчитель не в змозі вчити краще, перебуваючи в полоні застарілої педагогічної системи, а учні не можуть краще вчитися, перебуваючи під пресом неупорядкованого конгломерату інформаційних перевантажень.

По-друге, розуміння того, що єдиним шляхом виходу з кризи є заміна існуючої, яка вичерпала свої ресурси педагогічної системи на систему, що відповідає реаліям і вимогам до освіти в XXI столітті, тобто на систему персоналізованого освіти.

По-третє, розуміння того головного, що без зацікавленої участі вчителя у зміні двох перших умов вийти з кризи неможливо.

Перші дві умови докладно обговорювалися нами в попередніх тринадцяти лекціях. Вони ще чекають своєї реалізації на практиці,

Третя умова ми обговоримо в цій лекції,

Що ми розуміємо під зацікавленим участю вчителя? Це не тільки і не стільки надії на спонтанний учительський ентузіазм, почуття обов'язку і відповідальності, Це типово життєва проблема матеріальної зацікавленості вчителя, яка полягає в тому, що вже якщо краще і по-новому працювати, то це повинно вести до забезпечення учневі більш високого рівня освіти, а вчителю - більш високого рівня життя, коли він може думати про творчі завдання своєї роботи, а не про шматок хліба в буквальному сенсі цього слова, Не важко зрозуміти, що зрослі витрати на оплату праці вчителя окупляться сторицею, по-перше, зрослої професійної та соціальної культурою народу і, по-друге, його (народу) більш усвідомленим і активною участю в будівництві справді демократичного держави,

Ця проста істина, здавалося б, не вимагає серйозного доказу, Але в суспільстві давно вже встановився абсолютно дивний «modus operandi», при якому якість освіти не приймається в розрахунок при вирішенні питань його організації та вдосконалення, Чи не співвідносяться з якістю освіти та її ос-

447

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4 ^

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

новні компоненти: зміст, методи, тести, форми, підручники та ін дидактичні питання. Всі проблеми освіти вирішуються адміністративними, а не педагогічними способами, вирішуються за вчителя і без учителя, а вчителю доводиться лише згнітивши серце знову і знову повторювати: «Чого бажаєте?». Про який вдосконаленні освіти можна говорити при такому васальному положенні головного діючої особи педагогічної поеми? Треба повністю звільнити працю вчителя від адміністративної опіки і відкрити йому зелену дорогу для вибору засобів і методів вирішення педагогічних завдань. Це не означає, що праця вчителя в класі повинен бути безконтрольним. Навпаки, слід контролювати рішення вчителем заздалегідь поставлених перед ним педагогічних завдань, але обов'язково об'єктивними методами і відповідно до графіка просування учнів у навчальному матеріалі. На основі цього контролю має здійснюватися матеріальне заохочення вчителя пропорційно ступеня досягнення заздалегідь поставленої мети засвоєння учнями знань і дій.

До думки про необхідність матеріальної зацікавленості вчителя приходять і громадські діячі США. Так, губернатор штату Нью-Йорк М. Блумберг протягом ряду років пробивав цю ідею, але всякий раз зустрічав впертий опір Американської асоціації вчителів (ААУ), яка не без підстав побоювалася, що введення матеріального заохочення вчителя за якість навчання призведе до горезвісної «відсоткоманії », тобто припискам до звітів. Дійсно, в американській педагогіці, де до цих пір не вироблено об'єктивних показників якості навчання та адекватного інструменту діагностики цієї якості, «процентоманію» неминуча і вже є того свіжі свідоцтва. Проте в стані повної безпорадності впоратися з усе загострюється освітнім кризою ААУ погодилася з нью-йоркським губернатором на експеримент, який полягатиме в тому, що найбільш «переможених» школам штату (а їх 10% і їх називають «Dropout Factories» - « Фабрики відсіву »: менше 50% їх складу отримують дипломи) керівництвом штату видаватимуться своєрідні премії за якість роботи. Ці премії потім розподілятимуться шкільної комісією між вчителями залежно від їх внеску в успіхи школи. Можна собі уявити ступінь об'єктивності такої методики матеріального заохочення вчителя, де все побудовано на суб'єктивній думці кількох людей спочатку з адміністрації

448

-е-

Bespa.lko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 4 ^

Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ...

Управління школами, визначальною школи, а потім з адміністрації школи, визначальною вчителя. Це міна сповільненої дії, яка рано чи пізно рвоне публічним скандалом, як це вже було в Росії з «Липецьким досвідом», зганьбити на роки вперед принципово здорову ідею матеріального заохочення вчителя за якісну роботу. Я спеціально згадую цей «експеримент» нью-йоркського губернатора, щоб застерегти від спроби наслідування йому.

Цього не може статися з пропонованою в цій лекції методикою матеріального заохочення вчителя, так як вона спирається на твердий грунт об'єктивних параметрів якості (див. Лекцію № 3) і використовує інструменти високої точності і надійності для діагностики навчальних досягнень (див. Лекцію № 4).

2. Матеріальна зацікавленість - важливий стимул людської діяльності

Навряд чи хто-небудь, крім закінченого фарисея, буде сперечатися, що матеріальна зацікавленість є одним з найважливіших стимулів активної людської діяльності, якому підвладні всі люди: від останнього бомжа до першого олігарха. Рушійну силу матеріальної зацікавленості в регулюванні поведінки індивіда легко простежити як на вчинках дитини, так і на реакціях «бійця з сивою головою».

І це не дивно, оскільки людський світ споконвіку регулюється ринковими законами, і вижити в цьому світі людина може, тільки будучи членом цього ринку. Виникає спокуса віднести матеріальну зацікавленість людини до його вродженим психологічним якостям, своєрідного соціального інстинкту, навічно запровадженого у його мозок під тисячолітнім соціальним пресом. Одним з яскравих доказів існування цього інстинкту могла б послужити блискавична трансформація населення тоталітарної комуністичної Росії, здавалося б, з надійно кастрованим інстинктом матеріальної зацікавленості в гіпер-ринкову державу з потворно і патологічно оголеними формами задоволення ненаситного матеріального інстинкту і моральної деградації населення під дією його неконтрольованого впливу . У цьому матеріальний інстинкт те саме що будь фізіологічного інстинкту, приобретающему збочені і навіть кримінальні форми в соціально неконтро-

 449 

 -Е- 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4 ^ * 0 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ліруемих умовах. Інстинкт здорової матеріальної зацікавленості як бажання отримати гідну винагороду за свої трудові зусилля, звичайно ж, не має нічого спільного з жадібністю, рвацтвом, злодійством, бандитизмом, експропріацією та іншими негідними цивілізованої людини способами задоволення своїх матеріальних потреб. 

 Говорячи про матеріальну зацікавленість, ми маємо на увазі заохочення чесного і сумлінного праці, плоди якого корисні для суспільства і задовольняють заздалегідь сформульована діагностично вимогам. Зв'язок задоволення матеріальної зацікавленості з діагностично вимог забезпечує демократичний характер реалізації різних заходів матеріальної винагороди (або покарання) індивіда. Забезпечення такого зв'язку не викликає серйозних труднощів у випадках продуктивної праці, де результатом є деякий рахункове кількість продукту і явні, безпосередньо контрольовані показники його якості. Важче йде справа в тих видах праці, де результати праці такими якостями не володіють або вони важко виявляються. Таким, наприклад, є праця вчителя. 

 3. Особливості педагогічної праці і можливості його матеріального стимулювання 

 Праця педагога полягає в організації педагогічного процесу, що гарантує досягнення кожним учнем заздалегідь заданих цілей навчання і виховання. На відміну від інших видів праці, де легко можна відстежувати процес виробництва продукту і навіть визначати з тією або іншою точністю ступінь його готовності і якості, в освіті «курчат по осені рахують». Як любив відповідати на наші студентські здивовані питання один відомий академік-психолог: «Ви, друзі, вчіться і вчіться трохи краще, а розуміння прийде пізніше, коли ви зумієте охопити весь предмет в цілому». Для утворення вельми характерно, що частковий його результат зовсім не обов'язково пророкує якість його кінцевого продукту. Іншими словами, поточна успішність учня не обов'язково пророкує успішність складання їм підсумкового іспиту і тим більше успішність практичного застосування засвоєного на практиці. Це найчастіше пояснюється самою структурою процесу традиційної освіти, коли подання про успішність учня складається учителем на основі епізодичних опитувань учня і за критеріями, відмінним від 

 450 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 1 

 4531 

 Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ... 

 екзаменаційних. Засвоєння і особливо усвідомлене застосування знань - це специфічний процес, який володіє певним інкубаційним періодом, заповненим вченням і вправами учня під керівництвом учителя. Враховуючи надзвичайну специфічність особистості вчителя та контингенту учнів, практично неможливо накласти на цей процес які б то не було жорсткі рамки форм і методів оцінки їх результативності. Тому судити з відносною впевненістю про успішність роботи вчителя можна тільки по кінцевому результату його роботи за досить тривалий період часу: семестр, рік і більше. Ймовірнісна судження про ефективність роботи вчителя можна винести з показників ефективності підготовленого вчителем проекту навчального процесу (див. Лекцію № 10). Учитель заслуговує матеріального заохочення як за хороший проект, так і за успішно проведений навчальний процес. Зрозуміло, що судження про заохочення за те й інше можуть бути винесені тільки за об'єктивними критеріями якості. 

 Складність оцінки якості педагогічної праці багаторазово збільшується тим унікальним обставиною, що предметом його праці є живі люди, що володіють індивідуальною психікою, власною мотивацією і незалежним свідомістю. Ця складність об'єкта педагогічної праці може проявлятися в трьох умовних формах: приймаючи мети освіти і співпрацюючи з учителем; бути нейтральною і пасивною до освіти; протидіючи зусиллям вчителя. Враховуючи, що вчитель завжди має справу з тією чи іншою за обсягом групою учнів, йому доводиться постійно мати справу з усіма трьома формами ставлення учнів до освіти. Залежно від співвідношення названих форм в одній і тій же групі знаходиться і можливий результат зусиль вчителя. Досягаючи високої успішності в одній групі, вчитель може отримати абсолютно провальний результат в іншій. Майстерність вчителя полягає, зокрема, і в тому, щоб правильно ідентифікувати склад навчальної групи і нівелювати істотні відмінності між учнями в їх відношенні до освіти. Слід підкреслити, що названі вище складності в роботі вчителя виникають в умовах традиційної освіти з характерними для нього гетерогенними групами учнів і неконтрольованою навантаженням в кожному предметі. У персоналізованому освіту (гомогенні групи і контрольована навантаження) ці труднощі автоматично нівелюються, і підсумки педагогичес- 

 451 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 45 * 2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 кой діяльності вчителя виявляються в чистому вигляді, що не спотворені індивідуальними особливостями учнів, котрі представляють собою однорідну групу позитивної навчальної мотивації, які співпрацюють з учителем учнів. 

 4. Форми оплати педагогічної праці 

 У найбільш загальному вигляді розрізняють погодинну, погодинну, відрядну і акордну форми оплати праці. До назви кожної форми оплати праці може бути доданий епітет «преміальна», і тоді ми отримаємо п'ять можливих форм оплати праці. 

 У педагогічному світі отримали найбільше застосування погодинна і погодинна форми з епітетами або без них. Розмір оплати праці вчителя встановлений в залежності від його розряду, який, у свою чергу, встановлюється залежно від рівня його освіти та стажу роботи. Вчителю може бути присвоєний один з розрядів, передбачених «Єдиної тарифної сіткою», затвердженої урядом Росії. У цій «сітці» передбачено 14 розрядів. Вчителі кваліфікуються між 7 і 14 розрядами. Наприклад, 7-й, нижчий кваліфікаційний розряд присвоюється вчителю, що має середню професійну освіту і стаж роботи менш 2 років. Вищий кваліфікаційний розряд, дванадцятий, присвоюється вчителю, що має вищу освіту і стаж роботи понад 20 років. Ще два розряди: 13-й і 14-й, відповідно - перша кваліфікаційна категорія і вища кваліфікаційна категорія, присвоюються з волі начальства за «особливі» заслуги ветеранам вчительського корпусу. 

 Про розміри ставок заробітної плати вчителів говорити не будемо, оскільки, по-перше, це прерогатива уряду, а по-друге, що можна сказати про зарплату вчителя 12-го (вищого) розряду, якщо вона становить 2081 рубль на місяць при навантаженні 18 годин на тиждень. Це 29 рублів на годину, що в 10 разів дешевше, ніж кілограм докторської ковбаси або яловичини! Тобто щоб купити кілограм м'яса, вчителю треба працювати половину своєї трудового тижня! Не дивно, що рівень освіти в країні скоро досягне своєї абсолютно нульової позначки при 100-відсотковому рівні корупції в навчальних закладах. 

 Це явище може бути пояснено двома обставинами: перше - оплата праці вчителя формується за самою примітивною погодинної схемою і не залежить від його якості; і друге - його рівень інакше, як злиденним, не назвеш, а тому й вчительську кор- 

 452 

 Bespa.lko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 3 

 Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ... 

 рупція інакше, ніж приховану і вимушену форму жебрацтва, також назвати не можна і переслідувати за неї грішно. 

 У США і Європі, наприклад, де зарплата вчителя цілком забезпечує йому і його родині безбідне життя, освіта не знає корупції. 

 В оплаті праці вчителя треба міняти все: від ставок зарплати до форм її оплати. 

 Про безглуздості жебрацьких ставок оплати праці вчителя, схоже, починають здогадуватися і в уряді Росії. Воно обіцяє підвищити їх аж у два рази! Коментарі, як кажуть, тут зайві: вчитель і раніше залишається найбільш масовим жебраком в багатющій Росії. Щоб хоч якось зрівняти матеріальне становище вчителя і його соціальний престиж з представниками інших професій, ставки його заробітної плати повинні бути підняті в десятки разів, а його праця щедро матеріально заохочуватися залежно від його якості. 

 У педагогічній пресі час від часу з'являються різні «прожекти» щодо вдосконалення оплати праці вчителя (А. Нікітенко - 1989; А. Пінський - 2004; М. Федотова -2007). Сміливо займаються різними маніпуляціями із заробітною платою вчителя як центральні, так і регіональні управління освітою Великої Росії. У всіх без винятку публікаціях, центральних і регіональних прожекти, а також місцевих ініціативах простежується один і той же грубий волюнтаристський підхід, який не має нічого спільного з реальною структурою педагогічної праці, а саме: праця вчителя пропонується оцінювати і оплачувати у відриві від самого предмета праці, його кількості і якості. У всіх моделях змінними виступають рівень освіти вчителя (вища, середня), стаж його педагогічної роботи та іноді ще й розмиті думки адміністрації про якість трудової діяльності вчителя за принципом: подобається - не подобається вчитель. У всіх моделях відсутній сам учень, обсяг навчальної групи, навчальний процес, якість засвоєння предмета, ступінь вихованості учнів, тобто саме те, заради чого весь шкільний город городиться. 

 Уявімо собі на хвилину реальний город, а в ньому городника. Приїхали заготівельники городньої продукції і заплатили городникові за те, що він закінчив сільськогосподарську академію і провів у городі всю весну і літо, але не за врожай, який він зібрав. Така ситуація, скажете ви, може скластися 

 453 

 -Е- 

 Bespa.lko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 45г4 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 тільки в божевільні, а не в країні з ринковою економікою. А адже школа не божевільня, а зарплата вчителя нараховується не за «урожай», який він зібрав, а за його «корочки» і час, проведений в класному «городі». 

 5. Основні умови для застосування матеріального заохочення педагогічної праці 

 Можуть сказати, що матеріальне заохочення якісної праці вчителя застосовувалося завжди і застосовується зараз, а тому чого тут даремно списи ламати. Дійсно, педагогічними економістами винайдені різні форми заохочень: премії, доплати, коефіцієнти та інші методики заохочення вчителя, які як би відзначають успішність його праці. Біда, однак, усіх існуючих форм матеріального заохочення педагогічної праці полягає в тому, що вони ніяк не спираються на об'єктивні показники якості праці та оцінку успіхів навчальної діяльності учнів (див. Лекцію № 10). Судження про застосування тієї чи іншої форми заохочення праці вчителя виносяться на основі суб'єктивних оцінок і вольовим способом адміністрацією самого навчального закладу. При цьому ці ж оцінки використовуються і для заохочення самої адміністрації. Такий стан справ не сприяє дійсному вдосконаленню освіти і неминуче веде до витонченому «окозамилювання» і нездоровому моральному клімату в навчальному закладі. Так звані Х'юстонське чудо в штаті Техас (США) і Липецький досвід у колишньому СРСР є наочними прикладами кругової поруки і відвертого шахрайства цілих колективів навчальних закладів у прагненні до одержання матеріальних заохочень шляхом фальсифікації результатів навчальної роботи. Ці уроки приводять до очевидного висновку: за результатами навчальної роботи може заохочуватися лише її виконавець - учитель, але не адміністратор.

 Матеріальне заохочення адміністрації навчальних закладів має здійснюватися за критеріями, відбиваючим якість виконання ними своїх функцій. Докладний аналіз функцій адміністраторів навчальних закладів усіх рівнів не входить у завдання цієї лекції. Тут ми обмежуємося лише розглядом методики матеріального заохочення вчителя, викладача будь-якого навчального закладу. 

 Зі сказаного неминуче випливає вимога об'єктивності в судженнях про матеріальне заохочення вчителя. Цьому тре- 

 454 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 5 

 Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ... 

 бованіямі можна слідувати тільки при виконанні таких умов в організації та проведенні навчально-виховного процесу в навчальному закладі: 

 а) цілі освіти, навчання і виховання поставлені діа-гностічно; 

 б) здійснимість дидактичної задачі коректно прорахована; 

 в) перевірка ступеня досягнення поставлених цілей здійснюється об'єктивними методами самим учителем і може контролюватися в разі сумнівів тільки тими ж методами. 

 Якщо ці умови виконані, то рішення про матеріальне заохочення вчителів можуть бути довірені адміністрації навчальних закладів, які повинні прийматися за підсумковими звітами вчителів після закінчення вивчення досить великих фрагментів навчального предмета або предмета в цілому (за півріччя або рік). При цьому не виключається вибіркова адміністративна перевірка коректності звіту вчителя за принципом: «Довіряй, але перевіряй». 

 6. Методика матеріального заохочення педагогічної праці 

 Методика матеріального заохочення праці вчителя прямо випливає із сформульованих у попередньому параграфі умов, коли про об'єктивне матеріальне заохочення можливо взагалі говорити. Отже: 

 - По-перше, перед учителем повинна бути чітко поставлена діагностично мета передбачуваного навчального процесу в термінах И, в, а, т, у, Т; 

 - По-друге, самому вчителю слід прорахувати задану ціль на відсутність перевантаження учнів і за наявності перевантаження узгодити з адміністрацією навчального закладу заходи щодо її усунення і тільки після цього погодитися з дидактичною задачею; 

 - По-третє, вчителю слід переконатися у змістовній та функціональної валідності пропонованих для перевірки успішності учнів тестів. У разі відсутності таких тестів узгодити з адміністрацією їх підготовку (за відповідну матеріальну винагороду). 

 Питання про запобіжний матеріального заохочення вчителя вирішується після завершення всього навчального процесу та підсумкового тестування успіхів учнів. Підсумкове тестування і особливо про- 

 455 

 -Е- 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 6 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 работку його результатів слід проводити за обов'язкової присутності компетентного представника адміністрації. Остання вимога жодною мірою не викликане недовірою до вчителя, а пояснюється добре відомим психологічним фактом суб'єктивного тиску при оцінці знань учнів. 

 Можна запропонувати таку просту формулу для розрахунку суми матеріального заохочення вчителя: 

 М = Хц (Е п / 25, де: Хц - сумарна заробітна плата вчителя за звітний період (півріччя або рік); 

 Е 81 - частка учнів, які досягли мети навчання; 

 п - кількість учнів у класі; 

 25 - стандартна кількість класу. 

 Нехай, для прикладу, при тестуванні за результатами півріччя виявилося, що в класі чисельністю 30 учнів досягли мети навчання (Ка> = 0,7) 85% учнів. Тоді доплата вчителю за результатами півріччя (4 місяці) буде: 

 М = 2081 х 4 х (0,85} х 30/25 = 8490,48. 

 Учитель отримає в якості матеріального заохочення за результатами півріччя додатково до своєї піврічної заробітної платі ще практично таку ж суму. 

 Проаналізуємо наведену вище формулу з точки зору педагогіки. Що дає освіті застосування показаної методики матеріального заохочення вчителя (педагога, професора)? Які фактори вдосконалення освіти в країні будуть викликані цим заходом до життя? 

 Насамперед весь навчальний персонал будь-якого навчального закладу змушений буде шукати і ставити реальні (досяжні) і діагностично мети освіти. 

 Реальні цілі освіти - це цілі, що відображають майбутню діяльність учня. Оскільки майбутня діяльність будь-якого учня - це деяка професійна діяльність, а її оптимальний вибір залежить від структури вроджених задатків людини, то і мета, щоб бути реальною, а не ілюзорною, повинна бути поставлена в термінах професійно-орієнтованої діяльності. Вимога реальності цілей освіти поширюється на всю систему освіти, включаючи цілі освіти у початковій школі, де реальність цілей полягає у виборі навчальних елементів (К), доступних для спостереження і маніпулювання учнями на просвещенческом рівні засвоєння (а1). 

 456 

 -Е- 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 45 * 7 

 Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ... 

 Про діагностично постановці цілей освіти детально сказано в лекції № 3. 

 По друге, навчальний персонал буде зацікавлений у забезпеченні посильности змісту освіти (в) для учнів кожного ступеня освіти та запобігання їх перевантаження (Q; ц), щоб вчити за принципом: «Краще менше, та краще». Про ці проблеми докладно говориться в лекції № 7. 

 По-третє, навчальний персонал буде зацікавлений у застосуванні об'єктивних методів контролю якості знань учнів, які спираються на зрозумілу психологічну основу процесу сходження учня від незнання до знання і, що дуже важливо, мають відтворюваністю результатів тестування, завдяки їх змістовної та функціональної валідності. Такими властивостями володіють інструменти, показані в лекції № 4, і не володіють поширювані в різних країнах волюнтаристські методики типу американського SAT, TOEFL і російського ЄДІ. 

 Нарешті, по-четверте, спостережуване в школі ставлення до відсіванню учнів за принципом «загін не помітив втрати бійця» зміниться, оскільки втрата кожного «бійця» безпосередньо вдарить вчителя по кишені, і він навряд чи буде намагатися позбутися «важкого» підлітка, а швидше звернеться за допомогою до педагогічній науці. 

 Пригадується у зв'язку з останнім фактором відомий анекдот: «Розмовляють дві виховательки дитячого саду. Одна скаржиться інший, що багато дітей в групі і з ними важко впоратися. «Дурна, - говорить їй подруга, - не знаєш, що робити: відкрила кватирку і половину, як вітром здує!». Чи не шкідливо ввести матеріальне заохочення і вихователів дитячого садка за його відвідуваність дітьми, щоб їх не здувало вітром. 

 Важливо також, що з використанням пропонованої методики матеріального заохочення вчителя (викладача, професора) буде, нарешті, подолано пасивне ставлення більшості учительства до педагогічної науці, і вона буде затребувана, апробована і впроваджена безпосередньо в педагогічне «виробництво». Це відбудеться тому, що тільки на базі вроджених педагогічних здібностей вчителя і його примітивного педагогічного «здорового глузду» досягти хорошої надбавки до зарплати не вдасться. Педагогічна наука вийде, нарешті, з свого нині келійного існування, придатного лише для псевдонаукових спекуляцій у околопедагогіческіх публіка- 

 457 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 циях і добування тим же шляхом і настільки ж псевдовчених ступенів, а педагогічна практика стане їй безкомпромісним суддею. 

 7. Проблема матеріальної зацікавленості учнів 

 На зорі розвитку ідеї програмованого навчання відомий американський психолог Б. Скіннер придумав просте механічне навчальний пристрій «Ящик Скіннера», за допомогою якого учням пропонувалася вихідна навчальна інформація та вправи з її засвоєнню, а в кінці навчального кроку - тест. При успішному виконанні тесту навчальний пристрій видавало учню цукерочку або монетку. Б. Скіннер втілив у своєму повчальному пристрої принципи бихевиористической теорії навчання, детально вивченої ще до Скіннера І.П. Павловим, Торндайком та ін У базовій формулі цієї теорії міститься вимога підкріплення кожного правильного дії учня. Основні експерименти біхевіористів здійснювалися на тварин і підкріплення могло бути єдиним - їжею. Коли біхевіоріс-ти перейшли до експериментального навчання школярів, вони дійшли висновку, що для школярів підкріплення не менш дієві, ніж при дресируванні тварин, але на відміну від останніх можуть бути більш різноманітними, включаючи цукерочку, «грошики» або похвалу. Експериментатори відзначали, що учні найкраще реагували на грошове заохочення їх успіхів у навчанні. 

 У середині минулого століття в Радянському Союзі здійснювалася не довго прожила реформа загальної середньої освіти. Школа стала називатися політехнічної з виробничим навчанням. У 5-8-х класах учні в шкільних навчальних майстерень освоювали трудові дії з ручними інструментами і на простих технологічних машинах, доступних в даному віці і при готівковому виробничому оточенні. У 9-х і 10-х класах учні проходили виробничу практику на різні підприємства народного господарства. Багато вчителів організовували в школах виробництво реальної продукції за замовленнями підприємств і заробляли таким шляхом деяку суму грошей для школи, яка потім використовувалася для зміцнення матеріальної бази школи і на громадські потреби учнів (походи, відпочинок, спортивну форму та ін.) Зазвичай учням не видавали зароблені гроші на руки. Проте в школах, де продуктивна праця учнів приносив деякі доходи, що розподіляються потім на потреби школи і самих учнів відзначалася набагато більша активність учнів, як у праці, так і у вченні в цілому. 

 458 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4 ^ ^ 9 

 Лекція № 14. Управління якістю освіти шляхом матеріальної зацікавленості ... 

 Нагадаємо, нарешті, читачеві його студентські роки, якщо він вчився в радянському вузі. Всі студенти, успішно освоювали вузівську програму, отримували стипендію, і це було важливим фактором студентського навчального старанності. 

 Нарешті, тільки що преса повідомила про успішні пробах американських психологів, матеріально заохочують учнів, що подолали фінальний тест. Це на додаток до грантів на навчання в коледжі, наданим кращим випускникам старшої загальноосвітньої школи. 

 З усього сказаного можна зробити наступний висновок: матеріальне заохочення учнів у педагогічно прийнятних формах може бути використано як важливий важіль активізації їхнього навчального старанності. 

 Але, скаже прискіпливий читач, у світі повсюдно, а в Росії все ширше використовується платне навчання, при якому учню не тільки не платять будь-яких стипендій, але все більше вимагають від нього плати за навчання. Стверджують, що, заплативши за навчання, учень буде намагатися повністю отримати за рахунком і, отже, платне навчання має бути ефективніше безкоштовного. У цьому твердженні міститься наступна психологічна помилка: плата за навчання зовсім не вимагає від учня-якого завзяття у навчанні, а, навпаки, створює у нього впевненість, що при будь-яких його успіхи у навчанні викладач для збереження контингенту і своєї зарплати буде досить ліберальний в оцінках. Таке явище автор спостерігав в абсолютно відкритій формі в відвіданих ним університетах США та Росії. Іспит тут був порожньою формальністю, а головною вимогою до студента була оплата навчання. 

 В умовах платного навчання також можливо матеріальне заохочення учня шляхом зниження ставки оплати за відповідних його успіхи і її (ставки) підвищення при недостатньому академічному рівні. 

 На закінчення аналізу можливостей матеріального заохочення вчителя і учня слід зазначити практично непереборні труднощі його використання в традиційному (просвещенческом) навчанні через відсутність у ньому діагностично мети і об'єктивних методів контролю якості навчання. Можливість матеріального заохочення педагогічної праці як додатковий стимул прискіпливого ставлення до того, що робиться в освіті, відкривається лише у персоналізованому навчанні. 

 -Е- 

 ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді 4-6К1 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ШЛЯХОМ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛЯ"
 1. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
    освіти в сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних навчальних планів, вибору освітніх технологій, організації контрольно-оцінної діяльності сучасного
 2. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    освіти. 4. Психологія організації групової навчально-пізнавальної діяльності. Тема 2. Учитель як учасник і організатор гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Професійно-особистісна позиція вчителя в гуманістично-орієнтованої соціально-освітньому середовищі. 2. Духовно-психологічний
 3. Особи, що у справі.
    управління та інші органи, звернулися в арбітражний суд у випадках, передбачених АПК РФ), які зацікавлені лише в усуненні спірність того чи іншого правовідносини, усуненні конфліктної ситуації. Таких осіб можна іменувати особами з усіченою (тільки процесуальної) зацікавленістю. Участь у процесі таких осіб є в біль-шей чи меншою мірою реалізацією їх державної
 4. 6. Матеріальні і процесуальні адміністративно правові норми.
    управління, структуру, права та обов'язки, як органів держ управління так юр і фіз осіб Процесуальні - визначають порядок реалізації норм матеріальних встановлюють процедуру їх здійснення у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності. Часто регламентує порядок реалізації матеріальних норм не тільки адміністративного але й
 5. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний
 6. Додаткова література: 1.
    освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2. Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4. Ємельянов Ю.Н. Активне соціально-педагогічне навчання. - М.,
 7. 10. УПРАВЛІННЯ освітньої системи
    управління школою не розглядаються. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Виділяються три групи управлінських органів у школі: колективного управління школою; посадових осіб школи; управлінських органів різних громадських організацій. Визначено основні принципи керівної діяльності. Розписані функціональні обов'язки керівних шкільних органів. Розкривається сутність організації та
 8. Додаткова література: 1.
    освіти. - СПб., 1997. 2. Амонашвілі Ш.А. Педагогіка співробітництва: гуманізація педагогічного процесу / / Перспективи, 1990, № 4. 3. Анікеєва Н.П., Віннікова Г.В., Смирнов С.А. Режисура педагогічної взаємодії. - Новосибірськ: НДПІ, 1991. 4. Асмолов А.Г. Світ освіти / / Асмолов А.Г. Культурно-історична психологія та конструювання світів. - М., 1996. 5. Бім-Бад Б.М.
 9. Додаткова література: 1.
    освіти. - СПб., 1997. 2. Анікеєва Н.П., Віннікова Г.В., Смирнов С. А. Режисура педагогічної взаємодії. - Новосибірськ: НДПІ,
 10. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
    якість освіти. Сформулюйте, за яких умов традиційну освіту можна назвати успішним? Для відповіді на це питання необхідно ще раз уточнити важливе питання: Яка мета традиційної освіти? Не може бути безцільного освіти - якщо чомусь вчать, то обов'язково для чогось. Для чого навчають наших дітей у загальноосвітніх школах? Чого від них вимагають їхні вчителі?
 11. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ АРБІТРАЖНИХ процесуальногоправовідносини
    матеріально-правової та / або процесуальної, фактичної), так і суспільної (державної) зацікавленістю. Відповідно З положеннями Арбітражного процесуального кодексу РФ, всі суб'єкти арбітражного процесу поділяються на дві великі
 12. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
   . Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004

    управлінська діяльність освітньої організації як ор-нізаційної системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі, представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент
 13. Фактори трудової адаптації
    управління; наставництво і консультування як форма керівництва процесом адаптації молодих робітників і фахівців з боку досвідчених керівників з яскраво вираженими педагогічними навичками. Показником успішно проведеного процесу адаптації персоналу, відбору кандидатів і введення їх в посаду є успішне виконання роботи. Ви можете виявити слабкі місця Вашої системи найму шляхом
 14. Поняття і характерні риси співучасті
    якості співучасника, особа не обов'язково має бути учасником спірного матеріального правовідносини, як це часто вказується в науковій процесуальній літературі. Можливо не тільки пряме, а й непряме (опосередковане) ставлення співучасників з об'єктом спірного матеріального правовідносини. Таким чином, при прямих зв'язках учасників з об'єктом спору виникає співучасть на стороні
 15. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    вчителя як суб'єкта гуманістічес-ки-орієнтованої педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 16. Короткий зміст глави
    освіта розглядається як чинник, здатний "перебудовувати розвиток цивілізованого суспільства", фокусуючи ієрархію цілей, завдань, пріоритетів виховання підростаючого покоління навколо проблем і подій глобального масштабу в напрямку розвитку гуманістичних орієнтацій по відношенню до різних культур народів Планети. У контексті глобальної освіти йдеться не просто про передачу
 17. Теми для рефератів 1.
    освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
© 2014-2021  ibib.ltd.ua