Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНА НАУКА

Хто вміє щось робити, працює. Хто не вміє працювати, той вчить, як працювати. Це вчитель.

Хто не вміє ні працювати, ні вчити, той вчить, як вчити і займається педагогічних наук.

(Обивательська жарт)

1. Об'єкт і предмет педагогічної науки.

2. Освітня і педагогічна системи.

2.1. Освітня система.

2.2. Педагогічна система (ПС).

3. Про історію педагогічної науки і практики.

4. Педагогіка в системі наук.

5. Методи дослідження в педагогічній науці.

6. Педагогіка та педагогічна практика.

7. Сучасний стан педагогічної науки.

Синопсис

Про те, що таке педагогіка як наука, написано дуже багато, але якби з цього Евересту інформації можна було б чітко усвідомити собі, що це за наука педагогіка, який її об'єкт і предмет, то не було б необхідності в цій лекції. Про те, наскільки важко зрозуміти предмет і межі педагогічної науки, легко переконатися, прочитавши відповідну статтю в новітньому Педагогічному енциклопедичному словнику (М., 2002), де визначення поняття «педагогіка» відводиться кілька сторінок тексту, що досить багато для словника. Однак з них читачеві складно буде зрозуміти, де закінчуються історія, філософія, психологія, логіка і де починається педагогіка. Автор статті за традицією приписує педагогіці всю відповідальність за виховання особистості. І в цьому немає провини автора цієї та подібних статей, в яких робиться спроба визначення науки педагогіки. Справа в тому, що проблема виховання людини потрапляє в сферу інтересів багатьох наук, і педагогіка, розділяючи з ними спільний об'єкт досліджень і практики, все ще недостатньо чітко виокремлює свій власний предмет науково-практичної діяльності.

460

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 46 * 1

4 * 51

Лекція № 15. Педагогічна наука

І це призвело до непрофесійному блуканню в предметах суміжних наук і, як наслідок, жахливої нерозвиненості традиційної педагогічної науки. Недивна тому незатребуваність традиційної педагогіки практикою на межі повного нехтування нею практичними викладачами чинності сумнівної корисності її поверхневих рекомендацій. Справді наукова розробка предмета педагогічної науки підміняється хиткими підробками життєвої філософії освіти, історичними екскурсами в туманну старовину і темінь середньовіччя, супроводжуваними псевдоерудітним цитуванням старозавітних скрижалей. В останнє десятиліття стан справ у педагогічній науці серйозно ускладнюється напливом містифікаторів і просто шахраїв, які під виглядом дисертаційних педагогічних досліджень і розробок завалюють Вчені ради томами єзуїтській тарабарщини і відвертої абракадабри в псевдопедагогіческіх і псевдонаукової упаковці. У філософсько-педагогічних, так само як і в історико-педа-гогіческіх дослідженнях, може міститися вельми повчальний матеріал для осмислення процесу утворення, але тільки якщо цей матеріал вводиться в контекст педагогічної науки як такої, а не підміняє її.

Щоб найбільш точно визначити предмет педагогічної науки і її сутність, необхідно звернутися, з одного боку, до структури сучасної науки в цілому, як вона склалася до XXI століття її розвитку, а з іншого, до структури самого освіти. По цьому шляху ми і підемо в аналізі стану сучасної педагогічної науки та пошуку шляхів розвитку як наукової педагогіки, так і практики освіти на її основі.

Lecture № 15. The Pedagogical Science

Who is able to do something that works.

Who is unable to work, that teaches, as to how to work. That is the teacher.

Who is neither able to work, nor to teach, that learns how to teach and is engaged in the PEDAGOGICAL SCIENCE.

(The Narrow-minded joke)

1. The Object and the Subject of the pedagogical science («Pedagogy»).

2. Educational and pedagogical systems.

3. About the history of the pedagogical science and practice.

461

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 46r2

Bn BecnajibKQ. nPHPO/IOCOOBPA3HAiI EIE / IArOrHKA

4. Methods of research in pedagogical science.

5. Pedagogy in the system of sciences.

6. Pedagogy and practical teaching.

7. The contemporary status of the pedagogical science.

Synopsis

About what is Pedagogy as a science has been written enough but, if from this Everest of information could be understood precisely what kind of science is Pedagogy, what its object and subject are, there would be no necessity for this Lecture. How difficult it is to understand about the subject and borders of the pedagogical science, the reader could be convinced, having read through corresponding clauses in the newest Pedagogical Encyclopedic dictionary (M., 2002) where to the definition of concept «Pedagogy» several pages of the text are allocated. That is a lot for a dictionary. However from them it will be impossible for the reader to understand where the philosophy, psychology, logic or history comes to an end and where the pedagogy begins. The author of the clause by tradition attributes to pedagogy the full responsibility for upbringing of the person.

And in it there is no fault of the author of this and similar clauses in which attempt of definition of the science of pedagogy is done. The matter is that the problem of education of the person gets in sphere of interests of many sciences, and pedagogy, dividing with them the general object of researches and practice, still insufficiently precisely isolates its own subject of scientifically-practical activities. And it has led to nonprofessional wandering in subjects of adjacent sciences and, as the consequence, irreversible backwardness of the traditional pedagogical science. It is not surprising therefore, the absence of demand of traditional pedagogy by practicing teachers on the verge of full neglect of it by virtue of doubtful utility of its superficial recommendations. The original scientific development of the subject of pedagogical science is substituted for shaky fakes of everyday philosophy of education, historical digressions to a foggy antiquity and darkness of the Middle Ages, accompanied by pseudo-erudite citing of antiquated tables. During the last decades the state of affairs in the Russian pedagogical science is seriously aggravated with inflow of mystifiers and shameless swindlers who under a kind of dissertational pedagogical researches and «innovations» fill up the Academic Councils with volumes of opent gibberish and frank abracadabra in pseudo -pedagogical and pseudo-scientific packing. At the same time in philosophically-pedagogical, no less than in historically-pedagogical researches, rather

462

-e-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 46 * 3

4663

Лекція № 15. Педагогічна наука

instructive material for comprehension of the process of education can be contained. But only if this material is entered into the context of the contemporary pedagogical science as those, instead of substituting it.

For the most precise definition of the subject of the pedagogical science and the essence of it, it is necessary to address, on the one side, to the structure of the modern science as a whole as it already has developed to the 21-st century, and on the other, to the structure of real education.

On this way we shall go in the analysis of the contemporary pedagogical science and search of ways of its development, as Scientific Pedagogy and based on it practice of education.

1. Об'єкт і предмет педагогічної науки

Проблемою структури науки зайнята спеціальна наука - «Науковедение». У науковедении науки класифікуються як базові, прикладні та розроблювальні.

До базових наук відносять ті науки, об'єктом яких є природа в її первозданному вигляді. Це, наприклад, фізика, хімія або географія для натуральної природи, а по відношенню до виховання - біологія людини, психологія, теорія інформації, теорія систем.

До прикладних наук відносять науки, які використовують дані фундаментальних наук для відтворення природних об'єктів і процесів в штучних умовах. Прикладними є всі інженерні, медичні та сільськогосподарські науки, які створюють науково-обгрунтовані методології практичної діяльності людей у відповідних галузях праці.

Педагогіка в силу цього визначення є прикладною наукою, яка спирається на базові науки про людину і розробляє методологію побудови оптимальних процесів навчання і виховання людини (педагогічні системи).

Деякими педагогами оскаржується визначення педагогіки як прикладної науки, сприймаючи таке її визначення як образу честі педагогічного мундира. Вони з усіх сил, всупереч безперечним фактами, намагаються перетягнути педагогіку в стан «чистих», базових наук. Але немає нічого образливого бути прикладною наукою, образливо не вміти будувати оптимально ті процеси, за які відповідальні її вчені.

463

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 46 * 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Це відбувається тому, що педагоги проголосили себе відповідальними за об'єкт всіх наук про людину - процес виховання людини в широкому сенсі слова, який для педагогіки за умовами її діяльності є непідйомним. Замість чіткого визначення свого предмета і зосередження всіх своїх зусиль на ретельній і детальної його розробці педагогіка як наука розчинилася в поверхневих спекуляціях соціологічного, філософського, історичного, психологічного і різного житейського жанру, створивши грунт для дилетантів засумніватися в її (педагогіки) спроможності як науки і для спритників різного роду в пошуках «легких» вчених ступенів. І для цього у дилетантів і спритників є всі підстави: не визначивши і не обмеживши свого предмета, педагогіка досі не побудувала дієвої прикладної теорії та методології гарантованого виховно-освітнього процесу. Водночас предмет педагогіки для реалістично мислячих вчених лежить на поверхні виховних явищ навколишнього нас світу: це та частина цих явищ, яка відбувається в спеціально організованих людиною виховних установах.

Тут педагогіка перетворює стихійні природні явища виховання в організований процес навмисного виховання, досліджує і творить цей організований процес, спираючись на дані суміжних з педагогікою наук, не підміняючи їх. Як тільки ми починаємо спостерігати організований процес виховання, негайно нашому погляду з'являється деяка система організації та управління цим процесом, яку ми назвали педагогічною системою. Саме педагогічна система і є предметом педагогічної науки.

Наприклад, сімейне виховання, улюблена тема спекуляцій околопедагогіческіх дилетантів та батьків-дисертантів. Ця тема не охоплюється предметом педагогічної науки, оскільки процеси сімейного виховання не відбуваються в спеціально організованих людиною виховних установах. Ця тема цілком і повністю знаходиться в компетенції соціології, психології та біології з медициною, науковий доробок та інструментарій яких педагогам попросту недоступні. Звідси поверховість і дилетантизм педагогічних рекомендацій по сімейному вихованню дітей і часто погано кончающаяся для дітей екстремальна самодіяльність батьків.

464

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 46 * 5

Лекція № 15. Педагогічна наука

Подібна ж ситуація виникає в класичній медицині, предметом якої не є народне цілительство і тибетське шаманство.

Разработочной науками по відношенню до педагогіки є методики викладання різних навчальних дисциплін і виховання різних якостей людської особистості. Важливо тільки, щоб методики спиралися на чітко розроблену педагогічну методологію. Якщо вони цього не роблять, то кожна методика викладання предмета «винаходить» свій велосипед і тим самим заважає іншим предметам в загальному русі до мети освіти.

Доводиться констатувати, що незважаючи на багатовікову практику освіти, педагогічна наука все ще далеко не повно опанувала своїм предметом дослідження, конструювання і застосування. Але це не є винятковою долею педагогіки: люди століттями йшли до відкриття предмета і розробці методології різних наук, здійснюючи по шляху масу дорогих помилок. Одна з головних помилок або помилок стосувалася виявлення вихідного положення або так званої наукової «парадигми» (Кун Т.С. Структура наукових революцій. М., 1966), що лежить в основі тих чи інших об'єктивних явищ, пізнанням яких зайнята наука. Ці помилки вели людство століттями хибним шляхом пізнання і створення псевдонаук, які, в свою чергу, штовхали людей до ілюзорним цілям і порожній витраті людських життів. Так, утопічна парадигма у фізиці породила ідею «вічного» двигуна, а хіміки століттями билися в рамках утопічної парадигми алхімії, біологи марно шукали еліксир молодості і вічного життя, а соціологи закликали до побудови комуністичної утопії.

 Не обійшлася без утопічної парадигми і педагогіка. В ейфорії середньовічного відродження виник ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості, який видався цілком досяжним середньовічним філософам і педагогам. І в цьому немає нічого дивного: вся інформаційна база середньовічної освіти складалася з семи витончених мистецтв, серед яких феноменологическая арифметика (р \) була верхом наукової освіти. За минулі п'ять-шість століть не тільки багаторазово збільшилося кількість «витончених мистецтв», а й незмірно зріс їх обсяг і науковий рівень їх викладу (в3-4). З позицій науки XXI століття утопічність парадигми всебічного і гармонійного освіти очевидна. Слідуючи їй, обсяг навч- 

 465 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 46 * 6 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ної інформації стає безмежним, а освіта - ілюзорним. Водночас досягнуте за останні пару століть соціально-економічний та виробничий стан суспільства, з урахуванням спрямованості його розвитку, диктують утворенню радикально іншу парадигму організації та діяльності. Її можна назвати професійно-орієнтованою освітою, відповідно вродженим задаткам особистості. Система такого утворення під назвою персоналізоване освіту була представлена в лекції № 11. 

 2. Освітня і педагогічна системи 

 Під поняттям «система» мається на увазі сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих об'єктів чи явищ, виконують деяку доцільну функцію. Навколишній світ є системним. Це означає, що в ньому існують і функціонують численні і різноманітні системи, і сам він функціонує як велика система. Системи природного походження виявляються і вивчаються шляхом спостереження, логічного умовиводу або обчислення. Штучні системи усвідомлено і осмислено будуються людьми. Однією з таких штучних систем є освітня система, яка викристалізовувалася у свідомості людей і втілювалася у вигляді освітніх установ століттями і тисячоліттями. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПЕДАГОГІЧНА НАУКА"
 1. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 2. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 4. Категоріально-понятійний апарат
    педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 5. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 6. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 7.  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
    педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 8. Загальна характеристика
    педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 9. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
    педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 10. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 11. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    педагогічної дійсності покликана займатися юридична педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного
 12. Педагогіка і практика
    педагогічної практики, виступають правові (державні нормативні документи, що регулюють діяльність педагогічних установ і організацій); економічні (власність на землю, нерухомість, технічне обладнання, фінансування тощо); кадрові (постійний і змінний склад); мережа науково-педагогічних установ. Основним центром педагогічної науки є
 13. Теми для рефератів 1.
    Психологія глобальної освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 14. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогічних закладів, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
© 2014-2021  ibib.ltd.ua