Головна
ГоловнаЕкологіяПриродокористування → 
« Попередня Наступна »
С.І. Колесніков. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону, 1999 - перейти до змісту підручника

Вплив природи на людину

Людина (суспільство) пов'язаний з природою своїм походженням , існуванням, своїм майбутнім. Все життя і діяльність людини, територіальний розселення і розміщення виробничих сил залежать від кількості, якості та місця розташування природних ресурсів.

Навколишнє людини природне середовище впливала і впливає на формування етносів. Етногенез - виникнення і розвиток народів світу під впливом внутрішніх соціально-економічних механізмів і навколишнього соціального та природного середовищ. Історичний розвиток етносів ділиться на 3-4 фази: фаза історичного становлення, фаза історичного існування (з підфази розквіту), фаза історичної інерції і фаза етнічних реліктів.

Екологічна криза і екологічна катастрофа

Незбалансовані взаємовідносини суспільства і природи, т.

е. нераціональне природокористування часто призводять до екологічної кризи та навіть екологічної катастрофи.

Екологічна криза (надзвичайна екологічна ситуація) - екологічне неблагополуччя, що характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і що представляє загрозу для здоров'я людей. Це напружений стан взаємин між людством і природою, обумовлене невідповідністю розмірів виробничо-господарської діяльності людини ресурсно-екологічним можливостям

16

біосфери. Екологічна криза характеризується не стільки посиленням впливу людини на природу, скільки різким збільшенням впливу зміненої людьми природи на суспільний розвиток.

Екологічна катастрофа (екологічне лихо) - екологічне неблагополуччя, що характеризується глибокими необоротними змінами довкілля та істотним погіршенням здоров'я населення.

Це природна аномалія, що нерідко виникає на основі прямого або непрямого впливу людської діяльності на природні процеси і ведуча до остронеблагопріятним економічних наслідків або масової загибелі населення певного регіону.

Принциповим є наступне відмінність між екологічною кризою і екологічною катастрофою: криза - оборотне явище, в якому людина виступає активно діючої стороною, катастрофа - необоротне явище, тут людина вже лише пасивна, страждає сторона.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив природи на людину "
 1. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  впливу господарства на географічну середу, в тому числі освоєння її ресурсів, охорону і перетворення природи, ми будемо говорити про надзвичайно складному і багатогранному явищі в житті суспільства, яке називається природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності
 2. ГЕОГРАФІЧНА середу
  впливу людини на природу географічне середовище суттєво змінюється. У зв'язку з діяльністю людини виникають нові форми рельєфу, змінюється клімат. Географічне середовище - це матеріальна база розвитку людського суспільства. Вона впливає на розвиток суспільства, його господарства. Вплив географічного середовища на суспільство визначається рівнем розвитку
 3. Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  вплив суспільства на природу і порушення екологічного балансу). Ці тенденції посилилися в епоху НТР, так як масштаби впливу на навколишнє середовище стали перевищувати відбудовні здатності природи. У розвитку взаємовідносин природи і суспільства спостерігаються певні закономірності, пов'язані з рівнем розвитку продуктивних сил і ступенем впливу їх на навколишнє
 4. ОХОРОНА ПРИРОДИ
  вплив людини на природу стало настільки величезним, що виникла небезпека завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Необхідність охорони природи викликана виробничою діяльністю людського суспільства. У виробничу діяльність залучаються все нові природні ресурси. Наприклад, у другій половині XIX століття стали використовувати нафту, а уран - тільки з середини ХХ століття.
 5. Вплив людини на природу
  вплив на енергетичні процеси в біосфері. Найбільш небезпечним є теплове забруднення біосфери, пов'язане з використанням ядерної та термоядерної енергії. Таким чином, вплив людини на природу полягає в перерозподілі речовини в навколишньому середовищі і зміні її фізичних, хімічних і біологічних характеристик. У додатку 2 наведені спрямованість і ступінь
 6. Додаток 3 Ступінь антропогенного впливу на природу
  впливу на
 7. Суспільство і природа
  природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири
 8. Контрольні питання для СРС 1.
  Природокористування? 2. Розкрийте співвідношення понять «біосфера» і ноосфера ». 3. Що значить «панувати» над природою? Чи є людина «паном» по відношенню до природи? 4. Чи можна керувати природними процесами? 5. Дайте визначення понять «природне» і штучне »у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне у взаємодії
 9. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.
  Впливу живих організмів один на одного. Дія біотичних факторів може бути як прямим, так і непрямим, висловлюючись у зміні умов навколишнього середовища, наприклад, зміна складу грунту під впливом бактерій або зміна мікроклімату в лісі. Взаємні зв'язки між окремими видами організмів лежать в основі існування популяцій, біоценозів і біосфери в цілому. Раніше до
 10. Додаток до глави IX
  природний світ »Еволюція філософських уявлень про взаємозв'язок суспільства, людини і природи, гармонія людини і космосу як ідеал античного світогляду; абсолютне роздвоєння світу на природний і надприродний в середньовічній свідомості; протиставлення людського як активного, панівного початку природному як пасивного, підлеглому у філософських напрямках Нового
 11. § 6. ШОСТИЙ АРГУМЕНТ, взяті з ПРИРОДИ МОРАЛІ
  впливу задоволення і страждання, щоб зіать, що є моральним, і відрізняти його від аморального. Він повинен також піддаватися впливу задоволення і страждання, щоб мати підставу поступати відповідно з моральністю, бо не може бути жодних мотивів, окрім задоволення і страждання, які змусили б людину здійснювати будь-яку дію або утримуватися від
 12. 8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
  впливу виробництва на природне і навколишнє середовище людини застосовується для порівняльної оцінки проектних і технологічних рішень між собою, з метою вибору з них найбільш раціонального в екологічному аспекті . Суть методу полягає в тому, що для кожного проекту і технологічного рішення визначається за рівнянням змішання інтегрований показник UЕ, що розраховується з урахуванням
 13. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область педагогічної діяльності її суб'єкта і об'єкт-суб'єкта і наукова дисципліна. Соціальна
 14. Висновок.
  Вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми назбираємо надійні дані про сучасний стан середовища, обгрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів,
 15. ПРИРОДНІ УМОВИ
  природою. Середа проживання людини помітно змінюється в результаті його діяльності. Природні умови - це сукупність властивостей навколишнього нас природи, які суттєво впливають на життя людини. Раціональне ведення господарства на тій чи іншій території, правильне розміщення промислових підприємств, спеціалізація і концентрація сільського господарства, будівництво населених пунктів
 16. 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства
  впливу, які може застосовувати Національний банк України до комерційних банків за порушення банківського законодавства, та порядок їх застосування визначені в Положенні про застосування Національним банком України до банків і іншим фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Заходи
 17. Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу?
  Впливу на порушників трудової дисципліни вважалися заходи громадського впливу. Серед них були передбачені статутами громадських організацій (партії, комсомолу і профспілок) громадські стягнення за порушення трудової дисципліни, що застосовувалися за рішенням виборного органу відповідної громадської організації, і заходи впливу, які не мали правових наслідків (обговорення
 18. 2. Основні особливості заходів оперативного впливу
  впливу полягає в тому, що їх застосування носить односторонній характер. управою-мочені стороні тут немає потреби звертатися до компетентних державних органів. Саме тому названі заходи і носять назву оперативних. Односторонній характер заходів оперативного впливу визначає і особливий характер гарантій їх правильного застосування. Ці гарантії носять двоякий характер: по-перше,
 19. Механіцизм в розумінні природи Галілеєм.
  впливом тільки в людських почуттях. Надалі, в гносеології Нового часу, ми зустрінемося з більш грунтовним розвитком цієї позиції і тим більше з механистическими трактуваннями буття і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua