Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
О.Б. Леонтьєва. МАРКСИЗМ В РОСІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТОЛІТЬ. Проблеми методології історії та теорії історичного процесу, - перейти до змісту підручника

Висновок

Російський марксизм рубежу XIX-XX століть формувався не лише як напрямок громадської думки або спроба теоретичного обгрунтування ліворадикального політичного руху, але і як методологія соціальних наук і теорія історичного процесу. У цій якості традиція дореволюційного вітчизняного марксизму була багата відтінками і внутрішніми течіями; лише небагато з намітилися тоді тенденцій були затребувані і розвинені в радянський період.

У розвитку російського марксизму як теоретичного та методологічного спрямування вітчизняної думки кінця XIX-початку XX століття можна, з нашої точки зору, виділити три основні етапи.

Перший етап припадає на 1880-ті-1900-ті роки. У цей час відбулося оформлення класичної парадигми російського марксизму, яка в теоретичному відношенні була пов'язана насамперед з ім'ям Г.В.Плеханова. Для цієї парадигми характерно уявлення про історію людського суспільства як про строго закономірному процесі. Історія поставала як об'єктивно-необхідний, детермінований процес, що не залишає місця ні для випадковості, ні для свавілля окремо взятої особистості або навіть «натовпу». Російські марксисти часто вдавалися до метафоричного опису суспільства як колосального механізму, ходу історії - як руху небесних тіл, траєкторію якого можна точно вирахувати заздалегідь. Ключовий момент історії, - перехід «з царства необхідності в царство свободи», тобто пролетарську революцію, - вони трактували як тріумф розуму і дисципліни над стихією, як підпорядкування раціональному планом всіх сторін суспільного життя і людської поведінки. Ця модель сприйняття історії була спільною для більшовиків і меншовиків; тих і інших роз'єднувало лише уявлення про терміни і методи здійснення прийдешньої революції, ступінь політичного радикалізму.

Характерною особливістю класичної парадигми російського марксизму була і трактування взаємовідносин «базису» і «надбудови» як досить жорсткої односторонньої залежності. Навіть у спеціальних дослідженнях, присвячених психологи-чеський стороні історичного процесу (яскравий приклад тому - розроблена Н.А. Рожковим типологія людських характерів, а також праці Г.В.Плеханова з історії громадської думки), прихильники цієї парадигми підкреслювали, що еволюція людської психології і культури визначається змінами в соціально-економічному житті суспільства і в силу цього носить вторинний, відбитий характер.

При розгляді конкретних історичних проблем російські марксисти активно використовували традиції своїх старших сучасників - вітчизняних вчених-позитивістів. Це простежується в численних роботах з соціально-економічної історії, написаних з позицій «економічного матеріалізму»: дослідженнях Н. А. Рожкова, П. Б. Струве, М.І.Ту-ган-Барановського, П.П.Маслова та інших. Вважаючи, слідом за Марксом, рушійною силою історичного процесу розвиток продуктивних сил, російські марксисти в той же час підкреслювали значення демографічного і географічного чинників історії, вказували на роль міжнародного обміну та геополітичного співвідношення сил як стимулів внутрішнього розвитку. У цьому, на наш погляд, можна виявити безсумнівний вплив ідей М.М.Ковалевского і «російської історичної школи», а також школи В.О.Ключевского. Відповідали традиціям російської історичної науки та подання вітчизняних марксистів про історію Росії як історії безперервної внутрішньої колонізації.

Цей тісний ідейна близькість марксистів і позитивістів свідчила про глибинний внутрішній спорідненості їх історичних поглядів. Російський марксизм класичного зразка довів до логічного межі то сприйняття історичного знання та історичної науки, яке було притаманне позитивізму: головною метою історичного пізнання для того й іншого течій було встановлення законів суспільного розвитку, що зробило б можливим наукове передбачення майбутнього і дозволило б практикувати соціальну інженерію. У цьому плані марксизм і позитивізм можна розглядати як два рівноправних відгалуження історіцістской моделі мислення, характерною для XIX століття.

Російський марксизм формувався в епоху, коли змінювалася сама структура гуманітарного знання: початок XX століття було часом народження історичної антропології.

В європейської думки починався поворот від причинно-наслідкового, детерминистского пояснення ходу історії до розуміння внутрішнього світу і культурних цінностей тих людей, які цю історію творили. Вітчизняний марксизм не залишився осторонь від цього процесу: усередині самого марксистського напряму російської думки на початку XX століття йшов пошук нових способів осмислення історії і місця в ній людини.

Перша спроба суттєвого оновлення марксистської доктрини була зроблена на рубежі 1890 - 1900-х рр.. силами представників «критичного марксизму»: П. Б. Струве, НАБердяева, С.Н.Булгакова, М.І.Туган-Барановського. Критичні марксисти прагнули об'єднати марксистське вчення про класову боротьбу і кантіанського уявлення про абсолютний характер людських цінностей; уявлення про об'єктивно детермінованому характері історичного процесу - і сприйняття свободи в ліберально-гуманістичному сенсі слова, як свободи морального вибору. Їх творчості було притаманне сприйняття історичної реальності як арени боротьби за реалізацію суспільних ідеалів, де успіх визначається не тільки співвідношенням «об'єктивних» соціально-економічних сил, а й моральною висотою протиборчих ідеалів. Втім, знайдені ними теоретичні рішення проблеми співвідношення детермінізму і свободи найчастіше представляли собою нестійкий компроміс взаємовиключних ідей; це і стало однією з причин розпаду групи «критичних марксистів», що стався на початку XX століття. Щоб вийти з інтелектуального глухого кута, Бердяєв і Булгаков звернулися до релігійної філософії; Туган-Барановський залишився на теоретичних позиціях, близьких до критичного марксизму, але більш не вважав себе прихильником марксистської доктрини. Нарешті, соціально-економічні погляди Струве до самого завершення його наукової кар'єри несли на собі відбиток двоїстості: в основу своєї соціальної теорії Струве поклав ідею непереборного «основного дуалізму» раціонального та ірраціонального, свідомого і стихійного начал.

Третій етап у розвитку російського марксизму (і, відповідно, ще одна спроба створити нову парадигму російського марксизму) відноситься до середини 1900-х-середині 1910-х рр..;

він був пов'язаний з поширенням у російської думки філософії емпіріокритицизму і формуванням ідеології богобудівництва. Прихильники цих теоретичних напрямків - А.А.Богданов, В.В.Базаров, АВ.Луначарскій, А.М.Горький, - утворили досить згуртовану ідейну фракцію, виступаючи єдиним фронтом у незліченних дискусіях з прихильниками класичної версії марксизму.

Емпіріокритицизм прийшов в російську інтелектуальне життя як прапор поновлення марксистської доктрини; його прихильники прагнули не допустити перетворення марксизму в ортодоксальне вчення. Для філософів-емпіріокріті-цистит - Богданова і Базарова - був характерний інтерес до гносеологічним і епістемологічних проблем. З їх точки зору, будь-які наукові і теоретичні закономірності, пізнані людиною, носять відносний характер; вони являють собою не що інше, як евристичні конструкції, створені для впорядкування даних досвіду і систематизації знання. Тому емпіріокрітіцісти уникли тієї фетишизації історичних законів, яка так явно проявилася у творчості ортодоксальних марксистів; історичні закономірності представлялися їм не в якості могутніх сил, за лаштунків диригує подіями і вчинками, а скоріше як наукові формули, як обчислена апостеріорі рівнодіюча різноспрямованих соціальних сил. Не випадково для спільної боротьби з новими течіями об'єдналися лідери меншовизму і більшовизму, Плеханов і Ленін: в даному випадку під загрозою опинився наріжний камінь марксистської доктрини - віра в непорушні історичні закономірності.

Створюючи свою версію теорії історичного процесу, емпіріокрітіцісти і богостроітелі спробували реабілітувати гуманістичне сприйняття людини як вільної творчої істоти, здатного вольовим титанічним зусиллям змінити лик всесвіту. Особливістю їх антропології була антииндивидуалистический спрямованість: як героя-титану, перетворює світ, у творчості Горького, Луначарського та Богданова виступав людський вигляд в цілому, причому обов'язковою умовою переходу до комуністичного суспільства їм уявлялося повне розчинення людського «я» в колективній свідомості.

Нарешті, прихильники емпіріокритицизм спробували подолати характерне для класичного марксизму сприйняття відносин економіки і культури як жорсткої односторонньої залежності. У своїй фундаментальній праці «Тектологія» А.А. Богданов запропонував розглядати всі сторони людського життя - від логічних форм мислення до технології виробництва - як види організації громадської діяльності; введення основоположної категорії «організації» дозволило йому відмовитися від канонічного марксистського протиставлення базису і надбудови. Організаційна теорія Богданова, як показав час, представляла собою саму перспективну в науково-методологічному плані частина теоретичної спадщини російських марксистів: у сучасному науковому світі тектологію Богданова по праву вважають попередницею синергетики і теорії систем. До цього можна додати, що, на наш погляд, будь теоретичні побудови Богданова затребувані професійної історичною наукою, вони могли б стати основою для культурно-антропологічних досліджень: його концепція «способів уявлень», що змінюють один одного в ході людської історії, в певному сенсі передбачила вишукування «анналістів».

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що на початку XX століття поряд з ортодоксально-класичною версією марксистської доктрини почала формуватися інша версія марксизму, пов'язана з філософією емпіріокритицизму та ідеологією богобудівництва. Її можна назвати другу парадигмою марксизму, за аналогією з описаною в нашій історичній науці «другий парадигмою народництва». Відмінності між цими двома парадигмами марксистської ідеології проявилися як в теорії пізнання і в філософської антропології, так і в розумінні рушійних сил історичного процесу.

Теоретичні шукання прихильників емпіріокритицизму органічно вписуються в контекст розвитку не тільки російської, а й світової історичної думки XX століття. Зокрема, цілком сучасним виглядає їх переконання в відносності і «антропоморфності» всіх відкритих людським розумом істин; розуміння неоднозначності взаємин культури та економіки в історії; увагу до змінюють один одного в історії «способам уявлень».

Таким чином, процес зміни парадигм історичного мислення, який розгорнувся в російської думки в XX столітті - пе-реход від історіцістской, детерминистского бачення історичної реальності до культурно-антропологічному, - торкнувся і марксизм, істотно трансформувавши зсередини це інтелектуальна течія.

Трагічна іронія долі російського марксизму полягала в тому, що на довгі роки були забуті саме найбільш оригінальні та перспективні концепції вітчизняних марксистів. Перетворення марксизму в офіційну ідеологію авторитарної держави привело не тільки до припинення багатьох дискусій, а й до загального зниження рівня теоретичного мислення: вчення, до якого в ідеалі повинен був долучитися кожен дорослий громадянин Радянської країни, мало стати загальнодоступним за своїм змістом. Тому в 1920-1930-і роки відбулося повернення до класичної парадигмі російського марксизму, канонізованої та спрощеної відповідно до вимог нової епохи; розвиток марксистської доктрини було на кілька десятиліть штучно заморожено на досягнутому одного разу рівні. Не дивно, що на схилі радянської епохи і в роки перебудови «марксизм» асоціювався виключно з догматізірован спадщиною Маркса, Енгельса і Леніна, істотно застарілим до того часу в науково-методологічному плані.

Російський марксизм був породженням складної, переломної епохи суспільного розвитку; в ньому відбилися не тільки соціальні бурі, а й історичні очікування, стереотипи мислення і культурний багаж людей того часу. Марксизм як ідеологія зіграв свою суперечливу і трагічну роль у вітчизняній історії; марксизм як течія російської думки у всьому різноманітті його інтелектуальної палітри, безумовно, ще довго буде привертати увагу дослідників, що прагнуть зрозуміти логіку людських ідей, вірувань, надій і помилок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок "
 1. Волкобой І.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ Екологічне право України "Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 лютого. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 березня. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 квітня. Поняття и Особливості Принципів екологічного права ст. 19 - 27 травня. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у Галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 2. ОСНОВНІ Пріоритети ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО Використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
    N Витрати на реалізацію природоохоронних програм и ЗАХОДІВ потребуються значний коштів. Однак ПРОТЯГ найближче 5 - 10 років країна буде Дуже обмеже у коштах, необхідніх для Поліпшення стану НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення раціонального Використання природніх ресурсів. Тому звітність, чітко візначіті пріорітетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістічніх,
 3. 2. Метод
    укладенні адміні-стративні договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим. 3. метод дозволу - це надання вибору одного з варіан-тів належної поведінки або так зване управління по розсуд - це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань,
 4. 3. Держ. службовець
    укладенням захворювання, препятст-вующее виконанню ним должн. обов'язків. 4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до све-ден., Составл. держ. чи іншу охорон. з-ном таємницю. 5) близького споріднення або св-ва з держ. службовцям, якщо їх служба свя-зана з непоср. подчин. одного ін (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також перечисл. родств. чоловіка) 6) наявність гр-ва іноз. гос-ва.
 5. Адміністративний процес
    укладений НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної відпові-дальності? Головний державний санітарний лікар області за порушення санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-покладав на
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
    взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва, щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми. Значне місце в д-ти органів міліції займаючи. питання,
 7. Від авторів
    висновок висловлюємо велику вдячність вченому секретарю Державного історичного музею в Москві А.А. Смирнову за ряд цінних
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    укладеної в цьому переліку, з конкретними даними по всіх укріплених поселень привело автора до висновку, що весь комплекс ознак присутня лише на поселеннях, захищена площа яких має більше 2,5 гектарів. Цей висновок дозволив вважати містами все укріплені поселення XII-XIII ст. з таким розміром фортеці, якщо цьому не суперечать інші дані (відсутність перерахованих
 9. Новгород.
    висновком, що Городище розташовувалося в оточенні землеробських поселень, було торгово-ре-месленньм і військово-адміністративним центром, де знаходилася княжа резиденція. Розширення розкопок у Новгороді і результати досліджень на Рюриковом городище дозволили досить виразно співвіднести ці центри в часі. Городище вже існувало в середині IX ст., В той час як на місці
 10. Москва.
    закінчення слід визнати, що в даний час в науковій археологічній літературі досить повно відображено сучасний стан як теоретичних проблем вивчення міста, так і результатів археологічних досліджень окремих давньоруських міст. Допитливий, творчо працюючий викладач знайде в ній відповіді на питання, що виникають в ході навчання, і зможе залучити до цієї
© 2014-2022  ibib.ltd.ua