Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004 - перейти до змісту підручника

висновок


В даний час організаціям, у тому числі і освітнім, у всьому світі припадає рабо-тать в умовах постійного зміни зовнішнього середовища: посилюється конкуренція, зростають вимоги споживачів. Тому для будь-якої організації зараз стоїть основне питання - чи здатні її системи управління забезпечити приспосабливаемость організації до нових умов і задовольнити зростаючі вимоги і запити споживачів, забезпечивши на цій основі свій розвиток.
Розглянувши у монографії управлінську діяльність освітньої організації як організаційної системи і проаналізувавши підходи до управління якістю з вивченням і пропозицією до використання зарубіжного досвіду управління якістю у вищій школі, можна зробити наступні висновки.
У процесі розвитку світової економіки роль якості продуктів праці безперервно зростає. Сьогодні на більшості ринків ситуація складається таким чином, що якщо в організації немає потрібного споживачеві якості, то можна вважати, що у неї немає ніяких аргументів у суперечці з конкурентами за ринки збуту.
При цьому в конкурентній боротьбі все більшого значення набуває функціональне якість. Це вимагає впровадження не тільки нових систем виробництва, але і систем менеджменту якості. Системи менеджменту якості все більшою мірою інтегруються з системою управління організацією. Висока якість стає тим чинником, який об'єднує підрозділи організацій, пов'язує їх єдиною метою, руйнуючи бар'єри між ними.
Крім того, стає все більш очевидним, що для успішного розвитку вітчизняної економіки нашим освітнім організаціям і всім рівням державного і громадського управління слід прийняти новий «образ мислення в галузі якості».
Необхідно усвідомити, що сьогодні для процвітання нашої країни немає реальних шляхів, крім того, при якому на перше місце в стратегії розвитку економіки будуть поставлені мети досягнення високої якості і конкурентоспроможності продукції та послуг.
Один з дослідників економіки освіти зазначав: «Цілком очевидно, - що освіта стала складовою частиною того складного" сукупного "праці, за допомогою якого здійснюється суспільне виробництво». Доказ цього очевидного факту є складним завданням, тому що продукт сфери освіти не є продуктом кінцевого споживання і матеріалізується в подальшому в більш високій дієздатності робочої сили, у розвитку науково-технічного прогресу, зміні соціальних відносин у суспільстві. Освітні організації все одно служать одним
з джерел економічного зростання країни. По-перше, вони роблять більш продуктивним працю кожної окремої людини. По-друге, висококваліфіковані кадри мають підвищену здатність до сприйняття та використання на практиці нових наукових ідей, технічних знарядь і методів виробництва та управління, тобто вони не тільки працюють продуктивніше, з використанням більш складних засобів праці, а й краще розпоряджаються наявними ресурсами.
Проблема якості актуальна абсолютно для всіх видів продукції та послуг. Забезпечення якості завжди було і залишається однією з найскладніших завдань, з якими доводиться стикатися при виробництві продукції та наданні послуг. Ефективним засобом успішного вирішення цього завдання є реалізація положень міжнародних стандартів ISO серії 9000. У стандартах ІСО сконцентрований світовий досвід щодо забезпечення якості продукції.
Представлені в монографії основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000 показують, що впровадження стандартів ІСО є складним, трудомістким і тривалим у часі процесом. Успіх цієї роботи багато в чому залежить від того, наскільки правильно розуміються і втілюються на практиці принципи, методичні та організаційні підходи стандартів.
Практика переконливо довела, що для організації ефективної роботи з якості в освітній організації повинна бути впроваджена система менеджменту якості, забезпечено її чітке функціонування та постійне вдосконалення відповідно до мінливих внутрішніми і зовнішніми умовами. Для підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг доцільно провести сертифікацію системи якості на відповідність міжнародним стандартам ISO 9000. Все це разом із суворим виконанням чинного законодавства у сфері якості сприятиме успішній діяльності освітньої організації, що дозволить в економічному механізмі країни:
зберегти культурний, освітній і національний потенціал;
підвищити рівень освіченості населення і науково-технічний розвиток країни.
Таким чином, створюючи систему менеджменту якості, орієнтовану на задоволення потреб усіх зацікавлених сторін, освітні організації будуть поступово адаптуватися в ринкових умовах, а менеджмент якості стане ведучим менеджментом установ в цілому.
Автори будуть вдячні шановним читачам за будь-які конструктивні зауваження та пропозиції, які можуть з'явитися у читачів в результаті знайомства з даною монографією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " висновок "
 1. Волкобой І.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ Екологічне право України "Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 лютого. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 березня. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 квітня. Поняття и Особливості Принципів екологічного права ст. 19 - 27 травня. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у Галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 2. ОСНОВНІ Пріоритети ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО Використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм и ЗАХОДІВ потребуються значний коштів. Однак ПРОТЯГ найближче 5 - 10 років країна буде Дуже обмеже у коштах, необхідніх для Поліпшення стану НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення раціонального Використання природніх ресурсів. Тому звітність, чітко візначіті пріорітетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістічніх,
 3. 2. Метод
  укладенні адміні-стративні договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим. 3. метод дозволу - це надання вибору одного з варіан-тів належної поведінки або так зване управління по розсуд - це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань,
 4. 3. Держ. службовець
  висновком захворювання, препятст-вующее виконанню ним должн. обов'язків. 4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до све-ден., Составл. держ. чи іншу охорон. з-ном таємницю. 5) близького споріднення або св-ва з держ. службовцям, якщо їх служба свя-зана з непоср. подчин. одного ін (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також перечисл. родств. чоловіка) 6) наявність гр-ва іноз. гос-ва.
 5. Адміністративний процес
  укладено НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної відпові-дальності? Головний державний санітарний лікар області за порушення санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-покладав на
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва, щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми. Значне місце в д-ти органів міліції займаючи. питання,
 7. Від авторів
  висновок висловлюємо велику вдячність вченому секретарю Державного історичного музею в Москві А.А. Смирнову за ряд цінних
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  укладеної в цьому переліку, з конкретними даними по всіх укріплених поселень привело автора до висновку, що весь комплекс ознак присутня лише на поселеннях, захищена площа яких має більше 2,5 гектарів. Цей висновок дозволив вважати містами все укріплені поселення XII-XIII ст. з таким розміром фортеці, якщо цьому не суперечать інші дані (відсутність перерахованих
 9. Новгород.
  висновку, що Городище розташовувалося в оточенні землеробських поселень, було торгово-ре-месленньм і військово-адміністративним центром, де знаходилася княжа резиденція. Розширення розкопок у Новгороді і результати досліджень на Рюриковом городище дозволили досить виразно співвіднести ці центри в часі. Городище вже існувало в середині IX ст., в той час як на місці
 10. Москва.
  закінчення слід визнати, що в даний час в науковій археологічній літературі досить повно відображено сучасний стан як теоретичних проблем вивчення міста, так і результатів археологічних досліджень окремих давньоруських міст. Допитливий, творчо працюючий викладач знайде в ній відповіді на питання, що виникають в ході навчання, і зможе залучити до цієї
© 2014-2021  ibib.ltd.ua