Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника


Поняття та характеристика ціни. Поняття та характеристика тарифу. Класифікація цін і тарифів. Характеристика вільних цін. Порядок установлення вільних цін. Характеристика фіксованих і регульованих цін та порядок їх установлення. Правові засади встановлення та використання комунальних цін. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.

Ціну слід розглядати передусім як істотну умову господарського договору. Під ціною розуміють форму грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), які реалізують суб'єкти гос-
подарювання. Простіше ціну можна визначити як виражену в грошовій формі вартість одиниці товару.
Зазначимо, що одним з перших законодавчих актів, що встановив правила ціноутворення, є Закон України «Про ціни та ціноутворення». Проте, визначаючи види цін і тарифів, закон не містить їх визначення.
Єдиним законодавчим актом, який подає визначення ціни та тарифу є Господарський кодекс України. Зауважимо, що в ньому ціна та тариф ототожнюються, хоча насправді це не так.
Тариф можна визначити як систему ставок плати за різноманіт-
ні послуги, що надаються фізичним та юридичним особам. Отже, основною відмінністю між ціною та тарифом є те, що ціна визначає вартість одиниці продукції, товару, а тариф - роботи чи послуги.
За способом встановлення ціни та тарифи поділяють на кілька видів:
вільні ціни та тарифи;
фіксовані ціни та тарифи;
регульовані ціни та тарифи.
Залежно від суб'єкта встановлення ціни останні поділяються на:
державні;
комунальні;
вільні.
Вільні ціни встановлюються на ті види продукції, робіт і послуг, на які не встановлено державні та комунальні ціни.
До вільних цін належать:
договірні, тобто такі, що встановлюються в договорі за домовленістю сторін;
відпускні, тобто ціни, які встановлюються суб'єктами господарювання самостійно.
Ціна в договорі зазначається в гривнях. Проте Цивільний кодекс України дозволяє сторонам договору визначати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Зауважимо, що найпоширенішими випадками встановлення в договорі ціни в інозем-
ній валюті є укладання зовнішньоекономічних договорів.
Договірні ціни встановлюються сторонами за взаємною згодою, проте Цивільний кодекс України передбачає визначення договірної ціни на підставі звичайних цін у разі, коли ціну в договорі не встановлено.
Студентам важливо з'ясувати сутність поняття «звичайна ціна».
Важливо пам'ятати, що ціна як умова договору може бу-
ти змінена сторонами. При цьому слід враховувати такі правила. По-перше, після укладення договору ціна може бути змі-
нена у випадках та на умовах, установлених договором або законом. По-друге, після виконання договору зміна ціни заборонена.
Розглянемо державні фіксовані й регульовані ціни.
Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом
встановлення:
державних фіксованих цін (тарифів);
граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від
державних фіксованих цін і тарифів.
Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на:
ресурси, що справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін;
продукцію та послуги, що мають суттєве соціальне значення для населення;
на продукцію, товари й послуги, виробництво яких зосереджене на підприємствах, що займають монопольне становище на ринку;
на імпортні товари, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України.
Державні фіксовані та регульовані ціни й тарифи встановлюються державними органами України.
Державні фіксовані та регульовані ціни й тарифи на окремі види продукції, товарів і послуг можуть змінюватися в порядку і в строки, що визначені компетентними органами.
Ще одним видом цін є комунальні, тобто ціни на продукцію та послуги, виробництво яких здійснюється комунальними підприємствами. Чинне законодавство надає місцевим державним адміністраціям право регулювати ціни та тарифи. Так, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють, зокрема:
ціни на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб;
граничні рівні рентабельності й торговельні надбавки на дитяче харчування;
розмір плати за послуги, які надаються медичними витве-
резниками при органах внутрішніх справ громадянам у нетверезому стані;
тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профі-
лактичні державні й комунальні заклади охорони здоров'я.
Поряд із згаданими видами цін і тарифів у зовнішньоекономічній сфері застосовують індикативні ціни, які слід враховувати під час формування ціни продукції, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного контракту.
У процесі вивчення цієї теми студентам слід приділити увагу питанню контролю за цінами. Контроль за додержанням державної дисципліни цін належить до видів державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання.
Державний контроль за цінами здійснюється під час встановлення й застосування державних фіксованих і регульованих цін
і тарифів. Щодо вільних цін, то органи контролю слідкують за правомірністю їх застосування та дотримання вимог антимонопольного законодавства.
Контроль за дотриманням державної дисципліни цін здійснюється системою органів Державної інспекції з контролю за цінами.
У разі виявлення факту порушення суб'єктом господарювання державної дисципліни цін, він може бути притягнутий до юридич-
ної відповідальності. Так, уся необґрунтовано одержана підпри-ємством, організацією сума виручки в результаті порушення дер-
жавної дисципліни цін підлягає вилученню в дохід відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприємства чи організації.
Крім вилучення виручки, на правопорушників може накладатися штраф.
Фізичні особи, які винні в порушенні порядку встановлення та застосування цін і тарифів, притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Поняття й характеристика ціни.
Поняття й характеристика тарифу.
Класифікація цін і тарифів.
Характеристика вільних цін.
Порядок установлення вільних цін.
Характеристика фіксованих і регульованих цін і порядок їх встановлення.
Правові засади встановлення та використання комунальних цін.
Контроль за дотриманням державної дисципліни цін.

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. - К.: Кондор, 2003.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002.
Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. - М.: Юрид. лит., 1994.
Контроль і ревізія: Навч. посіб. / Є. М. Романів. - Львiв: Iнте-
лект-Захiд, 2002.
Правила ИНКОТЕРМС - 1999/2000. - К.: Юстиниан, 2002.
Конституція України: Прийнята п'ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. - К., 1997.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт-
ня 1991 року № 959-XII.
Закон України «Про митний тариф України» від 05 квітня 2001 року № 2371-III.
Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III.
Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.
Постанова КМУ «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21 жовтня 1994 року № 733.
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санк-
цій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 року № 298/519.
ціна; тариф; вільні ціни; звичайні ціни; фік-
совані ціни; комунальні ціни; індикативні ціни.

Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують порядок встановлення цін.
Назвіть осіб, які встановлюють ціни.
Назвіть ознаки вільних цін.
Які основні етапи встановлення цін і тарифів?
Охарактеризуйте порядок зміни цін.
Знайдіть у чинному законодавстві визначення поняття «зви-
чайні ціни».
Назвіть ознаки державних фіксованих і регульованих цін.
У чому полягає відмінність між фіксованими та регульованими цінами?
Складіть перелік товарів, продукції, робіт та послуг, на які встановлено державні регульовані ціни й тарифи.
Як згідно із Законом України «Про природні монополії» формуються ціни на товари суб'єктів природних монополій?
Складіть перелік індикативних цін.
Проаналізуйте чинне законодавство та назвіть органи, що встановлюють комунальні ціни.
Складіть перелік прав Державної інспекції з контролю за цінами.
Як оформлюється правопорушення державної дисципліни цін?
Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Державною інспекцією з контролю за цінами було проведено перевірку дотримання державної дисципліни цін ТОВ «Оксамит». Під час перевірки було з'ясовано, що ТОВ «Окса-мит» упродовж другого кварталу поточного року реалізовувало книжкову продукцію. При цьому було встановлено, що та сама книжкова продукція відпускалася покупцям за різною ціною (покупцю «А» - за ціною 10,00 грн за одиницю, покупцю «Б» - за ціною 15,00 грн за одиницю, покупцю «П» - за ціною 21,00 грн за одиницю). На ТОВ «Оксамит» було накладено штраф.
Які нормативно-правові акти визначають порядок установлення цін?
Чи правомірні дії Державної інспекції з контролю за цінами?
Які дії для захисту своїх прав може вжити ТОВ «Оксамит»?
№ 2. У травні фермерське господарство «Млин» уклало зовнішньоекономічний договір, за яким взяло на себе зобов'язання поставити італійській фірмі «Неаполіс» 1500 тонн соняшнику за ціною 300 доларів США за 1 тонну. Регіональна митниця відмовила фермерському господарству «Млин» у митному оформленні вантажу, посилаючись на те, що експортер не врахував індикативні ціни.
Як формується ціна одиниці товару/продукції в зовнішньоекономічній сфері?
Які нормативно-правові акти передбачають застосування індикативних цін?
Чи правомірні дії регіональної митниці?

Розкрийте поняття «ціна» й «тариф».
Перелічіть види цін і тарифів.
Охарактеризуйте вільні ціни.
Охарактеризуйте порядок зміни ціни в договорі.
Назвіть суб'єктів, які встановлюють державні регульовані та фіксовані ціни й тарифи.
Назвіть суб'єктів, які встановлюють комунальні ціни.
Назвіть товари, на які встановлені комунальні ціни.
Дайте визначення поняття «індикативна ціна».
Назвіть основні цілі контролю за додержанням державної дисципліни цін.
Охарактеризуйте систему органів контролю за дотриманням державної дисципліни цін.
Перелічіть види юридичної відповідальності, що застосовується за порушення державної дисципліни цін.

Поняття та ознаки біржі. Характеристика функцій біржі. Види бірж в Україні. Правовий статус товарної бір-
жі. Правовий статус фондової біржі. Валютна біржа: правовий режим функціонування. Порядок створення та припинення бірж різних видів. Загальна характеристика правил біржової торгівлі. Види біржових угод. Порядок укладання, зміни та розірвання біржових угод. Форма бір-
жової угоди.

Біржа - це організаційно оформлений та постійно діючий ринок.
Біржа (з латинської - гаманець) - установа, в якій здійснюється купівля-продаж товарів масового попиту, цінних паперів, валюти тощо.
Біржу визначають також як організований у певному місці, ре-
гулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля товарами за зразками й стандартами або контрактами на їх поставку у майбутньому за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгу. Торгівля здійснюється через обмін усними інструкціями між представ-
никами брокерських фірм у торговій залі.
З правового погляду біржа є юридичною особою, яка має влас-
не або орендоване майно, діє на підставі статуту, власних правил біржових торгів і чинного законодавства. Від свого імені вона може укладати договори, контракти та вчиняти інші правочини, бути позивачем і відповідачем у суді.
Терміном «біржа» позначаються: сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції; місце їх зіб-
рання; сукупність правочинів, які укладаються в цьому місці.
Походження слова «біржа» пов'язане з назвою найбільшого торгового пункту Фландрії - Брюгге.
Під час вивчення цієї теми студентам слід звернути увагу на історію зародження та виникнення біржі.
Зазначимо, що на ринку функціонує кілька видів бірж.
Залежно від об'єкта ринкових відносин, що зосереджені на бір-
жі, виділяють такі основні види бірж:
фондова біржа (біржа, на якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів);
товарна біржа (біржа, на якій здійснюється оптова торгівля товарами);
валютна біржа (біржа, на якій здійснюється купівля-продаж іноземної валюти);
біржі праці (біржі, на яких розподіляються вільні трудові ресурси).
Залежно від характеру асортименту товару товарні біржі також поділяються на кілька видів:
вузькоспеціалізовані біржі (організовують торгівлю одним видом товару);
спеціалізовані (організовують торгівлю однорідними гру-пами товарів);
універсальні біржі (біржі, на яких здійснюється купівля-продаж широкого асортименту това-рів).
Як зазначалося, біржа є господарською організацією. Вона виконує ринкові регулятивні (організаційні та економічні) функції в економіці завдяки виявленню курсу товарних цін, попиту й пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту.
Основними функціями біржі є:
функція розподілу, тобто на біржі між споживачами розподіляються цінності за їх реальною ціною;
організаційна функція;
функція регулювання, стабілізації та котирування цін;
інформаційна функція;
арбітражна функція та інші.
Щодо товарної біржі ці функції можна охарактеризувати так:
товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу, або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною;
товарна біржа є своєрідним господарюючим суб'єктом, який організовує ринок. Вона створює необхідні умови учасникам біржо-
вих торгів у їх проведенні. На біржі здійснюються купівля-продаж та обмін товарної маси, що характеризується взаємозамінюваністю й не потребує додаткового узгодження технічних характеристик. Продукція, що надходить на біржу, має відповідати стандартам;
товарна біржа - це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на певний біржовий товар;
товарна біржа є регулятором цін. Унаслідок коливання біржового попиту й пропозиції тут не може бути державного регулювання цін;
товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції або гри на підвищення й зниження цін;
біржа є місцем так званого біржового котирування цін. Зауважимо, що біржове котирування - це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари з урахуванням укладених біржових угод;
біржа здійснює збирання й обробку ринкової інформації, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках тощо. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, зокрема й шляхом видання біржового бюлетеня - пе-ріодичного органу, в якому публікуються курси цін на това-ри;
товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює сорти товарів, реєструє марки фірм, допущенних до біржової торгівлі;
товарна біржа виконує арбітражні функції, тобто розглядає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення арбітражної комісії біржі є обов'язковим і мають силу виконавчого документа.
Правовий статус товарної біржі визначають Господарський кодекс України, Закон України «Про товарну біржу» та інші нор-
мативно-правові акти. Господарський кодекс України визначає товарну біржу як особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту й пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.
Товарна біржа є юридичною особою, що створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених суб'єктів господарю-вання.
Студентам слід з'ясувати, які суб'єкти мають право виступати засновниками й членами товарної біржі.
Статусу юридичної особи товарна біржа набуває з моменту її державної реєстрації. Основним установчим документом, на підставі якого діє товарна біржа, є статут. Статут повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про товарну біржу».
Під час розгляду цього питання важливим є з'ясування мети створення товарної біржі. Слід звернути увагу на те, що товарна біржа не є суб'єктом підприємницької діяльності, оскільки не має на меті одержання прибутку.
Органами управління товарною біржею є біржовий комітет і ревізійна комісія.
Правовий статус фондової біржі визначають Господарський кодекс України, Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про дер-жавну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.03 №364, Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.01 №144. Важливою також є Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.01.
Під фондовою біржею розуміють організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Фондова біржа створюється в організаційно-правовій формі акціонерного товариства.
Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками - торгівцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності з цінних паперів за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фондова біржа набуває прав юридичної особи від дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).
Діяльність фондової біржі не є підприємницькою, оскільки фондова біржа є організацією, що створюється без мети отримання прибутку та займається лише організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депози-тарію.
Фондова біржа діє на підставі статуту та правил біржової торгівлі, які затверджуються її вищим органом.
Статут фондової біржі повинен містити ряд відомостей, перелік яких визначено законом.
Підстави припинення діяльності фондової біржі поділяються на загальні та специфічні. До загальних підстав належать під-
стави, передбачені для акціонерних товариств, юридичних осіб загалом. Специфічні підстави визначено ст. 36 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», згідно з якою діяльність фондової біржі припиняється тоді, коли кількість її членів стала меншою 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, то у разі неприйняття упродовж шести місяців нових членів, її діяльність припиняється.
Поряд з товарною та фондовою біржею в Україні функціонує й валютна. Під час вивчення правого статусу валютної біржі студенти мають ознайомитися з основними нормативно-правовими актами, з'ясувати, хто має право створювати валютну біржу, з якою метою та в якій організаційно-правовій формі, який орган здійснює державну реєстрацію валютної біржі, на підставі яких документів вона діє тощо.
Обов'язковим документом, на підставі якого організовується тор-
гівля на біржі, є Правила біржової торгівлі. Правила є основним до-кументом, який регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань.
Правила біржової торгівлі товарної біржі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
Правила біржової торгівлі товарної біржі повинні містити ряд відомостей: строк і місце проведення біржових операцій; склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них; порядок здійснення та реєстрації біржових операцій; порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі; відповідальність учасників і працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі; інші поло-ження, встановлені органами управління біржі.
Зміст Правил біржової торгівлі фондової біржі відрізняється від змісту Правил біржової торгівлі товарної біржі. Так, вони по-винні передбачати:
а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;
б) порядок торгівлі на фондовій біржі;
в) умови допуску на фондову біржу цінних паперів;
г) умови й порядок передплати на цінні папери, що котиру-ються на фондовій біржі;
д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;
е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;
є) обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;
ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;
з) види послуг, що надаються фондовою біржею, й розмір пла-
ти за них;
и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;
і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.
Як зазначалося, біржа - місце, де укладаються біржові угоди. Що ж таке біржова угода?
Біржова угода є одним з різновидів угод, це - дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків.
Біржова угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.
Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законо-давством України.
Студентам слід з'ясувати, які біржові угоди можуть укладатися на біржах різних видів. Особливу увагу варто приділити форвардному, ф'ючерсному контракту та опціону.

Поняття та ознаки біржі.
Характеристика функцій біржі.
Види бірж в Україні.
Правовий статус товарної біржі.
Правовий статус фондової біржі.
Валютна біржа: правовий режим функціонування.
Порядок створення та припинення бірж різних видів.
Загальна характеристика правил біржової торгівлі.
Види біржових угод.
Порядок укладення, зміни та розірвання біржових угод.
Форма біржової угоди.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. - Львів: Престиж-Інформ, 2000.
Жук Л. А. Господарське право: Навчальний посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. -К.: Кондор, 2003.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002.
Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник. - Львів, 2000.
Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. - К.: «Феникс», 1997.
Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
Конституція України: Прийнята п'ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 р.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року № 1956-XII.
Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.
Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.2001 р.
Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.
Наказ ДПАУ «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 3 липня 2000 року № 355.
Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.2003 р. № 364.
Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.2001 р. № 144.
біржа; фондова біржа; валютна біржа; товарна біржа; вузькоспеціалізована біржа; спеціалізована біржа; універсальна біржа; цінний папір; біржовий комітет; Правила біржової торгівлі; біржова угода; ф'ючерс; форвард; опціон.

Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують діяльність бірж в Україні.
Назвіть ознаки біржі.
Назвіть види біржі та складіть їх порівняльно-правову ха-рактеристику.
Складіть перелік осіб, які можуть заснувати товарну біржу.
Назвіть основні етапи створення товарної біржі.
Дослідіть чинне законодавство й складіть перелік прав та обов'язків органів управління то-варної біржі.
Розробіть проект статуту товарної біржі.
Назвіть підстави припинення товарної біржі.
Складіть перелік осіб, які можуть заснувати фондову біржу.
Проаналізуйте чинне законодавство й складіть перелік прав та обов'язків органів управління фондової біржі.
Назвіть підстави припинення фондової біржі.
Дайте характеристику поняття «валютна біржа».
Назвіть нормативно-правові акти, які передбачають створення валютних бірж в Україні.
Складіть перелік положень, що мають міститися в Правилах біржової торгівлі фондової бір-жі.
Наведіть три визнання поняття «біржова угода».
Складіть перелік біржових угод, що укладаються на товар-ній біржі.
Назвіть істотні умови біржової угоди.
Охарактеризуйте порядок укладення біржової угоди.
Складіть перелік біржових угод, що укладаються на фондо-вій біржі.
Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Фондова біржа «Юніверс» поряд з діяльністю з організації торгівлі цінними паперами надавала платні послуги. Орга-нами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку було проведено перевірку діяльності біржі. За результатами перевірки діяльність біржі було зупинено. Рішення було обґрунтоване тим, що фондова біржа займається підприємницькою діяльністю, про що свідчать укладені договори про надання платних послуг.
Яку діяльність має право здійснювати фондова біржа?
Чи є надання платних послуг підприємницькою діяльністю?
Чи є правомірними дії органів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку?
№ 2. 10 квітня 2004 року фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності - на товарній біржі було придбано жит-
лове приміщення. Договір купівлі-продажу було зареєстровано товарною біржею. Громадянин звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити цей договір у нотаріальному порядку. Нотаріус у вчиненні нотаріальної дії відмовив.
В якій формі мають укладатися договори купівлі-продажу житлових приміщень?
З якого моменту набирає чинності договір, укладений на біржі?
Чи правомірні дії нотаріуса?

Розкрийте поняття «біржа».
Перелічіть ознаки біржі та назвіть види бірж.
Дайте визначення поняття «фондова біржа».
Назвіть ознаки фондової біржі.
В якій організаційно-правовій формі створюється фондова біржа?
Охарактеризуйте предмет біржової торгівлі товарної бір-жі.
Назвіть права та обов'язки товарної біржі.
Перелічіть документи, на підставі яких діє біржа.
Назвіть органи управління біржі.
Охарактеризуйте процедуру формування біржового комі-
тету.
Які особи мають право укладати біржові угоди?
Назвіть істотні умови біржової угоди.
Що вважається моментом укладення біржової угоди?
Охарактеризуйте правила біржової торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ""
© 2014-2021  ibib.ltd.ua