Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні благаРезультати робіт. Поряд з результатами творчої діяльності об'єктами цивільних правовідносин виступають результати інших дій. Так, предметом договору підряду є результат роботи підрядника. На момент укладення договору підряду даного результату ще не існує в природі, але це не означає, що виникло між замовником і підрядником правовідносини безоб'ектно. Об'єкт в ньому присутня, але якщо спочатку він виражений в завданні замовника у нематеріальній формі, тобто у вигляді того бажаного для замовника результату, який повинен бути досягнутий підрядником, то в подальшому, завдяки діям підрядника, він набуває речову форму.
Цивільно-правове ставлення складається в даному випадку саме з приводу результату роботи підрядника. Замовника цікавить насамперед результат дій підрядника, а не виконання останнім тих або інших робіт саме по собі. Тому якщо результат не досягнутий, то навіть тоді, коли підрядник в цьому не винен, не можна говорити про виконання договору підряду. На цьому, до речі кажучи, грунтується одне з головних відмінностей у регулюванні відносин, пов'язаних з виконанням робіт, цивільним і трудовим правом. Якщо останнє має своїм предметом регулювання самої трудової діяльності працівників, то громадянське право виходить з того, що підрядник сам організовує свою працю і відповідає, як правило, лише за досягнення кінцевого результату. Характерною ознакою результату роботи як особливого об'єкта діяльність повіреного, комісіонера, зберігача не має матері-лізованного результату, але представляє юридично значимий інтерес для довірителя, комісіонера, поклажодавця.
Нематеріальні блага. Особливу групу об'єктів цивільних прав утворюють нематеріальні блага, під якими розуміються не мають економічного змісту і невіддільні від особистості їх носіїв блага і свободи, визнані та охоронювані чинним законодавством. До їх числа належать життя і здоров'я, гідність особи, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця та інші нематеріальні блага. Носіями зазначених благ виступають усі громадяни, незалежно від віку та стану дієздатності.
Нематеріальні блага невіддільні від особистості і відповідно вони не можуть відчужуватися від своїх носіїв. У силу цього цивільне право не регулює пов'язані з ними відносини, а лише забезпечує їх захист (п. 2 ст. 2 ЦК).
Цивільних прав є те, що він може бути гарантовано досягнуть будь-якою особою, що володіє необхідними знаннями, навичками і кваліфікацією. При цьому результат роботи не має тих рис унікальності, новизни, неповторності і т. п., які властиві результатами творчої діяльності. У цьому зв'язку закон не надає особливого значення тому, хто саме виконує роботу. Зокрема, підрядник, не питаючи згоди замовника, може передоручити виконання всієї або частини роботи іншій особі, залишаючись, однак, відповідальним перед замовником за кінцевий результат.
Найважливішим кваліфікуючою ознакою розглянутого об'єкта цивільних прав є те, що результат роботи повинен бути виражений у упредметненої формі, тобто матеріалізований у створених, відремонтованих, перероблених і т. п. речах. Іншими словами, цей результат повинен мати здатність відділення від самих дій особи, що виконує роботу, бути відчутним і здатним до передачі особі, для якого виконувалася робота. Якщо такою здатністю результат роботи не володіє, в наявності інший об'єкт цивільних прав - послуга.
Послуги. В якості самостійного об'єкта цивільних прав послуги юридичною наукою стали виділятися відносно недавно. При цьому в поняття "послуга" нерідко вкладається зовсім різний зміст - від самого широкого, коли їм охоплюється практично будь-яка корисна діяльність, до гранично вузького, коли послуги зводяться до предмета договору надання послуг, регламентованого правилами глави 39 ЦК. Ні той, ні інший підходи не можна визнати плідними, оскільки в першому випадку правове поняття послуги підміняється економічним, а у другому з числа послуг виключаються найбільш типові їхні види, такі, як доручення, комісія, експедирування та ін
Більш правильним представляється об'єднання під аналізованим поняттям тих дій суб'єктів цивільного обороту, які або взагалі не завершуються яким-небудь певним результатом, а укладають корисний ефект в самих собі, або мають такий результат, який не втілюється у упредметненої формі. Прикладом послуг першого виду є діяльність розважального, просвітницького, консультаційного і тому подібного характеру. Для подібного роду послуг характерно те, що з їх допомогою людські потреби задовольняються в процесі самої діяльності услугодателя. До послуг другого виду відносяться медичні, посередницькі, аудиторські л тому подібні послуги. Ці послуги можуть мати результат (наприклад, лікування хворого, виявлення помилок у бухгалтерській звітності), який, однак, не набуває особливої виражена форми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні блага "
 1. ЗМІСТ:
  робіт. Послуга. Нематеріальні блага 200 Глава 10. УГОДИ 202 § 1. Поняття угоди. Види угод 202 § 2. Умови дійсності угод 209 § 3. Недійсні угоди 218 Глава II. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ 232 § 1. Поняття і способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків 232 § 2. Межі здійснення цивільних прав 235 Глава 12.
 2. 48. Цивільне правове. Його види і ознаки.
  Результатів інтелектуальної діяльності; мати інші майнові та особисті немайнові права. Цивільна дієздатність - здатність своїми діями набувати і здійснювати грн права, створювати для себе гр обов'язки і виконувати їх. Повна деесп. наст з 18 років, 14-18 років - обмежена деесп-ть. Об'єкти грн правовідносин. Це те на що спрямовані права та обов'язки учасників
 3. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага. Серед об'єктів цивільних прав особливе місце належить речам, що визначається, по-перше, їх найбільшою поширеністю і, по-друге, виникненням з приводу речей правовідносин власності. Речі - суть матеріальні предмети зовнішнього по відношенню до
 4. § 3. Результати творчої діяльності. Інформація
  результатів творчої діяльності - творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, програм для ЕОМ, промислових зразків і т. п. Зазначені продукти творчої діяльності є об'єктами так званої інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність - це умовне збірне поняття, яке використовується в ряді міжнародних конвенцій і в законодавстві
 5. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  результатів інтелектуальної власності та інші соціальні зв'язки опосередковують-ся цивільним правом. Цивільне право виникло з потреби раціонального поєднання інтересів учасників економічних і соціальних відносин, а також вирішення конфліктів, пов'язаних із зіткненням цих інтересів. Його становлення не зводиться тільки до законодавчої діяльності держави. Прийоми і способи
 6. § 2. Склад цивільних правовідносин
  результати інтелектуальної діяльності, нематеріальні блага. У законі дається класифікація речей на рухомі і нерухомі, речі повністю або обмежено оборотоздатні, вилучені з цивільного обороту. Як об'єктів правовідносин особливо названі цінні папери, їх види і оборотоздатність (ст. 142-149 ЦК). Обсяг суб'єктивних прав і обов'язків сторін конкретного правовідносини залежить
 7. § 2. Захист цивільних прав
  результаті виникають охоронні правовідносини. При цьому в категорії охорони не знаходить вираження специфіка конкретних способів та заходів такого впливу, в ній лише представлені їх спільні риси і спільні цілі. Разом з тим охоронна функція - також явище складне, що складається з впливу охоронних норм різної цільової спрямованості. Очевидно, що норми, що передбачають
 8. Глава 8 Об'єкти цивільних прав
  результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага (маючи на увазі особисті нематеріальні блага). Серед об'єктів цивільних прав в силу найбільшої поширеності домінують
 9. § 2. Інші об'єкти цивільних прав
  результат Д ^ руда авторів (розробників): їхні ідеї, образи, рішення, наукові висновки, виражені в певній що допускається законом (рукопис, картина, модель, креслення, речовина, пристрій , штам мікроорганізму, товарний знак І т. д.). Об'єктами інтелектуальної діяльності є: а) твори науки, літератури і мистецтва; б) об'єкти промислової власності - винаходи, корисні
 10. 2. Правове становище акціонерного товариства
  результаті реалізації якого суспільство було доведено до банкрутства. Відповідальність акціонерів у подібних випадках носить вже не солідарний, а субсидіарний, додатковий характер. Порядок пред'явлення вимоги до особи, яка відповідно до закону, іншими правовими актами або умовами зобов'язання несе субсидіарну відповідальність, визначається статтею 399 ГК РФ. У пункті 2 статті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua