Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування

Природоохоронне прогнозування і планування здійснюється на територіальному та галузевому рівнях. Територіальне прогнозування і планування на державному рівні покликане забезпечити екологічно обгрунтоване розвиток і розміщення продуктивних сил країни з урахуванням екологічної ємності території. На місцях плани-прогнози охорони навколишнього середовища розробляються відповідними територіальними виконавчими органами управління за участю громадських екологічних організацій. Складаються обласні, міські, районні програми раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Намічені в них заходи ув'язуються з основними положеннями Національної програми. Проектно-плани-ровочной роботи, що виконуються для промислових і сільськогосподарських територій, приміських зон, курортів, районів масового відпочинку і туризму, в обов'язковому порядку включають комплекс природоохоронних заходів.

З початку 90-х років ведеться розробка територіальних комплексних схем охорони навколишнього середовища. Мета подібних схем - визначення комплексу заходів з охорони природи, запобігання та ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, збереження її параметрів і підтримання екологічної рівноваги. Такі схеми складені для ряду міст і регіонів Білорусі: Речі-ці та Гомеля з прилеглими районами, Жлобина, Могильова та області. Намічається їх розробка для Мінська, Вітебська, Но-вополоцка, Мозиря і деяких інших міст з неблагополучною екологією.

Галузеве природоохоронне планування проводиться міністерствами, відомствами, об'єднаннями та підприємствами, узгоджується з основними показниками територіального планування і найчастіше пов'язане з проблемами раціонального використання окремих видів природних ресурсів. Прикладом галузевого природоохоронного планування є Державна програма охорони та раціонального використання земель, "Схема раціонального використання та охорони торф'яних ресурсів Республіки Білорусь на період до 2010 р.". Намічається розробка ще ряду галузевих програм, що відображають екологічні аспекти окремих народногосподарських комплексів і галузей економіки, - "Екологія та енергетика", "Екологія і транспорт", "Екологізація сільського господарства" та ін

На великих і середніх підприємствах (об'єднаннях) самостійно розробляються плани заходів з охорони ок

171

170

колишнього середовища в тісній ув'язці з бізнес-планами виробництва. Зазвичай в них знаходять відображення такі аспекти природоохоронної діяльності:

- розробка і вдосконалення технологічних процесів з метою скорочення негативного впливу на навколишнє середовище;

- будівництво, реконструкція та обладнання природоохоронних і ресурсозберігаючих об'єктів;

- утримання та експлуатація очисних споруд та утилізаційних установок, підвищення ефективності їх використання;

- плановане зниження (при розширенні виробництва можливе збільшення) викидів (скидів , відходів) по відношенню до попереднього року;

- розробка екологічного паспорта підприємства;

- контроль за роботою природоохоронних об'єктів, екологічний аудит та ін

Визначаються загальна сума природоохоронних витрат (у тому числі обсяг капітальних вкладень), джерела фінансування (власні природоохоронні фонди, місцеві бюджети та ін.), терміни початку і закінчення робіт, обсяги освоєння коштів поквартально, очікуваний природоохоронний ефект.

Прогнозування та планування раціонального використання окремих видів природних ресурсів і охорони природних середовищ проводиться за допомогою діючих методів (балансового, нормативного, програмно-цільового, експертних оцінок і т.д.) і будується на основі врахування особливостей і значущості, змін обсягу і якості кожного з них. Оцінюється також забезпеченість природними ресурсами, намічаються заходи щодо їх охорони і раціонального використання. За окремим природним середах і природним компонентам плануються показники:

- по охороні атмосферного повітря - ліміт, тобто відносне обмеження забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення, і зниження загальної кількості цих викидів; введення в дію установок для уловлювання та знешкодження шкідливих речовин з відхідних газів; необхідні капітальні вкладення;

- з використання та охорони водних ресурсів - обсяг використовуваної води; обсяг оборотної та послідовно використовуваної води; ліміт допустимих скидів стічних вод в поверхневі водойми (з виділенням забруднених, нормативно-очищених, нормативно-чистих стічних вод), окремо - на поля фільтрації, в накопичувачі, западини, вигреба; введення в дію споруд для очищення стічних вод і систем оборотного водопостачання, відповідні їм обсяги капітальних вкладень;

172

- по охороні земельних ресурсів-показники "рекультивація земель" і "капітальні вкладення на охорону і раціональне використання земельних ресурсів", а також будівництво комплексів і полігонів по переробці відходів;

- з охорони лісових ресурсів - показники захисту лісів від шкідників і хвороб біологічними методами і авіаційна охорона лісів від пожеж;

- по мінерально-сировинних ресурсів - ліміт видобутку корисних копалин (нафти, торфу, калійної і кухонної солі, цементної сировини);

- по охороні інших біологічних ресурсів - рівень досягнення оптимальної чисельності основних видів мисливсько-промислових тварин і дані з організації державних заповідників і національних парків;

- реабілітація територій, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, характеризується показником фінансування природоохоронних заходів; обсягом капітальних вкладень за рахунок коштів, виділених на ліквідацію її наслідків.

Формирующаяся в Білорусі система прогнозування і планування природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів повинна сприяти забезпеченню технологічної послідовності розробки заходів з охорони навколишнього середовища, їх збалансованості матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами, реальності та ефективності реалізації кожного з виділених блоків еколого-економічного планування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування "
 1. Тема 9. Криміналістичні версії. Планово-організаційне забезпечення криміналістичної діяльності та прогнозування.
  Прогнозування. Наукове і практичне прогнозування. Контрольні питання: Логічна природа криміналістичної версії. Класифікація криміналістичних версій. У чому полягає роль типових версій у розслідуванні та експертної дослідженні. Які підстави побудови версій. Назвіть прийоми логічного мислення, використовувані при побудові версій. Форми планів і допоміжної
 2. Планування людських ресурсів.
  Прогнозуванням попиту та пропозиції службовців в організації і носить програмно-прогнозний характер. Воно дозволяє фахівцям з роботи з персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо та довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу,
 3. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Територіальні органи та призначати власних посадових осіб, територіальні організації входять до системи органів виконавчої влади і діють під керівництвом відповідних федеральних органів виконавчої влади, а з питань що входять до компетенції суб'єктів, у взаємодії з соотв. органами виконавчої влади суб'єктів
 4. 2 Державні і колишні державні, нині приватизовані підприємства.
  Галузевому рівнях, і, отже, не припускало серйозного вміння аналізувати та передбачати власні цілі розвитку. Тому, як організаціям першого типу, так і державним і приватизованим підприємствам необхідно наново освоювати досвід внутрішньофірмового планування. Сучасний ринок висуває серйозні вимоги до підприємства. Складність і висока рухливість відбуваються на
 5. Принцип імовірнісного прогнозування
  прогнозування на основі попереднього накопиченого досвіду) і мо-дель доконаного (однозначно відображає спостережувану дійсність) [17, 18, 55]. Такому підходу цілком відповідає наступне визначення навчання: "Навчання системи полягає в тому, що вона відповідно до колишніх успіхами і невдачами (досвід) покращує внутрішню модель зовнішнього світу" [91, с.
 6. § 6. Об'єднання роботодавців
  територіальному, галузевому, міжгалузевому або територіально-галузевому ознаками (ст. 4 Закону про об'єднання роботодавців). Виходячи з цього розрізняють такі різновиди об'єднань: - загальноросійське об'єднання роботодавців; - загальноросійське галузеве (міжгалузеве) об'єднання роботодавців; - міжрегіональне (галузеве, міжгалузеве) об'єднання
 7. Планування часу
  планування вкрай зручно використовувати комп'ютер, найкраще переносний або кишеньковий, і якщо у вас до сих пір його немає, подаруйте собі цю необхідність, він швидко окупить себе. Щотижня складайте графік ваших дій, конкретизуючи його щодня, вносячи виправлення щогодини. У свій графік зазвичай має сенс включити наступні пункти: Щоденні події (відбуваються більше 3 разів за тиждень):
 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ субпроцесів
  прогнозування та проектування; планування і прийняття рішень з різних проблем; регулювання ресурсів; керівництво громадської життям.
 9. Вміти передбачити
  прогнозування, таким чином, необхідні: по-перше, знання сучасної світової ситуації і визначення основних тенденцій розвитку обстановки, по-друге, знання ситуації в провідних світових державах, національних інтересів і устремлінь основних геополітичних гравців, по-третє, реальне формування власних національних інтересів, визначення місця країни на геополітичній карті світу в
 10. 2. Функції виконавчої влади:
  1. Виконавча, тобто виконання законів. Органи виконавець-ної влади мають право видавати підзаконні акти. 2. Прогнозування - передбачення змін у розвитку яких-або подій або процесів на основі наявної інформації, в т. ч. на-наукової. 3. Планування - визначення напрямів, цілей, завдань і очікуваних результатів тієї чи іншої керованої діяльності. 4. Організація - створення
 11. Невідомий. Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003, 2003
  планування на підприємствах громадського
 12. ГЛАВА III. Планування сім'ї
  ГЛАВА III. Планування
 13. Розділ 4. Планування людських ресурсів.
  Розділ 4. Планування людських
 14. 1 Теоретичні основи бізнес-планування на підприємстві
  планування на
 15. 1.1 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств
  планування діяльності фірми »має два значення. Перший - загальноекономічний, з точки зору загальної теорії предпОріятія, її природи. Другий - контрольно-управлінський. Тут планування - одна з функцій менеджменту, вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення. Обидві сторони планування тісно пов'язані між собою. Можливість планування, як конкретного виду
 16. Контрольні питання до курсу «Управління персоналом»
  планованого росту ». Етапи формування концепції управління людськими ресурсами. Основні методологічні підходи до управління організацією та її персоналом. Стратегічний і системний підходи до управління персоналом. Цілі і завдання управління персоналом організації. Функції та принципи управління персоналом організації. Політика організації і цілі. Управління діяльністю персоналу.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua