Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.2. Документи еколого-економічного прогнозування і планування, що розробляються за періодами часу

На верхньому рівні еколого-економічне прогнозування і планування здійснюється в рамках системи державного соціально-економічного планування, яка виглядає наступним чином. На 15-літній період розробляється Національна стратегія сталого розвитку. На її основі складаються Основні напрями соціально-економічного розвитку на 10-річний період. Програма соціально-економічного розвитку на середньострокову перспективу формується на 5-річний термін. Прогноз соціально-економічного розвитку на короткостроковий період розробляється щорічно. Всі названі документи мають розділи, що відображають шляхи вирішення екологічних проблем та раціонального природокористування з різним ступенем деталізації. Найбільш деталь

168

ві показники містить річний прогноз - ліміти допустимих викидів забруднюючих речовин, показники використання природних ресурсів, розрахунок обсягу капітальних вкладень, що направляються на охорону навколишнього середовища, перелік природоохоронних заходів та витрати на їх проведення, доведення завдань до областей і Мінського міськвиконкому, окремих на, них міністерств, відомств і підприємств.

Прогнози, програми, плани конкретного еколого-економічного прогнозування за періодами часу на рівні держави та особливо важливих природних комплексів та екологічних систем носять, як правило, міжгалузевий і міжрегіональний характер. Цілі і завдання сталого розвитку конкретизуються насамперед у Національній програмі раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. У ній проголошується досягнення таких довгострокових цілей, як підтримання сприятливого, екологічно безпечного середовища для забезпечення благополуччя населення; забезпечення раціонального, невиснажливого природокористування в інтересах сталого соціально-економічного розвитку країни; збалансування процесів відтворення і використання поновлюваних природних ресурсів, раціональне витрачання невідновлюваних ресурсів з широким залученням в господарський оборот відходів виробництва.

Національна програма раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища зазвичай сої * тоит з декількох головних цільових блоків, це:

? природоохоронне законодавство;

? нормативне забезпечення (стандарти якості, екологічні норми);

? інформаційне забезпечення (екологічний моніторинг, кадастри);

? економічне регулювання природокористування, екологічні заходи при роздержавленні і приватизації;

? екологічна безпека та ін

Виділяються екологічні аспекти окремих галузей економіки країни - енергетики, транспорту, сільського господарства.

Вирішення екологічних проблем вимагає проведення глибоких і всебічних комплексних наукових досліджень. Цим продиктована розробка Державної науково-технічної програми "Природокористування та охорона навколишнього середовища" (ДНТП "Природокористування"). Головною метою програми є обгрунтування наукових і технічних рішень, що забезпечують підвищення рівня самозабезпечення країни власними природними ресурсами, впровадження екологобезо

169

запасних і ресурсозберігаючих технологій, спрямованих на ефективний захист навколишнього середовища і зменшення антро * погенного впливу на природні екологічні системи.

Специфікою еколого-економічного планування в Білорусі є пошук взаємопов'язаного вирішення общеекологіческіх проблем і ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Безпрецедентне за площею, рівням і тривалості дії радіоактивне забруднення різко обмежило природно-ресурсний потенціал країни, вимагало величезних витрат на зниження радіаційної небезпеки. Ряд складних науково-технічних проблем в зоні екологічного лиха вирішується відповідно до Державної програми Республ-1 ки Білорусь з подолання наслідків катастрофи на Чорно-1 бил'ской АЕС.

"\

З метою мінімізації наслідків катастрофи на ЧАЕС та соціально-економічної реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, передбачається регулярне проведення на постраждалих територіях радіаційно-екологічної-кого моніторингу, здійснення комплексу заходів з реабілітації забруднених сільгоспугідь, запобігання переносу радіонуклідів на більш чисті території. Важливе місце відводиться розробці радіаційно-гігієнічних паспортів населених пунктів, що служить основою планування та реалізації заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки забруднених територій.

Об'єктами природоохоронного прогнозування та планування є і окремі природні комплекси та екологічні системи. За деякими природним комплексам Білорусі складено схеми охорони природи, які включають оцінку сучасного стану природного середовища, прогноз природних процесів в умовах антропогенного впливу, комплекс заходів, необхідних для стабілізації та покращення природного середовища . У різні періоди розроблялися схеми комплексного використання і охорони водних і земельних ресурсів басейну р.. Західна Двіна, оз. Нарочь та інших природних об'єктів. Складено "Схема раціонального природокористування Білоруського Поозерья", "Схема раціонального розміщення особливо охоронюваних природних територій Республіки Білорусь". Взаємопов'язаний аналіз сучасного і перспективного стану природного середовища та розвитку господарства як джерела антропогенних навантажень на екологічні системи дозволяє в названих схемах визначити стратегічні нап-'равления використання природних ресурсів, охорони природи та створення умов для досягнення екологічної стабільності на території природного комплексу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.2. Документи еколого-економічного прогнозування і планування, що розробляються за періодами часу "
 1. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
  документів міжнародного співтовариства і Республіки Білорусь. З початком ринкового реформування економіки функції і зміст планування різко змінилися на всіх рівнях управління. Планування втрачає свій директивний характер, стає індикативним, тобто напрямних, рекомендаційним, ориентирующим, координуючим дії і інтереси держави та інших суб'єктів господарювання. Але
 2. Тема 9. Криміналістичні версії. Планово-організаційне забезпечення криміналістичної діяльності та прогнозування.
  документації. Назвіть основні принципи слідчого плану і складіть письмовий план із зазначенням його основних розділів. Рекомендована література: Арцишевський Г.В. Висування і перевірка слідчих версій. М., 1978. Бєлкін Р.С. Криміналістика в 3 томах. Т.2: Частина криміналістичні теорії. М., 1977. Биков В.М. Злочинна група: криміналістичні проблеми. Ташкент, 1991. Васильєв А.Н.,
 3. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  еколого-економічні дослідження покликані реалізовувати в суспільстві такі основні функції: направляючу (обгрунтування екологічних цілей і вибір головних шляхів їх реалізації); координуючу (збалансування найважливіших пропорцій в споживанні природних ресурсів та узгодження виробничих інтересів природокористувачів з екологічними інтересами суспільства);
 4. Планування людських ресурсів .
  прогнозуванням попиту та пропозиції службовців в організації і носить програмно-прогнозний характер. Воно дозволяє фахівцям з роботи з персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо і довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу,
 5. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
  еколого-економічного
 6. 2 Державні і колишні державні, нині приватизовані підприємства.
  економічної організації; Можливості планування в економічній організації підприємства обмежені низкою об'єктивних і суб'єктивних причин. Найбільш важливими з них є: невизначеність зовнішньої (ринкової) середовища ; можливість злиття або поглинання іншою фірмою; можливість монопольного встановлення ціни реалізації продукції; контрактні відносини; Але як виходу з такого
 7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  економічного розвитку. 8 . Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна, ринкова). 9. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на ефективність суспільного виробництва, розвиток і розміщення продуктивних сил. 10. Економічна оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11. Теоретичні основи і
 8. Глава 8. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Глава 8. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 9. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  еколого-економічного стимулювання, методи, рівні. 39. Оподаткування як інструмент еколого-економічного стимулювання. 40. Сутність ринку екологічних робіт і послуг. 41. НТП та раціональне природокористування: зміст і основні ефекти. 42. Сутність еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу. 43. Економіка використання та охорони надр. 44. Земельні
 10. Глава 7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  Глава 7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ
 11. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н . К. Соколовський. 2-е вид., перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 12. Р а з д і л 2 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Р а з д і л 2 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
 13. Принцип імовірнісного прогнозування
  прогнозування на основі попереднього накопиченого досвіду) і мо-дель доконаного (однозначно відображає спостережувану дійсність) [17, 18, 55]. Такому підходу цілком відповідає наступне визначення навчання: "Навчання системи полягає в тому, що вона відповідно до колишніх успіхами і невдачами (досвід) покращує внутрішню модель зовнішнього світу "[91, с.
 14. 9.3 Оцінка еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель Загальна постановка задачі.
  еколого -економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель підприємства. Вихідні дані: 1. Загальна площа порушених земель 80 га. 2. рекультивувати землі підлягають сільськогосподарському та лісо-господарському освоєнню. 3. Тип порушених земель 6. 4. Тривалість технічного етапу рекультивації становить 2 роки . Рішення: У рішенні завдання використовуються
 15. Зміст
  економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них 22 Виробничий процес на підприємстві 35
 16. 1.1 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств
  економічний, з точки зору загальної теорії предпОріятія, її природи. Другий - контрольно-управлінський. Тут планування - одна з функцій менеджменту, вміння передбачити майбутнє підприємства та використовувати це передбачення. Обидві сторони планування тісно пов'язані між собою. Можливість планування, як конкретного виду діяльності, випливає з природи фірми, безпосередньо визначається загальними
© 2014-2022  ibib.ltd.ua