Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування

Важливе місце в господарському механізмі природокористування відводиться прогнозування та планування природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів, або еколого-економічного прогнозування та планування. Одна з істотних особливостей розробки плану-прогнозу природокористування полягає в тому, що об'єктом планування є не тільки соціально-економічні, а й природні процеси і явища. Природа, як відомо, инерционна, консервативна, зміни в ній відбуваються набагато повільніше, ніж у суспільному житті. У зв'язку з цим величезне значення набувають завчасне передбачення можливих наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище, складання довгострокових програм і прогнозів, в яких визначається екологічна стратегія господарського розвитку. Такий прогноз передбачає насамперед визначення основних напрямів і масштабів впливу господарської діяльності на якість навколишнього середовища, що розглядається як найважливіша умова життя людей і стійкого економічного зростання.

В системі державного планування колишнього СРСР еколого-економічне планування сформувалося набагато пізніше, ніж інші напрямки. Воно охоплювало намічені заходи щодо збереження та зміцнення природно-ресурсно-го потенціалу країни, забезпечення його раціонального і комплексного використання, зниження негативного впливу промислового та сільськогосподарського виробництва, житлового та комунального господарства міст на навколишнє середовище. Вперше розділ "Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів" був включений в державний план розвитку народного господарства на десяту п'ятирічку (1975-1980). Завдання з охорони природи встановлювалися в цілому по СРСР, союзним республікам, міністерствам і відомствам, окремих регіонах і містах; визначалися обсяги капітальних вкладень і введення в дію природоохоронних потужностей і об'єктів. На жаль, еколого-економічне планування, як і вся система централізованого планування, виявилася недієздатною внаслідок незбалансованості планів, то є невідповідності між плановими завданнями і певними для їх здійснення фінансовими і матеріальними ресурсами.

Нові підходи до еколого-економічного планування намітилися при розробці Державної програми охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів СРСР на 1991-1995 рр.. і на перспективу до 2005 р. Природоохоронна концепція, довгострокові цілі та основні напрямки їх вирішення вперше обгрунтовувалися з урахуванням переходу до ринкової економіки. Ставилося завдання розробити і ввести в дію новий господарський механізм раціонального природокористування на основі застосування переважно економічних методів управління в поєднанні з правовими та виховними заходами.

Відповідно в Білорусі була розроблена і прийнята Республіканська комплексна програма охорони навколишнього середовища (програма "Екологія") на 1991-1995 рр.. і на перспективу до 2000 г. Розвиток кризових явищ в економіці Білорусі, припинення фінансування ряду екологічних програм із загальносоюзних фондів не дозволило у повному обсязі виконати цю програму.

Після отримання Білоруссю статусу незалежної держави еколого-економічне прогнозування і планування здійснюються на основі діючих нормативно-правових документів міжнародного співтовариства і Республіки Білорусь. З початком ринкового реформування економіки функції і зміст планування різко змінилися на всіх рівнях управління. Планування втрачає свій директивний характер, стає індикативним, тобто напрямних, рекомендаційним, ориентирующим, координуючим дії і інтереси держави та інших суб'єктів господарювання. Але в умовах економічної кризи індикативні плани включають як показники-орієнтири, що мають лише інформаційне значення для підприємств, так і директивні показники (зокрема, держзамовлення), економічні регулятори (ціни, податки, ставки, економічні нормативи).

Порядок планування заходів з охорони навколишнього середовища був закріплений у ст. 15 Закону "Про охорону навколишнього середовища" (1992). Прийнята в Білорусі політика в галузі екології відбивається в програмах (прогнозах, планах) соціально-економічного розвитку країни та інших документах, що розробляються і реалізуються відповідно до Закону "Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь" (1998).

Основні блоки еколого-економічного прогнозування під взаи

167

166

мосвязи з системою державних прогнозів соціально-економічного розвитку країни можна умовно класифікувати, як показано на рис. 12.1.

Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на довгострокову перспективу (15 років) _

Основні напрями соціально-економічного розвитку республіки (10 років), Програма соціально- економічного розвитку Республіки Білорусь на середньострокову перспективу (5 років) _

Прогноз соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на короткостроковий період (1 рік)

Національна програма раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

Державна науково-технічна програма "Природокористування та охорона навколишнього се-ди"

Державна програма з подолання наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС

Плани (схеми) охорони окремих природних комплексів та екосистем

Територіальні прогнози (плани, програми) охорони навколишнього середовища (області, міста, району, територіально-виробничих комплексів)

Галузеві прогнози (плани, програми) охорони навколишнього середовища (окремих міністерств, відомств, господарюючих суб'єктів) _

Рис 1 грудня Схема організації прогнозування і планування природокористування та природоохоронної діяльності в Республіці Білорусь

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування "
 1. Тема 9. Криміналістичні версії. Планово-організаційне забезпечення криміналістичної діяльності та прогнозування.
  Системі криміналістики / / Теорія і практика криміналістики і судової експертизи. Саратов, 1978, вип. 2. 16. Теорія прогнозування та прийняття рішень. М.,
 2. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  формування системи державного регулювання, прогнозування і контролю природоохоронної діяльності;? дослідження та наукове обгрунтування господарського механізму природокористування в умовах становлення ринкових відносин;? вдосконалення організаційних основ управління природокористуванням;? розробка економічного механізму охорони навколишнього середовища та
 3. Планування людських ресурсів.
  Прогнозуванням попиту та пропозиції службовців в організації і носить програмно-прогнозний характер. Воно дозволяє фахівцям з роботи з персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо та довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу,
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  система і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил. 7. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська,
 5. Глава 8. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Глава 8. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 6. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
  систем оборотного водопостачання, відповідні їм обсяги капітальних вкладень; 172 - по охороні земельних ресурсів-показники "рекультивація земель" і "капітальні вкладення на охорону і раціональне використання земельних ресурсів ", а також будівництво комплексів і полігонів по переробці відходів; - з охорони лісових ресурсів - показники захисту лісів від шкідників і
 7. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни« Природокористування »1.
  системи. Класифікація екосистем за ступенем господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10. Основні концепції взаємодії суспільства і природи. 11. Сталий розвиток: основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13 . Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і
 8. Принцип імовірнісного прогнозування
  системи полягає в тому, що вона відповідно до колишніх успіхами і невдачами (досвід) покращує внутрішню модель зовнішнього світу "[91, с.
 9. Глава 7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  Глава 7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ
 10. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 11. 2 Державні і колишні державні, нині приватизовані підприємства.
  економічної організації; Можливості планування в економічній організації підприємства обмежені низкою об'єктивних і суб'єктивних причин. Найбільш важливими з них є: невизначеність зовнішньої (ринкової) середовища; можливість злиття або поглинання іншою фірмою; можливість монопольного встановлення ціни реалізації продукції; контрактні відносини; Але як виходу з такого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua