Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Досвід багатьох розвинених країн світу свідчить про те, що як у формуванні ринкової економіки, так і в забезпеченні її ефективного функціонування важлива роль належить державі. Навіть у тих країнах, де офіційно проголошується принцип невтручання держави в господарські процеси (наприклад, в США), на ділі воно активно впливає на розвиток економіки. Особливо це відноситься до такої її неординарною сфері, як природокористування, де діапазон державного впливу може бути досить широким - від прямого адміністративного примусу до формування інституційних умов ринкового саморегулювання тих чи інших областей природокористування.

Державне регулювання та управління економікою та її окремими структурними ланками здійснюється за допомогою господарського механізму, який являє собою систему форм і методів організації та регулювання економічного життя суспільства. Такими формами і методами виступають економічна політика, організація прогнозування, планування, фінансування господарських процесів, економічне стимулювання, діяльність управлінських структур, господарське законодавство.

Господарський механізм виконує такі основні функції:

? забезпечує взаємопов'язаність, збалансованість всіх структурних елементів суспільного виробництва як цілісної системи;

? погоджує економічні інтереси суспільства, колективів, кожного працівника, окремих підприємців. (Здатність хозмеханізма погоджувати економічні інтереси може служити критерієм його досконалості);

? втілює в життя економічну політику держави, його стратегічні цілі і тактичні завдання.

Кожна країна має свій загальнонаціональний господарський механізм, однак можна говорити і про хозмеханізме окремих сфер і галузей економіки, що мають свою специфіку (наприклад, хозмеханізм зовнішньоекономічної діяльності, АПК, будівництва та ін.)

Господарський механізм - категорія історична: різним етапам у розвитку країни відповідає свій особливий хозмеханізм. Так, господарський механізм економіки, що діяв у період існування СРСР, склався в загальних рисах в 30-40-і роки. Його вирізняла висока ступінь централізації, яка значною мірою диктувалася обставинами тих років (курсом на прискорену індустріалізацію, потім війною, повоєнним відновленням економіки і т.п.). Недоліки переважно адміністративного підходу до керівництва економікою відчувалися і тоді, але з особливою силою вони проявилися в останні десятиліття. Господарський механізм не мав внутрішніх стимулів саморозвитку виробництва: його розподільчий, витратний характер (всі витрати покривалися державою, збут будь-якої продукції був гарантований) не спонукав виробників поліпшувати якість продукції, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію виробництва, не ставив перепон безгосподарності та безвідповідальності.

Адміністративно-командні методи управління переважали над економічними, що сковувало ініціативу і самостійність суб'єктів господарювання.

Недоліки загальнодержавного хозмеханізма притаманні і окремим галузям і сферам господарства, в тому числі природокористування. Господарський механізм природокористування (ХМП) - молодий галузі економіки - став складатися на рубежі 60 - 70-х років і до цих пір знаходиться в стадії формування. Він являє собою систему форм і методів організації та регулювання процесів природокористування, що забезпечують досягнення кінцевих цілей у цій сфері, - задоволення потреб суспільства в сировині і матеріалах, в чистоті і різноманітності навколишнього середовища. ХМП включає в себе організацію управління охороною навколишнього середовища та використанням природних ресурсів; еколого-еконо-чеський прогнозування і планування; фінансування природоохоронних заходів; економічне стимулювання раціонального природокористування; контроль і облік в екологічній сфері; екологічне нормування, правове регулювання і т.п.

163

162

ХМП, що склався в умовах централізовано-планової економіки, були властиві адміністративно-командна спрямованість, майже абсолютна централізація і детальна регламентація всієї природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності. Однак детальна регламентація природопользо-вателей з боку центральних планових органів та служб державного контролю (а число планових показників тільки з охорони земель, наприклад, за десяту та одинадцяту п'ятирічки зросла з 37 майже до 60), не принесла бажаних результатів. Стан та ефективність використання природно-ресурсного потенціалу були незадовільними. В основі адміністративного регулювання природокористування лежать екологічні стандарти (нормативи). Нормативи якості навколишнього середовища в СРСР з ряду причин були більш суворими, ніж у країнах Західної Європи та США (наприклад, середня 24-годинна норма вмісту Е02 в повітрі складає в США 365 мг/м3, в країнах ЄС - 90, а в колишньому СРСР - 50 мг/м3), що, тим не менш, не стало гарантією кращого стану нашої природного середовища. Практично ніколи такі жорсткі нормативи не дотримувалися. Найчастіше використовувалися так звані тимчасові нормативи (тимчасово погоджені викиди - ВСВ), що відображають реальні можливості підприємств-забруднювачів. Передбачалося, що підприємство поетапно буде скорочувати свої викиди до рівня ГДК, але, на жаль, екологічна сфера не мала собі рівних за масштабами недотримання нормативів: непоодинокими були випадки перевищення допустимих впливів на навколишнє середовище в десятки і навіть сотні разів.

Економічні методи управління в природокористуванні Білорусі в рамках колишнього СРСР отримали значно менший розвиток, ніж в інших галузях господарства, хоча їх застосування всюди було досить обмеженим. Але до кінця 80-х років стало очевидно, що адміністративна система управління не здатна забезпечити подальший розвиток раціонального природокористування та природоохоронної діяльності.

У 1989 р. була зроблена спроба розширення сфери використання економічних методів в практиці управління природокористуванням, що проявилося в експерименті із запровадження плати за забруднення навколишнього середовища. У розроблялася в той час Державну програму охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів СРСР на перспективу до 2005 р. було передбачено проведення комплексу заходів щодо формування економічного механізму природокористування, але глибока економічна криза відсунула вирішення екологічних проблем на другий план.

Соціально-економічна трансформація, яка відбувається в даний час в нашому суспільстві, вимагає принципово але

164

вих підходів до процесів організації, управління і регулювання природокористування. Означені вже зараз зміни в державному регулюванні від переважного використання адміністративних важелів управління (правових норм, стандартів, лімітів, дозволів, заборон, обмежень і т.п.) у бік розширення сфери застосування економічних методів, як свідчить світова практика, будуть наростати в міру посилення економічної стабілізації країни.

У процесі формування ринкових відносин в ХМП повинні, звичайно, статися корінні зміни. Однак важливо мати на увазі, що ринкові важелі, які ми прагнемо освоїти, автоматично не створять більш сприятливих умов для природозбереження, ніж жорстке адміністративне примус, властиве старому ХМП. Адже відомо, що високорозвинені країни з їх налагодженими ринковими відносинами прийшли до стану екологічної кризи раніше, ніж ми. Досвід країн, що досягли кардинального поліпшення екологічної ситуації, свідчить про те, що і в рамках ринкової економіки ХМП передбачає чітко сплановані дії і науково обгрунтоване централізоване управління природоохоронною діяльністю.

Вихідною передумовою і складовою частиною процесу вдосконалення централізованого управління екологічної сферою є формування економічного механізму природокористування, який являє собою сукупність економічних методів управління, покликаних створити матеріальну зацікавленість ресурсо-споживача в оптимізації процесів його взаємодії з природним середовищем. У міру заміщення адміністративних методів економічними основним завданням центральних органів управління стає розробка довгострокової стратегії та науково обгрунтованої нормативної бази природокористування. Основою державного регулювання в галузі екології повинно стати природоохоронне законодавство, що служить відправним моментом розробки національних екологічних програм та інших планових і прогнозних документів, що забезпечують екологічну спрямованість економіки.

165

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН"
 1. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 2. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  господарських зв'язків, використання низькоякісних і некондиційних видів палива, фінансових труднощів суб'єктів господарювання, що обмежують можливості природоохоронної діяльності, недостатності бюджетного фінансування екологічної сфери тощо Багато фахівців вважають, що "чисто ринкова" економіка є найбільш небезпечним для природи способом господарювання, оскільки приватний
 3. 13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі
  господарські ланки до реалізації державної екологічної політики. До таких важелів належать:? рентні платежі;? платежі за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища (екологічний податок);? компенсаційні виплати за вилучення природного ресурсу з цільового використання або погіршення його якості в результаті виробничої діяльності;
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  господарська, екологічна, ринкова). 9. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на ефективність суспільного виробництва, розвиток і розміщення продуктивних сил. 10. Економічна оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11. Теоретичні основи і методи охорони повітряного басейну, атмосфера і її склад. 12. Екологія та
 5. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 6. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління -
 7. .3. 1.5Механізм функціонування ринку
  механізму: ціна, попит-пропозиція, конкуренція. Завдання, які вирішуються ринком: що виробляти, як виробляти, і для кого виробляти. Ці три чинники і вирішуються через ринковий механізм, утворений з ціни, попиту-пропозиції, конкуренції [16]. Відбувається це через встановлення рівноваги між попитом і пропозицією: - по-перше, - ціни служать орієнтиром для зміни обсягу
 8. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10. Основні концепції взаємодії суспільства і природи. 11. Сталий розвиток: основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів
 9. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 10. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
  господарському механізмі природокористування відводиться прогнозування та планування природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів, або еколого-економічного прогнозування та планування. Одна з істотних особливостей розробки плану-прогнозу природокористування полягає в тому, що об'єктом планування є не тільки соціально-економічні, а й
 11. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    природокористування та концепції сучасного
 12. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 13. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
    господарських, економічних характеристиках і правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін стану ресурсів під впливом природних і антропогенних факторів, рекомендації по раціоналізації використання ресурсів і необхідним заходам їх охорони. Основними принципами формування системи природно-ресурсних кадастрів є забезпечення вимог
 14. ЛІТЕРАТУРА
    природокористування. - Пенза: МНЕПУ, 2000 - 90 с. 7. Арбузов В.В. Онов економіки природокористування та природоохорони. - М.: Екологія, 2003 - 261 с 8. Арский Ю.М., Данилов-Данільян В.І. та ін Екологічні проблеми: що відбувається, хто винен, що робити? - М.: МНЕПУ, 1997 - 329 с. 9. Бобильов С.М., Ходжаєв. Економіка природокористування. - М.: ТЕИС, 1997 - 273 с. 10.
 15. 15.1. Економічний механізм природокористування - сукупність форм і методів економічного стимулювання раціонального природокористування
    господарському механізмі природокористування все більшої значущості набуває його економічний блок, або власне економічний механізм, який охоплює всі види економічного стимулювання раціонального природокористування методами позитивної і негативної мотивації, інвестування природоохоронних заходів, ціноутворення в природоохоронній діяльності, фінансове та податкове
 16.  Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
    природокористування
 17. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
    природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу при високій продуктивності праці. СЛОВА
© 2014-2022  ibib.ltd.ua