Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.4. Основні шляхи раціонального використання та охорони надр

Верхня частина літосфери піддається інтенсивному техногенному впливу в результаті господарської діяльності людини, в тому числі при проведенні геологорозвідувальних робіт та розробки родовищ корисних копалин. Виникаючі у зв'язку з цим негативні зміни нерідко призводять до безперервної її розбудови і прояву небезпечних і необоротних в екологічному відношенні процесів і явищ. Зміни, що відбуваються у верхній частині літосфери, справляють істотний вплив на екологічну обстановку в конкретних районах, так як через її верхні шари відбувається обмін речовин і енергії з атмосферою і гідросферою, що в підсумку призводить до помітного впливу на біосферу в цілому.

Верхні шари літосфери в межах території Білорусі відчувають інтенсивний вплив в результаті проведення інженерно-геологічних досліджень і геологорозвідувальних робіт на різні види корисних копалин. Необхідно відзначити, що тільки з початку 50-х років XX в. пробурено близько 1400 пошукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин на нафту (глибиною до 2,5-5,2 км), більше 900 свердловин на кам'яну і калійну солі (глибиною 600-1500 м), більше 1000 сква

158

жин на горючі сланці, буре вугілля, залізні руди, підземні води, багато тисяч свердловин на різні види будівельних матеріалів, а також при виробництві геофізичних досліджень надр.

При цьому відчужуються сільськогосподарські та лісові угіддя, відбувається зміна теплового балансу надр, забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами, буровим розчином, кислотами та іншими токсичними компонентами, використовуваними при проводці свердловин. Проведення сейсмічних досліджень із застосуванням буропідривних робіт, щільність яких особливо висока в межах Прип'ятського прогину, викликає порушення фізико-хімічних властивостей грунту і верхніх шарів літосфери, забруднення грунтових вод, техногенні зміни мінерального складу відкладень.

Велике негативний вплив на характер зміни літосфери надає видобуток корисних копалин. В результаті діяльності гірничодобувних підприємств відбувається переміщення великих обсягів порід, зміна режимів поверхневих, грунтових і підземних вод в межах великих територій, порушення структури і продуктивності грунтів, активізація хімічних і геохімічних процесів.

Особливістю видобутку корисних копалин є їх тимчасовий характер: при виснаженні запасів корисної копалини гірничі роботи на родовищі припиняються. У зв'язку з цим розробку родовищ доцільно вести так, щоб формовані при цьому нові ландшафти, виїмки, відвали, інженерні споруди могли в подальшому з максимальним ефектом використовуватися для інших народногосподарських цілей.

Це забезпечить зниження негативного впливу гірничих робіт на навколишнє середовище і зменшить витрати на її відновлення.

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення значної частини мінерально-сировинних ресурсів країни, що опинилися в зоні її негативного впливу. За даними досліджень, проведених Білоруським науково-дослідним геологорозвідувальним інститутом, в зоні радіоактивного забруднення виявилися 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів, у тому числі 59 розроблюваних. Це, головним чином, родовища глини, пісків і піщано-гравійних сумішей, цементного і вапняного сировини, будівельного і облицювального каменю. У зону забруднення потрапили також Прип'ятський нафтогазоносний басейн і Житковичский родовище бурого вугілля і горючих сланців.

Охорона надр розглядається як система заходів, що забезпечує збереження існуючого різноманіття та раціональне використання геологічного середовища, освіта

159

особливо охоронюваних геологічних об'єктів , що мають особливу наукову, історичну, культурну, естетичну та рекреаційну цінність.

Кодекс Республіки Білорусь про надра (1997) визначає основні вимоги щодо раціонального використання та охорони надр, серед них:

? дотримання встановленого законодавством країни порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами;

? повне і комплексне геологічне вивчення надр, що забезпечує достовірну оцінку запасів корисних копалин;

? недопущення псування розроблюваних і довколишніх родовищ корисних копалин в результаті користування надрами, а також запасів цих копалин, консервіруемих в надрах;

? забезпечення найбільш повного вилучення із запасів основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин і супутніх компонентів;

? раціональне використання розкривних порід;

? охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших лих, що знижують якість і промислову цінність корисних копалин.

Охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів безпосередньо пов'язані з перспективами розвитку видобувних галузей, геологорозвідувальних робіт, проведенням природоохоронних заходів в цілому по країні. Виробничі програми (бізнес-плани) підприємств добувної промисловості та геологорозвідувальних робіт, з одного боку, і плани охорони навколишнього середовища, з іншого, повинні розроблятися в єдиному блоці.

Однак видобутку і споживання мінеральних ресурсів передують геологорозвідувальні роботи. Саме на стадії пошуку і розвідки корисних копалин виявляються найбільш раціональні шляхи їх використання

У Програмі прискорення геологорозвідувальних робіт з розвитку мінерально-сировинної бази Республіки Білорусь на 1996-2000 рр.. в якості пріоритетних були визначені наступні напрямки:

- пошук і розвідка родовищ нафти і газу;

- пошук і підготовка до промислового освоєння бурого вугілля;

- оцінка перспектив алмазоносності;

- розвідка запасів залізних руд;

- підготовка до промислового освоєння мінералізованих розсолів на одній з перспективних площ;

- пошук і розвідка нових родовищ корисних копалин.

160

Передбачалися завдання з приросту запасів мінеральної сировини, іншим підсумковим показниками геологорозвідувального виробництва, в тому числі завдання з технічного переозброєння.

Перспективні плани і прогнози включають розробку екологобезпечних і економічно ефективних технологій видобутку, переробки і використання мінеральної сировини, підвищення коефіцієнта вилучення корисних копалин на експлуатованих родовищах. Особливо актуально це відносно видобутку нафти, витяг якої в умовах Білорусі не перевищує 40%, в той час як новітні технології дозволяють підвищити цей показник до 60%. Впровадження прогресивних технологій при розробці калійних солей забезпечить більш раціональне використання запасів Старобінського родовища, скорочення відходів калійного виробництва до 10% і зменшення осідання земної поверхні на 15-20%. Підвищення ефективності використання мінерально-сировинних ресурсів для виробництва будівельних матеріалів пов'язано зі скороченням втрат сировини в процесі видобутку і виробництва, використанням низькосортної сировини, вторинних ресурсів. Розвиток науково-технічного прогресу забезпечує залучення в експлуатацію родовищ корисних копалин з більш низьким вмістом корисних речовин, більш високим вмістом шкідливих домішок і менш сприятливими гірничо-геологічними умовами залягання і в результаті - розширення мінерально-сировинної бази.

161 -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Основні шляхи раціонального використання та охорони надр"
 1. Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
  Недра - складова частина природного середовища, яка знаходиться під земною поверхнею, включаючи мінерали і гірські породи, що виходять на поверхню землі. Ресурси надр (мінеральні ресурси) як предмет праці використовуються у сфері виробництва товарів і є матеріальною основою і активним елементом розвитку виробництва. Залежно від галузі господарського застосування розрізняють:
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 3. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 4. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  Основним актом у сфері використання та охорони природного середовища є Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища», оскільки, як випливає з його преамбули, він регулює відносини у сфері взаємодії суспільства і природи, що виникають при здійсненні господарської та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є
 5. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, а також обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів. Оцінка раціонального природокористування та природоохоронної діяльності, прийняття управлінських рішень грунтуються на статистичному і бухгалтерському обліку. Кадастрова форма надання
 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
  Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря грунтується на наступних принципах: - пріоритет охорони життя і здоров'я людини, сьогодення і майбутнього поколінь; - забезпечення сприятливих екологічних умов для життя, праці та відпочинку людини; - недопущення незворотних наслідків забруднення aтмосферного повітря для навколишнього природного середовища; -
 7. М. Термін дії патентної охорони
  Відповідно до ст. 33 Угоди ТРІПС кожна бере участь в ньому країна повинна надавати, як мінімум, термін патентної охорони на 20 років. На практиці так воно і є, і в більшості країн термін патентної охорони становить 20 років. У деяких країнах в особливих випадках цей строк більше, наприклад, коли видача патенту відкладалася з причини відносини винаходу до військової таємниці або коли
 8. Глава 10. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
  Глава 10. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ
 9. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЛІСІВ
  Лісове законодавство Російської Федерації направлено на забезпечення раціонального та невиснажливого використання лісів, їх охорону, захист і відтворення, виходячи з принципів сталого управління лісами та збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах на основі науково
 10. 1. Бернська конвенція
  Основним міжнародним договором в області авторських прав є Бернська конвенція, прийнята в 1886, і з того часу п'ять разів піддавалися перегляду 15. Учасницями цієї Конвенції є всі промислово розвинені країни і більшість менш розвинених країн світу. Конвенція встановлює як загальні принципи, так і спеціальні мінімальні стандарти охорони авторських прав. У число загальних
 11. 3. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
  Основним недоліком Римської конвенції, з точки зору індустрії звукозапису, стало те, що в ній передбачено термін охорони фонограми тільки в 20 років. Угода ТРІПС встановлює мінімальний строк охорони в 50 років, починаючи з кінця того року, яким датується запис. Російське законодавство про суміжні права даній вимозі Угоди ТРІПС відповідає, так як термін охорони
 12. ВИСНОВОК
  Раціональне природокористування будь-якій природній екосистеми, лісовий або болотної, націлене на реалізацію принципу «охороняй , використовуючи, і використовуй, охороняючи ». Однак навіть при самому раціональному використанні повністю зберегти біологічну різноманітність також неможливо, як створити вічний двигун. Для цього потрібні спеціальні заходи. Біорізноманіття можна охороняти на
 13. 3. Скорочення терміну охорони авторським правом
  Бернська конвенція містить ряд положень, в яких сформульовані виключення з правила "довічно + 50". Приймалися після укладення Конвенції міжнародні договори та Директиви ЄС ввели певні обмеження у використання зазначених винятків. Зокрема, відповідно до Бернської конвенції термін охорони кінематографічних творів може бути коротше п'ятдесяти років: "... Через
© 2014-2022  ibib.ltd.ua